strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Członkostwo w kole

NrDataTreść pytania
133928/01/2011Czy łowczy oraz ZK mogą zakazać wydawania odstrzałów myśliwym, którzy nie wzięli udziału w szkoleniu z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią organizowanym przez KŁ nie powiadamiając tym samym myśliwych o tym fakcie pisemnie, telefonicznie czy ustnie oraz czy tacy myśliwi mogą być wykluczani przez kierowników polowań z polowań zbiorowych w KŁ?
133524/01/2011Zarząd Koła podczas Walnego Zgromadzenia poinformował zebranych, że na członka koła przyjął kandydata na myśliwego (stażystę). Przyjęcie nastąpiło na dzień przed Walnym Zgromadzeniem. Oczywiście nowo przyjęty członek był ujęty na liście obecności oraz realizował wszystkie czynności jako pełnoprawny członek Walnego Zgromadzenia. W późniejszym czasie okazało się, że podczas przyjmowania na członka koła ww. osoba nie dokonała obowiązku wynikającego z § 36 ust. 1 pkt. 2 Statutu PZŁ, a mianowicie nie uiściła wpisowego do koła (zostało wpłacone po Walnym Zgromadzeniu). W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1) Czy osoba nie uiszczająca wpisowego jest pełnoprawnym członkiem koła? 2) Czy taka osoba może być pełnoprawnym członkiem walnego zgromadzenia i może głosować podczas Walnego Zgromadzenia (sprawozdawczo-wyborczego)? 3) Czy uchwały Walnego Zgromadzenia przyjęte w wyniku takiego głosowania mają moc prawną (są ważne)?
133118/01/2011Zgodnie ze statutem koła członek niepłacący składki przez 3 miesiące jest wykluczony z koła. W związku z powyższym jego zaległość w stosunku do koła wynosi 135 zł. Zarząd mimo kilkukrotnych powiadomień poszczególnych jego członków (są tego świadkowie) nie skreśla członka tylko utrzymuje go na liście członkowskiej a następnie jak zadłużenie wynosi np. 2 tys. zł na Walnym wpisuje to w koszty. Wydanie zaświadczenia o rozliczeniu z kołem uzależnia od wpłacenia pełnej zaległości niejako wymuszonej przez swoje postępowanie, przez co uniemożliwia myśliwemu uzyskanie statutu członka niestowarzyszonego. Czy jest to zgodne z przepisami?
133018/01/2011Mam pytanie dotyczące sprawowania funkcji sekretarza w kole w czasie jego pobytu w szkółce policji. Mój Kolega od ostatniego Walnego Zebrania pełni funkcję sekretarza w naszym kole. W tym czasie dostał się do służby w policji i w grudniu ma iść do szkółki na okres 9 miesięcy. Czy musi się zrzekać funkcji sekretarza na czas trwania szkolenia, czy może lub musi na ten czas powierzyć swoje obowiązki innej osobie?
131910/01/2011Czy myśliwy ukarany przez sąd powszechny za znęcanie się nad żywą, ranną sarną może pełnić w kole funkcję prezesa? Czy etyczne jest, że prezes sam od siebie kupuje bażanty i zasiedla łowisko?
131810/01/2011Kolega jest członkiem PZŁ od maja 2010 roku. Był dwukrotnie karany przez sąd i skazany prawomocnym wyrokiem "za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu...". Kary zostały już zatarte, jednakże komendant odmówił wydania pozytywnej decyzji dotyczącej pozwolenia na broń. W uzasadnieniu powoływał się na zatarte wyroki. Jaka jest szansa uzyskania pozwolenia na broń myśliwską w tym przypadku i ewentualnie kiedy.
131505/01/2011Od kilku lat mieszkam i poluję w Wielkiej Brytanii, posiadam tutaj pozwolenie na polowanie i broń. Moim wielkim marzeniem jest polowanie w Polsce, choćby raz do roku. Bardzo chciałbym wstąpić do PZL lecz jest dla mnie niemożliwe zaliczenie kilkutygodniowego lub czasami kilkumiesięcznego kursu dla kandydatów. Czy jest jakaś możliwość ominięcia kursu lub jego skrócenia i przystąpienia do egzaminu? Czy warto w ogóle pisać prośbę do PZŁ?
131404/01/2011Czy zarząd koła ma prawo dobrowolnie bez zasięgnięcia opinii członków koła przyjmować kandydatów na członków do koła? Czy w przypadku sprzeciwu połowy członków dotyczącego przyjęcia kandydata w poczet członków koła zarząd może odstąpić od decyzji przyjęcia kandydata?
