strona główna forum dyskusyjne

Pytanie do Piotra Ławrynowicza, Łowczego Okręgowego w Gdańsku, członka Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ, przed spotkaniem z nim na czacie w dniu 18 kwietnia 2002 r.
Data: 15 kwiecień 2002
Pytanie: Czy zdaniem Kolegi zarząd okręgowy może uchylić ostateczną, podjętą w trybie odwoławczym, uchwałę walnego zgromadzenia koła, a okręgowa rada łowiecka odwołanie, z powodów merytorycznych odwołania, nie ustosunkowując się wcale do argumentów powołanych w uzasadnieniu uchwały?

Odpowiedź:
Zagadnienie to jasno reguluje Statut PZŁ w Rozdziale VI Postępowanie wewnątrz-organizacyjne a mianowicie; par 73 ust. 7 stanowi jednoznacznie że uchwały podjęte w trybie odwoławczym są ostateczne. Ich uchylenie może nastąpić, lecz tylko w trybie nadzoru, w przypadku ich niezgodności z prawem i Statutem oraz w przypadku ujawnienia istotnych dla sprawy okoliczności które nie były znane przy podejmowaniu tych uchwał. (par. 73 ust.8). Zatem zarząd okręgowy może uchylić uchwałę walnego zgromadzenia koła podjętą w trybie odwoławczym wyłącznie na w/w zasadach, np. realizując swoje zadania określone w par. 63 ust.6 (nadzór nad kołami łowieckimi). W przypadku niezgodności uchwały z prawem nie ma obowiązku ustosunkowywania się do jej treści merytorycznej natomiast uzasadnienie winno wskazywać stwierdzony mankament formalny i podstawę uchylenia. Dotyczy to również decyzji okręgowej rady łowieckiej sprawującej nadzór nad działalnością zarządu okręgowego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.