strona główna forum dyskusyjne

Załącznik do uchwały NRŁ
nr 42/2007 z dnia 4 września 2007 r.

Zasady doskonalenia umiejętności strzeleckich
w Polskim Związku Łowieckim

Rozdział I
Zasady ogólne

§ 1

Sposób pojmowania polowania i strzelectwa myśliwskiego musi ulegać zmianom w zależności od warunków, w jakich polowanie i strzelectwo jest uprawiane.

Współczesne łowiectwo powinno być w pierwszym rzędzie pojmowane jako ochrona przyrody, a w tym dążenie do zachowania możliwie wszystkich gatunków zwierząt.

Działania te mają na celu zapewnić przede wszystkim ochronę i regulację populacji zwierzyny. Selekcja i regulacja stanu ilościowego zwierzyny wykonywana jest najczęściej w postaci polowań. Myśliwi muszą zatem udowodnić, że ich umiejętność niezawodnego trafienia zapewnia etyczny i bezpieczny dla otoczenia sposób jej pozyskiwania.

Doskonalenie umiejętności strzeleckich i obycia się z bronią jest celem i obowiązkiem każdego myśliwego i jest jednym z zadań Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 2


    Doskonalenie umiejętności strzeleckich dokonuje się poprzez:

 1. szkolenia i treningi strzeleckie zmierzające do teoretycznego i praktycznego podnoszenia umiejętności strzeleckich.
 2. organizacje zawodów strzeleckich szczebla okręgowego i ogólnokrajowego.

Rozdział II
Szkolenia i Treningi Strzeleckie

§ 3

Szkolenia i treningi strzeleckie prowadzone są przez lektorów i instruktorów w dziedzinie strzelectwa myśliwskiego.

§ 4

 1. Zarządy kół łowieckich mają obowiązek przynajmniej raz w roku zorganizować dla swych członków trening strzelecki.
 2. Treningi powinny być poprzedzone szkoleniem w zakresie bezpiecznego użytkowania broni oraz znajomości stosownych przepisów rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska dotyczącego szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.
 3. Rodzaj i zakres treningu strzeleckiego powinien zależeć przede wszystkim od rodzaju zwierzyny, na którą się w kole poluje, a także uwzględniać rodzaj broni jaką posiadają poszczególni członkowie koła (śrutowa, kulowa, kombinowana). Zakres treningu ustala zarząd koła. 
 4. Trening strzelecki powinien łączyć naukę strzelania z rekreacją. Powinien zawierać wartości nie tylko użytkowe (celne strzelanie, poznawanie broni, bezpieczne jej użytkowanie), ale także wprowadzać elementy rywalizacji o tytuł najlepszego strzelca w kole (dyplom, wyróżnienie), oraz elementy rekreacji (spotkania myśliwych z rodzinami, myśliwymi z innych kół, itp.).
 5. Trening strzelecki może być zakończony sprawdzianem umiejętności strzeleckich osób biorących udział w treningu.
 6. Wyniki sprawdzianu, o którym mowa w ust. 5, chociaż nie mogą decydować o wydawaniu przez koło upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego poszczególnym członkom, powinny być przedmiotem analizy zarządu koła.

§ 5

 1. Właściwe zarządy okręgowe PZŁ zobowiązane są nadzorować organizację treningów strzeleckich.
 2. W celu realizacji ust. 1 zarządy okręgowe w porozumieniu z zarządami Kół udostępniają im strzelnice myśliwskie, a także niezbędną kadrę instruktorów bądź lektorów z zakresu strzelectwa myśliwskiego.
 3. Za zapewnienie warunków prawidłowego i bezpiecznego treningu oraz jego prowadzenie odpowiedzialnym jest uprawniony instruktor lub lektor strzelectwa myśliwskiego.
 4. Odpowiedzialnym za stan techniczny broni jest jego użytkownik.
 5. Dokumentację treningu strzeleckiego prowadzi zarząd koła.
 6. Treningi i ewentualne sprawdziany strzeleckie są obowiązkiem każdego myśliwego.

§ 6

Właściwe zarządy okręgowe są obowiązane do umożliwienia członkom niestowarzyszonym odbycie corocznego szkolenia i treningu strzeleckiego.

