DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki29-05-2011
Odstrzał lisa przez cały rok

Trafiają do redakcji pytania dotyczące interpretacji obowiązujących przepisów łowieckich, na które, ze względu na ich szczegółowość, trudno jest odpowiedzieć i wówczas kierujemy takie zapytania do Ministerstwa Środowiska. Takim też zapytaniem było pytanie o możliwość całorocznego odstrzału lisów w obwodach, w których w ciągu ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy. Chodzi o to, jak rozumieć słowa "ostatnich 2 lat" zapisane w Rozporządzeniu MŚ z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. Czy zasiedlenia muszą odbywać się obu latach, czy wystarczy w jednym roku z tego okresu 2 lat? Dlatego sformułowaliśmy następujące zapytanie do MŚ:

Czy w świetle §1 ust.1 pkt 9 w/w rozporządzenia MŚ, dozwolone jest polowanie na lisy przez cały rok w obwodzie łowieckim, w którym w ciągu ostatnich 2 latach kalendarzowych miały miejsce choć jednorazowe (w jednym roku) zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy, czy też polowanie na lisy dozwolone jest przez cały rok tylko wtedy, kiedy w każdym z ostatnich 2 latach kalendarzowych miały miejsce zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy?


W odpowiedzi otrzymaliśmy następujące wyjaśnienie:

Wskazane wyżej rozporządzenie Ministra Środowiska formułuje warunek prowadzenia w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia wymienionych gatunków zwierzyny. Oznacza to, że zasiedlenie może mieć miejsce nawet w jednym roku (być jednorazowe) pod warunkiem, że mieści się w granicach 2 ostatnich lat. Musimy mieć jednak do czynienia z zasiedleniami, które stosuje się w określonym celu, jaki chcemy osiągnąć. Cel ten nie może być pozorny, np. zmierzający do umożliwienia strzelania lisów przez cały rok. Co prawda, stosując literalną wykładnię przepisu, o zasiedleniu możemy mówić nawet w przypadku wpuszczenia kilku osobników, to o skuteczności tego zabiegu decyduje wiele czynników, takich jak: liczba wpuszczonej zwierzyny, jej gatunek, przygotowania łowiska, stosowana technika wsiedleń oraz warunki atmosferyczne.

Z poważaniem

Grzegorz Zygan
Dyrektor
Biuro Prasowe
Ministerstwo Środowiska

W podstawowej kwestii odpowiedź jest jednoznaczna. Wystarczy zasiedlanie zająca, bażanta lub kuropatwy w jednym roku ostatnich 2 lat, żeby całoroczny odstrzał lisów był dozwolony. Wprawdzie do odpowiedzi włączono rozważania nt. celu zasiedlania, o których interpretowany przepis nie mówi, a którym chciano prawdopodobnie zapobiegać zasiedleniom fikcyjnym, ale pomimo tego odpowiedź potwierdza, że zasiedlenie obwodu nawet małą liczbą osobników jest też wystarczającym warunkiem, żeby móc dokonywać odstrzału lisa przez cały rok.
31-05-2011 21:50 szyper Marunio, pewien jesteś ? . Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych w parkach i rezerwatach, obwodach będących w dzierżawie i zarządzie oraz odstrzały zastępcze odbywają się na zasadach określonych w ustawie i zgodnie z obowiązującymi okresami ochronnymi i kryteriami selekcji. Wprawdzie minister właściwy do spraw środowiska,........., może zezwolić na dokonanie odstrzału lub odłowu zwierzyny ....... także w okresach ochronnych ....... .Tyle, że nie w ramach odstrzału redukcyjnego. DB
31-05-2011 20:41 marunio ale nie ma w tym nic dziwnego, np. odstrzał redukcyjny może odbywać się tak samo - bez względu na sezon ochronny
30-05-2011 23:38 Piotr Gawlicki Poprosilismy MŚ o wyjaśnienie różnic w stanowisku z września ub.r. i kwietnia br. zadając następujące pytanie:
Czy w świetle Rozporządzeniu MŚ z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne dozwolony jest odstrzał lisów w roku 2011 w następujących sytuacjach:

1. Zasiedlanie miało miejsce tylko w maju 2011 roku i odstrzał rozpoczyna się od dnia zasiedlania?
2. Zasiedlanie miało miejsce tylko w 2010 roku?
3. Zasiedlanie miało miejsce tylko w 2009 roku?
4. Zasiedlanie miało miejsce w 2009 r. i 2010 r. ?
5. Zasiedlenie miało miejsce w 2010 r. i w maju 2011 r., a odstrzał rozpoczyna się od dnia zasiedlania w 2011 r.?
6. Zasiedlenie planowane jest na czerwiec 2011 r., a odstrzału dokonuje się już w kwietniu tego roku?
7. Zasiedlenie odbywało się w 2010 r. i planuje się drugie na czerwiec 2011 r., a odstrzału dokonuje się już w kwietniu tego roku?

