strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Członkostwo w kole

NrDataTreść pytania
172201/06/2012U mnie w kole szykuje się wniosek o podjęcie uchwały wykluczenia jednego z kolegów przygotowywany w oparciu o § 56 ust. 2 pkt 3 Statutu PZŁ. 1/3 członków koła. "Na podstawie § 56 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego składamy niniejszym wniosek o rozszerzenie Porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia Kol. Xxxxxxxxxx Yyyyyyy z naszego Koła w oparciu o § 44, punkt 1 i 2 Statutu PZŁ." Jak to się ma do możliwości zabrania głosu przez zainteresowanego? W mojej ocenie pozostaje mu tylko obecność na WZ.
171728/05/2012Odbyłem roczny staż myśliwski w kole i otrzymałem skierowanie od zarządu koła na kurs dla nowo wstępujących, który ukończyłem z wynikiem pozytywnym. Uzyskałem pozwolenie na broń i w chwili obecnej złożyłem podanie do koła w którym odbyłem staż o przyjęcie mnie na członka macierzystego. Czy w sytuacji odmownej przyjęcia na członka koła mam możliwość odwołania się, a jeżeli to gdzie i do kogo?
170316/05/2012Czy jest różnica w sformułowaniu następujących zwrotów: 1. "Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na staż kandydacki w kole" 2. "Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie mi odbycia stażu kandydackiego w kole" Chciałbym wyjaśnić, że mój kolega złożył podanie do koła o odbycie stażu kandydackiego, który jak wiadomo jest potrzebny w celu przystąpienia do egzaminu w PZŁ. Składając podanie użył sformułowania nr 1. Zarząd koła zakwestionował to podanie wyjaśniając, że to sformułowanie, którego użył w podaniu jest równoznaczne z obowiązkiem przyjęcia stażysty przez Zarząd do koła po odbytym stażu kandydackim. Nadmieniam, ze mój kolega chce zostać myśliwym niezrzeszonym. W tym celu Zarząd koła poprosił zainteresowanego odbyciem stażu o użycie sformułowania nr 2. Czy w tym dziwnym przypadku Zarząd miał rację i czy jest jakaś różnica w tych sformułowaniach?
169914/05/2012Czy urlopowany członek koła ma obowiązek uiszczać składki do PZŁ i do koła? Jak jest z płaceniem składek przez zawieszonego myśliwego? Na jak długo można być urlopowanym i ile razy?
169511/05/2012Jakie środki prawne może podjąć Walne Zgromadzenie w stosunku do członków Zarządu Koła, który przekroczył w znacznej kwocie budżet koła?
167823/04/2012Czy występują jakieś wymagania wobec osoby prowadzącej polowanie zbiorowe? (jakieś szkolenia itp.) Jeśli tak, proszę o podstawę prawną.
167217/04/2012Czy w przypadku członka zarządu, np. łowczego jest dopuszczalny dłuższy wyjazd za granicę? Powiedzmy do 3, 4 m-cy? Jeśli taki wyjazd jest dopuszczalny, to w którym momencie roku gospodarczego najlepiej? Czy jeżeli obowiązki wydawania odstrzałów są przekazane innemu członkowi i łowczy ma łączność telefoniczną i e-mailową to pomimo tego jest to utrata zdolności sprawowania z §62 pkt8? Czy jeżeli wyjazd kwalifikuje się do §62 pkt8 to WZ zgodnie z §62 pkt7 musi go odwołać?
166712/04/2012Czy zarząd koła ma prawo wezwać myśliwego na posiedzenie zarządu?
166403/04/2012W lutym 2012 r. ZO podjął uchwałę o przyjęciu wykluczonego wcześniej przez GSŁ sekretarza w poczet członków PZŁ. O fakcie wykluczenia zarząd koła został powiadomiony pisemną informacją z ZO i przyjął ją do wiadomości (dot. roku 2007). 1. Czy ZK zachował się właściwie (dot. roku 2007)? 2. Jaki jest obecnie status prawny sekretarza wobec koła?
166303/04/2012Czy Zarząd Okręgowy PZŁ w ramach tzw. nadzoru w przypadku istotnych naruszeń ustawy Prawo Łowieckie może zawiesić w pełnieniu funkcji członka zarządu koła łowieckiego. Jeśli tak, to na jaki okres?
166203/04/2012Kolega za zgodą ZK został urlopowany na okres 3 lat. 1. Czy ma obowiązek płacenia składek na koło? 2. Czy ma obowiązek odpracowywania roboczogodzin obowiązujących w kole? 3. Jest członkiem KR czy ma obowiązek pracować w KR koła?
