strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Lehmann Georg
Data: 17/03/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Jakie warunki musi spełnić cudzoziemie, ale obywatel UE, żeby zostać członkiem PZŁ i czy może być członkiem jakiegoś kola łowieckigo?


Odpowiedź:
W istniejącym porządku prawnym w Polsce, cudzoziemiec rozumiany jako obywatel innego kraju, zamieszkały w innym państwie i nie posiadający równocześnie obywatelststwa polskiego, nie może zostać członkiem PZŁ, ani też członkiem koła łowieckiego. Powyższe wynika z warunku podanego w § 7 ust.1 pkt.2 Statutu PZŁ. Jeżeli obywatel UE jak i każdej innej narodowości ma równocześnie obywatelstwo polskie to może zostać członkiem PZŁ na takich samych zasadach jak każdy obywatel Polski.

Członkiem PZŁ może być również cudzoziemiec, posiadający prawo pobytu, lub kartę stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, co gwarantuje mu § 7 ust.3 w/w statutu PZŁ.

Inaczej sytuacja ma się przedstawiać po 1 maja, to jest po wejściu Polski do UE. Obywatel UE uzyska prawo do należenia do PZŁ i polskich kół łowieckich, ale warunki tego członkostwa są jeszcze nie sprecyzowane, bo nowelizacja prawa łowieckiego znajduje się jeszcze na etapie prac w polskim parlamencie. Propozycje jakie zgłoszone zostały przez dwie grupy posłów oraz stanowiska w tej sprawie można poznać w specjalnym dziale naszego serwisu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.