strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1819 13/11/2012 Czy zarząd koła może odwołać WZ trzy dni przed planowanym terminem?
1818 09/11/2012 Czy Prezes ZK posiada uprawnia do jednoosobowego występowania w imieniu Koła łowieckiego (bez powiadomienia pozostałych członków ZK) do prokuratury z doniesieniem o (rzekomym) popełnieniu przestępstwa (z Ar?52 Ustawy Prawo Łowieckie) przez jednego z członków zarządu koła?
1817 08/11/2012 Poluję od 2005 roku i dotychczas członkostwo w kole przebiegało bezproblemowo, jednak ostatnio moja sytuacja materialna pogorszyła się nie pozwalając mi praktycznie uprawiać łowiectwa. Czy jest prawna możliwość zawiesić członkostwo w kole łowieckim na okres 2 lat (lub wziąć urlop w kole łowieckim) co mam nadzieje wiązałoby się ze zwolnieniem w opłacaniu składek, wykonywaniu prac, polowaniu?
1816 06/11/2012 Zarząd koła podjął uchwałę o odpłatności myśliwych niestowarzyszonych biorących udział w polowaniach zbiorowych jak i indywidualnych. Za udział w polowaniu zbiorowym - 100 zł. Za wystawienie odstrzału na polowanie indywidualne - 150 zł. Uważam, że ta uchwała posiada wadę prawną, gdyż powinno ją podjąć WZ koła.
1815 02/11/2012 Czy członek Okręgowej Komisji Strzeleckiej posiadający uprawnienia Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego w PZŁ nie posiadający pozwolenia na broń może: 1) należeć do Okręgowej Komisji Strzeleckiej? 2) sędziować zawody? 3) prowadzić treningi dla nowo wstępujących? 4) czy pełniąc obecnie funkcje w Okręgowej Komisji powinien zostać odwołany czy tez sam zrezygnować?
1814 02/11/2012 Jeżeli Zarząd Koła nie udzieli mi odpowiedzi na pismo w terminie 14 dni od daty doręczenia to w takim przypadku mogę wysłać pismo do Komisji Rewizyjnej o upomnienie ZK?
1813 29/10/2012 Czy na polowaniu zbiorowym na dziki obligatoryjnie niedozwolone jest używanie lunet o stałej krotności powyżej 3, czy innych nastawnych, bez tej dozwolonej krotności, czy może prowadzący "przymrużyć oko" i zlekceważyć ten przepis?
1812 26/10/2012 Kto odpowiada za zobowiązania finansowe koła, np. odszkodowanie za szkody łowieckie dla rolnika w momencie utraty płynności finansowej koła? Czy są to tylko członkowie zarządu czy solidarnie wszyscy członkowie KŁ?
1811 26/10/2012 W jakiej formie i kto powinien być zawiadomiony o polowaniu zbiorowym? Czy powinno być w takim powiadomieniu podane na co będzie polowanie i kto jest prowadzącym?
1810 26/10/2012 Czy jeżeli wysłano powiadomienie i omyłkowo zamieszczono informację że będzie polowanie na zwierzynę, która rzeczywiście nie jest zaplanowana w RPŁ, wystarczy że prowadzący polowanie wspomni że nie polujemy na ten gatunek? Czy taka pomyłka wykryta przed rozpoczęciem polowań, pomimo wszystko rodzi konsekwencje prawne? Jeżeli są jakieś czynności w celu naprawy takiego błędu, to jakie?
1809 26/10/2012 Czy koło ma prawo obciążyć myśliwego fakturą za energię elektryczną zużytą w czasie pobytu na kwaterze myśliwskiej? Należy dodać, że domek myśliwski jest dzierżawiony od kilkunastu lat od gminy i nigdy takich opłat nie ponosiliśmy, brak jest również jakiejkolwiek uchwały WZ w par 53 ustęp 8 o ponoszeniu takich opłat przez myśliwych, jak się to ma do par. 9 ustęp 4 statutu, jeżeli brak jest jakichkolwiek uchwał?
1808 25/10/2012 Czy myśliwy ma obowiązek przedstawić zarządowi trofeum (wieniec byka) pozyskanego w bieżącym sezonie jeżeli zarząd wystąpi do niego z takim wnioskiem?
