strona główna forum dyskusyjneROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 15 marca 2000 r.

w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

(Dz. U. Nr 18, poz. 234)
(Zmiany: Dz. U. Nr 51, poz. 618; z 2002 r. Nr 23, poz. 238)

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, z uwzględnieniem:

1) warunków korzystania ze strzelnicy,

2) sposobu obchodzenia się z bronią,

3) sposobu zachowania się osób przebywających na strzelnicy.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) strzelnica - obiekt przeznaczony do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich,

2) prowadzący strzelanie - osobę, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 3. Wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Właściciel lub zarządca strzelnicy, na podstawie regulaminu określonego w § 3, jest obowiązany opracować regulamin strzelnicy, w którym może w szczególności określić dodatkowe warunki bezpieczeństwa, w tym także dla osób przebywających na strzelnicy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2000 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki
Załącznik do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia
15 marca 2000 r. (poz. 234)


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
28 kwietnia 2003

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.