Łowiectwo to nasze szczęście!

Tereny Koła i zwierzyna

Koło Łowieckie „Daniel” dzierżawi dwa obwody łowieckie, które w  ciągu pięćdziesięciu lat istnienia Koła czterokrotnie zmieniały numerację, aktualnie są to obwody nr 160 i 191. Oba obwody usytuowane są wokół miasta Środa Śląska, a oprócz nas tereny w pobliżu Środy Śląskiej dzierżawią jeszcze dwa inne koła; „Cyranka” i „Odyniec”. Nasze obwody są średniej klasy, kiedyś były u nas niezłe stany zajęcy i kuropatwy, obecnie najwięcej pozyskujemy dzików, saren i lisów. Patrząc na nasze tereny od strony Wrocławia, to pierwszym obwodem jest obwód nr 191, nieco słabszy niż drugi, nr 160, rozciągający się za Środą i dosięgający Odry. Linia rozgraniczająca oba obwody biegnie przez miejscowości: Proszków, Jastrzębce i Lipnica. Jednakże wciąż potęgujące się procesy urbanizacji miasta Środy, powstające nowe sady, odkrywki cegielni, wysypiska śmieci i nowe zakłady przemysłowe wciąż zmniejszają obszar naszych obwodów.

Opis obwodów Koła

Nasze Koło zajmuje centralne położenie w powiecie średzkim, lecz na terenie powiatu i w jego bliskości istnieją też inne koła łowieckie. Niżej przedstawiona mapka pokazuje, tereny jakich kół sąsiadują z terenami naszego Koła. Część tych kół ma wspólny rodowód z naszym, bo powstałe tuż po wojnie stowarzyszenie dzierżawiło tereny wszystkich gmin średzkiego powiatu, a po dekrecie z 1952 roku, który zarejestrował Polski Związek Łowiecki, rozpada się ono na mniejsze, z których potem powstają trzy koła łowieckie Ziemi Średzkiej: „Cyranka”, „Daniel” i „Odyniec”. Należy dodać, że K.Ł.”Odyniec” mające siedzibę w Środzie Śląskiej nie ma wspólnych granic z obwodami naszego Koła.

Obwód 160 liczący nieco poniżej 5000 ha zawiera w sobie około 3750 ha użytków rolnych, nieco więcej niż 1000 ha lasów i około 100 ha stawów i cieków. W początkach istnienia Koła obwód liczył 5250 ha. Część tego obwodu położona w pobliżu Odry co jakiś czas jest zalewana, największe straty poniosła w 1997 roku w czasie tzw. powodzi tysiąclecia, także i w 2010 roku jej fragment obszaru pomiędzy Odrą i rzeczką Średzianką był zalany przez jakiś czas. Obwód jest ograniczony przez miejscowości: Proszków, Kwietno, Lasowice, Mazurowice, Malczyce, Rzeczyca, Lipnica i Jastrzębce. Warto przypomnieć, że tereny obwodu 160 leżą na terenie trzech gmin: w gminie Malczyce dzierżawimy 2757 ha co stanowi 55,7 % obwody, na terenie gminy Środa Śląska – 1122 ha co stanowi 22,7 % całości, a na terenie gminy Miękinia 1071 ha – co stanowi 21,6 % obwodu 160.


Pokaż obwód 160 na większej mapie

Obwód 191 liczy obecnie około 4164 ha i jego powierzchnia w porównaniu ze stanem początkowym też się zmniejszyła się o ponad 150 ha. To typowy obwód polny, bo lasy stanowią tylko 150 ha, a stawy i cieki niespełna 20 ha. Obwód obramowany jest miejscowościami: Proszków, Jastrzębce, Szczepanów, Święte, Kryniczno, Jugowiec, Chwalimierz, Ciechów i Ogrodnica. Obwód położony jest na terenach dwóch gmin, większość na terenie gminy Środa (4013 ha tj. 93,7 % całości), a na terenie gminy Miękinia mamy tylko 151 ha i jest to zaledwie 6,3 % całego obwodu 191.