Poprosiliśmy też o komentarz w sprawie podniesionej przez Kolegę szypra.
30-05-2011 16:09 szyper Pomijając aspekt moralny i etyczny strzelania szczennej liszki, czego ja sobie nie wyobrażam, to akt prawny wyższego rzędu jakim jest ustawa o ochronie zwierząt w sposób zdecydowany tego zabrania. Art. 34, ust.4. Zabrania się: 1) uśmiercania zwierząt w okresie okołoporodowym,....... Art. 35, ust.1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art......... 34 ust.4, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, sąd może....... orzec wobec sprawcy przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa. DB

30-05-2011 14:38 pabl0777 Pamiętam to pismo kol. haroldzika i odpowiedź MŚ.
Widać w sami nie wiedzą jaka jest interpretacja, może jeszcze jedno pisemko im wysłać z przykładami aby było im łatwiej odpowiedzieć :P
30-05-2011 14:37 jani Mam zastrzeżenia co do zgodności zaistniałej sytuacji z ustawą:
Ustawa o ochronie zwierząt
Art. 33
1a. Uśmiercanie zwierząt może odbywać się wyłącznie w sposób humanitarny polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego.

Sformułowanie Redakcji w omawianym tekście pt.: Odstrzał lisa przez cały rok nasuwa wątpliwości. Jest ono postawione w sposób, nasuwający podejrzenie o obrazę art. 33.
Nie ulega wątpliwości, że odstrzał lisa przez cały rok wiąże się z długotrwałym cierpieniem zwierzęcia, niezgodnym z wymienionym artykułem ustawy. Intencją ustawodawcy było skłonienie osób dokonujących uśmiercania do ograniczenia cierpienia, czego nie da się uniknąć w przypadku rocznego trwania tego czynu.

Również odpowiedź Min. Środowiska jest nieprecyzyjna:
Oznacza to, że zasiedlenie może mieć miejsce nawet w jednym roku (być jednorazowe) pod warunkiem, że mieści się w granicach 2 ostatnich lat.
Wystarczy zasiedlanie zająca, bażanta lub kuropatwy w jednym roku ostatnich 2 lat, żeby całoroczny odstrzał lisów był dozwolony.

Nie jest celowym zasiedlanie łowiska pojedynczymi egzemplarzami zająca, bażanta i kuropatwy, i to na dodatek w ciągu 2 lat, gdyż należałoby te 3 osobniki po pierwszym roku odłowić i zasiedlić nimi ponownie w drugim roku.
Redakcja potwierdza w zakończeniu niecelowe działania:
Wystarczy zasiedlanie zająca, bażanta lub kuropatwy w jednym roku ostatnich 2 lat...
oraz łamanie przepisu ustawy:
... zasiedlenie obwodu nawet małą liczbą osobników jest też wystarczającym warunkiem, żeby móc dokonywać odstrzału lisa przez cały rok.
A więc wyrażamy zgodę na zadawanie długotrwałego cierpienia zwierzęciu.
Myślę, że warto ponownie rozpatrzyć zawiłości ustawy.
Darz bór!
30-05-2011 09:54 haroldzik Panie Redaktorze,

Obawiam się, że interpretacja MŚ dalej nie jest jednoznaczna.
W zeszłym roku pozwoliłem sobie zadać trudu wyjaśnienia przez MŚ kwestii terminów polowań na lisy. O wynikach poinformowałem formumowiczów zakładając temat: http://forum.lowiecki.pl/read.php?f=21&i=40789&t=40789
Niestety w temacie nie zamieściłem swojego zapytania co niniejszym chciałbym uczynić. Być może pismo moje nie jest zbyt precyzyzjne ale miałem nadzieję, że odpowiedż MŚ będzie jednoznaczna. Biorąc jednak pod uwagę przywołaną przez Pana odpowiedź wydaję się, że jednak nie.
Oto moje zapytanie:


"Zwracam się z uprzejmą prośbą o interpretację zapisu §1, pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. 2009 nr 163 poz. 1303) dotyczącego pkt. 9) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459) w § 1 w ust. 1.

Zmiany w okresie polowań wprowadzono m.in. w punkcie „9) lisy — od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy — przez cały rok;

Zakładając, iż jedynego jak do tej pory zasiedlenia dokonano w marcu bieżącego roku (2010 r.) należy przyjąć, że na lisy wolno polować przez cały rok:

a) już w roku zasiedlenia (czyli w 2010 r.) i przez kolejne dwa lata (w 2011 r. i 2012 r.),
b) czy dopiero w roku następnym (czyli w 2011 r.) i kolejnym (w 2012 r.),
c) czy dopiero w danym roku (czyli w 2012 r.) po upływie dwóch lat od zasiedlenia?

Czy jednak aby polować na lisy przez cały rok należy zaplanować i przeprowadzić powtórne zasiedlenie w kolejnym roku (czyli w 2011 r.) następującym po roku pierwszego zasiedlania?

Jeśli tak, to czy wówczas wolno polować:

a) już w roku kolejnego zasiedlenia (czyli w 2011 r.) i przez kolejne dwa lata (w 2012 r. i 2013 r.),
b) czy dopiero w roku następnym (czyli w 2012 r.) i kolejnym (w 2013 r.),
c) czy dopiero w danym roku (czyli w 2013 r.) po upływie dwóch lat od ostatniego zasiedlenia,
d) czy tylko w danym roku (czyli w 2012 r.) następującym po roku ostatniego zasiedlenia? "
Tak więc, wydaje się chyba jednak zasadnym aby zadać kolejne zapytanie zawierające konkretne lata kalendarzowe, np. zasiedlanie w roku 2011 - to pozyskanie w roku (?), etc.

Pozdrawiam

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.