strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Walne Zgromadzenie

NrDataTreść pytania
119518/08/2010Jak ma postąpić WZ gdy członek Zarządu jest nieobecny na WZ na którym na wniosek KR nie otrzymał absolutorium, a wolą WZ byłoby odwołanie go z pełnionej funkcji?
118812/08/2010Od 1 stycznia 2006 obowiązuje nowy statut Zrzeszenia i ZK powinien w myśl paragrafu 168 ust. 1 przyjąć wcześniej uchwałę o zwołaniu WZ oraz przelać ją na papier. Takich uchwał ZK nigdy nie podjął łącznie z najbliższym WZ. Czy podjęte uchwały na poprzednich WZ są prawomocne?
118712/08/2010KR złożyła ZK na najbliższe WZ propozycję uchwały żeby głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom ZK odbywało się zawsze tajnie. Czy ta uchwała jeżeli przejdzie może być zastosowana na tym WZ lub przewodniczący zebrania może zarządzić takie głosowanie?
118511/08/2010Czy prawdą jest i który paragraf Statutu PZŁ o tym mówi, że uchwały i wnioski zgłaszane przez uczestników WZ podczas jego trwania, będą rozpatrywane i ewentualnie uchwalane dopiero na kolejnym WZ, czyli za rok? Czy możliwe jest zgłoszenie takich uchwał np. 14 dni przed WZ do ZK, aby mogły zostać podjęte na zbliżającym się WZ? Czy nie można praktykować jak wcześniej, powoływania Komisji Uchwał i Wniosków, która w czasie trwania WZ zbierze je i podda pod głosowanie przed końcem WZ?
118410/08/2010Na Walnym Zgromadzeniu koła w trakcie obrad jeden z kolegów poprosił WZ o zwolnienie go z prac na rzecz koła oraz opłat z tym związanych, motywując to swoim stanem zdrowia i kosztami leczenia. WZ rozpatrzyło jego prośbę pozytywnie i podjęło taką uchwałę. Nadmieniam że nie było takiego punktu w porządku obrad oraz nie było 100 % obecności członków. Osobiście uważam że §59 ust. 2 p. 2 daje podstawy do podjęcia takiej uchwały, lecz kilku kolegów uważa inaczej. Proszę więc o możliwie szerokie zinterpretowanie w/w §.
118005/08/2010Jakie zasady obowiązują przy składaniu wniosku o wykluczenie członka z koła na Walnym Zebraniu Członków?
117905/08/2010W porządku obrad WZ pominięto punkt w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej Planu działalności Koła na rok 2009/2010. Jak to naprawić i czy w takim przypadku (bez planu działalności Koła na dany rok) Koło może normalnie działać?
117805/08/2010Czy zawieszenie członka zarządu koła przez zarząd okręgowy w sprawowaniu swojej funkcji z powodu toczącej się przeciwko niemu sprawy karnej jest utratą zdolności sprawowania funkcji? Według ramowego statutu roz. 10 oddział 2 parag. 62 pkt 8 gdy zostanie zawieszony członek Zarządu na najbliższym walnym zgromadzeniu Koła powinien być wybrany na jego miejsce nowy członek zarządu?
117027/07/2010Na poprzednim WZ uchwalono iż czas wypowiedzi zabierajacego głos myśliwego ma nie przekraczac 5 minut. Czy jest to prawne? Czy istnieją przepisy lub ustalenia regulujące te sprawy?
116922/07/2010W czteroosobowym zarządzie dwoje utraciło zdolność sprawowania funkcji. W jaki formalnie sposób zawiadomić ZO o zwołanie NWZ w celu dokonania wyborów uzupełniających. Pozostały 2 osobowy Zarząd nie chce zwołać tego NWZ.
116109/07/2010W myśl obecnie obowiązującego statutu PZŁ dot. paragrafu 53 i 64 kto jest kompetentny podjąć uchwałę w sprawie zasad wykonywania polowań indywidualnych - Walne Zgromadzenie czy Zarząd koła?
115809/07/2010Czy łowczy ma prawo wydając odstrzał na rogacza zaznaczyć sektor w którym myśliwy ma dokonać tego odstrzału? WZ uchwaliło iż wydajemy odstrzały na wszystkie obwody bez podziału na sektory, łowczy jednak nie stosuje się do uchwały.