1807 24/10/2012 Czy jeżeli w kole była podjęta uchwała, że najbliższa rodzina tj. dzieci i itp. są przyjmowani na zasadach ulgowych tj. za około 500 zł tzw. wpisowej opłaty, zarząd koła może żądać dziś w tym przypadku 3000 zł argumentując, że to jest uchwała PZŁ i dotyczy wszystkich bez wyjątku?
1806 19/10/2012 W 2011 r. na posiedzeniu zarządu koła był przyjmowany kandydat do odbycia stażu. Ponieważ kandydat deklarował wstąpienie do koła po odbyciu stażu, Prezes tegoż koła nakazał kandydatowi wybudowanie ambony oraz paśnika dla sarn. Następnie podczas polowania zbiorowego stażysta wraz ze swoim opiekunem oraz ojcem stażysty członkiem tegoż koła zapytali prezesa skąd mają wziąć materiały do budowy w/w urządzeń. Prezes odparł, że jego to nie obchodzi i jak młody chce mieć staż zaliczony i wstąpić do koła to ma urządzenia wykonać. Stażysta wykonał w/w urządzenia i dostarczył do magazynu koła a gdy zapytał gdzie ma je ustawić w terenie uzyskał odpowiedź, że zarząd nie może od niego żądać takowych urządzeń i do dnia dzisiejszego urządzenia leżą przy magazynie koła. Stażyście staż zaliczono, zdał egzaminy i złożył deklarację o przyjęcie do koła. Po czterech miesiącach przyszła odmowa przyjęcia do koła. W związku z powyższym proszę o poradę jak sprawę załatwić do końca niekoniecznie polubownie.
1805 18/10/2012 Od ponad 17 lat polowałem na kaczki, mamy tylko kanały i do tego celu używałem jamniki szorstkowłose celem poszukania ewentualnie zbarczonej lub zaginionej kaczki. Mam pytanie dot. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, z tym że jeden pies przypada na nie więcej niż trzech myśliwych; O jakiego psa chodzi? Czy może to być np. Jamnik szorstkowłosy miniatura albo standard. O jakim ułożeniu mowa? Potwierdzona odpowiednim konkursem lub certyfikatem? Że jeden pies przypada na trzech myśliwych? tj. w dniu polowania poluje trzech myśliwych i jeden pies, czy może być tak, że np. jest trzech myśliwych, dwóch poluje a trzeci jest w domu z psem a później szukają zbarczonych kaczek. Czy łowczy koła może wymusić zdawanie egzaminu i sprawdzenia psa na polowaniu na ptactwo np. kaczki, przez kol., który zajmuje się kynologią w kole ale nie należy do ZKwP i nie posiada hodowli psów rasowych.
1804 18/10/2012 Jakie warunki trzeba spełnić i czego dopilnować aby spełnić wszystkie warunki w celu zmiany personalnej w pełnieniu funkcji prowadzącego polowanie?
1803 16/10/2012 Coraz więcej kół łowieckich ustala ryczałt za tuszę dzika wziętą przez myśliwego na użytek własny a nie przyjmuje się ceny ze skupu, co dla myśliwego jest bardziej korzystne. Czy jest to zgodne z prawem a jeżeli jest to gdzie znaleźć podstawę prawną?
1802 10/10/2012 Czy wystarczy, że polowanie zbiorowe we wszystkich niezbędnych dokumentach koła, a także pismach powiadamiających na zewnątrz jest przewidziane w np. obw. 123, czy trzeba dodatkowo określić dokładniejszą lokalizację? Czy jest jakiś zapis zabraniający planowania i wykonania polowania w całym obwodzie?
1801 08/10/2012 W naszym Kole łowczy wypisując odstrzał na samce zwierzyny płowej pomija określenie - selekcyjny i łowny. Pisze tylko klasę wieku. Czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami i jeżeli odstrzelę pierwszego lepszego byka jelenia w3 kl., to czy nie poniosę żadnych konsekwencji?
1800 06/10/2012 Czy myśliwy, który z różnych przyczyn nie opłacił składki członkowskiej do PZŁ w wyznaczonym terminie ma prawo nadal wykonywać polowanie?

poprzednia 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.