strona główna forum dyskusyjne

szukaj słów: w dziale:

PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM

Pytania do serwisu:
NrDataTreść pytania
1839 17/12/2012 Rolnik ma pretensję do strażnika łowieckiego z tej samej miejscowości, że nie otrzymał odszkodowania. Strażnik wystąpił z pismem do koła o odszkodowanie a koło zwala teraz na strażnika, że późno dostarczył szkody, a szkody szacował w/w łowczy tego koła. Czy koło może odmówić wypłaty szkody jeżeli szkoda ta była szacowana przez Łowczego koła lecz Łowczy nie złożył w terminie wniosku do koła?
1838 13/12/2012 W moim kole zdarzył się przykry przypadek odstrzelenia kozła sarny "z podjazdu" samochodem osobowym. Strzał oddał z wewnątrz samochodu. Czy złamanie regulaminu polowań powinno mieć odzwierciedlenie w karach wewnętrznych czy powinno się powiadomić organy ścigania?
1837 13/12/2012 Na jakich zasadach można polować z psami na polowaniu zbiorowym? Czy pies musi być na otoku? Na jakie gatunki zwierzyny można polować z psami na zbiorówce (czy w czasie polowania zbiorowego z psami można strzelać do jeleni)?
1836 12/12/2012 W dniu dzisiejszym strzeliłem warchlaka. Powiadamiając o tym łowczego poprosiłem o wydanie odstrzału na kolejnego (mam aktualnie wystawiony odstrzał na przelatka). Łowczy odmówił, mówiąc jednocześnie, że może wyda mi ale po zakończeniu polowań zbiorowych. W planie pozostało do odstrzału jeszcze 20 dzików w tym 6 warchlaków. Ja strzeliłem w sezonie trzy dziki (2 w grupie pozostałych i tego jednego warchlaka). Aktualnie większość kolegów ma wystawione odstrzały na warchlaki. Uchwała WZ nie określa limitu dzików w sezonie dla myśliwego. 1.Czy mam jakąś drogę odwoławczą od decyzji łowczego? 2. Jeżeli tak, czy obowiązują terminy, w których powinna mi zostać udzielona odpowiedź?
1835 12/12/2012 Polujemy zbiorowo na bażanty. Myśliwi przy akceptacji prowadzącego dzielą się na grupki i rozjeżdżają po terenie. Część kolegów nie posiada psów a prowadzący dopuszcza do polowania grupę np. składającą się z 4 myśliwych bez psa. Czy to jest prawidłowe?
1834 12/12/2012 Odmówiono mi wydania odstrzału bez podania konkretnej przyczyny. Nie dostałem tego na piśmie (bo nie) i dopiero dalsze moje losy będą znane po posiedzeniu zarządu w nowym roku. Ponoć mam otrzymać naganę za jakieś tam niedopełnienie ale to jest kara za złożenie zawiadomienia do KR o zaniedbaniach w książce wyjść na polowania. Czy jest jakaś możliwość wymuszenia na łowczym uzasadnienia nie wydania zezwolenia?
1833 06/12/2012 Spotkałem się z poglądem, że PSŁ może kontrolować myśliwych jedynie na terenach obwodów polnych (jako, że działają z ramienia wojewody). Czy tak jest w istocie? Jeśli mieliby kontrolować na terenach obwodów leśnych (podlegających pod Lasy Państwowe) to powinni mieć zawarte jakieś porozumienie z dyrektorem RDLP/Nadleśniczym na mocy którego mieliby takie kompetencje na tym terenie... Jak to właściwie jest z tą PSŁ? Gdzie są granice ich jurysdykcji? Za co mogą nakładać kary - chodzi mi głównie o polowania zbiorowe, strój, bezpieczeństwo to wiadomo, ale jak jest z naganką? Czy muszą mieć przy sobie dowody osobiste potwierdzające ich pełnoletniość?
