strona główna forum dyskusyjne

 1. Punkt 2) otrzymuje brzmienie:
 2. w art. 8 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

  3. gospodarka łowiecka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane;

  4. 1) roczne plany łowieckie sporządzane są przez dzierżawców obwodów łowieckich, opiniowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i podlegają zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim;

  2) roczne plany łowieckie, w obwodach wyłączonych z wydzierżawienia sporządzone są przez ich zarządców i podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

  3) w przypadku odmowy zatwierdzenia w całości czy części rocznego planu łowieckiego zainteresowanemu przysługuje odwołanie odpowiednio do dyrektora regionalnej lub dyrektora generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

  4) wieloletnie łowieckie plany hodowlane ustalają dyrektorzy regionalnych dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z wojewodami i Polskim Związkiem Łowieckim;

  1. otrzymuje brzmienie dotychczasowego ust.4.

 3. Punkt 3) otrzymuje brzmienie:
 4. w art. 9 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

  2) zakaz - poza polowaniami, odłowami, sprawdzianami pracy psów myśliwskich, a także szkoleniem ptaków łowczych organizowanych przez Polski Związek Łowiecki - płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny.

 5. Po punkcie 4) wpisać kolejny punkt w brzmieniu:
 6. w art. 23 ust.1 po wyrazie "hektarów", dodać wyrazy "zamkniętej jego granicami";

 7. Punkt 5) w art. 28 po dodanym ust. 1a należy dodać ust. 1b w brzmieniu:
 8. 1b) obwód łowiecki nie będący w zarządzie bądź niedzierżawiony przez koło łowieckie przez okres dłuższy niż 3 miesiące, podlega wydzierżawieniu przez Polski Związek Łowiecki.

 9. Punkt 11) w proponowanym art. 32 ust. 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
 10. b) sposób nabywania i utraty członkostwa w Związku oraz kole łowieckim, zasady przynależności do kół, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;

  lit. e otrzymuje brzmienie:

  e) fundusze i majątek Związku oraz koła łowieckiego, a także sposób ich tworzenia, nabywania i zbywania.

 11. Punkt 12) w proponowanym art. 32a ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
 12. b) Działająca między zjazdami Naczelna Rada Łowiecka, do zadań której należy ustalanie kierunków i planów działalności Zrzeszenia między Krajowymi Zjazdami Delegatów oraz realizacja innych zadań przewidzianych statutem;

  lit. c otrzymuje brzmienie:

   1. Zarząd Główny jako organ zarządzający wraz z jego oddziałami terenowymi - zarządami okręgowymi w ust. 4 proponujemy po wyrazie "organów" dodać wyrazy "krajowych i".
 13. Punkt 15) dodać także zmianę art. 34 pkt 11, który po nowelizacji otrzymałby brzmienie:

  11. prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych.

 14. Punkt 18) proponujemy, aby w art. 36 dokonać skreślenia dotychczasowego ust. 2, który obecnie otrzymałby brzmienie:

  2. Straż Łowiecką stanowią:

  1) Państwowa Straż Łowiecka,

  2) strażnicy łowieccy powoływani przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, których zadaniem jest ochrona zwierzyny i prowadzenie gospodarki łowieckiej w obwodach łowieckich.

 15. Punkt 19) w proponowanym art. 40 ust. 1 lit. b proponujemy skreślenie wyrazów "w celu ochrony zwierzyny przed szkodnikami".

 16. Punkt 20) w proponowanym art. 40 ust. 3 po wyrazach "w art. 40 ust. 1 lit. b dodać wyrazy "może być".

 17. XI. Punkt 21) w proponowanym art. 42

  1. ust. 2 pkt 1 wyraz "zaliczonym" zastąpić wyrazem "odbytym";

  2. ust. 5 pkt. 3 wyrazy "zatrudnieni na podstawie umowy o pracę" zastąpić wyrazami "pełniący swe funkcje";

  pkt. 4 wyrazy "cudzoziemcy, jeżeli posiadają" zastąpić wyrazami "osoby posiadające";

  6. ust. 10 proponujemy, aby otrzymał brzmienie:

  10. Uprawnienia do wykonywania polowania, z wyjątkiem uprawnień, o których mowa w art. 42a, wygasają, o ile zainteresowany w okresie 5 lat od ich nabycia nie uzyskał członkostwa Polskiego Związku Łowieckiego lub też po upływie 5 lat od ustania członkostwa w Polskim Związku Łowieckim.

 18. Punkt 22) proponowany art. 42a otrzymuje brzmienie:

  Art. 42a "Uprawnienia do wykonywania polowania posiadają także obywatele państw Unii Europejskiej, o ile posiadają oni uprawnienia do wykonywania polowania w kraju należącym do Unii Europejskiej i złożą egzamin uzupełniający przed komisją, o której mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, ust. 6 pkt 3 i ust. 7 pkt 3 z obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących zasad i warunków wykonyania polowania, a także listy gatunków zwierząt łownych oraz okresów polowań na te zwierzęta, a w przypadku polowania na samce zwierzyny płowej także z zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierzyny".

 19. Punkt 24) proponowany art. 42c powinien otrzymać brzmienie:

  Art. 42c Odstrzał samców zwierzyny płowej podlega ocenie co do jego zgodności z zasadami selekcji osobniczej. Oceny w obwodach podlegających wydzierżawieniu dokonują komisje powołane przez Polski Związek Łowiecki, w skład których wchodzą przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a w obwodach wyłączonych z wydzierżawienia ich zarządcy przy udziale odpowiednio: przedstawiciela Polskiego Związku Łowieckiego lub Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe bądź obu z nich.

 20. Punkt 25) w proponowanym brzmieniu art. 42d należy skreślić kropkę i dodać wyrazy: "a także sposób i zasady ochrony trofeów rekordowych oraz wielkość trofeów, których wywóz za granicę jest zabroniony.

 21. Punkt 26) w proponowanym art. 43 ust. 1 wykreślić wyraz "ochrony" oraz kropkę i dodać wyrazy "wydawanej na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego lub w przypadku polowań w obwodach zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Pańswowe jego dyrektora generalnego".

 22. Po punkcie 28) dodać punkt w brzmieniu: "art. 44 ust. 4 skreśla się".

Powrót   


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.