strona główna forum dyskusyjne
PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA
łowczego okręgowego w Gdańsku i członka NRŁ
NrDataTreść pytania
1. 11/04/2002 Ile, przynajmniej szacunkowo, kosztuje utrzymanie jednego zarządu okręgowego PZŁ?
2. 11/04/2002 Czy nie warto zmniejszyć liczby ZO i dostosować ich zasięg terytorialny do nowego podziału administracyjnego kraju?
3. 11/04/2002 Jakie jest stanowisko PZŁ w sprawie bobrów? Chcemy, czy nie chcemy aby były łowne? A jeśli tak, to co z odszkodowaniami?
4. 11/04/2002 Jakie jest stanowisko władz PZŁ wobec problemu szkodników łowieckich (psy)? Co konkretnie robią władze, aby zmienić ten niekorzystny dla gospodarki łowieckiej stan prawny?
5. 11/04/2002 Czy w związku z coraz trudniejszą sytuacją finansową przeciętnego myśliwego władze PZŁ robią coś, aby zahamować wzrost składek? Czy składki na PZŁ nie powinny być ustalane w oparciu o rzetelny i przedstawiony do powszechnej konsultacji preliminaż budżetowy, a nie o sztywną stawkę (10% średniej krajowej ...)?
6. 11/04/2002 Jakie jest Pana zdanie n/t miesięcznika "Brać Łowiecka"? Czy jest to pismo potrzebne na rynku, czy też wystarczające jest jedno czasopismo dla myśliwych (Łowiec Polski)?
7. 11/04/2002 Czy można rozszerzyć zawartość stron www Zarządu Okręgowego w Gdańsku o informacje finansowe (preliminaż, sprawozdania roczne itp), ewentualnie o coroczne sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej? Każde koło w sprawozdaniu z walnego zebrania przesyła takie dane do wiadomości ZO PZŁ, nie mówiąc o przedstawianiu tych danych swoim członkom, którzy płacą składki. Czy takie dane ze sprawozdań ZO PZŁ mogą być jawne dla kół, których członkowie płacą składki na utrzymanie ZO PZŁ?
8. 11/04/2002 Czy możliwe jest utworzenie na stronach www ZO PZŁ w Gdańsku swojego rodzaju stron wymiany myśli, poglądów, zapytań prawnych, sugestii dla Zarządu, tak aby zarówno pytania jak i odpowiedzi były dostępne dla wszystkich zainteresowanych przez cały czas? Podobnie jest obecnie na stronie "Forum" gdzie każdy może wyrazić swój pogląd, czy wątpliwość przy zachowaniu anonimowości? Byłoby to takie mini forum dla myśliwych zrzeszonych w okręgu gdańskim.
9. 11/04/2002 Czy po ostatnim zjeździe PZŁ istnieje komisja d/s zmian w statucie PZŁ? Jeśli tak, to czym się ona zajmuje i jakie zapisy statutu ma zamiar przedyskutować i zmienić?
10. 12/04/2002 Proszę o kilka słów o sobie. Skąd u Pana zainteresowanie łowiectwem? Czy jest to tradycja rodzinna? Jaka jest Pana największa porażka, a jaki sukces łowiecki?
11. 12/04/2002 Jakie jest stanowisko NRŁ i ZG PZŁ w sprawie Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego zarejestrowanego w Krakowie, podobno z adresem siedziby ZO, w którym działa tamtejszy łowczy okręgowy.
12. 15/04/2002 Jak widzi Pan przyszłość polskiego łowiectwa (PZŁ) w perspektywie integracji Polski z UE?
13. 15/04/2002 Czy znane są Panu plany zmiany ustawodawstwa w zakresie wzajemnego uznawania nabytych uprawnień łowieckich w krajach UE?
14. 15/04/2002 Czy ZO PZŁ w Gdańsku przygotowuje jakieś atrakcje dla myśliwych regionu gdańskiego z okazji 80 lecia PZŁ?
15. 15/04/2002 Czy jest możliwość zamieszczania na stronach www spraw toczących się (zakończonych) przed Sądami PZŁ jako materiału edukacyjnego, bez podawania danych identyfikacyjnych - nazwisk, nazw kół, dat itp.?
16. 15/04/2002 Czy ZO PZŁ w Gdańsku mógłby stworzyć komputerową bazę danych dostępną poprzez Internet zawierającą podstawowe informacje o wszystkich członkach zrzeszonych w ZO PZŁ w Gdańsku?
17. 15/04/2002 Dlaczego do tej pory zając i kuropatwa nie zostały objęte ochroną gatunkową?
18. 15/04/2002 Co Kolega sądzi o ustawowym obowiązku zatrudniania przez koła tzw. strażników łowieckich?
19. 15/04/2002 Jak długo zapis o utworzeniu Państwowej Straży Łowieckiej będzie martwy i co w tej sprawie czynią najwyższe władze PZŁ?
20. 15/04/2002 Czy zdaniem Kolegi PZŁ nie powinien podjąć starań legislacyjnych mających na celu wyłączenie niektórych gatunków zwierząt dziko żyjących spod jurysdykcji Ministra Środowiska i doprowadzenia do uchwalenia ustawy o gospodarowaniu populacjami wielkich drapieżników oraz ustawy o gospodarowaniu populacjami ptaków drapieżnych?
21. 15/04/2002 Obecny podział administracyjny kraju nie pokrywa się z terenami działania organizacji wojewódzkich PZŁ jak i regionalnych dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Czy zdaniem Kolegi PZŁ nie powinien podjąć starań legislacyjnych mających na celu doprowadzenie do uchwalenia zmiany ustawy łowieckiej ......
22. 15/04/2002 Czy zdaniem Kolegi zarząd okręgowy może uchylić ostateczną, podjętą w trybie odwoławczym, uchwałę walnego zgromadzenia koła, a okręgowa rada łowiecka odwołanie, z powodów merytorycznych odwołania, nie ustosunkowując się wcale do argumentów powołanych w uzasadnieniu uchwały?
23. 15/04/2002 Czy zdaniem Kolegi uchwała walnego zgromadzenia umarzająca postępowanie w pewnej sprawie jest realizacją uchwały zarządu okręgowego nakazującą powtórne rozpatrzenie tej sprawy?
24. 15/04/2002 Po wejściu w życie nowej ustawy łowieckiej w 1996 premia za strzeloną zwierzynę wypłacana w kołach przestała być zwrotem kosztów, a stała się dochodem. Czy ZO informował o tym koła w okręgu i czy istnieją jakieś wiarygodne informacje, co może być kosztem uzyskania tego przychodu?
25. 15/04/2002 Dlaczego zjazd okręgowy nie ma wpływu na wybór prezesa i sędziów sądu? Dlaczego ustrojowo samodzielna w kraju władza sądownicza w PZŁ zależna jest od ORŁ, a nie od zjazdu delegatów?
26. 15/04/2002 Czy koło może stosować kary pieniężne wobec swoich członków?
27. 15/04/2002 Dlaczego Zarząd Główny PZŁ nie posiada jeszcze swojej strony internetowej?

Powrót

Na kilka innych pytań skierowanych poprzez Forum odpowiedzi nie zostały udzielone z braku czasu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.