strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Kary organizacyjne, rzecznik dyscyplinarny, sąd

NrDataTreść pytania
157120/12/2011Proszę o wykładnię prawną par.1.2 Regulaminu Postępowania Dyscyplinarnego w PZŁ brzmiącego; cytuję: w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem można zastosować pomocniczo przepisy kpk, w świetle postanowienia OSŁ w Zielonej Górze Sygn.akt OSŁ 5/2010/2011 z dnia 2011-09-26 nakładającego 500 zł. grzywny na świadka.
156608/12/2011Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KŁ miało do przegłosowania i podjęcia uchwały w sprawie odwołania kolegi myśliwego od kary porządkowej nałożonej przez Zarząd Koła. W głosowaniu tajnym, komisja skrutacyjna ogłosiła wynik: 23 głosy - za, i 23 głosy - przeciw, na 46 głosujących. Jaki jest rezultat takiego wyniku głosowania?
156206/12/2011Kolega myśliwy, przeciwko któremu prowadzone jest dochodzenie przez Policję (strzał po linii na polowaniu zbiorowym - ucierpiał myśliwy) winien zostać zawieszony (do wyjaśnienia przez Policję i Sąd) przez Zarząd Koła? Czy kolega który strzelał, może dalej bez przeszkód uczestniczyć w polowaniach zarówno zbiorowych jak i indywidualnych?
155730/11/2011Art. 52 Ustawy Prawo Łowieckie w punkcie 5 mówi: "Kto ... zezwala na PRZEKROCZENIE zatwierdzonego w planie łowieckim POZYSKANIA zwierzyny.... - podlega karze ..itd..." Czy przekroczeniem w rozumieniu tego przepisu będzie jedynie przekroczenie ogólnej liczby kozłów przewidzianych do pozyskania? Czy również rozbieżność pozyskania w klasach wieku traktowana winna być w myśl artykułu cytowanego na wstępie (a jeśli nie to, jakie inne sankcje powinny zostać zastosowane?)
155629/11/2011Bardzo proszę o interpretację prawidłowości czy też nieprawidłowości wyceny parostków kozła. Powołując się na zał. do Uchwały NRŁ nr 12205 z dnia 22 lutego 2005r.i ustalenia dodatkowe pkt 2 należy rozumieć, że za strzelone myłkusy i szydlarze nie przyznaje się punktów niebieskich bez względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku - czego oczywiście nie dopisano. W związku z powyższym mam pytanie: dlaczego komisja przyznaje 1 punkt niebieski za odstrzelenie kozła który nałożył paroski w formie myłkusa-wielotykowca?
153909/11/2011Czy polowanie na kaczki z udziałem 4 myśliwych i więcej (bez prowadzącego, z psem lub kilkoma) jest na pewno polowaniem zbiorowym?
153405/11/2011WZ na wniosek ZK ustaliło, że w okresie od 1.04 do 30.09 wykonujemy polowanie na zwierzynę grubą za wyjątkiem samców zwierzyny płowej tylko na terenach polnych. Łowczy wystawił mi odstrzał, w którym przy każdym z 4 wypisanych dzików znajdował się dopisek - pola. Hubert darzył i 15 sierpnia po zrealizowaniu wszystkich odstrzałów łowczy dopisał mi następne dwa dziki, tym razem jednak już bez owego dopisku o lokalizacji wykonania. Jestem członkiem KŁ 20 lat, niestety popełniłem błąd strzelając owego 5 dzika na terenie leśnym, o czym zostałem powiadomiony przez sekretarza koła w związku z koniecznością wstawienia się na ZK wraz z 2 pozostałymi kolegami. Na ZK przedstawiłem swoje stanowisko w tej sprawie w następujący sposób: Po pierwsze przyznałem się do tego, że nie zapoznałem się z ową uchwałą WZ mimo iż w nim uczestniczyłem, po drugie zadziałałem zgodnie z wpisem w odstrzale działając w oparciu o stare nawyki a ściślej pisząc o to, iż w poprzednich latach terminem wiążącym do pozyskania dzików na terenach leśnych był czas rozpoczęcia polowań na byki jelenie, po trzecie, ośmieliłem się zakwestionować stanowisko ZK w sprawie, którą zgłosiłem miesiąc wcześniej na ZK w następującej sprawie; WZK podjęło uchwałę która nakazuje dokonanie wpisu w książce ewidencji wyjść bezpośrednio przed wykonaniem polowania. Ustawa nie została zakwestionowana przez organy kontrolne ORŁ a więc prawdopodobnie obowiązuje. Jednakże ZK na czele z łowczym i innymi kolegami notorycznie łamali tę uchwałę. Po mojej interwencji ZK poprzez informację w postaci "wpisu do książki wyjść na polowania indywidualne dokonujemy bezpośrednio przed wyjściem co w rozumieniu zarządu oznacza nie wcześniej niż 4 godziny przed jego rozpoczęciem” taka informacja została zamieszczona na tablicy informacyjną nad ową książką wyjść. Broniąc się przed desperacką próbą ukarania mnie tym razem już oznajmiłem iż uznałem, że być może łowczy świadomie wypisał mi dzika bez dopisku „pola” gdyż być może i tą uchwałę WZ zarząd przetworzył po swojemu. Werdykt w tej sprawie jest taki: zamykamy sprawę we własnym kręgu, czyli dobrowolnie wykonujemy przydzielony nam zakres prac dodatkowych. Zgadzamy się i sprawa jest załatwiona. Niestety tylko ja nie otrzymuję odstrzału do czasu wykonania prac, innym odstrzał zostaje wydany na moich oczach. Proszę o poradę w tej sprawie.
