strona główna forum dyskusyjne


Pytał: student
Data: 14/10/2003
Publikacja: 03/08/2006
Pytanie: Czy broń myśliwska, zamknięta w szafie pancernej, musi być przechowywana w miejscu stałego zameldowania, czy może być również w miejscu zameldowania tymczasowego? Jeśli również w tym drugim, to czy musi być o tym powiadomiona komenda policji, jeśli te dwa miejsca znajdują się w tej samej dzielnicy miasta?

Odpowiedź:
Zameldowanie na pobyt stały, czy na pobyt czasowy jest obecnie jedynie informacją, gdzie zamieszkuje dana osoba i nie ma między tymi rodzajami meldunku różnicy. Ważne jest, gdzie myśliwy rzeczywiście zamieszkuje, bo tam będzie poszukiwany przez policję w sprawach dot. tej broni i tam policja może zechciec sprawdzić, czy broń przechowywana jest w szafie zgodnie z przepisami rozporządzenia.

Zgodnie z art.26 ustawy o broni, osoba posiadająca pozwolenie na broń, jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania, pod rygorem kary aresztu lub grzywny, zgodnie z art.51 ust.2 pkt 3 tej samej ustawy.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.