strona główna forum dyskusyjne

REGULAMIN

KONKURSU CZTERECH STRZELNIC

OKRĘGU KOSZALIŃSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

 1. TURNIEJU CZTERECH STRZELNIC, zwany dalej turniejem rozgrywany jest w myśliwskim wieloboju strzeleckim na przystosowanych do tego rodzaju strzelań i dopuszczonych do użytkowania strzelnicach znajdujących się na terenie okręgu koszalińskiego Polskiego Związku Łowieckiego (zwanego dalej PZŁ):

  1. strzelnica prywatna w Łężku, gmina Połczyn Zdrój

  2. strzelnica PZŁ w Manowie, gmina Manowo

  3. strzelnica wojskowa w Olesznie, gmina Drawsko Pomorskie

  4. strzelnica gminna w Ostrowicach, gmina Ostrowice

 1. Organizatorem turnieju jest Zarząd Okręgowy PZŁ w Koszalinie (zwany dalej ZO) pod patronatem Okręgowej Rady Łowieckiej (zwanej dalej ORŁ). Organizatorami poszczególnych konkursów są gospodarze strzelnic.

 1. Do turnieju zalicza się po jednym konkursie zorganizowanym w wieloboju myśliwskim pełnym lub częściowym na każdej ze strzelnic wymienionych w punkcie 1., bez względu na zakres punktowy tego konkursu.

 1. W turnieju biorą udział wszyscy uczestnicy poszczególnych czterech konkursów bez względu na miejsce zamieszkania i przynależność terytorialną, bez konieczności wcześniejszego zapisu.

 1. Czas i miejsce poszczególnych konkursów ustalane są (w dniach wolnych od pracy) przez ZO PZŁ na wniosek komisji strzeleckiej ORŁ przedłożony w porozumieniu z gospodarzami strzelnic. Terminarz konkursów ogłaszany jest w okólniku ZO PZŁ najpóźniej do końca I kwartału każdego roku.

 1. Konkursy zaliczane do turnieju przeprowadzane są zgodnie z regulaminami strzelnic i zasadami ustalanymi przez organizatorów. Konkurencje i punktacja (zaliczana do turnieju) winny być zgodne z aktualnymi PRAWIDŁAMI STRZELAŃ MYŚLIWSKICH ustalanymi przez Radę Naczelną PZŁ. O ile stan urządzeń na strzelnicach będzie tego wymagał, organizatorzy konkursów mogą wprowadzić pewne niewielkie modyfikacje tych prawideł, pod warunkiem zachowania jednak obowiązujących w PZŁ zasad punktacji.

 1. Uczestnicy turnieju biorą w nim udział na własny koszt i wnoszą wpisowe na poszczególne konkursy. Wysokość wpisowego ustalają organizatorzy zawodów w uzgodnieniu z komisją strzelecką ORŁ. W ramach wpisowego organizatorzy winni zapewnić uczestnikom posiłek i napoje oraz nagrody i dyplomy za zajęcie czołowych miejsc. Puchary i nagrody w konkursach mogą być sponsorowane.

 1. W turnieju prowadzi się wyłącznie klasyfikację indywidualną z rozdziałem na klasę powszechną i mistrzowską, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym względzie w PZŁ.

 1. Sędziów na poszczególne konkursy powołują ich organizatorzy. ZO PZŁ w porozumieniu z komisją strzelecką ORŁ powołuje trzyosobowe jury turnieju, którego zadaniem będzie nadzór nad poszczególnymi konkursami, podliczenie punktacji, przeprowadzenie ewentualnych strzelań barażowych oraz ogłoszenie wyników turnieju. Członkowie jury mogą być równocześnie sędziami poszczególnych konkursów.

 1. O kolejności zajętych miejsc w turnieju decyduje suma punktów osiągniętych w konkursach na wszystkich czterech strzelnicach. Nie wzięcie udziału w jednym (lub więcej konkursach) nie eliminuje zawodnika z punktacji.

 1. W przypadku równej ilości punktów o zwycięstwie w turnieju decyduje rozgrywka barażowa w konkurencji ustalonej przez jury turnieju, możliwej do rozegrania na strzelnicy, na której odbywa się ostatni konkurs. O pozostałych miejscach decydują w kolejności: lepszy wynik w strzelaniach śrutowych, lepszy wynik w strzelaniach do rzutków, lepszy wynik w strzelaniach do dzika.

 1. Zwycięzcy turnieju otrzymują puchary ufundowane przez Przewodniczącego ORŁ i Łowczego Okręgowego PZŁ w Koszalinie. Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach od 1. do 6. otrzymują dyplomy i ewentualnie nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe mogą być sponsorowane.

 1. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów, dyplomów i nagród odbywa się w dniu ostatniego konkursu, bezpośrednio po jego zakończeniu i obliczeniu wyników.

 1. Turniej rozgrywany jest corocznie począwszy od roku 2002.


Komisja strzelecka ORŁ.

Koszalin, 26.02.2002 r.


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.