strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Walne Zgromadzenie

NrDataTreść pytania
130728/12/2010Kto uchwala zakres praw i obowiązków podłowczego, Zarząd czy Walne Zgromadzenie?
130622/12/2010Jako KR koła stwierdziliśmy że poprzedni zarząd nie uchylił uchwał w 2006. Dotyczyło to spraw finansowych członków zarządu którym Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium w 2010 r. Chodzi o uchwałę zwalniającą z płacenia 100 % składki zarząd koła i myśliwych po 70 roku życia. Stwierdzono wypłatę za pracę (umowę zlecenie) na rzecz koła większą niż uchwała Walnego Zgromadzenia. Poprzednia KR wnioskowała o nie udzielenie absolutorium dla ZK. Jak możemy dochodzić zwrotu pieniędzy czy i kogo Walne Zgromadzenie może pociągnąć do odpowiedzialności za ten stan rzeczy?
130422/12/2010Czy WZ ma prawo wybrać delegata w sposób jawny przez podniesienie ręki? Była tylko jedna kandydatura i ta została wybrana.
130021/12/2010Kto może podważyć Walne Zgromadzenie, z jakich przyczyn? Czy można Komisję Rewizyjną wybrać w głosowaniu jawnym, czy może ktoś może to podważyć jeżeli została wybrana w głosowaniu jawnym?
129502/12/2010Czy WZ przyjmując uchwałę, że zwalnia przewodniczącego KR koła z rocznej składki członkowskiej do koła postępuje zgodnie ze Statutem PZŁ?
129429/11/2010Czy WZ może podjąć Uchwałę, że zwalnia z płacenia składek Kolegów na stałe mieszkających poza granicami kraju, ponieważ nie polują?
129329/11/2010Czy gdy walne zgromadzenie przegłosowało, że członkowie zarządu wybierani są zgodnie z & 62 pkt 4 podpunkt 3 kandydatury na członków zarządu mogą być podawane z sali?
128724/11/2010Podczas niedawnego WZ został wybrany Zarząd Koła, a chwilę później miała zostać wybrana KR. Prowadzący obrady Prezes Koła zapytał o kandydatury na członków tejże komisji. Zgłoszono trzech kolegów i... tu pojawia się problem. Prezes stwierdziwszy, iż nie ma innych kandydatów, powiedział aby Ci trzej koledzy poszli się ukonstytuować i wybrali spośród siebie przewodniczącego. Mogę napisać jeszcze tyle iż była to końcówka WZ i nikt nie zwrócił uwagi na ten fakt podczas trwania obrad. Czy taki wybór możemy nazwać wyborem KR, czy był on zgodny ze statutem? Jeśli nie, to co w tej sprawie można zrobić?
128424/11/201010 członków koła przybyłych na WZ nie podpisało listy i w ten to sposób spowodowało, że Walne się nie rozpoczęło i nie odbyło, albowiem zabrakło na liście do qworum 1 osoby. Co należało zrobić w/w sytuacji?
128322/11/2010Pytanie dotyczy, wg mnie, niezgodnej ze Statutem PZŁ, Uchwały Walnego, która brzmi mniej więcej tak: "kto strzelił jelenia byka jest zobowiązany strzelić jelenia łanię". Wg mnie to bzdura, brak konsekwencji. Zresztą do polowania mamy prawo a nie obowiązek. Czy ta Uchwała jest po prostu martwa?
127419/11/2010Czy są jakieś ograniczenia odnośnie sprzedaży przez koło własnej wierzytelności za kwotę mniejszą jak z niej samej wynika? Czy potrzebna jest w tym przypadku zgoda WZ, czy wystarczy złożenie oświadczenia woli przez dwóch członków zarządu?
127015/11/2010W porządku obrad WZ ZK umieścił punkt przedstawienie projektu budżetu koła na 2010/11, a nie umieścił punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia tego budżetu. Czy jest to zgodne ze Statutem? Czy w takim przypadku WZ może się odbyć?
