strona główna forum dyskusyjneDruk nr 1758
Warszawa, 10 czerwca 2003 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja
Pan
Marek Borowski Marszałek
Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej


Na podstawie art. 118 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Andrzeja Brachmańskiego.

(-) Jan Antochowski; (-) Andrzej Aumiller; (-) Andrzej Brachmański;
(-) Alfred Budner; (-) Bogdan Bujak; (-) Jan Chojnacki; (-) Kazimierz Chrzanowski;
(-) Jerzy Czepułkowski; (-) Mieczysław Czemiawski;
(-) Eugeniusz Czykwin; (-) Henryk Długosz; (-) Wojciech Domaradzki;
(-) Witold Firak; (-) Witold Gintowt-Dziewałtowski; (-) Józef Głowa;
(-) Joanna Grobel-Proszowska; (-) Grzegorz Gruszka; (-) Józef Gruszka;
(-) Zofia Grzebisz-Nowicka; (-) Roman Jagiełinski; (-) Andrzej Jagiełło;
(-) Ewa Janik; (-) Zbigniew Janowski; (-) Wiesław Jędrusik; (-) Wiesław Kaczmarek;, f:). Jan Klimek:, (^\ -bm-Knarpk:, ^\ ^ntonLKohipJiwz, \^ ^i Kochanowski; (-) Bogdan Lewandowski; (-) Janusz Lisak; (-) Krystian Łuczak; (-) Stanisław Łyżwiński; (-) Marian Marczewski; (-) Wacław Martyniuk; (-) Józef Oleksy; (-) Małgorzata Ostrowska; (-) Kazimierz Plocke; (-) Czesław Pogoda; (-) Szczepan Skomra; (-) Adam Sosnowski;
(-) Władysław Szkop; (-) Jan Szymański; (-) Renata Szynalska; (-) Marek Wikiński; (-) Edward Wojtalik; (-) Grzegorz Woźny; (-) Lech Zielonka.


USTAWA
z dnia....................................................
o zmianie ustawy Prawo łowieckie


Art. 1 W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U, z 2002 r. Nr 42, poz. 372) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 2 pkt 2, skreśla się przecinek oraz wyrazy "za zezwoleniem ministra właściwego do spraw środowiska",

2) w art. 8 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

3. gospodarka łowiecka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane.
4.1) roczne plany łowieckie sporządzane przez dzierżawców obwodów łowieckich podlegają zatwierdzeniu przez wydzierżawiającego te obwody po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego i właściwego nadleśniczego,
4.2) roczne plany łowieckie sporządzane przez zarządców obwodów łowieckich podlegają zatwierdzeniu przez właściwego wojewodę,
4.3) zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia w całości czy części rocznego planu łowieckiego następuje w drodze decyzji administracyjnej,
4.4) wieloletnie łowieckie plany hodowlane ustala wojewoda w porozumieniu z właściwym dyrektorem regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz Polskim Związkiem Łowieckim,
5. otrzymują brzmienie dotychczasowego ust. 4.

3) w art. 9 w ust. 1. pkt 2 po wyrazie "odłowami" dodaje się wyrazy: "lub sprawdzianami pracy psów myśliwskich organizowanych przez Polski Związek Łowiecki.",

4) art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, wysokość ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną, podmioty właściwe do zagospodarowania w imieniu skarbu państwa bezprawnie pozyskanej zwierzyny, pobrania środków pochodzących ze sprzedaży tusz oraz należnego ekwiwalentu".,

5) w art. 28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

1 a: obwody łowieckie mogą być także wydzierżawiane Polskiemu Związkowi Łowieckiemu.

6) w art, 28 w ust. 2 po wyrazach "przekazywać je" dodaje się wyrazy "na czas nie krótszy, niż lat 10.",

7) w art. 29 ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

,,3) W przypadku gdy obwód łowiecki znajduje się na terenie więcej niż jednego powiatu wydzierżawiającym jest starosta powiatu, na terenie którego znajduje się największa część obwodu łowieckiego.",

8) w art. 29 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Zasada określona w ust. 4 obowiązuje także w przypadku wyłączenia obwodu łowieckiego z wydzierżawienia w trakcie trwania umowy dzierżawy.