1832 06/12/2012 Jaka jest sytuacja prawna, finansowa w sprawie częściowego zwrotu kosztów polowania jako premia płacona za oddaną tuszę zwierzyny do punktu skupu? Czy są jakieś przepisy które to regulują?
1831 05/12/2012 Komisja Rewizyjna twierdzi, że Zarząd Koła nie poszerzając Planu Łowieckiego działa na jego szkodę i w razie braku pozytywnej reakcji ze strony Zarządu sprawa zostanie przekazana Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Czy do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy ingerowanie w Plan łowiecki, który został wykonany w pełni na poszczególny rodzaj zwierzyny?
1830 23/11/2012 Walne zgromadzenie odrzuciło uchwałę dotyczącą organizacji polowania zbiorowego dla cudzoziemców. Podjęło natomiast uchwałę o przeprowadzeniu polowań indywidualnych określając jednocześnie liczbę oraz gatunek zwierzyny przeznaczonej do pozyskania. Mimo tego Zarząd dopuścił dwóch myśliwych dewizowych do polowania zbiorowego wynikającego z kalendarza polowań zbiorowych w kole łowieckim. Czy dopuszczalny jest udział myśliwych dewizowych w polowaniach zbiorowych organizowanych dla członków koła? Czy w przypadku odrzucenia przez WZ uchwały o organizacji polowania zbiorowego dla myśliwych zagranicznych dopuszczalny jest ich udział w polowaniu zbiorowym dla członków koła? Czy mogli oni pozyskać zwierzynę w ilości większej lub innego gatunku niż w podjętej uchwale WZ? Czy prowadzący polowanie może odmówić prowadzenia takiego polowania lub nie dopuścić do niego myśliwych dewizowych?
1829 23/11/2012 Członek ZK otrzymał informację od rodziny drugiego z członków ZK, że upolował jelenia "dużą sarnę" wraz z innym kolegą, czego nie zgłoszono. O tej sytuacji powiadomił prezesa i łowczego i zapytał co z tym zrobić. Uzyskał odpowiedź że jeśli nie ma dowodów to nie ma sprawy. Informacja ta jednak wyszła poza kręgi i dowiedział się o tym zainteresowany z kolegą i rozpętała się wojna. Prezes po miesiącu zwołał NWZ i próbował niby wyjaśnić sprawę. Zakończyło się tym że ten który informował jest oskarżony o pomówienie i podjęto uchwałę. Rozpatrzono go na podstawie&44 p.1 pp 2 Statutu PZŁ i postanowiono przesłać uchwałę i protokół do ORD. Na posiedzeniu było 5 z 5 członków. Prezes wykluczył przekazującego informację, a "podejrzany" zrzekła się głosu. Więc głosowało 3 z 5. Dwóch było za podjęciem uchwały i przesłaniu do rzecznika, a 1 się wstrzymał. Bardzo proszę o odpowiedź jak to zrozumieć i czym to może skutkować?
1828 20/11/2012 Czy członkowie zarządu mogą dokonywać wpisów w książce wyjść innych niż dotyczących ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym? Czy dokonanie wpisów bądź poleceń dot. problematyki łowieckiej wykracza poza ramy prawne, jeśli tak czy dokonanie wpisu może być tolerowane przez władze związkowe, ponieważ przemawiają za tym względy komunikatywności i ekonomiczne?
