DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki12-12-2020
Lisiak podąża drogą Blocha, ale szybciej

Jedną z głównych cech działania ZG PZŁ w okresie 20 lat kierowania Związkiem przez Lecha Blocha było instrumentalne traktowanie prawa dla załatwiania partykularnych interesów władzy. Jeżeli powszechnie obowiązujące prawa Blochowi nie pasowało, to tworzono "prawo powielaczowe" załatwiające sprawę. Jednym z przykładów takiego działania była informacja, że tylko ważna legitymacja PZŁ upoważnia do polowania, a ważną miała być była wtedy, kiedy była w niej pieczątka potwierdzająca wpłatę składki PZŁ za dany rok. Takie "prawo" głosili prawnicy Blocha, kiedy władzy zależało, żeby ukarać kilku, którzy próbowali się władzy stawiać.

Minęło parę lat i Paweł Lisiak powtórzył ten sam ruch. Koła w Polsce otrzymały informację z zarządów okręgowych o sposobie płacenia składki PZŁ za rok 2021, a w niej zawarta była następująca informacja:

..."Myśliwi, którzy nie dokonają wpłaty w obowiązującym terminie nie powinni być dopuszczeni do polowań oraz pozbawieni odstrzału indywidualnego."...

Powyższe stanowisko musiało zostać rozesłane do zarządów okręgowych, bo identyczną słowo w słowo informację znalazłem w komunikacie ZO w Jeleniej Górze oraz w komunikacie ZO w Gdańsku. Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze przyznaje przy tym, że realizuje wytyczne Zarządu Głównego i nie tylko nie pozwala dopuszczać do polowania myśliwych, którzy do 31 grudnia nie wpłacą składki PZŁ z rok 2021, ale jeszcze straszy, że będzie ich z skreślał z listy członków PZŁ na podstawie § 13 ust.2 pkt 4) statutu PZŁ.

Można się domyślać, dlaczego Zarządowi Głównemu tak zależy na jak najszybszym skreślaniu zalegających z zapłata składki. Skreślony natychmiast występuje o przywrócenie członkostwa, co zarząd okręgowy akceptuje i obciąża delikwenta wpisowym do PZŁ. Przy obecnym rozrzutnym wydawaniem pieniędzy, wpisowe przemnożone przez liczbę zapominalskich szacowaną na kilka procent wszystkich członków, pozwala na skołowanie dodatkowych kilku milinów złotych. Szkoda, że NRŁ nie ujawniła swojego stanowiska wobec nowo zatrudnianych przez Pawła Lisiaka, których wynagrodzenie przekracza wielkości zapisane w regulaminie wynagrodzeń PZŁ.

Zdziwiony stanowiskiem z komunikatów zarządów okręgowych, zapytałem ZO PZL w Gdańsku kto przygotował komunikat, który nie jest przez nikogo podpisany i jaka jest jego podstawę prawna, która wprowadza w błąd zarządy kół, bo namawia do naruszania statutowych prawa członków PZŁ do polowania. Już następnego dnia otrzymałem odpowiedź łowczego okręgowego Michała Laski, którą słyszałem już w roku 2014, że legitymacja PZŁ, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy 'Prawo łowieckie' w brzmieniu:

....2. Podczas polowania uprawniony do jego wykonywania zobowiązany jest posiadać:
1) legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego....


musi mieć hologram potwierdzający wpłatę składki PZŁ na dany rok, czego oczywiście ustawa nie nakazuje. Główna myśl pisma zawiera się w stanowisku, że powyższy zapis ustawowy o legitymacji należy rozumieć, że musi to być legitymacja z hologramem za dany rok, bo

.....wzór legitymacji ustala Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego (§17 Statutu). Aktualny wzór legitymacji zawiera miejsca na hologramy zaświadczające opłacenie składki członkowskiej na dany rok a także opłacenie ubezpieczenia myśliwego....

Pismo Michała Laski nie informuje, czy przedstawione stanowisko jest jego własnym rozumieniem art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy 'Prawo łowieckie', czy też pochodzi od prawnika PZŁ, który sam nie odważył się podpisać przedstawionego stanowiska, bo gdyby to zrobił, to wykazałby się brakiem wiedzy o zapisanej w Konstytucji RP hierarchii prawa (Art. 87 ust.1 Konstytucji), przekazywanej uczniom w szkole na lekcjach Wiedzy o Społeczeństwie (str.105). Hierarchia ta jest prosta i uszeregowana następująco:
- Konstytucja
- Ustawy
- Rozporządzenia
- Uchwały (akty wewnętrzne), zarządzenia
co wyklucza zawężanie zapisu ustawowego o prawie do polowania tylko do osób posiadających przy sobie ....legitymację członkowską.... z hologramem, wprowadzoną zarządzeniem ZG PZŁ o wzorze legitymacji członkowskiej.

