strona główna forum dyskusyjneDruk nr 2010
Warszawa, 10 czerwca 2003 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja
Pan
Marek Borowski Marszałek
Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej


Na podstawie art. 118 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Tadeusza Wojtkowiaka.
(-) Mieczysław Aszkiełowicz; (-) Renata Beger; (-) Waldemar Borczyk;
(-) Alfred Budner; (-) Marian Curyło; (-) Włodzimierz Czechowski;
(-) Krzysztof Filipek; (-) Zdzisław Jankowski; (-) Piotr Kozłowski;
(-) Marian Kwiatkowski; (-) Andrzej Lepper; (-) Stanisław Łyżwiński;
(-) Henryk Ostrowski; (-) Renata Rochnowska; (-) Józef Stasiewski;
(-) Tadeusz Szukała; (-) Zenon Tyma; (-) Tadeusz Urban; (-) Marian Widz;
(-) Genowefa Wiśniowska; (-) Tadeusz Wojtkowiak.

Projekt

USTAWA
z dnia        2003 r.

o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

Art. 1.

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, Nr 113, poz. 284) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 4 otrzymuje brzmienie:

" Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) broni załadowanej - rozumie się przez to broń co najmniej z jednym nabojem umieszczonym w komorze nabojowej lub w znajdującym się w broni magazynku,

2) cudzoziemcach - rozumie się przez to osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego,

3) gospodarce łowieckiej - rozumie się przez to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny,

4) kłusownictwu - rozumie się przez to działanie zmierzające do wejścia w posiadanie zwierzyny w sposób nie będący polowaniem albo z naruszeniem warunków dopuszczalności polowania,

5) licówce - rozumie się przez to łanię, prowadzącą chmarę (stado jeleni) i czuwającą nad ich bezpieczeństwem,

6) myśliwym - rozumie się przez to osobę uprawnioną do wykonywania
polowania,

7) naganiaczu - rozumie się przez to uczestnika polowania, którego zadaniem jest naganianie zwierzyny,

8) nagance - rozumie się przez to jednego naganiacza lubo grupę naganiaczy współpracujących ze sobą,

9) polowaniu-rozumie się przez to:

  1. tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej, łowienie sposobami dozwolonymi zwierzyny żywej,
  2. łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych, za zezwoleniem ministra właściwego do spraw środowiska

- zmierzające do wejścia w jej posiadanie,

10) postrzałku - rozumie się przez to zwierzynę ranioną strzałem,

11) zwierzynie płowej - rozumie się przez to łosie, jelenie, daniele i sarny,

12) zwierzynie grubej - rozumie się przez to zwierzynę płową, muflony, dziki, wilki i bobry,

13) zwierzynie drobnej - rozumie się przez to zwierzynę nie będącą zwierzyną grubą,

14) drapieżnikach - rozumie się przez to lisy, kuny leśne, kuny domowe, tchórze zwyczajne, jenoty i norki amerykańskie,

15) otoku - rozumie się przez to kilkumetrową linkę, na której prowadzony jest pies ułożony do poszukiwania postrzałków.";

2) art. 12 otrzymuje brzmienie:

" Art. 12 Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mogą wyznaczać i oznakowywać zakazem wstępu obszary stanowiące ostoje zwierzyny oraz wznosić urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, po uzyskaniu zgody właściciela, posiadacza lub zarządcy.";

3) w art. 14:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. l,
b) po ust. l dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich obowiązani są wyznaczyć osoby, których obowiązkiem jest zająć się ranną i poszkodowaną w wyniku wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych zwierzyną oraz dokonywać uśmiercania zwierząt łownych z widocznymi objawami wścieklizny, stwarzającymi zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Informacje zawierające dane tych osób powinny być przekazywane miejscowym organom Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, posterunkom Policji, Ruchu Drogowego, urzędom gmin i sołtysom każdej wsi.";

4) w art. 20 w ust. l pkt l otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzenie ewidencji skupu w każdym punkcie skupu,";

5) w art. 36 po wyrazie umundurowana dodaje się wyrazy "i wyposażona w terenowe środki transportu";

6) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:

"Art. 38a. Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej ma prawo do otrzymania bezpłatnego umundurowania, oznak służbowych oraz wyposażenia osobistego z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia służby.";