115206/07/2010W moim kole odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie na którym to przyjęto uchwałę dotyczącą obniżenia wpisowego dla nowo wstępujących. W głosowaniu tym brało udział 27 członków koła - jest to dokładnie połowa członków koła. Podczas głosowania czy głosowanie ma być TAJNE lub JAWNE tej uchwały za głosowaniem tajnym było 9 członków a za głosowaniem jawnym 18 członków koła. Decyzją prowadzącego walne głosownie nad uchwałą odbyło się w sposób jawny gdyż stwierdził, że większość członków jest za głosowaniem jawnym. Moje pytanie dotyczy sposobu głosowania czy powyższa uchwała powinna być głosowana w sposób jawny czy tajny i czy jest ona zgodna ze statutem PZŁ pomimo, iż 1/3 członków obecnych na walnym zebraniu głosowała za głosowaniem tajnym.
115106/07/2010WZ podjęło uchwałę o 5-osobowym składzie Zarządu koła, tj. Prezes, Łowczy, Wice-łowczy, skarbnik i sekretarz Zarządu Koła. Zarząd został wybrany podczas WZ w trybie paragrafu 62 pkt. 4 ppkt 2, tak więc w składzie zarządu nie ma tzw. samych członków Zarządu. W trakcie trwania kadencji łowczy składa pisemną rezygnację z funkcji łowczego. Czy w tej sytuacji należy rozumieć, iż zostaje on nadal członkiem Zarządu ale "bez teki", czy też przy wyborze Zarządu w takim trybie, gdzie każdy członek ma przypisaną konkretną funkcje i statutowy zakres kompetencji - złożenie rezygnacji z funkcji łowczego jest również jednoczesnym złożeniem rezygnacji ze składu osobowego Zarządu Koła.
114502/07/2010Zarząd koła na wniosek grupy myśliwych stanowiących ponad 40 % ogólnej liczby członków naszego koła zwołuje na dzień ... o godzinie... nadzwyczajne walne zgromadzenie z następującym porządkiem obrad... Moje pytanie - czy z chwilą otwarcia walnego zebrania prowadzący zebranie ma obowiązek przedstawić listę osób (ponad 40%), które przyczyniły się do zwołania zebrania? W czasie zebrania prowadzący poinformował, że nie ma listy przy sobie.
114028/06/2010Czy NWZ może zwołać prezes ze skarbnikiem bez wiedzy pozostałych członków zarządu a jeżeli nie, to jakie konsekwencje powinni ponieść i czy takie NWZ jest prawomocne?
113924/06/2010Uchwała WZ koła określa iż każdy członek komisji rewizyjnej otrzymuje w sezonie zaliczenie 50 godz. czynu łowieckiego za pełnione funkcje. Zgodnie ze statutem członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być w żaden sposób wynagradzani, w związku z powyższym czy taka uchwała jest prawomocna?
111431/05/2010W wyniku uchwały WZ, gdy ktoś nie uczestniczy w pracach na rzecz koła, to powinien zapłacić 500 zł. Ja uczestniczyłem, ale w oczach ZK za mało i wraz z powiadomieniem o zwołaniu WZ powiadomiono mnie, że ZK uchwalił, że mam zapłacić 150 zł na zagospodarowanie łowiska. Złożyłem odwołanie do WZ. Z przyczyn służbowych nie mogłem w nim uczestniczyć i z drugiej ręki wiem, że moje odwołanie upadło. I teraz pytanie: czy ZK ma obowiązek powiadomić mnie pisemnie o wyniku mojego odwołania i czy musi to być za potwierdzeniem odbioru, czy wystarczy ustnie, czy wcale nie musi?
111027/05/2010Czy plan polowań zbiorowych mieści się w pojęciu par. 53 pkt.6 i 10 Statutu PZŁ jako wyłączna kompetencja Walnego Zgromadzenia?
110927/05/2010WZ podjęło uchwałę zobowiązującą myśliwego który spudłował do zwierza dwukrotnie, do ponownego przystrzelania broni i okazania zaświadczenia zarządowi koła, pod rygorem wstrzymania odstrzałów lub wykluczenia z udziału w polowaniach zbiorowych. Czy powyższa uchwała mieści się w ramach prawa i czy nie powinna być uchylona przez ZO PZŁ?
poprzednia   11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.