Pokaż obwód 191 na większej mapie

Otoczenie obwodów Koła

Tak więc poczynając od naszej granicy z rzeką Odrą w obwodzie nr 160 pomiędzy miejscowościami Malczyce i Rzeczyca sąsiadujemy z kołem „Łoś” z Lubiąża, które gospodaruje na obwodzie nr 128 przylegającym do Odry z przeciwnej strony. Idąc wokół naszych obwodów zgodnie z ruchem wskazówek zegara kolejny obwód, nr 161 rozciągający się od miejscowości Rzeczyca poprzez Lipnicę i niemal do miejscowości Święte ma w swoim władaniu K.Ł. „Bór” z Wrocławia. Obwód ten sąsiaduje zarówno z naszym obwodem nr 160 jak i nr 191. Idąc dalej wokół naszego obwodu nr 191 od Świętego do Kryniczna mamy obwód nr 193, na którym polują koledzy z K.Ł. „Rolnik” z Wrocławia. Kolejne koło to K.Ł. „Cyranka” z Środy Śląskiej dzierżawiące obwód nr 192 rozciągający się od Kryniczna aż do połowy odległości pomiędzy miejscowościami Ogrodnica i Proszków. Obwód nr 190, którego dzierżawcą jest K.Ł. „Las” Wrocławia przylega do naszych obu obwodów i ciągnie się poprzez Proszków i Kwietno aż do miejscowości Lasowice. Te wyżej wymienione koła wchodzą w skład wrocławskiego okręgu łowieckiego, który stanowi część Sudeckiej Krainy Łowieckiej. Kolejne dwa koła, których tereny przylegają do naszego obwodu nr 160 to już tereny kół z okręgu legnickiego, także wchodzącego w skład Sudeckiej Krainy Łowieckiej. Od miejscowości Kwietno poprzez Lasowice i Mazurowice aż do granicy z obwodem nr 127 sąsiadujemy z K.Ł. „Jeleń” z Legnicy dzierżawcą obwodu nr 159. Najkrótszą granicę w okolicach Malczyc mamy z K.Ł.”Lis” z Prochowic gospodarującym w obwodzie nr 127.

Nasza zwierzyna

W obu naszych obwodach bytuje zwierzyna typowa dla innych pobliskich łowisk: jelenie (które nie mają u nas swojej ostoi i pojawiają się sporadycznie), dziki, sarny, lisy, zające, jenoty, borsuki, kuny, piżmaki, norki i nawet szopy-pracze. Z ptactwa mamy kaczki, bażanty, kuropatwy, przepiórki, dzikie gołębie, słonki i coraz częściej dzikie gęsi. Niestety niegdyś liczne zające, kuropatwy i piżmaki występują coraz rzadziej i już od niemal dziesięciu lat nie figurują na liście pozyskiwanej zwierzyny. Niekiedy można usłyszeć jeszcze wiosną chrapanie słonki, coraz częściej trafia się norka amerykańska, są spotykane ślady po bobrach. Bobry około roku 2005 zbudowały (niestety rok później zniszczone przez rolników) swoje żeremia na Średziance pomiędzy miastem Środa a stacją kolejową Środa Śląska. Z innej bardziej egzotycznej zwierzyny ostatnio (w 2010 roku) padł nawet pierwszy szop-pracz. W 1981 roku przez pewien czas na terenach nad Odrą bytowała klępa z dwoma łoszakami i co jakiś czas spotyka się daniele, które uciekają z kilku zagród hodowlanych na terenie Koła lub w ich pobliżu. W początkach istnienia Koła mieliśmy znakomite stany zajęcy, kaczek i kuropatw, inna zwierzyna występowała rzadziej, aczkolwiek stany saren też nie były najgorsze. Mieliśmy też na terenie dzikie króliki, które w latach 70-tych zlikwidowała zakaźna choroba - myksomatoza. Nie było jeleni, jenotów, a stany dzików i lisów były niewielkie.

Obecnie rodzaje zwierzyny łownej bytującej na naszych terenach uległy zmianie, a ich sumaryczne stany w ostatnich latach można określić następująco: 0-10 jeleni (jednakże nie mają one u nas ostoi), 100-250 dzików, 200-300 saren, 100-200 lisów, 50-100 sztuk bażantów i kaczek i tyleż jenotów oraz 30-50 borsuków. Nie można ocenić, ile dokładnie na naszych terenach bytuje zajęcy, kun, tchórzy, norek, szopów-praczy, piżmaków, dzikich gołębi oraz słonek. W dalszej części tej kroniki można znaleźć stabelaryzowane dane dotyczące pozyskiwanej zwierzyny czworonożnej, które począwszy od roku 1965 pozwalają prześledzić jak się zmieniał stan pozyskiwanych różnych gatunków zwierza w naszych łowiskach. Dane dotyczące pozyskiwanego ptactwa są mało precyzyjne, a we wczesnych latach istnienia Koła nie były nawet notowane. Można jednak stwierdzić, iż znakomite stany kuropatw i kaczek należą już do przeszłości. Aktualnie strzela się rocznie kilkadziesiąt kaczek i kogutów, kilkanaście dzikich gołębi i nieco mniej dzikich gęsi, a z historii Koła wiadomo, że ustrzelono zaledwie kilka słonek.

Prawa autorskie Koło Łowieckie DANIEL Środa Śląska
Strona istnieje od 2000 r.