strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Tomasz Niebrzegowski
Data: 15/06/2010
Publikacja: 15/06/2010
Pytanie: Czy Zarząd Koła może wstrzymać myśliwemu odstrzał indywidualny w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym do czasu jego zakończenia? Czy może poinformować w ww. sprawie zainteresowanego w formie ustnej czy musi być na piśmie? Czy zarząd koła w trakcie toczącego się postępowania wyjaśniającego nie ma obowiązku poinformować zgłaszającego o wynikach postępowania na piśmie ani ustnie?

Odpowiedź:
Nie ma w statucie PZŁ upoważnienia dla zarządu do wstrzymania myśliwemu odstrzału indywidualnego w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym do czasu jego zakończenia. Jeżeli są podstawy do karania myśliwego przez zarząd koła, to może on zastosować statutową kary porządkową wstrzymania prawa do wykonywania polowania. Udzielenie kary statutowej j.w. wymaga całej procedury, kończącej się pisemnym poinformowaniem zainteresowanego o uchwale o ukaraniu oraz uzasadnieniem do niej. Jednak nawet gdyby takiej kary udzielił, to po odwołaniu się do WZ, kara zostaje zawieszona i myśliwy ma prawo polować.

Odmowa wydania odstrzału w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym do czasu jego zakończenia może być skarżona w trybie nadzoru do ZO PZŁ, jako naruszenie praw członkowskich członka koła.

Postępowanie dyscyplinarne prowadzi rzecznik i zarząd nie jest informowany o jego postępowaniu, o ile nie koło jest pokrzywdzonym, stad nie ma o czym informować osoby, która dokonała zgłoszenia. Jeżeli osoba zgłaszająca zostanie uznana za pokrzywdzoną, to rzecznik sam będzie ją informował.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.