strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1879 07/02/2013 Do Zarządu Koła wpłynął wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego WZ podpisany przez ponad 1/3 członków koła w sprawie wykluczenia z Koła jednego z członków. Do wniosku dołączono uzasadnienie. Czy myśliwy którego dotyczyć będzie NWZ ma prawo otrzymać ksero tego wniosku?
1878 07/02/2013 Czy Łowczy może jeździć po łowisku bez wpisu (lub wpisany w dany sektor) i kontrolować kolegów polujących w innych sektorach? Jeżeli tak, to na jakich zasadach? W ogóle czy każdy z członków zarządu może tak postępować w stosunku do członków koła? Jakie są kompetencje Łowczego w tej sprawie?
1877 07/02/2013 Kto - zgodnie z prawem - ma obowiązek poinformować Zarząd Koła Łowieckiego o tym, że jeden z Członków Koła został pozbawiony prawa jazdy w związku z jazdą pod wpływem alkoholu, i jednocześnie stracił przez to pozwolenie na broń? Czy Zarząd może mu w dalszym ciągu wydawać pozwolenia na odstrzał indywidualny?
1876 05/02/2013 Czy po ocenie komisja oceniająca ma prawo zniszczenia żuchwy? Czy powinna oddać wraz z czerepem myśliwemu?
1875 05/02/2013 Czy prawidłowe jest głosowanie za odwołaniem prezesa i łowczego za pomocą kart głosowania, które "powiązały" te osoby - pytaniem - odwołanie prezesa i łowczego? Tak skonstruowana karta do głosowania nie dała wyboru, czy na prezesa "tak " a na łowczego "nie". Możliwym było głosowanie wiązane, czyli jeżeli "tak "na prezesa to i "tak" na łowczego.
1874 04/02/2013 Czy myśliwy jest zobowiązany do poinformowania policji lub innych służb o swoim wyjeździe za granicę, na okres dłuższy niż 1 miesiąc i czy powinien na ten okres zdeponować broń?
1873 01/02/2013 Czy w chwili obecnej można polować w Polsce z podjazdu indywidualnie (zaprzęg konny z saniami)?
1872 28/01/2013 Posiadam uprawnienia sędziego instruktora strzelectwa myśliwskiego. Na własną prośbę jestem czasowo zawieszony w prawach członka PZŁ. Czy mogę korzystać z tych uprawnień?
1871 28/01/2013 Czy łączenie funkcji Gospodarza Obwodu Łowieckiego z funkcją Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest zgodne czy nie?
1870 24/01/2013 Jeden z kolegów myśliwych mieszka na granicy dwóch obwodów łowieckich (przez jego podwórko przechodzi granica- potokiem) i jest członkiem obydwóch kół. Moje pytanie brzmi, czy może na polowanie indywidualne wypisywać się jednocześnie do jednego i drugiego obwodu, polując w rewirach sąsiadujących z granicą obwodów?
1869 24/01/2013 Granicą sąsiadujących z sobą obwodów łowieckich jest asfaltowa droga wojewódzka. Aby nie forsować się długimi podejściami od drogi do ambony, chcieliśmy wybudować ambonę jak najbliżej drogi (teren nie zagospodarowany, odłogi, wąwozy, nieużytki itd.) co automatycznie wiąże się z granicą drugiego obwodu. W jakiej odległości od granicy sąsiedniego obwodu można postawić ambonę?
1868 24/01/2013 Czy w obowiązującym na rok gospodarczy 2013/14 stanie prawnym koła łowieckie nadal będą mogły korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących? (Pytanie prawne z dnia 3.02.2012 r. )
1867 22/01/2013 W kole, w którym poluję mam 4 nęciska a przy nich ambony. Wszystkie nęciska zostały uzgodnione z zarządem koła a budowa ambon z odpowiednim nadleśniczym. W tym roku, zarząd koła podjął uchwałę nakazującą mi likwidację 2 nęcisk. Nadmieniam, iż plan pozyskania dzika w naszym kole, rzadko kiedy jest wykonany. Czy zarząd koła ma prawo podjąć uchwałę nakazującą mi likwidacją dwóch nęcisk , na które wcześniej wydał zgodę?
1866 21/01/2013 Czy na Walnym Zgromadzeniu może być realizowany zawarty w proponowanym porządku obrad przez zarząd koła punkt wykluczenia członka koła który posiada zwolnienie lekarskie z wskazaniem przebywania w łóżku i zwolnienie takowe dostarczył przez kolegę przed rozpoczęciem zgromadzenia?
1865 21/01/2013 Czy komisja rewizyjna podczas kontroli dokumentacji finansowej w biurze koła może poprosić o sporządzenie ksera kontrolowanych dokumentów?
1864 15/01/2013 Podczas polowania zbiorowego w moim kole doszło do niecodziennej sytuacji. Podczas drugiego pędzenia do polowania dołączył jeden myśliwy, niemacierzysty członek naszego koła. Wszyscy myśliwi byli już na stanowiskach a "kolega" doszedł do linii myśliwych i przesuwając kilku z nich po kilkadziesiąt metrów zajął sobie stanowisko bez wiedzy i zgody prowadzącego. Podczas tegoż pędzenia ww. myśliwy strzelił lochę ok. 80-90 kg. Na odprawie przed polowaniem prowadzący zaznaczył, że nie strzelamy do loch. W jaki sposób ZK może ukarać za tak skandaliczne zachowanie myśliwego, każąc go najsurowszą z możliwych kar?
1863 15/01/2013 W trakcie polowania zbiorowego pada propozycja przez prowadzącego, że wraz z innym myśliwym otropią dziki. Pozostałym kolegom nakazują czekać. Po chwili czekania słychać kilka strzałów. Za chwilę telefon do jednego z czekających kolegów od prowadzącego, że namierzyli dziki i żeby obstawić rejon lasu, w który się skierowały. Niestety nie ma prowadzącego, myśliwi nie bardzo wiedza co zrobić i który dokładnie rejon obstawić. Dziki się przemieszczają. Po ustaleniu kierunku w którym podążają dziki, pada telefoniczna informacja od prowadzącego aby obstawić kolejny sektor. Myśliwi udają się w tamtym kierunku. Otrapiający myśliwi napotykają wędrująca watahę i jeden z nich strzela dzika. Dziki rozbiegają się w różnych kierunkach. Czy otrapiający myśliwi w trakcie polowania zbiorowego mogą strzelać do napotkanych dzików? Czy prowadzący polowanie może nakazać rozstawiać się telefonicznie i ustalać telefonicznie rejon polowania?
1862 14/01/2013 Zarząd koła wysyła powiadomienia o mającym odbyć się WZ. Wyznacza miejsce, datę i godzinę. Przewidując, że nie będzie quorum, zarząd podaje: w przypadku braku quorum zarząd podaje drugi termin zebrania. Ten sam dzień, miejsce, godzinę następną po pierwszym podanym, np. pierwszy to 9:00, kolejny 10:00. Zarząd informuje członków, że bez względu na ilość uczestników zgromadzenia podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą. Czy takie postępowanie posiada umocowanie prawne?
1861 14/01/2013 Zarząd koła łowieckiego powiadomił część myśliwych o mającym odbyć się WZ: myśliwych dysponujących dostępem do internetu mailami, pozostałych nie mających dostępu pisemnie przesyłkami pocztowymi. Czy prawidłowo?
1860 10/01/2013 Czy w świetle ustawy TK zawieszającej działalność sądów łowieckich i rzeczników ZK może ukarać myśliwego karą dyscyplinarną zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres do wyjaśnienia sprawy przez rzecznika dyscyplinarnego?

poprzednia 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.