Myśliwy podczas polowania ma posiadać legitymację PZŁ i nie ma znaczenia jej forma (stara czy nowa) lub określany przepisami wewnętrznymi PZŁ sposób otrzymania hologramem albo potwierdzania ubezpieczenia, o czym mówi pismo, bo żaden akr prawnych niższego rzędu nie może rozszerzać lub zawężać zapisu aktu prawnego wyższego rzędu, chyba, że ten wyższy upoważnia ten niższy do uszczegółowienia jakiegoś zapisu. W przypadku art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy 'Prawo łowieckie' takiego upoważnienia ustawa nie daje. Notabene, ubezpieczonym jest każdy członek PZŁ, nawet ten, który nie opłacił składki w terminie, bo ubezpieczenie przestanie go chronić dopiero po uprawomocnieniu się uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu ze Związku, a nie opłacenie składki w terminie skutku takiego nie wywołuje do czasu zakończenia ewentualnej procedury skreślenia.

Pismo zawiera również kilka innych ciekawych spostrzeżeń, wywiedzionych przez autora z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, które cytuje niżej ze swoim komentarzem.

....Biorąc pod uwagę odpowiedzialność prowadzących polowanie zbiorowe za prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie polowania, w przypadku braku ważności legitymacji na dany rok ma on prawo nie dopuścić do udziału w polowaniu osób, które nie posiadają stosownego zaświadczenia opłacenia składki członkowskiej Polskiego Związku Łowieckiego oraz ubezpieczenia myśliwego....

Po pierwsze zgodnie z przywołanym wyżej rozporządzeniem MŚ prowadzący polowanie nie odpowiada za "prawidłowe" przeprowadzenie polowania, tylko ... jest odpowiedzialny za jego przeprowadzenie zgodnie z przepisami..., dotyczącymi polowania zbiorowego, co pozostaje bez związku z uprawnieniami myśliwych uczestniczących w polowaniu. Po drugie, żaden przepis prawny nie upoważnia prowadzącego polowanie do wykluczenia kogokolwiek z polowania za brak zaświadczenia o opłaceniu składki, bo przecież zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy 'Prawo łowieckie', stanowiącym, że ....koła łowieckie działają na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego... i takie wykluczenie musi mieć podstawę w jednym z tych dwóch aktach prawnych, a w nich ani słowa na temat nie dopuszczenia do polowania decyzją prowadzącego polowanie zbiorowe.

....Na łowczych kół łowieckich spoczywa obowiązek sprawdzenia czy osoba ubiegająca się o wydanie tzw. odstrzału (nie zawsze członek danego koła) posiada uprawnienia do wykonywania polowania czy jest objęta ubezpieczeniem....

Takiego obowiązku wobec łowczych w kole nie określa ani ustawa, ani statut PZŁ, więc jest to oczywista nieprawda, choć może być jeden wyjątek, jeżeli walne zgromadzenie członków koła uchwali na podstawie § 36 pkt 11) statutu wymóg, że warunkiem wydania upoważnienia, niekoniecznie przez łowczego, bo ustawa mówi o upoważnieniu wydanym przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu (art. 42 ust.8), jest posiadanie opłaconej składki PZŁ.

........Ważna legitymacja członkowska Polskiego Związku Łowieckiego potwierdza posiadanie stosownych uprawnień i jest podstawą przy realizacji zadań niejako zleconych przez organy państwowe....

To myśl całkowicie oderwana od jakichkolwiek przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a prawa łowieckiego w szczególności.

....Ponadto zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 5 (......) prowadzący polowanie przed rozpoczęciem pierwszego pędzenia przeprowadza odprawę myśliwych, w trakcie której powinien: (...) sprawdzić dokumenty uprawniające do udziału w polowaniu....

Oczywiście prawda, tyle że dokumentami tymi są legitymacja członkowska PZŁ i pozwolenie na posiadanie broni myśliwskiej, a nie zaświadczenie o wpłaceniu składki, czy hologramy na legitymacji, pomijając już odniesienie pojęcia hologramu do starej wersji legitymacji PZŁ, którą ciągle posiada jeszcze część członków Związku.