9) po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:

"29a 1. Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego powinna określać: 1) datę i miejsce zawarcia umowy,
2) strony umowy,
3) numer i powierzchnię obwodu łowieckiego,
4) obszar gruntów leśnych i polnych wchodzących w skład obwodu,
5) kategorię obwodu,
6) okres obowiązywania umowy,
7) wysokość czynszu dzierżawnego i termin jego płatności,
8) obowiązki stron,
9) zasady zastosowania odstrzału zastępczego,
10)sposób i terminy rozliczeń między stronami umowy w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy obwodu łowieckiego.

2. Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego ulega rozwiązaniu w przypadku:

1) wyłączenia obwodu łowieckiego z wydzierżawienia,
2) rozwiązania koła łowieckiego,
3) zgodnego oświadczenia stron

3. Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego może ulec rozwiązaniu w przypadku rażącego naruszenia przez stronę obowiązków wynikających z umowy.",

10) art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Udział w kosztach, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w wysokości czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego, przy czym udział ten przypada w całości właściwemu nadleśnictwu".

11) art, 32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32.1, Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych - kół łowieckich, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez ochronę, hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny, oraz działają na rzecz ochrony przyrody.

2. Polski Związek Łowiecki posiada osobowość prawną.
3. Polski Związek Łowiecki oraz koła łowieckie działają na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego.
4. Statut Polskiego Związku Łowieckiego określa w szczególności:

 1. teren działania i siedzibę Związku,
 2. sposób nabywania i utraty członkostwa w Związku oraz kole łowieckim, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 3. organy Związku oraz koła łowieckiego, ich kompetencje, tryb dokonywania ich wyboru, zmiany bądź uzupełnienia składu,
 4. zadania koła i sposób ich realizacji oraz zasady reprezentowania koła,
 5. fundusze i majątek Związku oraz koła łowieckiego, a także sposób ich nabywania i zbywania,
 6. warunki ważności podejmowanych przez organy Związku bądź koła łowieckiego uchwał,
 7. sposób ustanawiania składek członkowskich oraz wpisowego na rzecz Związku i koła łowieckiego,
 8. zasady uchwalania i dokonywania zmian statutu,
 9. zasady postępowania wewnątrzorganizacyjnego,
 10. wzory deklaracji członkowskich w Związku oraz kole łowieckim,
 11. sankcje organizacyjne za naruszenie obowiązków członkowskich,
 12. warunki i sposób łączenia się, podziału, rozwiązywania oraz likwidacji koła.

5. Osoba fizyczna może zostać członkiem Związku, jeżeli:

 1. jest pełnoletnia,
 2. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw obywatelskich,
 3. nie była karana za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim,
 4. nabyła uprawnienia do wykonywania polowania,
 5. złożyła deklarację i uiściła wpisowe.

6. Członkiem Związku może być również cudzoziemiec spełniający wymogi określone w ust. 5 lit. a, c - e.

7. Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie czynności związanych z gospodarką łowiecką i polowaniami.

12) art. 32a otrzymuje brzmienie:

"Art. 32a. 1. Organami Związku są:

a) Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, który tworzą, wyłonieni w wyborach pośrednich, przedstawiciele kół łowieckich i przedstawiciele członków niezrzeszonych w kołach łowieckich,

b) działająca między zjazdami Naczelna Rada Łowiecka,

c) Zarząd Główny jako organ zarządzający wraz z jego oddziałami terenowymi.

2. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego reprezentuje Związek na zewnątrz.

3. Związek zobowiązany jest posiadać organ kontroli wewnętrznej, a w przypadku, gdy powołane zostały oddziały terenowe, także terenowe organy kontroli wewnętrznej.",

4. Statut Związku może przewidywać powoływanie innych organów terenowych, które realizują - na terenie swego działania zadania określone w art. 34.",

13) w art.33:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Osobowość prawną kota łowieckie nabywają i tracą z dniem nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim.",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie; "Oddziały terenowe o których mowa w art. 32a ust. 1 lit. c koordynują i nadzorują działalność kół łowieckich oraz członków - osób fizycznych nie zrzeszonych w kołach łowieckich.",
c) dodaje się ust.5 i 6 w brzmieniu: "5. Oddziały terenowe uchylają, w ramach nadzoru, sprzeczne z prawem bądź statutem PZŁ uchwały kół łowieckich.",
"6. W sprawach nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz utraty członkostwa w kole łowieckim zainteresowany może - po wyczerpaniu postępowania wewnątrz organizacyjnego - dochodzić swoich praw na drodze sądowej.",

14) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu:

"Art.33a 1.Koło łowieckie powinno liczyć co najmniej 10 osób fizycznych będących członkami Polskiego Związku Łowieckiego. 2. Założyciele koła podpisują i składają deklarację członkowską, według wzoru ustalonego przez Polski Związek Łowiecki.
3. Założyciele koła, którzy podpisali i złożyli deklarację, stają się członkami koła z chwilą przyjęcia go do Polskiego Związku Łowieckiego.",

15)art. 34 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych,

16) w art. 35 w:

a) ust. 1 po wyrazie "własnych", dodaje się wyraz "wpisowego",
b) ust, 2 po wyrazie "Łowieckiego" dodaje się wyrazy: "oraz kół łowieckich" a także wyraz Jego" zastępuje się wyrazem "ich" oraz dodaje zdanie drugie w brzmieniu: "Majątek Polskiego Związku Łowieckiego i kół łowieckich nie podlega podziałowi między członków".

17) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

"Art. 35a 1.Nadzór nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

2. Przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, póz. 855) regulujące zasady nadzoru nad stowarzyszeniami stosuje się odpowiednio do nadzoru nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego",

18) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich winni posiadać strażników łowieckich, których zadaniem jest ochrona zwierzyny.",

19)art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Strażnicy, o których mowa w art. 36 ust. 3 pkt 2 a) wykonując zadania współdziałają z Państwową Strażą Łowiecką. Przy wykonywaniu czynności służbowych przysługują im uprawnienia oraz obowiązują zasady, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1, pkt 5, pkt 6, pkt 9, pkt 11, ust. 3, ust. 4 oraz ust. 8-11,
b) mają prawo do noszenia i używania, w celach ochrony zwierzyny przed szkodnikami łowieckimi, broni myśliwskiej, o ile są członkami PZŁ.,

20)w art. 40 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3.Broń myśliwska, o której mowa w art. 40 ust. 1 lit. b nabywana jest przez dzierżawców bądź zarządców obwodów łowieckich oraz używana, ewidencjonowana i przechowywana na zasadach określonych w przepisach o broni i amunicji.",

21) art. 42 otrzymuje brzmienie:

"Art. 42 1. Polowanie może być wykonywane przez członków Polskiego Związku Łowieckiego lub cudzoziemców, o których mowa w art. 42a za zgodą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.",

2. Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania winien posiadać:
1) dowód członkostwa Polskiego Związku Łowieckiego z aktualnym wpisem o zaliczonym corocznie treningu strzeleckim organizowanym przez Polski Związek Łowiecki. Wymóg ten nie dotyczy to cudzoziemców wymienionych w art. 42a,
2) pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej lub inny dokument uprawniający do jej posiadania jeśli wykonuje polowanie przy pomocy broni do celów łowieckich.
3) zezwolenie na posiadanie ptaka łowczego, jeżeli wykonuje polowanie przy pomocy ptaków łowczych.

3.Wyróżnia się trzy rodzaje uprawnień do wykonywania polowania:

1) podstawowe - uprawniające do odstrzału zwierząt łownych, z wyjątkiem samców zwierzyny płowej,
2) selekcjonerskie - uprawniające do odstrzału wszystkich zwierząt łownych,
3) sokolnicze - uprawniające do łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych.

4. Warunkiem uzyskania uprawnień do wykonywania polowania o których mowa w ust. 3 pkt 1 jest:

1) odbycie rocznego stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny,
2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki,
3) złożenie egzaminu przed komisją powołaną przez Polski Związek Łowiecki,

5. Z odbycia stażu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 zwolnione są:

1) osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne,
2) osoby posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej,
3) strażnicy łowieccy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie krócej niż 2 lata,
4) cudzoziemcy, jeżeli posiadają aktualne uprawnienie do wykonywania polowania w innym państwie,
5) osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim,

6. Warunkiem uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 3 pkt 2 jest:

1) posiadanie uprawnień podstawowych przez co najmniej trzy lata,
2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki oraz
3) złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przez komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki,