126710/11/2010Jak powinno zareagować Walne Zebranie na fakt, że ustępujący Zarząd nie przedstawił preleminarza wydatków i budżetu na przyszły sezon mimo, że taki punkt był w porządku Walnego Zebrania. Zarząd tłumaczył,że nie zdążył przygotować więc nie przedstawi, bo nie ma takiej potrzeby. Walne zebranie zakończyło się bez głosowania nad przyjęciem preleminarza kosztów i budżetu na następny sezon bo go po prostu nie było.
126610/11/2010Zarząd koła zamieścił w porządku obrad punkt dotyczący skreślenia z listy członków koła jednego z kolegów (na wniosek Zarządu). Zainteresowany otrzymał uzasadnienie w terminie 14 dni przed WZ za potwierdzeniem odbioru. Takowego uzasadnienia nie otrzymali członkowie koła. Czy w związku z tym na WZ powinien być rozpatrywany w/w wniosek Zarządu?
126508/11/2010W czasie dyskusji nad budżetem padła propozycja podniesienia składki członkowskiej. Została poddana pod głosowanie i przeszła zwykłą większością głosów. Po zebraniu kilku kolegów miało wątpliwości czy można było taką uchwałę podjąć gdyż w ich ocenie naruszyło to § 59 pkt 1 i pkt 2 ppkt 1Statutu PZŁ. W zebraniu uczestniczyło 52 % wszystkich myśliwych Koła.
126408/11/2010Na WZ Komisja Uchwał i Wniosków przygotowała i przedstawiła wnioski z sali jako gotowe już uchwały, następnie uchwały te przewodniczący obrad poddał pod głosowanie. Wyniki głosowania nad każdą uchwałą są zaprotokołowane przez sekretarza WZ w protokole z WZ. Po akcie głosowania w dyskusji jeden z Kolegów nie zgadza się z takim trybem twierdząc, że uchwały te winny być wnioskami do ZK, który jako uchwały winien je przedstawić do głosowania na następnym WZ. Proszę o opinię na ten temat.
125728/10/2010Cały zarząd koła zrezygnował ze swoich funkcji. Czy WZ wybiera nowy zarząd na całą kadencję czy robi tzw. wybory uzupełniające i kto zwołuje WZ?
125425/10/2010Jak zarząd może podejmować decyzję o przyjęciu do koła jeśli statut kategorycznie to wyklucza w & 6 pkt.7? Na jakiej podstawie zarząd wypowiada się co do przyjęcia do koła? Czytając &53 statutu czyli kompetencje Walnego Zgromadzenia - nie doczytałem się że WZ może przyjąć nowego kandydata. I jeszcze jedno pytanie: Czy osoba fizyczna spełniająca wymagania statutowe (&13) może nie zostać przyjęta do zrzeszenia?
125322/10/2010WZ na wniosek zarządu wystąpiło o nadanie odznaczeń 11 kolegom. Otrzymaliśmy 12 odznaczeń. Okazało się, że sekretarz i skarbnik sporządzili i podpisali dodatkowy wniosek spoza listy uchwalonej przez WZ. Czy odznaczenie jest ważne i należy je wręczyć czy zwrócić (komu?). Jakie sankcje grożą tym którzy sfałszowali wniosek?
125221/10/2010Czy tak podjęta uchwała WZ jest zgodna z przepisami łowieckimi? Najpierw ZK podejmuje decyzję o zakupie bażantów celem zasiedlenia i dokonuje zakupu a następnie na najbliższym walnym zgromadzeniu składa następujący projekt uchwały; "Walne Zgromadzenie Członków Koła w dniu 20 maja 2009 r zatwierdza decyzję Zarządu koła z dnia 20.02.09 roku dotyczącą zakupu i zasiedlenia bażantami dzierżawionego obwodu". Zaznaczam że w budżecie koła poprzedzającym decyzję ZK nie było planowanych wydatków na zakup bażantów.
poprzednia   9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.