strona główna forum dyskusyjneZALĄCZNIK - EKSPERTYZA
Warszawa, dnia 8 lipca 2003 r.Pan
Marek Borowski Marszałek
Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej


Opinia w sprawie zgodności poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie z prawem Unii Europejskiej

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu (M.P. z 2002 r. Nr 23, póz, 398) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy

Przedmiotem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie jest nowelizacja licznych artykułów obowiązującej ustawy.

Projekt przewiduje m.in. likwidację odrębnego pozwolenia na polowanie z użyciem ptaków, zmianę zasad sporządzania rocznych i wieloletnich planów łowieckich, umożliwienie przeprowadzania wiosennych sprawdzianów psów myśliwskich, określanie przez ministra właściwego ds. środowiska podmiotów właściwych do zagospodarowania zwierzyny pozyskanej przez kłusowników, możliwość dzierżawienia obwodów łowieckich przez Polski Związek Łowiecki, określenie minimalnego okresu dzierżawy i zawartości umowy dzierżawy obwodu łowieckiego, podział kwoty czynszu dzierżawnego pomiędzy samorządy a administrację leśną, ograniczenie kompetencji strażników łowieckich i wymagań wobec kandydatów na strażników, umożliwienie udziału w polowaniach myśliwym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wprowadzenie corocznego sprawdzianu strzeleckiego. Dodatkowo ulegają zmianie przepisy dotyczące Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ). Projekt zmienia cel działania PZŁ, szczegółowo reguluje jego strukturę i sposób wyłaniania władz, ogranicza członkostwo osób prawnych oraz poddaje działalność kół łowieckich ściślejszej kontroli Związku. Projekt przewiduje wejście w życie nowych przepisów z dniem 1 stycznia 2004 r.

2. Stan prawa wspólnotowego materii objętej projektem

Prawo obywatela UE do udziału w polowaniu na terytorium innego państwa członkowskiego należy rozpatrywać z punkty widzenia art. 12 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) Przepis tego artykułu zakazuje, w ramach postanowień traktatu, wszelkiej dyskryminacji ze względu na obywatelstwo. Praktyka orzecznicza Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) wskazuje, że zawarty w art. 12 TWE zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo nie oznacza całkowitego zakazu stosowania różnych przepisów wobec obywateli własnych i innych państw członkowskich - różne traktowanie musi być jednak uzasadnione ważnym interesem, a wprowadzane dodatkowe wymagania muszą mieć charakter ograniczony i proporcjonalny do potrzeb.

Pozostałe przepisy projektu dotyczą materii nieregulowanej przez obowiązujące prawo U E.

3. Układ Europejski

Żadne z postanowień Układu ustanawiającego stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi (Układ Europejski) nie dotyczy materii objętej zakresem omawianego projektu.

4. Analiza przepisów projektu

Przepis art. 1 pkt. 22 projektu, dotyczący dodania art, 42a, należy rozpatrywać ze względu na zgodność z przepisem art. 12 TWE. Projektowany przepis przewiduje uznanie posiadanych przez obywateli państw członkowskich UE uprawnień do wykonywania polowania uzyskanych w innych państwach członkowskich. Warunkiem dopuszczenia myśliwych z państw U E do wykonywania polowania w Polsce byłoby zdanie egzaminu z polskich przepisów dotyczących zasad i warunków wykonywania polowania a także listy gatunków zwierząt łownych oraz okresów polowań na nie.

Wymóg sprawdzenia wiedzy istotnej ze względu na bezpieczeństwo w czasie polowania oraz ochronę przyrody jest uzasadniony, forma egzaminu uzupełniającego składanego przed komisją nie narusza warunków proporcjonalności i ograniczonego charakteru. Projektowany przepis art. 42a jest więc zgodny z przepisem art. 12 TWE.

5. Konkluzje

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie jest zgodny z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.


Opracował: Zespół Prawa Europejskiego
Akceptował: Dyrektor Biura Studiów i Ekspertyz Wysław Staśkiewicz
Deskryptory bazy REX: łowiectwo, ochrona przyrody, Unia Europejska

 

BIURO STUDIÓW l EKSPERTYZ KANCELARII SEJMU 00-441 Warszawa, ul. Zagórna 3, tel, 621 09 71. 694 17 27, fax 694 18 65

Niniejszy tekst jest wyłącznie opinią sporządzona w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, na użytek wewnętrzny w Sejmie i Kancelarii Sejmu; nie stanowi obowiązującej wykładni prawa.

Powrót   


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.