166103/04/2012Czy ZK może postawić wniosek w porządku obrad na WZ o wykluczenie kolegi z koła, który ukarany został przez OSŁ i odbywa karę zawieszenia w prawach członka PZŁ?
166003/04/2012Czy jeżeli członek koła zostanie zawieszony za nieprawdziwe pomówienie członka zarządu (zmowa członków zarządu) oraz nieprzestrzeganie zasad koleżeństwa (krytyka zarządu za niewłaściwe gospodarowanie pieniędzmi koła), to czy najpierw zawieszony członek koła powinien odwołać się do Walnego Zebrania Członków, czy od razu może skierować odwołanie do Zarządu Okręgowego? Czy zawieszony członek ma prawo zażądać kserokopię uchwały zawieszającej go w prawach członka?
165803/04/2012W par. 62, pkt 8 Statutu PZŁ jest zapis, cytuję interesujący fragment: "W przypadku utraty zdolności sprawowania swej funkcji przez członka zarządu koła............". Jakie przesłanki z życia wzięte muszą być spełnione aby wyczerpały postanowienia cytowanej wyżej części zapisu statutowego?
165227/03/2012Kilku członków koła zebrało popisy pod wnioskiem ograniczającym ilość członków koła do 35. Chcą aby wniosek był wpisany do obrad walnego zgromadzenia i poddany do głosowania. Czy uchwała walnego zgromadzenia ograniczająca ilość członków w kole jest zgodna ze statutem PZŁ i prawem łowieckim?
163912/03/2012W razie nie udzielenia wotum ZK przez WZ kiedy można wybrać zastępcę?
163609/03/2012Czy pismo ZK o skreśleniu za niepłacenie składek i zobowiązań nie opatrzone informacją o możliwości odwołania (do kogo i w jakim terminie) posiada moc prawna i czy nie jest z gruntu nieważne?
163507/03/2012Witam Na mój pisemny wniosek, skierowany do Zarządu Okręgowego o uchylenie Uchwały WZ, cytuje pkt 17 w całości: "Odnotowanie pobytu w łowisku myśliwy dokonuje zgodnie z istniejącym rozporządzeniem w książce wyłożonej w odpowiednim leśnictwie. Przed udaniem się w łowisko myśliwy informuje Łowczego lub osobę przez niego upoważnioną o zamiarze i sektorze w którym chce polować". W dniu 9 stycznia 2012 r. Zarząd Okręgowy uchylił w/w pkt w całości jako niezgodny ze Statutem oraz innymi przepisami dot. wykonywania polowania. Nadmieniam, że w/w wniosek wysłałem również do wiadomości Zarządu Koła oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Przed napisaniem wspomnianego wniosku, prowadziłem telefoniczne rozmowy, zarówno z Prezesem, Łowczym jak i Sekretarzem, następowała również e-mailowa wymiana pism dot. Uchwały. Od Uchwały Zarządu Okręgowego, Zarząd Koła odwołał się do Wojewódzkiej Rady Łowieckiej stojąc dalej na swoim stanowisku. W dniu 14 luty 2012 r. otrzymałem wezwanie na posiedzenie Zarządu Koła, które odbędzie się w dn. 25 luty, drogą e-mail od Sekretarza bez podania celu i w jakim charakterze lecz zaznaczając, że takie same pismo otrzymam listem poleconym (wiadomo Zarządowi, że obecnie przebywam za granicą kraju). Od kolegów z Koła dowiedziałem się że Zarząd przygotowuje w stosunku do mnie postępowanie dyscyplinarne za pominiecie "drogi służbowej" i działanie na szkodę Koła. Proszę o opinię prawną, czy Zarząd Koła, może ukarać mnie czy nie?
163306/03/2012Czy zawieszony przez Zarząd w prawach członka koła na okres 1 roku myśliwy musi płacić składki na rzecz koła i czy ma inne prawa i obowiązki wynikające z statutu?
162527/02/2012Mam Pytanie odnośnie formy powiadomienia o konieczności obecności na posiedzeniu ZK. Powiadomiono mnie dzień wcześniej poprzez kolegę do którego zadzwoniono. Poprzez kolegę przekazałem oświadczenie (pisemnie), iż nie mogę być w tym dniu na posiedzeniu w związku z wykonywaną pracą zawodową - zaproponowałem sobotę. ZK odpowiedział koledze, że nie będzie czekał do soboty i bez mojej obecności przesłuchując kolegę wymierzył nam karę porządkową 6 m-cy zawieszenia w polowaniach indywidualnych oczywiście nie dając mi możliwości złożenia wyjaśnień. Czy ZK zachował statutowe procedury? Czy muszę się odwoływać do WZ? Czy wystarczy zaskarżenie w trybie nadzoru do ZO?
poprzednia   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.