strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Gerard Gieleciński
Data: 22/02/2006
Publikacja: 01/03/2006
Pytanie: Myśliwi na polowaniu zbiorowym spotkali w terenie jednego z naszych kolegów z bronią polującxegop na bażanty. Myśliwy ten nie był zapisany w książce wyjść polowań indywidualnych i nie miał ważnego odstrzału. Czy zarząd może na tej podstawie usunąć w/w kol. z listy członków koła? Jakie należy poczynić kroki, tzn. zgłoszenie do rzecznika dyscyplinarnego, postawienie wniosku na walnym zgromadzeniu o usunięcie z listy członków, itp.?


Odpowiedź:
Zarząd nie może usunąć tej osoby z listy członków koła. To co powinien zarząd zrobić to poinformować o zdarzeniu okręgowego rzecznika dyscyplinarnego PZŁ. Teoretycznie można jeszcz powiadomic prokuratora, ale ponieważ takie same możłiwości ma ORD, to można tego doniesienia już zaniechać.

Właściwym dla sprawy będzie rzecznik odpowiadający miejscu popełnienia przewinienia łowieckiego, a więc z tego okręgu, w którym znajduje się obwod, na obszarze którego zaistniało zdarzenie. Gdyby ten uznał, że nie jest właściwym, to do jego obowiązków należy
przekaznie sprawy do tego okręgu, który uzna za właściwy dla sprawy. Dlatego nie ma takiego znaczenia, którego rzecznika się informuje.

Walne Zgromadzenie koła może wykluczyć z koła tego kolegę, ale żeby wszystkim formalnym obowiązkom stało się zadość, zarząd powinien wysłuchać zainteresowanego i jeśli podejmie uchwałę o skierowaniu wniosku do WZ o wykluczenie z koła, przygotować uzasadnienie do tego wniosku i przesłać go do zainteresowanego oraz pozostałych członków koła razem z pismem zwołującym zwyczajne czy nadzwyczajen WZ, przy którym jest proponowany porządek obrad zawierający punkt o wykluczenieu danej osoby z koła.

Złożenie doniesienia do rzecznika i działania dot. wykluczenia z koła są od siebie niezależne i mogą być prowadzone równocześnie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.