DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki09-06-2011
Odstrzały w okresie 21 - 31 marca

Wśród korespondencji do redakcji znalazł się również list od jednego z kół łowieckich, mającego problem z nadleśniczym, który już po zatwierdzeniu przez siebie rocznego planu łowieckiego zażądał powtórnego jego złożenia, w związku z dokonaniem odstrzału zwierzyny w ostatnim tygodniu marca. Osobiście uważam takie żądanie za nie posiadające podstaw prawnych i zasugerowałem kołu, żeby tym żądaniem się nie przejmowało. Zakładając jednak, że nie moja opinia zmienić może stanowisko nadleśniczego, postanowiłem uzyskać w tej sprawie opinię Dyrekcji Lasów Państwowych oraz obowiązującą interpretację Ministerstwa Środowiska. W związku z tym skierowałem do obu jednostek następujące zapytanie:

Zgodnie z rozporządzeniem MŚ w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych, plan roczny jest przedkładany do zatwierdzenia nie później niż do dnia 21 marca danego roku wraz z opinią wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a jego zatwierdzenie następuje w terminie 7 dni od dnia przedłożenia do zatwierdzenia.

W czasie od złożenia planu do zatwierdzenia, a więc co najmniej od 21 marca, do dnia 31 marca koła realizują jeszcze ciągle poprzedni plan roczny. Jeżeli w czasie od momentu przygotowania projektu planu, do końca miesiąca marca koło pozyska zwierzynę np. dziki lub lisy, to nie znajdzie się ona w rubrykach wykonania planu ub.r na formularzu planu przedkładanego do zatwierdzenia, bo jeszcze o ich pozyskaniu w najbliższych dniach nie było wiadomym. Nasi czytelnicy spotkali się w takiej sytuacji z dwoma stanowiskami nadleśnictw:

1. Nadleśnictwo prosi koła o pisemną informuję o pozyskaniu dodatkowych sztuk zwierzyny po złożeniu planu do zatwierdzenia.

2. Nadleśnictwo żąda przepisania planu w kwietniu z uwzględnieniem wykonania do 31 marca, uzyskania ponownie opinii gmin i ZO PZŁ na druku planu i złożenia takiego planu w nadleśnictwie do powtórnego zatwierdzenia.

Który z w/w sposobów podania informacji o wykonaniu planu ub.r. należy uznać za właściwy, a może powinno się to robić w jeszcze inny sposób?


Od Anny Malinowskiej, rzecznika prasowego Lasów Państwowych otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Prawo stawia w dość trudnej sytuacji nadleśniczych zatwierdzających roczne plany łowieckie dla obwodów dzierżawionych oraz dyrektorów RDLP, którzy zatwierdzają plany dla obwodów wyłączonych z wydzierżawienia. Prawo to nie wskazuje w jaki sposób „włączyć” zwierzynę pozyskaną od 22 marca do 31 marca oraz ubytki, które w tym czasie zostaną ujawnione do rocznego planu łowieckiego na kolejny sezon. Wobec tego nadleśniczowie poszukują różnych rozwiązań, aby dotrzymać ustalonych w przepisach prawa terminów w procedurze zatwierdzania planów łowieckich, a jednocześnie w tychże planach uwzględnić zwierzynę pozyskaną do końca sezonu łowieckiego. Podane rozwiązania są tego przykładem, przy czym za bardziej właściwe wydaje się uzyskanie od koła łowieckiego dodatkowej informacji dotyczącej okresu 22-31 marca. Informacja taka, łącznie z zatwierdzonym planem daje pełny obraz pozyskania zwierzyny i stwierdzonych ubytków w sezonie łowieckim. Stawianie wymogu ponownego sporządzania planu i poddawania go ponownie procedurze zatwierdzania jest trudne do uzasadnienia.

Z uwagi na to, iż Dyrekcja Generalna nie jest uprawniona do wydawania interpretacji przepisów zawartych w stosownym rozporządzeniu Ministra Środowiska, a jedynie do stosowania tych przepisów w praktyce sugeruję skierowanie pytania w tej sprawie do Departamentu Leśnictwa. Ewentualne stanowisko Departamentu w tej sprawie mogłoby ujednolicić postępowanie w omawianym zakresie.


Od Biura Prasowego Ministerstwa Środowiska nadeszła odpowiedź, krótka, ale jednoznaczna.

W przypadku pozyskania np. dzików i lisów lub stwierdzenia ubytku w zwierzynie, które wystąpiły pomiędzy 21 a 31 marca kończącego się roku gospodarczego, należy dokonać korekty w formie pisemnej informacji w określonych pozycjach skierowanej do właściwego terytorialnie nadleśniczego, który dokonuje zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego w terminie do dnia 31 marca (przed podpisaniem planu na rok przyszły).

W świetle powyższej interpretacji, jedynym obowiązkiem koła łowieckiego, w którym dokonano odstrzału dzików lub lisów w okresie od przygotowania projektu planu do końca marca, albo stwierdzono ubytki w zwierzynie, jest dostarczenie do właściwego nadleśniczego korekty w formie pisemnej dot. określonych pozycji wykonania planu roku ubiegłego. Nadleśniczy zaś nie ma prawa żądać od koła powtórnego złożenia projektu planu zaopiniowanego przez gmin i ZO PZŁ na druku planu. Ta interpretacja jest oczywiście korzystna dla kół łowieckich i przeciwdziała władczym zapędom nadleśniczych wobec kół łowieckich.
12-06-2011 21:58 Ross 31 Moim zdaniem interpretacja z Biura Prasowego Ministerstwa Środowiska jest oczywista i każdy nadleśniczy zatwierdzający plany powinien ją znać.Potrzeba tylko dobrej woli.
09-06-2011 16:31 CYJANEK Taka interpretacja była już rozesłana przez ORŁ PZŁ stosunkowo dawno. Jednak niepokoi podany powyżej konkretny termin od 21 do 31 marca. Przecież zaopiniowanie RPŁ w stosownych urzędach i PZŁ trwa co najmniej kilka dni. Poza tym okres składania RPŁ jest określony terminem do 21, więc można złożyć wcześniej.
Myślę, że nie powinno być przeszkód w składaniu korekty obejmującej okres od 10 do 31 marca
Darz Bór

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.