strona główna forum dyskusyjne

ZASADY PRZYZNAWANIA KOSZALIŃSKIEJ ODZNAKI STRZELECKIEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO


1. KOSZALIŃSKA ODZNAKA STRZELECKA, zwana dalej odznaką jest wyróżnieniem indywidualnym przyznawanym przez Okręgową Radę Łowiecką za osiągnięcia w dziedzinie strzelectwa myśliwskiego.

2. Odznaka przyznawana jest każdego roku za wyniki uzyskiwane w roku poprzednim i wręczana jest podczas ceremonii otwarcia mistrzostw okręgowych PZŁ.

3. Odznaka może być przyznawana jednej osobie wielokrotnie, począwszy od roku 2003 za wyniki osiągnięte w roku 2002.

4. Ustala się trzy stopnie odznaki:
- złotą
- srebrną
- brązową.

5. Wzór odznaki zostanie opracowany przez Zarząd Okręgowy PZŁ w porozumieniu z komisją strzelecką ORŁ najpóźniej do końca czerwca br.i przedstawiony na tegorocznych mistrzostwach okręgu koszalińskiego.

6. Odznakę mogą otrzymywać strzelcy - członkowie PZŁ, bez względu na miejsce zamieszkania i przynależność terytorialną swoich kół (lub zarządów PZŁ w przypadku myśliwych niezrzeszonych), którzy wezmą udział w co najmniej pięciu otwartych konkursach strzeleckich rozgrywanych na strzelnicach znajdujących się na terenie okręgu koszalińskiego PZŁ.

7. Do punktacji odznaki zalicza się wyniki ze wszystkich otwartych konkursów zgłoszonych do terminarza, z mistrzostwami okręgowymi włącznie, .niezależnie od rodzaju rozgrywanych na nich konkurencji i ich zakresu punktowego. Do punktacji tej nie zalicza się wyników z konkursów zamkniętych, takich jak np. zawody leśników, mistrzostwa kół łowieckich, mecze czy zawody regionalne, itp.

8. Czas i miejsce poszczególnych konkursów ustalają organizatorzy w porozumieniu z komisją strzelecką ORŁ. Terminarz konkursów ogłaszany jest w okólniku Zarządu Okręgowego PZŁ najpóźniej do końca I kwartału każdego roku.

9. Zawody, na których zdobywa się punkty do odznaki winny być punktowane wg. prawideł obowiązujących w PZŁ. Organizatorzy konkursów mogą w niewielkim zakresie modyfikować i urozmaicać zarówno te prawidła jak i zasady punktacji, pod warunkiem zachowania (w punktacji) proporcji pomiędzy poszczególnymi konkurencjami zbliżonych do proporcji obowiązujących w PZŁ.

10. Zawodnik, który zgodnie z powyższymi zasadami, uzyska w pięciu konkursach:
- ponad 85% punktów możliwych do uzyskania zdobywa odznakę złotą,
- ponad 75% punktów możliwych do uzyskania zdobywa odznakę srebrną,
- ponad 65% punktów możliwych do uzyskania zdobywa odznakę brązową.

11. Zawodnikowi, który wziął udział w więcej niż pięciu konkursach do punktacji zalicza się pięć wyników dla niego najkorzystniejszych, bez względu na rangę i zakres konkursów w jakich brał udział.

12. Organizatorzy konkursów strzeleckich, z których wyniki zaliczane są do punktacji odznaki, w terminie dwóch tygodni od przeprowadzenia tych konkursów przesyłają ich rezultaty (w zakresie objętym zasadami zdobywania odznaki) do Zarządu Okręgowego PZŁ. Wyniki te są jawne i winny być udostępniane do wglądu zainteresowanym.

13. Zarząd Okręgowy przekazuje otrzymane wyniki zawodów komisji strzeleckiej ORŁ. Zadaniem komisji będzie podliczenie punktacji w oparciu o sprawozdania złożone przez organizatorów, wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości, czy niezgodności, rozpatrzenie ewentualnych odwołań i złożenie wniosku o przyznanie odznak Okręgowej Radzie PZŁ.

14. Koszty przyznanych odznak zalicza się w koszty działalności Zarządu Okręgowego PZŁ.

Koszalin, 26.02.2002 r.


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ ŁoP w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.