strona główna forum dyskusyjne

PRAWO


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 4 kwietnia 2000 r.
w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic.
(Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2000 r.)


Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie ustala wymagania w zakresie ochrony środowiska, jakie powinny być spełnione przy budowie i użytkowaniu strzelnic, z wyłączeniem strzelnic Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej.

§ 2. 1. Strzelnicy nie lokalizuje się na obszarach:

 1. parków narodowych,
 2. rezerwatów.

 1. Strzelnicy, nie będącej budynkiem lub nie znajdującej się w budynku, na której będzie wykorzystywana broń palna, nie lokalizuje się na obszarach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi mniej niż 1 m oraz przeznaczonych:

  1. pod zabudowę mieszkaniową,
  2. pod szpitale i domy pomocy społecznej,
  3. pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,
  4. na cele uzdrowiskowe,
  5. na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 2. Strzelnicy, nie będącej budynkiem lub nie znajdującej się w budynku, na której będzie wykorzystywana broń pneumatyczna, nie lokalizuje się na obszarach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi mniej niż 1 m.

§ 3. 1. Strzelnice są lokalizowane w sposób zapewniający ochronę środowiska przed hałasem.

 1. Poziom hałasu przenikającego do środowiska podczas użytkowania strzelnicy nie może powodować przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych przepisami o ochronie i kształtowaniu środowiska.

§ 4. Na strzelnicy wyznacza się i odpowiednio wyposaża miejsca gromadzenia odpadów, zgodnie z przepisami o odpadach.

§ 5. 1. Na strzelnicy, nie będącej budynkiem lub nie znajdującej się w budynku, na której wykorzystywana jest amunicja zawierająca pociski ołowiane, należy:

 1. wierzchnią warstwę ziemi okresowo oczyszczać z pocisków w następujący sposób:

  • nie rzadziej niż co 3 lata na strzelnicach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi mniej niż 2 m,
  • nie rzadziej niż co 5 lat na strzelnicach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi więcej niż 2 m, ale mniej niż 3 m,
  • nie rzadziej niż co 7 lat na strzelnicach, na których głębokość zwierciadła wód gruntowych wynosi więcej niż 3 m,

 2. w rejonach upadku pocisków należy utrzymywać odczyn gleby zbliżony do neutralnego, o wartościach pH zawartych w przedziale od 6,5 do 8,5.

 1. Strzelnice, o których mowa w ust. 1, uważa się za oczyszczone z pocisków ołowianych, jeżeli zostanie usunięte 80% ołowiu wprowadzonego do gleby w wyniku wykonywanych strzelań.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
12 kwietnia 2002

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.