strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Roman
Data: 02/01/2017
Publikacja: 02/01/2017
Pytanie: Myśliwy został ukarany Uchwałą ZK karą porządkową, tj. zawieszeniem w prawach członka koła na okres 1 roku. Odwołał się do WZ koła. Nadzwyczajne WZ uchwałę ZK utrzymało w mocy (organ odwoławczy odwołania nie uwzględnił) – Par. 172 ust.7 p.1 Statutu. Z dniem podjęcia Uchwały NWZ (w trybie odwoławczym) uchwała Zarządu o ukaraniu stała prawomocna. Par. 172 ust.8 Statutu. Czy ukarany myśliwy ma możliwość dalszego odwoływania się od Uchwały NWZ? np. do ZO PZŁ? Czy powiadomienie pisemne o uchwale NWZ skierowane do myśliwego powinno zawierać pouczenie o możliwości odwołania?

Odpowiedź:
Nie uwzględnienie odwołania przez WZ kończy postępowanie wewnątrzorganizacyjne i nie ma dalszego odwołania do ZO, czy ZG. Istnieje za to oddzielna procedura wobec uchwał, które naruszają prawo. Jeżeli uchwała o ukaraniu, albo postępowanie odwoławcze naruszało prawo, to składa się wniosek do ZO o uchylenie uchwały zarządu i/lub WZ w trybie nadzoru - § 173 statutu.

Nie wykluczone, że naruszono prawo karząc myśliwego, bo po zmianie statutu na ostatnim zjeździe krajowym, zarząd koła może karać tylko za nieprzestrzeganie uchwał organów koła, a nie może za naruszenie statutu i prawa łowieckiego. Zapis statutu po zmianie wygląda tak:

§ 152
1. Za dopuszczenie się przez członków Zrzeszenia - osoby fizyczne - przewinień przeciwko przepisom prawa łowieckiego, Statutu, uchwałom organów Zrzeszenia i koła mogą być stosowane kary porządkowe:

(przepraszamy, że to drugie skreślenie zostało przez pomyłkę pominięte w momencie publikacji tej odpowiedzi, co zostało wyżej poprawione)

Za co ukarano nie wiem, ale jeżeli np. za naruszenie statutu, rozporządzenia o warunkach polowania lub ustawy prawo łowieckie, to ZO karę uchyli, ale prawdopodobnie powiadomi rzecznika dyscyplinarnego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.