strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
ZO PZŁ, członkostwo w PZŁ, statut koła

NrDataTreść pytania
180006/10/2012Czy myśliwy, który z różnych przyczyn nie opłacił składki członkowskiej do PZŁ w wyznaczonym terminie ma prawo nadal wykonywać polowanie?
178710/09/2012Zgodnie z Prawem Łowieckim legalnie pozyskana zwierzyna jest własnością dzierżawcy. Czy dotyczy to też trofeum tj. wieńca, parostków lub oręża? Jeśli tak, to kiedy myśliwy zostaje ich właścicielem? Czy Zarząd Koła może pozbawić myśliwego własności trofeum jeśli takiej kary nie ma w statucie? Ponadto jak się ma do tego wystapienie ZO PZŁ o przygotowanie przez Koło do kontroli parostków i poroży zabranych myśliwemu za dwa pkt czerwone, jeśli WZ ustaliło że takie trofeum pozostaje jednak u myśliwego i podlega on jedynie ogólnej karze za nieprawidłowy odstrzał.
178128/08/2012Czy Łowczy jako członek Zarządu może samodzielnie podejmować decyzje odnośnie wydawania lub nie wydawania poszczególnym członkom koła odstrzałów? Czy odmawiając wydania odstrzału Łowczy powinien poinformować członka koła jakich czynności powinien on dokonać, aby otrzymać upoważnienie do wykonywania polowania?
174626/06/2012Jeżeli kolega myśliwy dostał czerwone punkty za pozyskanie samców zwierzyny płowej, jaką karę może wystosować zarząd, czy w ogóle powinien, czy może?
169208/05/2012Zarząd Okręgowy w Olsztynie nie udziela odpowiedzi na pisma czy też zgłaszane wnioski o uchylenie uchwały ZK. Jakich mechanizmów prawnych może użyć członek Zrzeszenia w celu wymuszenia odpowiedzi z Zarządu Okręgowego?
166103/04/2012Czy ZK może postawić wniosek w porządku obrad na WZ o wykluczenie kolegi z koła, który ukarany został przez OSŁ i odbywa karę zawieszenia w prawach członka PZŁ?
163507/03/2012Witam Na mój pisemny wniosek, skierowany do Zarządu Okręgowego o uchylenie Uchwały WZ, cytuje pkt 17 w całości: "Odnotowanie pobytu w łowisku myśliwy dokonuje zgodnie z istniejącym rozporządzeniem w książce wyłożonej w odpowiednim leśnictwie. Przed udaniem się w łowisko myśliwy informuje Łowczego lub osobę przez niego upoważnioną o zamiarze i sektorze w którym chce polować". W dniu 9 stycznia 2012 r. Zarząd Okręgowy uchylił w/w pkt w całości jako niezgodny ze Statutem oraz innymi przepisami dot. wykonywania polowania. Nadmieniam, że w/w wniosek wysłałem również do wiadomości Zarządu Koła oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Przed napisaniem wspomnianego wniosku, prowadziłem telefoniczne rozmowy, zarówno z Prezesem, Łowczym jak i Sekretarzem, następowała również e-mailowa wymiana pism dot. Uchwały. Od Uchwały Zarządu Okręgowego, Zarząd Koła odwołał się do Wojewódzkiej Rady Łowieckiej stojąc dalej na swoim stanowisku. W dniu 14 luty 2012 r. otrzymałem wezwanie na posiedzenie Zarządu Koła, które odbędzie się w dn. 25 luty, drogą e-mail od Sekretarza bez podania celu i w jakim charakterze lecz zaznaczając, że takie same pismo otrzymam listem poleconym (wiadomo Zarządowi, że obecnie przebywam za granicą kraju). Od kolegów z Koła dowiedziałem się że Zarząd przygotowuje w stosunku do mnie postępowanie dyscyplinarne za pominiecie "drogi służbowej" i działanie na szkodę Koła. Proszę o opinię prawną, czy Zarząd Koła, może ukarać mnie czy nie?
158028/12/2011Kolega składa pismo do ZO PZŁ o urlopowanie. Czy wydanie zgody na urlopowanie przez Zarząd Koła ma być wydane w formie uchwały ZK?