Przywołane wyżej pismo Michała Laski jego autor rozesłał do wszystkich kół w okręgu. Świadczy to, że obecne kierownictwo Związku kierowanego przez Pawła Lisiaka bardzo serio traktuje sprawę ważności legitymacji i na poważnie zabrania wykonywania polowania, bo również żąda od kół nie dopuszczenia do polowania tych członków PZŁ, którzy zgodnie z wymogiem statutu wpłacili składkę w dniu 31 grudnia, a więc w dniu 1 stycznia nie mają jeszcze hologramu w legitymacji i może się zdarzyć, że nie będą go mieli jeszcze z miesiąc. Biuro ZO hologramu im nie wyda, nawet jeżeli składkę wpłacili, tylko wyśle pocztą do koła, którego członkowie też mogą być rozrzuceni po całej Polsce, a to będzie wymagać rozesłania hologramów poczta poleconą na koszt koła, którego zarządy mogą nie chcieć ponosić dodatkowych kosztów korespondencji i poczekają, aż na wiosnę członkowie spotkają się np. na pracach gospodarczych.

Kiedy ludzie Blocha mówili o ważności legitymacji, to tylko wobec pojedynczych osób, których chcieli udupić. Zarządy okręgowe miały dużo większą samodzielność, bo Bloch pierdołami w terenie nie zajmował się i wielu myśliwych płaciło składkę w marcu lub kwietniu. Dzisiaj łowczy krajowy rządzi i odpowiada za wszystko, co się w terenie dzieje, bo zarządy okręgowe są ustawowo od 1 kwietnia 2018 roku organami terenowymi Zarządu Głównego. Jeżeli więc łowczy okręgowy tłumaczy zawile ustawę 'Prawo łowieckie' zarządzeniem ZG PZŁ o wzorze legitymacji, to reprezentuje stanowisko Pawła Lisiaka lub wskazanego mu przez niego prawnika, bo sam nie odważyłby się wymyślać nowych interpretacji ustawy, szczególnie, że ZO PZŁ w Gdańsku co dopiero ponad miesiąc temu zapłacił do Zarządu Głównego PZŁ 11 tys. zł za koszty obsługi prawnej.

Redakcja wysłała do Dyrektora Biura ZG PZŁ zapytanie, czyjego autorstwa jest ten zakaz polowania dla zalegających 1 stycznia w opłacie składki PZŁ i kto go do ZO PZŁ rozesłał. Jeżeli otrzymamy odpowiedź, to się nią z czytelnikami podzielimy, ale osobiście spodziewam się odpowiedzi, że Biuro nic o czymś takim nie wie. Autorami tego "prawa powielaczowego" okażą się ufoludki, pewnie te same co publikują pod kierownictwem koleżanki Raban na stronie 'Aktualności' pzlow.pl, a Paweł Lisiak, którego wiedza na temat tego, co się naprawdę w PZŁ dzieje jest zerowa i tak na prawie się nie zna. O co więc cały ten raban?
15-12-2020 19:05 PeBe IGOR......... eeeeeeeetam, nie znasz ludzi? Są tacy co im to "zwisa", jak nie wezwiesz, jak nie skreślisz - nie zapłacą ;
15-12-2020 15:24 faworek  @Piotr Gawlicki
1. Tego nie wiedzą nawet najstarsi Górale, więc choćbym chciał to nie umiem odpowiedzieć.
2. Pytanie jest retoryczne.
15-12-2020 11:05 BronekzWalbrzycha Wpis usunięty administracyjnie. Przyczyna: post bez związku z niniejszym tematem, a nie dający się przenieść do Hyde Park.
13-12-2020 14:14 lelek_nowy Luzak, a Ty doczytałeś, że nie chodzi o wyrzucanie z PZŁ z dniem 1 stycznia, tylko o wymaganie od kół nie dopuszczenia do polowań oraz pozbawienie odstrzału indywidualnego? Jak nie zapłaciłem do 31 grudnia, to mogę polować 1 stycznia czy nie?
13-12-2020 14:09 xaafuun Fajny ten nasz pezeteł, taki swojski...
Nawet ZO, wydawało by się poważna instytuja, posługuje się językiem "slngowym" i pisze "odstrzał" zamiast prawilnie zgodnie z przepisami prawa - upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego.
BTW u nas skarbnik płaci za każdego członka koła, a hologramy-naklejki rozdawał na zbiorowym. A teraz zbirowe zabronione, trzeba czekać na list od skarbnika...
A w galerii handlowej człowiek na człowieku, w sklepie 3 osboy, a w kolejce jeden za drugim 20 cm... Logiki brak...
Czyli wg nowego lepszego światu, jak nie mam hologramu to nie mogę polować od 1 stycznia...
Czyli łowczy zrobi klik klik klik i zablokuje możliwosć zapisania się do elektronicznej księżki ewidencji i po polowaczce...

Fajne nam się czasy widzę szykują...
Łowczy odłącza książkę, PIW zakazuje polowań w lubuskim, minister zakazuje zbiorówek...
Jak żyć??

