strona główna forum dyskusyjne

OBOWIĄZKI MYŚLIWYCH WOBEC URZĘDÓW SKARBOWYCH

Wiele niejasności i kontrowersji wzbudzają wśród myśliwych i kół łowieckich obowiązujące przepisy podatkowe, których interpretacje bywały często ze sobą sprzeczne i niekompletne. ZG PZŁ wystąpił w związku z powyższym do Ministerstwa Finansów z prośbą o obowiązującą wykładnię tych przepisów wobec sytuacji, z którymi myśliwi stykają się na codzień. Pełną odpowiedź podsekretarza stanu Ireny Ożóg przytaczam poniżej. Sądzę, że większośc nurtujących myśliwych niejasności zostanie wyjaśniona niniejszym pismem.

Trochę więcej jest również w serwisie na temat opodatkowania rekompensat.


RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO FINANSÓW
PODSEKRETARZ STANU

Warszawa, dn. 2002.09.23

Pan
Lech Bloch
Przewodniczący
Zarządu Głównego PZŁ

 

Szanowny Panie Przewodniczący,


W odpowiedzi na pismo z dnia 13 sierpnia 2002 r., znak 14/ZG/2002 uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.

I. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

 1. Wypłacane przez koło łowieckie myśliwym rekompensaty z tytułu poniesienia określonych wydatków stanowią przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z póź. zm.).
 2. Koła łowieckie nie są zobowiązane do poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych myśliwym rekompensat. Natomiast na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koła łowieckie zobowiązane są sporządzić w trzech egzemplarzach, odrębnie dla każdego podatnika (myśliwego) informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do dnia 15 marca następnego roku podatkowego przekazać jeden egzemplarz podatnikowi, a drugi - urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.
 3. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Art. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2002 r. nr 42, poz. 372) wśród celów łowiectwa nie wymienia celu zarobkowego. Stąd też nie można uznać, iż wydatki poniesione przez myśliwego (amunicja, ubrania, przejazdy na łowiska itp.) zostały poniesione w celu uzyskania przychodu, a co za tym idzie - wydatki te nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.
 4. Analogiczne zasady opodatkowania dotyczą nagród otrzymywanych przez myśliwych, szczególnie zaangażowanych w realizację zadań statutowych.

II. Podatek dochodowy od osób prawnych

Z przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie wynika, że koła łowieckie posiadają osobowość prawną i są podstawowym ogniwem organizacyjnym Polskiego Związku Łowieckiego w realizacji celów i zadań łowiectwa, tj. m.in. ochrony środowiska przyrodniczego. Polski Związek Łowiecki działa na podstawie tej ustawy oraz statutu. Z uwagi na fakt, że do przedłożonego pisma nie został dołączony statut, dlatego też opinia poniższa opiera się wyłącznie na przepisach Prawa łowieckiego.

Biorąc pod uwagę cele związku, określone w art. 34 Prawa łowieckiego trudno uznać wydatki związane z organizowaniem spotkań integracyjnych oraz balów sylwestrowych za koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z póź. zm.)

Nie można również tych wydatków sfinansować z dochodu wolnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej. Z przepisu tego artykułu wynika bowiem, że wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. ochrona środowiska - w części przeznaczonej na te cele.Trudno uznać, że wydatki na organizowanie ww. imprez i balów sylwestrowych mogłyby być związane z ochroną środowiska.

Natomiast koszty imprez związane z kultywowaniem tradycji łowieckich (pkt 10 pisma) jako zbieżne z celami Związku, określonymi w art. 34 pkt 3 Prawa łowieckiego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnośnie pytania dotyczącego wydatków ponoszonych przez koła łowieckie w związku z zadaniami zleconymi członkom tego koła z zakresu łowiectwa - można przyjąć, że wydatki te mogą być sfinasowane z dochodu wolnego od podatku dochodowego (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), jeżeli zadania te są związane z celami statutowymi (ochroną środowiska).


III. Podatek od towarów i usług

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 z póź. zm.), usługi zagranicznej turystyki przyjazdowej, świadczonej na terytorium RP przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP stanowią eksport usług, pod warunkiem, iż turystyka ma charakter zorganizowany i usługi świadczone są nierezydentom w rozumieniu prawa dewizowego. Zatem usługi organizacji polowań, świadczone na rzecz nierezydentów nie będących podatnikami VAT, w świetle przepisów podatku od towarów i usług zaliczne są do usług zagranicznej turystyki przyjazdowej. Należy zaznaczyć, że zgodnie z par. 57 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 27, poz. 268 z póź.zm.) o zorganizowanym charakterze turystyki decyduje łącznie spełnienie następujących warunków:

 • usługa dotyczy jednorazowo grupy wynoszącej co najmniej osiem osób lub jest związana z organizacją polowań,
 • realizacja usługi obejmuje również usługę uprawnionego przewodnika lub pilota,
 • przekazano zaliczkę w wysokości wynoszącej co najmniej 30 % ceny zleconej usługi.
 • Dokumentem będącym dowodem świadczenia usługi zagranicznej turystyki przyjazdowej, stosownie do par. 57 ust. 3 powołanego rozporządzenia, jest łączna faktura wystawiona w walucie obcej przez podatnika nierezydentowi oraz dowód zapłaty. Spełnienie zatem powyższych warunków upoważnia podatnika do stosowania jednej stawki podatku VAT w wysokości 0 % - do całej usługi związanej z organizacją polowania. W przeciwnym bowiem wypadku nie można mówić o zorganizowanym charakterze turystyki, a jedynie o jednostkowych usługach świadczonych w związku z wykonywaniem określonych czynności.


  IV. Rachunkowość

  Zgodnie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, koła łowieckie posiadają osobowość prawną i są podstawowym ogniwem organizacyjnym w Polskim Związku Łowieckim. Zobowiązane są zatem - w świetle przepisów art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694) - do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie.

  W zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych tych jednostek zastosowanie mają przepisy art. 64 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o rachunkowości, zgodnie z którymi badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność w przypadku, gdy w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono to sprawozdanie, zostały spełnione co najmniej dwa z następujących warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku oborotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln Euro,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły w walucie polskiej co najmniej 5 mln Euro.


 • Z poważaniem Irena Ożóg


  Opracował dnia 4/10/2002
  Piotr Gawlicki
  Prezes K.Ł. Cietrzew
  w Gdańsku


  Powrót


  Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
  P&H Limited Sp. z o.o.