1827 20/11/2012 Jakie sankcje grożą upoważnionym członkom zarządu koła do wystawiania upoważnień do polowania za: 1) wystawianie upoważnień na okresy dłuższe niż okresy określone uchwałą WZ (WZ określiło, że upoważnienie w kole wydaje się na okres ważności 3 miesiące i przedłuża się go na okres 1 miesiąca)? 2) w czasie przedłużania upoważnienia dopisywanie do niego dodatkowej zwierzyny i nie ujmowanie tej zwierzyny w kopiach upoważnień? 3) posiadanie w upoważnieniach do wykonywania polowania zwierzyny, która jest w okresie ochronnym (np. w marcu w wyniku długiego okresu przedłużenia upoważnienia, myśliwy posiada do odstrzału rogacze). Nadmienić trzeba, że plan rogaczy nie był wykonany i członkowie zarządu upoważnieni do wystawienia upoważnienia, nie musieli wykreślać zwierzyny (§ 22 ust. 5 rozporządzenia)? Proszę o odpowiedź czy w ogóle przewidziane są sankcje dyscyplinarne i karne na kanwie przepisów uchwały WZ, statutu PZŁ i przepisów karnych ustawy Prawo łowieckie? Jaka w tym procesie jest rola komisji rewizyjnej koła?
1826 19/11/2012 Na polowaniu zbiorowym na bażanty prowadzący polowanie zarządził następujący jego przebieg. Zakupiono kilkadziesiąt bażantów, które w dniu polowania dostarczono w klatkach do miejsca polowania. Kilkunastu myśliwych stanęło na stanowiskach w zamkniętym kręgu. Bażanty wyrzucano z klatek. W krótkim czasie w jednym miejscu (bez tropienia) zabito kilkadziesiąt sztuk. Czy takie polowanie narusza przepisy prawa łowieckiego?
1825 19/11/2012 Z jakiego aktu prawnego wynika fakt posiadania przez koło książki pozyskania zwierza i jakie konsekwencje niesie fakt jej nieposiadania?
1824 16/11/2012 W dniu dzisiejszym Zarząd naszego koła zaproszony został na spotkanie w Nadleśnictwie. Nadleśniczy poinformował nas o obowiązku, powinności poinformowania na dwa dni przed polowaniem zbiorowym, które mioty(oddziały) mamy zamiar upolować. Wg. Nadleśniczego chodzi o bezpieczeństwo ZUL-i. Poinformował nas również, że mioty!! nie zgłoszone wcześniej nie mogą być upolowane. Wszystkie polowania zbiorowe zgłoszone zostały zgodnie z obowiązującym prawem. Czy jako Koło mamy obowiązek, powinność zgłaszania dodatkowo oddziałów lasu w którym chcemy polować?
1823 16/11/2012 Na walnym zgromadzeniu członków koła, prezes w sprawozdaniu przekazuje informację, że ma dowody o nie przestrzeganiu prawa w zakresie gospodarki finansowej przez zarząd poprzedniej kadencji. KRK dokonuje kontroli za okres dwóch lat gospodarczych i stwierdza rażące nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji należności finansowych członków koła. Postanawia powiadomić zarząd okręgowy. Zarząd okręgowy przekazuje pismo OKR, która po dokonaniu analizy protokołu z kontroli KRK zobowiązuje zarząd koła aby podjął stosowne kroki wyjaśniające o niezgodnościach zawartych w protokole komisji rewizyjnej koła i poinformował OKR o podjętych działaniach. Jakie inne działania powinien podjąć zarząd okręgowy i czy zarząd koła jest podmiotem w opisanej sprawie?
1822 14/11/2012 W jaki sposób rozstrzygać głosowanie w podejmowaniu uchwał przez ZK gdy jest parzysta liczba członków ZK, np. 6 - w sytuacji gdy głosy rozkładają się 3:3 - chodzi o liczbę członków ZK wybraną przez WZ a nieobecną przy głosowaniu.
1821 14/11/2012 W moim kole strażnik jadąc w łowisko dokonuje wpisu w książce ewidencji pobytu myśliwego na polowaniu następującej treści: imię, nazwisko i kontrola łowiska obwód 123. Czy taki wpis jest zgodny z prawem?
1820 14/11/2012 Kto powinien zastąpić łowczego w czasie jego nieobecności na zebraniu zarządu z członkami koła i wydać kolegom myśliwym odstrzały na polowanie indywidualne?

poprzednia 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 z 105 następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.