Rozdział III
Okręgowe zawody PZŁ w strzelaniach myśliwskich

 § 7

Okręgowe zawody w strzelaniach myśliwskich są sprawdzianem wyników szkolenia strzeleckiego w kołach łowieckich oraz ważnym elementem popularyzacji strzelectwa i łowiectwa w okręgu.

 § 8


Zawody okręgowe odbywają się raz w  roku, zgodnie z "Prawidłami strzelań myśliwskich" w pełnym lub skróconym wieloboju myśliwskim.

§ 9

 1. Zawody okręgowe są organizowane dla członków kół macierzystych danego okręgu.  Członkowie kół reprezentują swoje koła w liczbie trzech myśliwych z klasą powszechną oraz reprezentowani są przez startujących indywidualnie myśliwych z klasą mistrzowską.
 2. W zawodach mogą również startować indywidualnie, zamieszkali na terenie okręgu, myśliwi niestowarzyszeni oraz myśliwi, którzy są członkami kół macierzystych mających siedziby poza okręgiem.
 3. W zawodach uczestniczą reprezentacje wszystkich kół łowieckich w okręgu. Jeżeli liczba kół w okręgu uniemożliwia przeprowadzenie zawodów w ciągu jednego dnia, zarząd okręgowy powinien wyznaczyć rejony i zorganizować w kolejności najpierw zawody rejonowe, a następnie okręgowe - jako zawody finałowe.

§ 10

Sposób organizacji zawodów okręgowych powinien zapewnić uczestnictwo reprezentacji wszystkich kół łowieckich danego okręgu w zawodach i przyczyniać się do podnoszenia kwalifikacji strzeleckich członków PZŁ.

§ 11

Zarządy okręgowe PZŁ mogą zakres wieloboju uzależnić od możliwości technicznych, organizacyjnych i liczby kół w danym okręgu.

§ 12

Prowadzi się następujące klasyfikacje:

1)    zespołową - reprezentacja koła (tylko klasa powszechna),
2)    zespołową - otwartą (trzech najlepszych zawodników w kole bez względu na klasę - powszechną bądź mistrzowską),
3)    indywidualną w klasie powszechnej (obejmuje wszystkich startujących posiadających klasę powszechną),
4)    indywidualną w klasie mistrzowskiej (obejmuje wszystkich startujących posiadających klasę mistrzowską).

§13

Składy osobowe zespołów w klasie powszechnej i otwartej ustala się przed rozpoczęciem zawodów.

§14


Koło, które zajęło pierwsze miejsce w klasie powszechnej otrzymuje tytuł mistrza okręgu, a koło które zajęło pierwsze miejsce w klasie otwartej reprezentuje okręg  w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich.

§15

 1. Zawody okręgowe i rejonowe finansowane są częściowo przez koła łowieckie (amunicja), oraz przez zarządy okręgowe PZŁ (strzelnica, obsługa, rzutki).
 2. Zasady finansowania zawodów okręgowych i rejonowych ustalają zarządy okręgowe.

Rozdział IV
Krajowy Konkurs Kół Łowieckich

§ 16

 1. Krajowe Konkursy Kół Łowieckich stanowią ważny element doskonalenia umiejętności strzeleckich, a także popularyzację strzelectwa, nie tylko wśród członków Polskiego Związku Łowieckiego oraz miejscowej społeczności.
 2. Konkursom tym powinna być nadawana wysoka ranga i wymagają one szczególnego zainteresowania władz łowieckich.

§ 17

 1. W konkursie biorą udział reprezentacje tych kół łowieckich, które zajęły pierwsze miejsce w klasie otwartej w okręgowych zawodach strzeleckich PZŁ w roku poprzednim.
 2. W skład zespołu wchodzi trzech najlepszych członków koła, które jest dla nich kołem macierzystym.

§ 18

 1. Krajowy Konkurs Kół Łowieckich przeprowadza się w pełnym wieloboju myśliwskim (do 500 pkt.).
 2. Koło, które zajęło pierwsze miejsce w konkursie otrzymuje tytuł Mistrza Polski Kół Łowieckich.

§ 19

 1. Krajowy Konkurs Kół Łowieckich finansowany jest w następujący sposób:
  a)    koszty wyżywienia i zakwaterowania - pokrywają zarządy okręgowe,
  b)    koszty dojazdów i amunicji - pokrywają koła łowieckie,
  c)    koszty sędziów i strzelnicy - pokrywa Zarząd Główny PZŁ.

