strona główna forum dyskusyjneSEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Komisja Europejska
EUR-026- 42/03
Warszawa, dnia 16 września 2003
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Marek Borowski


W związku ze skierowaniem przez Pana Marszałka, przesyłam opinię Komisji Europejskiej o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie przyjętą na posiedzeniu w dniu 16 września 2003 r. w trybie art. 34 ust. 10 regulaminu Sejmu.Przewodniczący Komisji

Józef OleksyOpinia nr 42 Komisji Europejskiej
przyjęta na posiedzeniu w dniu 16 września 2003 r.
w związku ze zgłoszonymi przez Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu
w trybie art. 34 ust. 9 Regulaminu Sejmu wątpliwościami co do zgodności poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie z prawem Unii Europejskiej

Komisja Europejska na posiedzeniu w dniu 16 września 2003 r. zapoznała się ze stanowiskiem przedstawiciela wnioskodawców oraz z przygotowaną przez Biuro Studiów i Ekspertyz opinią w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.

Projekt ustawy przewiduje zmiany m. in.: definicji pojęć użytych w ustawie, wprowadzenia zasad dotyczących obchodzenia się z ranną zwierzyną, uprawnień strażników Państwowej Straży Łowieckiej, zasad wykonywania polowania, w tym wymagań dotyczących broni myśliwskiej oraz zmiany w przepisach karnych.

Proponowane zmiany w ustawie - Prawo łowieckie należy ocenić z punktu widzenia przepisów prawa pierwotnego. Traktat ustanawiający Wspólnoty Europejskie zakazuje dyskryminacji w dziedzinie zastosowania Traktatu ze względu na przynależność państwową. W przypadku projektu ustawy może się to wiązać ze swobodą świadczenia usług. Zakaz dyskryminacji stosuje się również do odbiorców usług, czyli np. do obywateli państwa członkowskiego przybywających do innego państwa członkowskiego jako turyści.

Opiniowany poselski projekt ustawy w art. 43 ust. 2 i 3 wprowadza zasady zgodnie z którymi każdy cudzoziemiec może polować wyłącznie w obecności innego myśliwego, który wskazuje zwierzynę przeznaczoną do odstrzału. W konsekwencji wprowadza, po stronie obywateli innych państw członkowskich UE, po pierwsze, zakaz polowania bez udziału innego myśliwego, po drugie, obowiązek poniesienia dodatkowych kosztów związanych z zapewnieniem obecności tej osoby. Zaproponowana sytuacja prawna cudzoziemca -obywatela państwa członkowskiego UE jest gorsza od sytuacji prawnej obywateli polskich. Takie działanie może przyczynić się do uznania, że polski ustawodawca wprowadza dyskryminację obywateli państw członkowskich UE w stosunku do własnych obywateli.

Komisja stwierdza, że proponowany projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie wprowadza przepisy dyskryminujące obywateli państw członkowskich UE. Sprzeczność ta może być usunięta poprzez wskazanie względów porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego uzasadniających powyższą dyskryminację. Zakres regulacji musi być odpowiednio ograniczony i proporcjonalny do potrzeb.

Powrót   


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.