7.Warunkiem uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 3 pkt 3 jest:

1) posiadanie uprawnień podstawowych,
2) odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski- Związek Łowiecki oraz
3) złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przez komisją egzaminacyjną powołaną przez Polski Związek Łowiecki,

8. Do wykonywania polowania indywidualnego, poza dokumentami określonymi w ust, 2 jest wymagane pisemne upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego.",

9. Polski Związek Łowiecki jako organizator szkolenia i egzaminowania ustala wysokość odpłatności związanej ze szkoleniem i egzaminowaniem, uwzględniając ponoszone przez organizatorów szkolenia i egzaminowania koszty.

10. Uprawnienia do wykonywania polowania wygasają po upływie 5 lat od ustania członkostwa w Polskim Związku Łowieckim.

22) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu:

"Art. 42a Uprawnienia do wykonywania polowania posiadają także obywatele państw Unii Europejskiej, o ile posiadają oni uprawnienia do wykonywania polowania w kraju należącym do Unii Europejskiej i złożą egzamin uzupełniający przed komisją, o której mowa w art. 42 ust. 4 pkt3 zobowiązujących w Polsce przepisów dotyczących zasad i warunków wykonywania polowania a także listy gatunków zwierząt łownych oraz okresów polowań na te zwierzęta.

23) po art. 42a dodaje się art. 42b w brzmieniu:

Art. 42b Bezpośrednio po dostarczeniu przez uprawnionego do wykonywania polowania pozyskanej zwierzyny do punktu skupu osoba go prowadząca obowiązana jest oznakować tusze łosi, jeleni, danieli, muflonów, saren i dzików.

24) po art. 42b dodaje się art. 42c w brzmieniu:

Art. 42c Odstrzał samców łosi, jeleni, danieli, sarn i muflonów podlega ocenie co do jego zgodności z zasadami selekcji osobniczej. Polski Związek Łowiecki powołuje komisje do oceny zgodności odstrzału z zasadami selekcji. W skład komisji winni wchodzić przedstawiciele dzierżawcy bądź zarządcy obwodu łowieckiego, właściwego nadleśnictwa, a także Polskiego Związku Łowieckiego.",

25) po art. 42c dodaje się art. 42d w brzmieniu:

Art. 42d Minister właściwy do spraw środowiska określił w drodze rozporządzenia sposób wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich uwzględniając formuły wyceny Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny.

26) w art. 43 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 43 ust. 1 Cudzoziemiec lub obywatel polski stale zamieszkały za granicą nie będący członkiem Polskiego Związku Łowieckiego bądź niespełniający warunków określonych w art. 42a może wykonywać polowanie po wykupieniu polowania u przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie działalności o której mowa w art. 17 ust.ipkt 3, bądź na podstawie zgody ministra właściwego do spraw ochrony środowiska.",

27) w art. 43 ust. 2 pkt 1 - 2 otrzymują brzmienie:

1) szczegółowe zasady powoływania komisji egzaminacyjnych oraz zakres i tryb przeprowadzenia egzaminów o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, 42 ust. 6 pkt 3 i 42 ust. 7 pkt 3 uwzględniając: - konieczność zapewnienia w składzie komisji egzaminacyjnej przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego, wojewody, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Policji,
- rodzaje uzyskiwanych uprawnień,
- wymagane do złożenia przed egzaminem dokumenty,
- sposób przeprowadzenia i udokumentowania egzaminu.

2) wzory dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień o których mowa w art. 42 ust.3 i art. 42 a.",

28) w art. 43 w ust. 3 wyrazy "art. 42 ust. 5" zastępuje się wyrazami "art. 42b.",

29) w art. 45 ust. 1 skreśla się wyrazy: "regionalnej organizacji."

Art. 2 Akty wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu ich zastąpienia przez akty wydane na podstawie niniejszej ustawy nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2004 r.

Art. 3 Umowy dzierżawy obwodów łowieckich zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują swą ważność przez okres na jaki zostały zawarte.

Art. 4 Statut Polskiego Związku Łowieckiego oraz statuty kół łowieckich zachowują swą moc do czasu ich zastąpienia przez statut uchwalony w myśl art. 32 ust. 3 ustawy nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2005 r.

Art. 5 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Powrót   


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.