131303/01/2011W dniu 4 września 2007 r. weszła w życie uchwała nr 41/2007 NRŁ w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania. Paragraf 9 w/w uchwały brzmi „od stażysty nie wolno żądać jakichkolwiek świadczeń finansowych lub rzeczowych”. W naszym kole do czasu wejścia w życie w/w uchwały obowiązywała uchwała Walnego Zgromadzenia Koła, która zobowiązywała stażystę do wybudowania własnym staraniem i na własny koszt 3 ambon, 3 podsypów, 1 paśnik itp. Czy po 4 września 2007 r. w trakcie obowiązywania uchwały nr 41 NRŁ ( w trakcie biegu stażu ) w dalszym ciągu należało żądać od stażysty wykonania prac zgodnie z uchwałą WZ czy zaczęła obowiązywać uchwała nr 41 NRŁ, która zabrania wykonania tych prac na własny koszt przez stażystę?
130829/12/2010Czy abym mógł złożyć podanie na staż łowiecki muszę mieć ukończone 18 lat? Czy to że nie mam ukończonych 18 lat może mieć wpływ na decyzję w sprawie mojego podania?
130122/12/2010Czy w tym samym kole na przewodniczącego komisji rewizyjnej może być wybrany nadleśniczy, którego leśniczy (podległy służbowo) jest prezesem koła. Koło dzierżawi teren w tym nadleśnictwie. Czy w tym przypadku nie zachodzi zależność służbowa?
129813/12/2010Chciałbym uzyskać informacje dotyczące wykładni paragrafu 9 uchwały nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania (§ 9 Od stażysty nie wolno żądać jakichkolwiek świadczeń finansowych lub rzeczowych). Konkretnie chodzi mi o to, czy od stażysty można wymagać jakichkolwiek prac na rzecz koła (np. zbudowania ambony, wyremontowania budynków należących do koła) jeśli zwróci mu się koszty materiałów? Czy przepis ten dotyczy sytuacji, w których stażysta musi jedynie wykonać pracę fizyczną na rzecz koła, nie ponosząc kosztów materiałów?
129429/11/2010Czy WZ może podjąć Uchwałę, że zwalnia z płacenia składek Kolegów na stałe mieszkających poza granicami kraju, ponieważ nie polują?
128222/11/2010Kandydatów zgłoszonych na prezesa koła jest dwóch. Uprawnionych do głosowania 46 członków. Wybory tajne, głosowało 46 członków, głosów ważnych 46. Pierwszy kandydat otrzymał 22 głosy za, drugi kandydat otrzymał 23 głosy za. Czy w takiej sytuacji gdzie kandydat otrzymał 23 głosy za, oraz 23 głosy przeciw wybór został rozstrzygnięty?
127819/11/2010Czy kandydatowi na myśliwego w czasie trwania stażu opiekun może pozwolić strzelać z własnej broni do zwierzyny łownej lub szkodników na polowaniu indywidualnym, jak również na polowaniu zbiorowym? (Stażysta wraz z opiekunem stoją razem na stanowisku)?
127719/11/2010ZK podjął uchwałę o przedłużeniu stażu będącemu na stażu Koledze z powodu nie wykazywania się zaangażowaniem w realizowaniu programu stażu. Nie ma decyzji o zaliczeniu stażu jest natomiast decyzja o przedłużeniu stażu ponieważ dostrzeżono u stażysty chęć kontynuowania szkolenia. Uchwała ta zostanie jednak uznana za błędną przez ZO który stoi na stanowisku że decyzja o stażu ma być albo zaliczenie albo nie zaliczenie. Jak wybrnąć z takiej sytuacji?
126610/11/2010Zarząd koła zamieścił w porządku obrad punkt dotyczący skreślenia z listy członków koła jednego z kolegów (na wniosek Zarządu). Zainteresowany otrzymał uzasadnienie w terminie 14 dni przed WZ za potwierdzeniem odbioru. Takowego uzasadnienia nie otrzymali członkowie koła. Czy w związku z tym na WZ powinien być rozpatrywany w/w wniosek Zarządu?
126103/11/2010Czy wpisowe do koła jest pomniejszane o wartość ubezpieczenia?
126003/11/2010Jeden z naszych Członków Koła Łowieckiego posiada dwa obywatelstwa: polskie i szwedzkie. Od kilku lat brak z nim kontaktu fizycznego a na adres korespondencyjny, które jest w posiadaniu Koła przychodzą zwrotki z adnotacja „adresat nieznany”. Do tej pory składki regulowane były przez jednego z kolegów Koła, który również stracił z nim kontakt. Nadmieniam, iż w związku z powyższym ma znaczne zaległości płatnicze wobec Koła. Według statutu PZŁ Zarząd jak i Walne Zgromadzenie nie może skreślić Członka gdyż musi go wezwać do zapłaty zaległości jak również powiadomić o skreśleniu z listy Członków Koła. Sprawa wydaje się być patowa. Co Zarząd oraz Walne Zgromadzenie Członków Koła może począć w ww. sprawie?
125728/10/2010Cały zarząd koła zrezygnował ze swoich funkcji. Czy WZ wybiera nowy zarząd na całą kadencję czy robi tzw. wybory uzupełniające i kto zwołuje WZ?
poprzednia   4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.