153305/11/2011Koło Łowieckie, którego jestem członkiem a zarazem członkiem KR w miesiącu sierpniu br. otrzymało karę w kwocie 42 tyś. zł. naliczoną przez Nadleśnictwo na rzecz Skarbu Państwa jako ekwiwalent za zwierzynę pozyskaną przez myśliwych Koła niezgodnie z rocznym planem łowiecko-hodowlanym. Chodzi tu zwłaszcza o samce zwierzyny płowej pozyskane nie w swej klasie wieku. Jest to pokłosie kontroli NIK w RDLP w Lublinie. Na wieść o takim fakcie KR zażądała od Zarządu Koła wspólnego posiedzenia i omówienia sprawy. W trakcie posiedzenia ustalono, że ZK nie zamierza płacić kary, tylko się odwoła do Nadleśnictwa, a ponadto nie dysponuje taką gotówką. Nadleśnictwo grozi pozwem sądowym w przypadku nie wpłacenia należności. KR wniosła o zwołanie NWZ, lecz ZK nie wyraził zgody, twierdząc, że o powyższym fakcie powiadomi pisemnie każdego członka Koła oddzielnie szczegółowo o sytuacji w Kole w trybie natychmiastowym. Na taki stan rzeczy KR wyraziła zgodę. Jednak zastanawiającym faktem było, że w kasie koła jest brak gotówki. Okazało się, ZK przekroczył preliminarz budżetowy na prowadzoną inwestycje w Kole o 1/3 wobec czego KR zapowiedziała kontrolę finansową prowadzonej inwestycji. Wynik kontrolny dla ZK jest fatalny; inwestycja prowadzona bez zezwolenia, bez kosztorysu, a prace na budowie wiaty są bez umowy z wykonawcą. Ponieważ ZK nie powiadomił Kolegów myśliwych po upływie 2 miesięcy od czasu kiedy ZK podjął taką uchwałę, KR podjęła decyzję, że protokół pokontrolny prześle każdemu członkowi Koła do własnej oceny sytuacji zaistniałej w Kole. Ponieważ Koło jest liczne tj. 104 członków, koszty przesyłki pocztowej były znaczne i wyniosły 284 zł. Na tą kwotę KR posiadała stosowne faktury. Faktury z zakupu znaczków, kopert, ksera i innych przekazano skarbnikowi Koła, który przyjął faktury, wypłacił gotówkę, wydając kwit KW. Po upływie kilku dni ZK doszedł do wniosku, że KR nie miała prawa żądać zwrotu kosztów za przesyłkę, a w zasadzie nie ma prawa przesyłać żadnych wiadomości do członków Koła. Przy tym ZK powołuje się na § 70 i 71 Statutu PZŁ. Według KR jest to totalna bzdura, że KR ma ograniczone ruchy w tym zakresie. Reasumując powyższe moje pytanie brzmi: czy Zarząd Koła miał prawo odmówić KR pokrycia kosztów przesyłki z kasy Koła?
149904/10/2011Czy kara porządkowa zawieszenia w wykonywaniu polowania na 6 miesięcy, podjęta przez ZK a następnie utrzymana w trybie odwoławczym przez WZK, mija 6 miesięcy od dnia podjęcia jej przez ZK czy podtrzymania przez WZK?
149222/08/2011Regulamin Polowań rozdział 3 par. 9 punkt 1 mówi: Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji oraz w czasie przybywania na terenie miast i osiedli broń myśliwego musi być rozładowana i znajdować się w futerale. Nie jasne dla mnie jest: Np. teoretycznie mamy dwa obwody o numerach 20 i 21, udaję się na polowanie do obwodu 21 muszę przyjechać przez obwód 20 na którym nie będę wykonywał polowania ale upoważnienie do wykonywania polowania posiadam. Czy w tym konkretnym wypadku broń powinna być przewożona w futerale czy może być bez futerału, tylko rozładowana?