Sędziego głównego i sędziów prowadzących poszczególne konkurencje wieloboju wyznacza komisja strzelectwa myśliwskiego Naczelnej Rady Łowieckiej.

Rozdział V
Klasy strzeleckie

§ 20

Ustanawia się następujące klasy strzeleckie:

 1. klasę powszechną,
 2. klasę mistrzowską.

§ 21

Najwyższym wyróżnieniem strzeleckim dla posiadających klasę mistrzowską jest Wawrzyn Strzelecki.

§ 22

Warunki uzyskiwania klasy mistrzowskiej i Wawrzynu Strzeleckiego ustanawia Zarząd Główny PZŁ.

Rozdział VI
Mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego w Strzelaniach Myśliwskich

§ 23

 1. Mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego w Strzelaniach Myśliwskich organizowane są osobno w klasie mistrzowskiej i w klasie powszechnej.
 2. Mistrzostwa organizowane są corocznie w innym okręgu Polskiego Związku Łowieckiego.
 3. Mistrzostwa odbywają się w pełnym wieloboju myśliwskim (do 500 pkt.) zgodnie z prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ.
 4. Reprezentantem okręgu może być wyłącznie myśliwy zamieszkały na terenie danego okręgu.

Mistrzostwa PZŁ w Klasie Mistrzowskiej

§ 24

 

 1. Do udziału w mistrzostwach uprawnieni są jedynie członkowie posiadający klasę mistrzowską.
 2. W mistrzostwach bierze udział po trzech zawodników z danego okręgu PZŁ zgłoszonych przez  właściwy zarząd okręgowy, a także indywidualni zawodnicy posiadający Wawrzyn Strzelecki.

§ 25


W mistrzostwach prowadzi się klasyfikację zespołową i indywidualną:

 1. Zdobywcy I-go miejsca - zespołowo - otrzymują tytuł Mistrza PZŁ w Klasie Mistrzowskiej w danym roku.
 2. Zdobywca I-go miejsca indywidualnie otrzymuje tytuł Mistrza PZŁ w Klasie Mistrzowskiej, a zdobywcy II-go i IIl-go miejsca tytuły Wicemistrzów w danym roku.

Mistrzostwa PZŁ w Klasie Powszechnej

§ 26


W mistrzostwach klasy powszechnej udział bierze zespół trzech zawodników z danego okręgu PZŁ, zgłoszonych przez właściwy zarząd PZŁ.

§ 27

W mistrzostwach prowadzi się klasyfikację - zespołową i indywidualną:

 1. Zdobywcy I-go miejsca zespołowo otrzymują tytuł Mistrza PZŁ w Klasie Powszechnej, w danym roku.
 2. Zdobywca I-go miejsca indywidualnie otrzymuje tytuł Mistrza PZŁ w Klasie Powszechnej, a zdobywcy II-go i IIl-go miejsca tytuły Wicemistrzów w danym roku.

Finał Ligi Strzeleckiej

§ 28

 1. Finałem Ligi Strzeleckiej są otwarte mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego.
 2. Otwarte mistrzostwa PZŁ w strzelaniach myśliwskich organizowane są zgodnie z regulaminem Ligi Strzeleckiej.
 3. Celem mistrzostw jest szeroka propaganda strzelectwa wśród społeczeństwa, a także upowszechnianie strzelectwa myśliwskiego.
 4. Celem mistrzostw jest także ocena działań okręgów PZŁ w zakresie strzelectwa.

§ 29

 

 1. Mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego w Strzelaniach  Myśliwskich kończą cykl szkolenia strzeleckiego - podnoszenia umiejętności strzeleckich członków PZŁ w danym roku i stanowią podsumowanie pracy szkoleniowej.
 2. Doświadczenia danego roku oraz proponowane rozwiązanie dotyczące kolejnych etapów szkolenia strzeleckiego, a także system eliminacji powinny sprzyjać rozwojowi i upowszechnianiu strzelectwa myśliwskiego.

§ 30

Terminarz ogólnokrajowych zawodów i imprez strzeleckich ustala corocznie Zarząd Główny PZŁ, po zasięgnięciu opinii Komisji Strzelectwa Myśliwskiego Naczelnej Rady Łowieckiej.Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.