7) wart. 39:

a) w ust. l po wyrazach "szkodnictwa łowieckiego" dodaje się wyrazy "i przyrodniczego",
b) w ust. 2:

- pkt l otrzymuje brzmienie:

"1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości,",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przeszukania osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego,",

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) zabezpieczania jako dowodów rzeczowych, za pokwitowaniem, przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia,",

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz dziczyzny w zakresie sprawdzenia źródeł jej pochodzenia,",

- po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:

,,9a) dokonywania kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz ferm jeleni i danieli, a także ferm lisów pospolitych, tchórzy zwyczajnych i jenotów w zakresie sprawdzenia źródeł pochodzenia zwierzyny wymienionej w tym punkcie,
9b) dokonywania kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP w zakresie zgodności z przepisami niniejszej ustawy.",

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) noszenia broni palnej krótkiej, broni gazowej, pałki wielofunkcyjnej, kajdanek,",

- po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) posługiwania się psem służbowym,",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przy wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego lub przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.",
d) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem,

e) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) broni gazowej, pałki wielofunkcyjnej, kajdanek, psa służbowego.";

8) w art. 40 w ust. l wyrazy " o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt l, 2, 5, 6, 8 i 11, ust. 3, ust. 4 oraz ust. 8-11." zastępuje się wyrazami " o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt l, 5,6, 11, ust. 3 pkt l i 2, ust. 4 oraz ust. 9-11.";

9) w art. 41:
a) w ust. 2 skreśla się pkt 2,
b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym i drugim skreśla się wyrazy "palnej krótkiej";

10) w art. 43 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania polowania mogą polować wyłącznie w obecności myśliwego będącego przedstawicielem dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

3. Przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego wskazuje zwierzynę przeznaczoną do odstrzału.";
11) po art. 43 dodaje się art. 43a-43k w brzmieniu: " Art. 43a. Podczas wykonywania polowania myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie:

1) legitymację Polskiego Związku Łowieckiego, a w przypadku cudzoziemców - dowód wykupienia polowania lub zgodę Ministra właściwego do spraw środowiska,

2) pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej,

3) upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego, o którym mowa w art. 42 ust.4.

Art. 43b. 1. Przed rozpoczęciem polowania indywidualnego oraz niezwłocznie po jego zakończeniu myśliwy dokonuje stosownych wpisów w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

2. Bezpośrednio po dokonaniu odstrzału, a przed podjęciem czynności transportowych myśliwy obowiązany jest potwierdzić pisemnie na upoważnieniu fakt pozyskania zwierzyny grubej, a w przypadku zwierzyny drobnej -bezpośrednio po zakończeniu polowania.

Art. 43c. 1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady uzyskiwania uprawnień do wykonywania polowania oraz tryb ich zawieszania i cofania,

2) szczegółowe zasady powoływania komisji egzaminacyjnej oraz zakres i tryb przeprowadzania egzaminów,

3) wzory dokumentów stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji i wynikających z nich uprawnień.


2. Minister właściwy do spraw środowiska, w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki wykonywania polowania przez obywateli polskich i cudzoziemców oraz znakowania, o którym mowa w art. 42 ust. 5, uwzględniając istniejące polskie zwyczaje łowieckie oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia.

3. Minister właściwy do spraw środowiska, w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, określi wzór upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego oraz wzór książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Art. 43d. l.Do wykonywania polowania oraz odstrzału szkodników dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej pięć pojedynczych strzałów; magazynek broni samopowtarzalnej może zawierać najwyżej dwa naboje.

2. Polowanie na zwierzynę grubą odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 3, wyłącznie przy użyciu myśliwskiej broni palnej o lufach gwintowanych i kalibrze minimum 5,6 mm oraz stosowanych do niej naboi myśliwskich z pociskami półpłaszczowymi, które w odległości 100 m od wylotu lufy posiadają energię nie mniejszą niż:

1) 2.500 J przy polowaniu na łosie,
2) 2.000 J przy polowaniu na jelenie, daniele, muflony i dziki,
3) l .000 J przy polowaniu na sarny, wilki i bobry.

3. Na zwierzynę, o której mowa w ust. 2, z wyjątkiem łosi i jeleni byków, dopuszcza się polowanie z broni o lufach gładkich, z użyciem myśliwskich naboi kulowych.

4. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, z zastrzeżeniem ust. 5, używa się wyłącznie myśliwskich naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do 4,5 mm.

5. Na drapieżniki można polować używając myśliwskich naboi śrutowych wymienionych w ust. 4 lub myśliwskich naboi kulowych wymienionych w ust. 2 pkt 3, z uwzględnieniem ust. 3, oraz naboi myśliwskich z pociskami pełnopłaszczowymi.

Art. 43e. Do wykonywania polowania zabrania się używania celowników noktowizyjnych, termowizyjnych i laserowych oraz sztucznego światła.

Art. 43f. Przy wykonywaniu polowania należy stosować następujące zasady:

1) polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od l października do 15 stycznia; ograniczenie to nie dotyczy polowania z psami na ptactwo łowne, z psami i naganką na lisy oraz poszukiwania postrzałka z psem na otoku,

2) polowanie przy użyciu sznurów, do których przywiązane są skrawki kolorowego materiału (fladry), może odbywać się tylko na lisy i wilki,

3) poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia o tym dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego w ciągu 12 godzin od chwili podjęcia poszukiwań; poszukujący postrzałka może korzystać z pomocy psa prowadzonego na otoku,

4) myśliwy powinien poszukiwać, dochodzić i uśmiercić ranną zwierzynę możliwie szybko,

5) polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, z tym że jeden pies powinien przypadać na nie więcej niż trzech myśliwych,

6) polowanie na zwierzynę grubą może odbywać się pod warunkiem zapewnienia udziału co najmniej jednego psa ułożonego do poszukiwania postrzałków,

7) polowanie na zające może odbywać się wyłącznie jako polowanie zbiorowe, przez naganianie zwierzyny przez nagankę w kierunku co najmniej sześciu myśliwych.

Art. 43g. Podczas polowania nie strzela się do:

1) łani licówki,

2) zwierzyny przy paśnikach, lizawkach, pasach zaporowych oraz punktach stałego dokarmiania, z wyjątkiem polowań przy nęciskach na dziki, lisy, borsuki, tchórze i kuny; myśliwy powinien ustalić u dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lokalizację nęcisk w obwodzie łowieckim,

3) zwierzyny z pojazdów mechanicznych i konnych oraz łodzi o napędzie mechanicznym z pracującym silnikiem,

4) zwierzyny znajdującej się w terenie odkrytym na szczytach wzniesień,

5) zwierzyny na ogrodzonych poletkach żerowych w okresie wegetacji uprawianych na nich roślin i w czasie udostępniania ich zwierzynie,

6) ptactwa nie będącego w locie, z wyjątkiem jarząbków, czapli i dzikich gęsi,

7) zajęcy pozostających w bezruchu w terenie polnym,

8) zwierzyny znajdującej się w odległości mniejszej niż 200 m od pracujących maszyn rolniczych.

Art. 43h. l. Polowanie w nocy może odbywać się na:

1) dziki, lisy, borsuki, jenoty, tchórze, kuny, piżmaki i norki - na polowaniu indywidualnym, przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym optycznym przyrządem, celowniczym oraz w lornetkę,

2) słonki - w czasie ciągów,

3) dzikie gęsi i dzikie kaczki - na zlotach i przelotach.


2. Za noc uważa się czas po upływie godziny po zachodzie słońca do godziny przed wschodem słońca.

3. Myśliwy polujący w nocy obowiązany jest zachować wyjątkową ostrożność, a w szczególności:

1) znać dokładnie teren w rejonie polowania,

2) nie strzelać do nie rozpoznanego celu,

3) nie strzelać w kierunki osad i dróg publicznych,

4) przed strzałem osobiście rozpoznać przez lornetkę cel i teren na linii strzału,

5) w razie oddania strzału i niepodniesienia zwierzyny w nocy sprawdzić wyniki strzału przy świetle dziennym.

Art. 43i 1. Wykonywanie polowania na samce zwierzyny płowej podlega ocenie co do zgodności wykonania odstrzału z uzyskanym upoważnieniem lub wskazaniem zwierzyny przewidzianej do odstrzału.

2. Myśliwy, a w przypadku cudzoziemców myśliwy będący przedstawicielem dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, obowiązany jest przedstawić pozyskane trofeum do oceny prawidłowości wykonania odstrzału. Oceny dokonuje właściwy nadleśniczy przy udziale przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz przedstawiciela właściwego terytorialnie zarządu wojewódzkiego Polskiego Związku Łowieckiego.