156306/12/2011Czy osoba posiadająca obywatelstwo kraju Unii Europejskiej może być członkiem koła łowieckiego PZŁ? Jakie przepisy regulują takie sprawy?
156004/12/2011Od 9 lat jestem myśliwym niezrzeszonym. Składkę płaciłem zawsze regularnie do 31.12. W tym roku mam trudną sytuację i składkę mógłbym zapłacić dopiero 7 stycznia. Czy nie zostanę wyrzucony z PZŁ i jakie mogę ponieść konsekwencje?
155830/11/2011ZK podał się do dymisji na walnym zgromadzeniu. Kto zwołuje następne walne, jeżeli już nie ma ZK? Czy KR ma prawo zwołania walnego? Jeżeli nie, a mimo to walne się odbędzie czy jest ważne?
155327/11/2011Chciałbym przystąpić do koła łowieckiego. Wiem, iż trzeba odbyć roczny staż. Natrafiłem jednak na informację, iż ważna jest znajomość z członkami koła. Nie posiadam niestety znajomości w tym kręgu. Czy pomimo tego mam szansę na odbycie stażu i w konsekwencji na członkostwo?
155122/11/2011Na WZ (w maju) zostały znowelizowane i podjęte nowe uchwały i do chwili obecnej sekretarz koła nie przekazał myśliwym w/w uchwał. Okazuje się, że niektóre uchwały zostały zmienione na inną formę niż to było głosowane na WZ. Czy członek koła może zaskarżyć uchwały WZ po otrzymaniu ich w obecnym czasie bez względu na to, że WZ odbyło się w maju?
154316/11/2011Co zrobić, jeżeli koło nie przyjęło mnie na staż?
147122/07/2011Jestem właśnie po zdaniu egzaminów. 19 maja odbędzie się ostatnie zebranie Zarządu mojego koła przed WZ. Nie mam jeszcze legitymizacji PZŁ. Czy Zarząd może przyjąć mnie w poczet członków koła przed otrzymaniem legitymacji PZŁ? Czy muszę przedstawić jakieś dokumenty z PZŁ?
142410/05/2011Czy prezes koła ma prawo zamknąć kilka sektorów samowolnie? Zaznaczam iż łowczy o niczym nie wie, dowiaduje się o tym fakcie od myśliwych. Gdzie można złożyć skargę w razie zaistniałego procederu i w jakim trybie?
141126/04/2011Jakie dokumenty i na jakiej podstawie należy przesłać do ZO po odbytym Walnym Zgromadzeniu KŁ?
139101/04/2011Skarbnik pobrał pieniądze bez pokwitowania na poczet składek do PZŁ, których nie odprowadził. Prawdopodobnie koło posiada również zaległości względem US. Wszelkie próby spotkania z nim zawiodły. Nie poddał się kontroli komisji rewizyjnej mimo pisemnego wezwania. Jak winien w tej sytuacji postąpić zarząd? Jakich konsekwencji należy spodziewać się ze strony zarządu okręgowego, US? Czy członkowie mają prawo polować w związku z zaistniałą sytuacją?
136225/02/2011Mam pytanie odnośnie składki do PZŁ na 2011 r. Otóż powinna zostać ona uiszczona do 31.12.10 r. lecz z powodu mojego wyjazdu za granicę zapłaciłem ją na konto PZŁ dopiero w dniu 5.01.11 r. Czy grożą mi jakieś konsekwencje za takie opóźnienie?
134708/02/2011Podczas wyborów na funkcję wicełowczego, było dwóch kandydatów. Głosowało 45-ciu myśliwych, 5 głosów było nieważnych. Obaj kandydaci dostali po 20 głosów. Walne na wniosek wcześniej wybranego łowczego, zgodziło się aby było dwóch wicełowczych. Czy w przypadku kiedy obaj nie dostali ponad połowy głosów, taki wybór był ważny? Jeżeli wybór był wadliwy, to czy uchwały podjęte w takim składzie zarządu są ważne? Po podjęciu informacji że wybór może być wadliwy, jeden z wicełowczych po 4 miesiącach złożył rezygnację.
poprzednia   1 [2] 3 4 5 6 z 6   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.