148912/08/2011Mam pytanie odnośnie jednego paragrafu ze statutu. Chodzi mi o paragraf 152 ustawę 1 punkt 3, która mówi że zarząd może zawiesić w prawach do wykonywania polowania do roku czasu. Rozumiem, że ten rok to jest górna granica a mi chodzi czy istnieje jakaś dolna granica zawieszenia. Czy to tylko zależy od zarządu czy zawiesi np. na tydzień, miesiąc czy 3 miesiące?
146402/07/2011Czy zarząd może podjąć uchwałę, że członkowie koła, którzy zalegają z płatnościami za zebraną zwierzynę na użytek własny nie uzyskują pozwolenia na odstrzał do 6 miesięcy?
145316/06/2011Ad. 1) Czy członek koła ukarany prawomocnym wyrokiem sądu łowieckiego za przewinienia łowieckie może brać udział w kursie instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego w Czepiniu stacji badawczej PZŁ, kierowany przez koło łowieckie? Ad. 2) Czy ten sam członek może być wyznaczony przez koło łowieckie do podprowadzania myśliwego dewizowego? Oczywiście posiada on uprawnienia selekcjonerskie.
145116/06/2011Pytanie dotyczy osoby skazanej przez sad łowiecki odbywającej karę zawieszenia w prawach członka: 1) czy może brać indywidualnie udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez PZŁ (takie jak liga strzelecka, czy puchar komisji strzeleckiej przy PZŁ)? 2) w zawodach okręgowych kół łowieckich wystawiony w składzie przez koło łowieckie, organizowanych przez PZŁ? 3) indywidualnie w zawodach strzeleckich, NIE organizowane przez PZŁ?
144808/06/2011Czy strażnik łowiecki pełniący swoje obowiązki w kole łowieckim, skazany prawomocnym wyrokiem łowieckiego sądu głównego za przewinienie łowieckie, może w kole przez czas odbywania kary pełnić nadal swoje obowiązki strażnika?
139911/04/2011Sąsiedzi myśliwego na polowaniu zbiorowym po kilku dniach od zakończenia polowania zgłosili zarządowi nieprawidłowości jakich dopuścił się kolega oddając strzały na zbyt dużą ich zdaniem odległość. Nie zgłosili swoich uwag do prowadzącego polowanie w dniu polowania. Stan faktyczny jest łatwy do ustalenia. Czy w takiej sytuacji zarząd powinien rozpatrzyć skargę?
139808/04/2011W grudniu podczas zbierania składek na PZŁ na 2011 rok przekazałem skarbnikowi informację że obaj wraz z bratem składkę zapłacimy w styczniu przelewem na konto rady okręgowej (tak jak uczyniliśmy to w roku 2010), odpowiedź skarbnika brzmiała że "...nie ma sprawy...". W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pisma informujące że każdy z nas został zawieszony (przez ZK) na 4 miesiące. W miniony poniedziałek rozmawiałem z panią w radzie wojewódzkiej która stwierdziła że zapłacić możemy w każdej chwili lecz nie możemy polować, nikt wcześniej o tym że nie możemy polować nas nie informował (myślę tu o skarbniku lub np. łowczym). Na początku stycznia ja pozyskałem koźlę a brat sarnę kozę. Czy w związku z tym zarząd postąpił słusznie karając nas j/w. Czy zostaliśmy słusznie ukarani przez własną niewiedzę lub nieznajomość przepisów?
139708/04/2011W trakcie rozprowadzania myśliwych z miotu wyszły dziki, czterech kolegów jeszcze nie zajęła swoich stanowisk, kierownik polowania zezwala na strzelanie. Po polowaniu łowczy ocenia naganny sposób prowadzenia polowania przez kierownika a na koniec prezes koła gani łowczego że takie sprawy powinny być poruszane na zebraniu zarządu. Kto ma rację?!
138729/03/2011Od kilku lat na polowaniach zbiorowych strzelane są tylko dziki do 50 kg. Każdy, komu zdarzy się większy musi wpłacić karę w wysokości 100 zł. Czy kara taka, jest zgodna ze statutem PZŁ?
137821/03/2011Jak powinno ukarać się myśliwego który już nie po raz pierwszy oddaje strzał ze śrutu do zwierzyny grubej na polowaniu zbiorowym?
poprzednia   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 z 15   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.