Art. 43j. 1. Polowanie zbiorowe jest wykonywane z udziałem co najmniej dwóch współdziałających ze sobą myśliwych, zorganizowane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i prowadzone przez wyznaczonego przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego myśliwego, zwanego "prowadzącym polowanie".

2. Polowanie zbiorowe może być wykonywane z udziałem zarówno naganki, jak i psów.

3. Polowanie zbiorowe nie może trwać dłużej niż od wschodu do zachodu słońca.

Art. 43k. 1. Prowadzący polowanie jest odpowiedzialny za jego przeprowadzenie zgodnie z przepisami oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom i otoczeniu.

2. Prowadzący polowanie przeprowadza je w sposób nie powodujący szkód w uprawach.

3. Prowadzący polowanie może zlecić uczestnikom wykonanie niektórych czynności związanych z polowaniem.";

12) wart. 51 w ust. 1:

- w pkt 2 po wyrazie "łownych" dodają się wyrazy "i niszczy lęgowiska",

- skreśla się pkt 4,

- w pkt 5 po wyrazie "łowieckie" dodają się wyrazy "wybiera karmę lub sól z lizawek,"

- po pkt 5 dodają się pkt 6-9 w brzmieniu:

"6) poluje nie posiadając przy sobie dokumentów określonych w art. 43a lub nie dokonuje czynności określonych w art. 43b,

7) wchodzi na oznaczone jako ostoja zwierzyny obszary, niepokoi, płoszy, ściga, chwyta, rani lub zabija zwierzynę albo luzem puszcza psa - z wyjątkiem osób wykonujących czynności związane z polowaniem, gospodarką leśną, rolną rybacką i melioracją,

8) prowadząc działalność gospodarczą, w zakresie określonym w art. 17 ust. l, lub działając w jego imieniu dopuszcza się oszustwa, którego wartość nie przekracza 100 złotych, lub zaniedbań, nierzetelności albo nieprawidłowości mogących w konsekwencji przynieść szkodę w tej wysokości Skarbowi Państwa, zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego,

9) narusza zasady i warunki wykonywania polowania określone w ustawie, a polegające na:

a) polowaniu z broni innej niż myśliwska,

b) polowaniu na zwierzynę grubą z broni i przy użyciu naboi innych niż określone w art. 43d ust 2 i 3,

c) polowaniu na zwierzynę drobną i drapieżniki używając naboi innych niż określone w art. 43d ust. 4 i 5,

d) polowaniu używając celowników noktowizyjnych, termowizyjnych, laserowych lub używając sztucznego światła,

e) wykonywaniu polowania z pominięciem zasad określonych w art. 43f,

f) strzelaniu do zwierzyny w sytuacjach określonych w art. 43g,

g) polowaniu w nocy na gatunki inne niż określone w art. 43h ust. l,

h) polowaniu i strzelaniu do zwierzyny z naruszeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa albo polowaniu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem środków odurzających,

i) polowaniu lub organizowaniu polowania z naruszeniem zasad określonych w art.43 ust 2 i 3 oraz w art. 43i-43k";
13) wart.52

a) pkt l otrzymuje brzmienie:

"1) zbiera, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzędzia i urządzenia określone w art. 53 pkt. 5, a służące z przeznaczenia do kłusownictwa,",

b) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) pozyskuje inny gatunek lub w większej liczbie, niż przewiduje upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu Łowieckiego";
14) po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu:

"Art. 52a. Osoba, która znajduje narzędzia i urządzenia określone w art. 53 pkt. 5, obowiązana jest:

1) podjąć podstawowe czynności aby nie stwarzały one dalszego zagrożenia dla ludzi i zwierząt,

2) pozostawić je na miejscu,

3) powiadomić Policję, Państwową Straż Łowiecką, strażnika łowieckiego lub innego przedstawiciela zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego.".

Art. 2.

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. l, zachowują moc, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisy wydane na podstawie art. 41ust.2 pkt 2, ust 3 oraz art. 43 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. l, zachowują moc w zakresie w jakim nie są sprzeczne z ustawą do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.


Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. l pkt 11 w zakresie art. 43b ust. 2, który wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia nowych przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 2 ust.2.

Powrót   


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.