strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Zenon Eineberg
Data: 08/10/2004
Publikacja: 31/12/2005
Pytanie: Jak obliczyć wynik głosowania WZ większością 2/3, przy 38 członkach głosujących?
Wynik głosowania brzmiał 24 głosy "za", 12 głosów "przeciw", 2 głosy nieważne.

Odpowiedź:
Od razu zastrzegam, że poniższe rozważania opieram na zapisach tzw. statutu ramowego. W statucie tym o sposobie liczenia głosów stanowią art. 22 i art. 23. W drugim zdaniu art. 22 zapisana jest pewna zasada, kluczowa dla znalezienia właściwej odpowiedzi na postawione pytanie. Brzmi ona: ..."Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw"...... Do tego miejsca wszystko jest jasne, ale przestaje takie być, kiedy zastanowimy się, czy w/w zdanie dotyczy tylko interpretacji pierwszego zdania art. 22, czy też jest dalszym ciągiem opisu generalnej zasady obowiązującej do wszystkich głosować opisanych w statucie. W zależności od odpowiedzi na tak postawione pytanie, mamy dwie interpretacje.

Jeżeli w/w zdanie dotyczy tylko podanych w art. 22 głosowań zwykła większością, to nie dotyczy ono głosowania opisanego w art. 23 ust.2, wymagającego dla przyjęcia uchwały kwalifikowanej ilości 2/3 głosów. Ale których głosów? Wszystkich, czy tylko ważnych? Oprócz w/w art.22 statut nie precyzuje jak liczyć głosy. W praktyce np. sejmowej, liczy się większość kwalifikowaną w stosunku do wszystkich oddanych głosów, a głos "wstrzymujący", odpowiada głosowi nieważnemu w głosowaniu na WZ . Brzy braku jednoznacznych zapisów uważałbym za pragmatyczną i opartą na doświadczeniu życiowym zasadę, że liczymy głosy "za" w stosunku do wszystkich oddanych głosów. W tym konkretnym wypadku 24 głosy w stosunku do 38 głosów nie dawałoby kwalifikowanej większości 2/3 głosów i uchwała byłaby nieważna.

Jeżeli zaś uznamy, że drugie zdanie art. 22 jest generalną zasadą obowiązującą do wszystkich głosowań możliwych w kole łowieckim, to wówczas jako podstawę do liczenia większości bierzemy zawsze tylko głosy "za" i "przeciw". W tym konkretnym przypadku głosów takich było 36, a wiec 24 głosy wystarczały dla przyjęcia uchwały, bo 24 w stosunku do 36 stanowi dokładnie wystarczające 2/3 głosów.

Na gruncie literalnego czytania statutu, przychylałbym sie osobiście do tej drugiej interpretacji, przyjmując, że zasada ..."Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw".... zapisana w art. 22 obowiązuje do wszystkich głosowań w kole. Zastrzegam jednak, że nie jest to jednoznaczna odpowiedz i pierwsza interpretacja podana wyżej też daje się w tego statutu wywieźć. Należy w związku z tym skonstatować, że opisany problem jest jeszcze jednym przykładem słabości statutu ramowego.

W konkretnej sytuacji opisanej w pytaniu, sugerowałbym zainteresowanemu odwołanie się od uchwały WZ do ZO PZŁ, który ma statutowy obowiązek odwołanie takie rozpatrzyć, a odpowiedź na to odwołanie da dopiero obowiązująca, co najmniej w tym okręgu PZŁ, interpretację powołanych wyżej artykułów statutu koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.