strona główna forum dyskusyjne
Pytał: jot-51
Data: 05/11/2011
Publikacja: 10/11/2011
Pytanie: Koło Łowieckie, którego jestem członkiem a zarazem członkiem KR w miesiącu sierpniu br. otrzymało karę w kwocie 42 tyś. zł. naliczoną przez Nadleśnictwo na rzecz Skarbu Państwa jako ekwiwalent za zwierzynę pozyskaną przez myśliwych Koła niezgodnie z rocznym planem łowiecko-hodowlanym. Chodzi tu zwłaszcza o samce zwierzyny płowej pozyskane nie w swej klasie wieku. Jest to pokłosie kontroli NIK w RDLP w Lublinie. Na wieść o takim fakcie KR zażądała od Zarządu Koła wspólnego posiedzenia i omówienia sprawy. W trakcie posiedzenia ustalono, że ZK nie zamierza płacić kary, tylko się odwoła do Nadleśnictwa, a ponadto nie dysponuje taką gotówką. Nadleśnictwo grozi pozwem sądowym w przypadku nie wpłacenia należności. KR wniosła o zwołanie NWZ, lecz ZK nie wyraził zgody, twierdząc, że o powyższym fakcie powiadomi pisemnie każdego członka Koła oddzielnie szczegółowo o sytuacji w Kole w trybie natychmiastowym. Na taki stan rzeczy KR wyraziła zgodę. Jednak zastanawiającym faktem było, że w kasie koła jest brak gotówki. Okazało się, ZK przekroczył preliminarz budżetowy na prowadzoną inwestycje w Kole o 1/3 wobec czego KR zapowiedziała kontrolę finansową prowadzonej inwestycji. Wynik kontrolny dla ZK jest fatalny; inwestycja prowadzona bez zezwolenia, bez kosztorysu, a prace na budowie wiaty są bez umowy z wykonawcą. Ponieważ ZK nie powiadomił Kolegów myśliwych po upływie 2 miesięcy od czasu kiedy ZK podjął taką uchwałę, KR podjęła decyzję, że protokół pokontrolny prześle każdemu członkowi Koła do własnej oceny sytuacji zaistniałej w Kole. Ponieważ Koło jest liczne tj. 104 członków, koszty przesyłki pocztowej były znaczne i wyniosły 284 zł. Na tą kwotę KR posiadała stosowne faktury. Faktury z zakupu znaczków, kopert, ksera i innych przekazano skarbnikowi Koła, który przyjął faktury, wypłacił gotówkę, wydając kwit KW. Po upływie kilku dni ZK doszedł do wniosku, że KR nie miała prawa żądać zwrotu kosztów za przesyłkę, a w zasadzie nie ma prawa przesyłać żadnych wiadomości do członków Koła. Przy tym ZK powołuje się na § 70 i 71 Statutu PZŁ. Według KR jest to totalna bzdura, że KR ma ograniczone ruchy w tym zakresie. Reasumując powyższe moje pytanie brzmi: czy Zarząd Koła miał prawo odmówić KR pokrycia kosztów przesyłki z kasy Koła?

Odpowiedź:
W sprawie obciążenia z nadleśnictwa nie obawiałbym się postępowania sądowego. Mam podejrzenie, że nadleśnictwo nie złoży pozwu, ale gdyby złożyło, to musiałoby wykazać bezprawne pozyskanie każdej sztuki zwierzyny płowej, a te pozyskiwali konkretni myśliwi, a nie koło. W takim postępowaniu przed sądem cywilnym nie mogłoby też zapaść wyrok, że to myśliwi mają płacić, bo "bezprawność" myśliwego musiałby stwierdzić sąd karny.

Przekroczenie budżetu, to sprawa walnego zgromadzenia, które będzie debatować nad sprawozdaniem komisji rewizyjnej. Zarząd nie miał obowiązku informowania członków o kontroli dokonanej przez KR. Komisja ma uprawnienie do żądania zwołania NWZ, a jeżeli zarząd nie wywiązał się z zobowiązania, które spowodowało wycofanie się KR z NWZ, to KR może dalej żądać zwołania NWZ. Zarząd nie ma tu nic do powiedzenia i musi zwołać NWZ w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku KR. Jeżeli tego nie zrobi, KR może żądać od ZO zwołania NWZ bez angażowania ZK (§ 56 Statutu PZŁ).

Co do kosztów przesyłki, KR powinna była uzgodnić je z ZK. W budżecie nie ma prawdopodobnie pozycji wydatków administracyjnych KR, ale zwyczajowo ZK nie stają się okoniem przed takimi wydatkami, jako wydatkami administracyjnymi koła. Teraz, kiedy KR otrzymała wyłożone środki, to sprawą bym się nie przejmował. ZK i WZ nic nie mogą w tej
sprawie zrobić.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.