strona główna forum dyskusyjne

Biuro Studiów i EkspertyzWarszawa, dnia 4 września 2003 r.

Pan
Marek Borowski Marszałek
Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej


Opinia w sprawie zgodności poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie z prawem Unii Europejskiej

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. -Regulamin Sejmu (M.P. z 2002 r. Nr 23, póz. 398) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy

Przedmiotem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie jest nowelizacja kilku artykułów obowiązującej ustawy.

W projekcie przewiduje się m. in. zmiany definicji pojęć użytych w ustawie, wprowadzenie zasad dotyczących obchodzenia się z ranną zwierzyną, zmianę uprawnień strażników Państwowej Straży Łowieckiej, zasad wykonywania polowania, w tym wymagań dotyczących broni myśliwskiej, przepisów karnych.

Projekt przewiduje wejście w życie nowych przepisów 14 dni od daty ich ogłoszenia.

BIURO STUDIÓW l EKSPERTYZ KANCELARII SEJMU
00-441 Warszawa, ul. Zagórna 3, tel. 621 09 71, 694 17 27, fax 694 18 65

Niniejszy tekst jest wyłącznie opinią, sporządzoną w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, na użytek wewnętrzny w Sejmie i Kancelarii Sejmu; nie stanowi obowiązującej wykładni prawa.

2. Stan prawa wspólnotowego w materii objętej projektem

Proponowane zmiany w ustawie - Prawo łowieckie powinny być oceniane z punktu widzenia przepisów wspólnotowego prawa pierwotnego, a mianowicie art. 12 TWE w związku z art. 49 TWE. Wspomniane przepisy zakazują dyskryminacji w dziedzinie zastosowania Traktatu ze względu na przynależność państwową. W przypadku projektu ustawy dotyczyć to może swobody świadczenia usług.

Zgodnie z linią orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (np. sprawy 286/82 Luisi i Carbone, sprawa 186/87 Cowari) normy prawa wspólnotowego dotyczące świadczenia usług, a więc również zakaz dyskryminacji, stosuje się nie tylko do świadczących usługi ale także do odbiorców usług np. do przynależnych państwa członkowskiego przybywających do innego państwa członkowskiego jako turyści.

Dodatkowo należy wspomnieć, że orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wskazuje, że zawarty w art. 12 TWE zakaz dyskryminacji czyli stosowania różnych reżimów prawnych wobec przynależnych własnych i przynależnych innych państw członkowskich nie ma charakteru absolutnego,-różne traktowanie musi być jednak uzasadnione ważnym interesem, a wprowadzane dodatkowe wymagania muszą mieć charakter ograniczony i proporcjonalny do potrzeb.

3. Układ Europejski

Żadne z postanowień Układu ustanawiającego stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi (Układ Europejski) nie dotyczy materii objętej zakresem omawianego projektu.

4. Analiza przepisów projektu

Analiza przepisów zawartych w projekcie dotyczy propozycji nowego brzmienia art. 43 ust 2 ustawy oraz propozycji dodania art. 43a pkt 1. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym do wykonywania polowania niezbędne jest:

  1. posiadanie dowodu członkostwa w Polskim Związku Łowieckim (art. 42 ust. 2 ustawy - Prawo łowieckie), albo


  2. wykupienie polowania przez cudzoziemca u przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na sprzedaży usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP , albo


  3. uzyskanie przez cudzoziemca zgody ministra właściwego do spraw środowiska, (art. 43 ust. l ustawy - Prawo łowieckie).

Pod pojęciem cudzoziemca rozumie się osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego (zmiana art. 4 pkt 2 ustawy).

Wprowadzona w projekcie ustawy zasada, zgodnie z którą cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania polowania mogą polować wyłącznie w obecności myśliwego będącego przedstawicielem dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, jest w związku z wprowadzona definicją myśliwego niejasna. Zgodnie z zaproponowana definicją pod pojęciem myśliwego - "rozumie się osobę uprawnioną do wykonywania polowania". Analizując treść ustawy oraz proponowane zmiany można dojść do wniosku, że każda osoba uprawniona do wykonywania polowania, a więc także cudzoziemiec, który wykupił polowanie bądź posiada zgodę ministra właściwego do spraw środowiska może towarzyszyć cudzoziemcowi.

Uzasadnienie załączone do projektu nie zawiera odniesienia się do zmian zaproponowanych do art. 43 ustawy co utrudnia zrozumienie celu zaproponowanej nowelizacji tego artykułu.

Z punktu widzenia prawa UE istotne jest dokonanie oceny czy projektowany art. 43 ust. 2 i 3 wprowadza dyskryminację przynależnych państw członkowskich UE, a jeżeli wprowadza, to czy dyskryminacja taka może być uzasadniona ważnym interesem, a wprowadzane dodatkowe wymagania mają charakter ograniczony i proporcjonalny do potrzeb.

Art. 49 TWE wprowadza zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową dla usług świadczonych wewnątrz Wspólnoty. Zgodnie z zaprezentowanym powyżej poglądem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową obowiązuje również wobec odbiorców usług. W przypadku łowiectwa wykonywanego przez przynależnych innych państw członkowskich mamy do czynienia z usługami świadczonymi na ich rzecz przez przedsiębiorców polskich, o których mowa w art. 17 ustawy.

Wprowadzenie zasady, zgodnie z którą każdy cudzoziemiec (a więc również przynależny państwa członkowskiego UE) może polować wyłącznie w obecności innego myśliwego, który wskazuje zwierzynę przeznaczoną do odstrzału, wprowadza po stronie przynależnych innych państw członkowskich UE, po pierwsze, zakaz polowania bez udziału innego myśliwego, po drugie, obowiązek poniesienia dodatkowych kosztów związanych z zapewnieniem obecności tej osoby. Takie ukształtowanie sytuacji prawnej cudzoziemca - przynależnego państwa członkowskiego UE, wprowadza różnicę w stosunku do sytuacji prawnej obywateli polskich występującej w identycznym stanie faktycznym. Takie działanie polskiego ustawodawcy może prowadzić do uznania, że wprowadza on dyskryminację przynależnych państw członkowskich UE w stosunku do własnych obywateli.

Wspomniana w części 2 opinii zasada, zgodnie z którą zakaz stosowania różnych reżimów prawnych wobec przynależnych własnych i przynależnych innych państw członkowskich nie ma charakteru absolutnego pozwala w pewnych przypadkach od odstępstwa od tego zakazu. Wprowadzane wymogi różnicujące sytuację prawną przynależnych własnych i przynależnych innych państw członkowskich muszą jednak mieć charakter ograniczony i proporcjonalny do potrzeb. W przypadku projektowanej zmiany art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z brzmienia proponowanych przepisów, a także z uzasadnienia załączonego do projektu ustawy nie wynika cel wprowadzenia dodatkowych wymogów dla cudzoziemców (w tym przynależnych państw członkowskich UE).

5. Konkluzje

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie wprowadza w art. 43 ust. 2 i 3 ustawy przepisy dyskryminujące przynależnych państw członkowskich UE. Z projektu ustawy oraz z uzasadnienia nie wynika czy dyskryminacja taka może zostać uznana za uzasadnioną ważnym interesem oraz czyjej zakres jest odpowiednio ograniczony i proporcjonalny do potrzeb.

Opracował: Zespół Prawa Europejskiego
Akceptował: Dyrektor Biura Studiów i Ekspertyz Wiesław Staśkiewicz

Deskryptory bazy REX: łowiectwo, ochrona przyrody, Unia Europejska

Powrót   


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.