strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Członkostwo w kole

NrDataTreść pytania
9524/08/2003Czy jeśli spełniam warunki statutowe mówiące kto może zostać członkiem koła, odbyłem staż w kole wykonując nakazane przez zarząd zadania, zdałem egzamin na myśliwego, mogę nie zostać przyjęty do koła?
9026/07/2003W najbliższym czasie chciałbym podjąć kroki by zostać myśliwym. Czy zarząd koła, w którym złożyłem podanie o przyjęcie mnie na staż ma prawo mnie nie przyjąć?
8413/07/2003Czy koło łowieckie musi przyjmować leśników mieszkających na terenie danego koła?
7729/05/2003W tej chwili, zgodnie ze statutem naszego koła, zaliczanie stażu kandydackiego i przyjmowanie nowych czlonków leży w gestii zarządu koła. Czy można decyzją walnego zgromadzenia przenieść to prawo (przywilej) z zarządu na walne zgromadzenie, mimo że Statut PZŁ tak nie stanowi?
7319/05/2003Macierzysty członek koła zwrócił się z pisemną prośbą o skreślenie z listy członków koła, jednakże posiada on znaczne zaległości finasowe. Czy należy dokonać skreślenia, a potem na zasadzie paragrafu 12 ust. 5 statutu PZŁ domagać się uregulowania należności, czy też przed podjęciem decyzji o skreśleniu wymóc uregulowanie zaległości?
7212/05/2003Czy odwołanie członka koła skreślonego przez zarząd za uporczywe uchylanie się od płacenia składek na rzecz koła skierowane pod adresem zarządu koła może być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie? Czy głosowanie na Walnym powinno być tajne czy jawne? Czy skreślony członek koła może w tej sprawie sam głosować?
7007/05/2003Czy będąc członkiem macierzystym koła mogę zawiesić się dobrowolnie w prawach takiego członka nie płacąc jednocześnie składek?
6325/04/2003Zarząd mojego koła świadomie nie poinformował mnie o walnym zebraniu koła, gdyż stoi na stanowisku, że skoro jestem zawieszony w prawach, to nie mam prawa wziąć w nim udziału. Nie wiem tylko czy uczestnictwo w "walnym" należy traktować w kategoriach praw czy obowiązków?
5815/04/2003Czy wniosek 1/3 członków o dołączenie do Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia punktu: Wykluczenie z Koła , powinien zawierać czytelne podpisy wnioskodawców oraz uzasadnienie tego wniosku ze wskazaniem powodów takiego wniosku?
5211/04/2003Czy w przypadku odmowy powtórnego przyjęcia można składać kolejne wnioski o przyjęcie do koła? Jeżeli Walne Zgromadzenie zdecyduje o przyjęciu powtórnie kol. Kowalskiego czy jest on zobowiązany do wpłaty wpisowego?
4803/04/2003Czy Zarząd Koła ma obowiązek powiadomić kolegę znajdującego się na urlopie o mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu? Jeżeli kolega ten zaszczyci swą obecnością Walne Zgromadzenie to co mu wolno? Co w stosunku do niego może uczynić Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia?
4631/03/2003Czy zarząd Koła Łowieckiego ma obowiązek (!) przyjęcia do Koła, w charakterze członka, myśliwego niezrzeszonego (będącego członkiem PZŁ) mieszkającego na terenie obwodu dzierżawionego przez to Koło? Jeśli tak, to jakie są tego podstawy prawne?
3417/02/2003Kiedy powinno się dostarczyć do nowego koła zaświadczenie o skreśleniu w poprzednim kole?
3317/02/2003Czy członek innego koła łowieckiego, który został przyjęty do koła przez zarząd, lecz nie złożył deklaracji i nie uiścił wpisowego, jest już pełnoprawnym członkiem nowego koła i posiada bierne i czynne prawo wyborcze?
poprzednia   5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] z 14

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.