DB
Rafał
13-12-2020 13:00 Luzak-63 
lelek_nowy

A bądź tak uprzejmy i daj nam tu wszystkim znać dnia 2 stycznia 2021 roku, kogoż to ten Lisiak wyrzucił z PZŁ z dniem 1 stycznia 2021 za nie zapłacenie składki członkowskiej na PZŁ za 2021 rok. Czekam z niecierpliwością. Raz jeszcze przypominam chcesz jeść - to musisz zapłacić, a nie to do przytułku.

DB
13-12-2020 12:03 jaszczur Brawo Lisiak! Brawo PiS! Na pohybel pseudo praworządności! Nie będzie nam UE lewackiego prawa narzucała! Tych co przypominają zapisy ustawy i statutu wyrzucić z PZŁ! IGOR do zarządu głównego - natychmiast!
13-12-2020 11:46 I G O R No i w czym problem ? Zapominalscy raz zapłacą po terminie i do końca życia będą pamiętać .
Ile wiecznie można przypominać ,prosić i błagać ? !!
Brawo p.Lisiak !! Tak trzymać i nie odpuszczać nawet na moment !! Brawo!!
12-12-2020 19:51 lelek_nowy Myśliwi lamentują, że pogarsza się ich wizerunek w społeczeństwie, a przecież znacząca część z nas to luzacy, co to dla nich ważne, że pijesz, tańczysz i jesz, bo płacisz i tak ma być w PZŁ, żeby kołom książkę ewidencji EKEP wyłączać następnego dnia po terminie płatności. A tego, że w cywilizowanym świecie, nie wyłączają światła, gazu, wody, telewizji, Internetu i z mieszkania nie wywalają następnego dnia po terminie zaległej zapłaty, należy się w PZŁ wystrzegać.
12-12-2020 18:54 Broxen  A w którym okręgu jest teraz rzecznik, który bez zgody ŁO cokolwiek zrobi ?
12-12-2020 18:46 Piotr Gawlicki faworek, pełna zgoda, ale mam dwa pytania.

1. Dlaczego łowczowie okręgowi, reprezentujący zarząd główny w okręgach, przedstawiają prawo do polowania niezgodnie z ustawą i statutem ?

2. Czy łowczy koła przywołany niżej i jemu podobni w innych kołach, nie wydający 1 stycznia odstrzałów za brak potwierdzenia wpłaty składki, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej?
12-12-2020 14:11 faworek @Piotr Gawlicki
Póki co obowiązuje Statut PZŁ a nie wykładnia dokonywana przez anonimowe krasnoludki.
Jasnym jest, że póki jesteś członkiem koła - masz prawa i obowiązki członka koła. Póki jesteś członkiem PZŁ - masz prawa i obowiązki członka PZŁ. Do chwili skreślenia/wykluczenia normalnie polujesz.
Oczywistym też jest, że każdy członek ma obowiązek opłacić składkę w terminie ale nigdzie nie ma obowiązku uzyskania pieczątki lub naklejki. Jeśli nie zapłacisz - skreślą Cię. Jeśli zapłacisz po terminie - odsetki.
12-12-2020 13:51 Luzak-63  Ależ mi tu sensacja.

Panie Piotrze jest zasada płacisz - pijesz, tańczysz i jesz. Nie płacisz dziękujemy i wesołych świąt. Myślę, że nie wysyłasz Pan 9999 upomnień jak CHRL wobec ZSRR za incydenty na rzece Ussuri, do kół łowieckich, które korzystają z Pańskiej usługi w ramach eKEPI. Gdy sa zaległości odłącza Pan koło od systemu i po zabawie. Tak czy nie.
Pozdrawiam DB
12-12-2020 12:57 Piotr Gawlicki faworek,
nie jestem taki spokojny, kiedy otrzymuję email o treści:


"W kole, w którym mam honor być Łowczym, żadna osoba nie uzyska upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego po 01.01.2021 r. bez opłacenia składki PZŁ na rok 2021, i w żadnym znanym mi kole, z którym bezpośrednio współpracuje w Okręgu Gdańskim, bo kieruje nami po prostu zdrowy rozsądek. Uważam, że takim podejściem wykazał się również ZO w Gdańsku."


To jakie jest oficjalne stanowisko PZŁ kierowanego przez Pawła Lisiaka?
Spokojnie, spokojnie, nigdy z tym problemu nie ma, czy też żadna osoba nie powinna uzyskać upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego po 01.01.2021 r. bez opłacenia składki PZŁ na rok 2021?
12-12-2020 12:49 faworek Spokojnie, spokojnie. Nie można od tak skreślić za brak składki. Najpierw trzeba wezwać. Jedyną rzecz którą PZŁ może zrobić za nieterminowe opłacenie składki (a zapłaconej na wezwanie) to wystąpić o odsetki.
Sam poluję "na starej" legitymacji której nie podbijam w ZO od kilku lat i nigdy z tym problemu nie miałem.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.