strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Walne Zgromadzenie

NrDataTreść pytania
143321/05/2011Około 5 lat temu walne zgromadzenie podjęło uchwałę iż ze względu na mały obwód w kole może być najwyżej 15 członkow i nie więcej. Teraz zarząd kola planuje przyjąc 5 członków przekraczając uchwalę WZ twierdząc, że jest ona bezprawna i mogą to zrobić. Czy tak mogą zrobić?
142710/05/2011Przed WZ komisja powinna przeprowadzić kontrolę ZK i postawić wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium. Komisja Rewizyjna się rozsypała (min. rezygnacja z PZŁ). Czy może się odbyć walne bez kontroli KR? A może kontrolę powinna przeprowadzić Okręgowa KR?
141829/04/2011Par 67 statutu PZŁ mówi, że Zarząd koła jest obowiązany zapoznać wszystkich członków z obowiązującymi uchwałami. Część myśliwych mieszka w dużej odległości od siedziby koła, na polowaniach są tylko indywidualnych i nie maja styczności z większym gronem myśliwych poza WZ. Czy ZK powinien na WZ zapoznać myśliwych z obowiązującymi uchwałami?
141728/04/2011Na Walnym Zgromadzeniu jest powoływana komisja "uchwał i wniosków". Myśliwi zgłaszają do niej propozycje do uchwał, które następnie są głosowane. Jeżeli propozycja przechodzi większością głosów jest zapisywana jako uchwała. Czy jest to zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi i z par 59 ust 1 statutu PZŁ?
141226/04/2011Wg jakich przepisów skarbnik koła powinien wypłacać delegacje, zwrot kosztów podróży (podróże służbowe) myśliwym wykorzystującym własne pojazdy do załatwiania statutowych spraw koła. Nadmieniam, że w budżecie koła wydatki na ten cel nie są planowane i nie ma stosownej uchwały WZ w/w sprawie w moim kole.
141126/04/2011Jakie dokumenty i na jakiej podstawie należy przesłać do ZO po odbytym Walnym Zgromadzeniu KŁ?
140718/04/2011Czy WZ koła może podjąć uchwałę w sprawie nałożenia kary finansowej w wysokości 50 zł z każdy dzień nieobecności na wyznaczonych i podanych do wiadomości pracach gospodarczych. Jeśli nie, to jakie przepisy o tym mówią i w takim razie w jaki sposób można kolegów zdyscyplinować do brania udziału w tych pracach?
137608/03/2011Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o zakazie łączenia funkcji członka Zarządu Koła z funkcją Strażnika Łowieckiego. Natomiast ZK nie respektuje tej uchwały twierdząc, iż Walne nie ma takiej kompetencji powołując się, że to należy do kompetencji ZK paragraf 64 ust. 11 Statutu. Kto ma rację?
137208/03/2011Na Walnym Zgromadzeniu jest 6 kandydatów do 3 osobowej KR. Trzech otrzymuje odpowiednią ilość głosów. Przewodniczący, jednocześnie kandydat do KR przechodzi jako trzeci, ale dwóch pierwszych -NOWYCH - mu nie odpowiada i rezygnuje. W wyborach uzupełniających nie pozwala na jednoosobową kandydaturę z nowej "opcji" i celowo wyłania drugiego kandydata mając na celu niewyłonienie (trzeciego) członka KR i tak się dzieje. Nie pozwala na powtórne głosowanie, i na głosowanie na nowego kandydata, kończy obrady. Czy ma takie prawo ignorowania dalszych głosowań? Co zrobić jak poprzedni przewodniczący KR nie chce przekazać swojej dokumentacji? KR ma działać w 2-osobowym składzie do najbliższego WZ, gdzie zostanie uzupełniony skład. Czy na najbliższym WZ mogą wnioskować o rozszerzenie KR i wybór nowego Przewodniczącego KR. Kto taki wniosek może przedstawić? (prawdopodobnie taki był cel nie dokończenia wyboru 3-osobowej KR).
137001/03/2011Walne Zgromadzenie koła większością głosów nie przyjęło sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Czy na tej podstawie jeżeli zostanie zgłoszony wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie może uzupełnić porządek obrad i głosować taki wniosek?
136328/02/2011Czy WZ może podjąć uchwałę o treści: "W przypadku nie wykonania przez ZK 3 uchwał WZ, ZK musi powołać NWZ w celu wybrania nowego ZK"?
135110/02/2011Zarząd koła naliczył członkom opłaty, które nie miały umocowania w uchwale WZ (błędnie sformułowano podstawę obciążenia). Część myśliwych wpłaciło pieniądze, jednak kilka osób stanowczo odmówiło zapłaty. Ponieważ Zarząd nie chce rezygnować z tych środków, czy w tej sytuacji właściwym będzie przedyskutowanie tej sprawy na najbliższym WZ (wiosna 2011), uznanie, że naliczenie opłaty było bezpodstawne i jednoczesne przeforsowanie uchwały, w której WZ wzywałoby myśliwych do dobrowolnego odstąpienia od zwrotu wpłaconych pieniędzy (dając jednocześnie możliwość osobom, których jest taka wola - zaliczenia wpłat w poczet przyszłych zobowiązań lub zwrotu gotówki)? Czy też Zarząd ma w tej sytuacji obowiązek niezwłocznie wycofać się z naliczania i poboru tych obciążeń i zwrócić pieniądze myśliwym, którzy je dotychczas wpłacili?
135010/02/2011Walne Zgromadzenie w maju 2010 r. podjęło uchwałę dot. wpisywania się na polowanie indywidualne. Uchwalono, że myśliwy osobiście dokonuje wpisu w "Książce ewidencji" czasu rozpoczęcia i zakończenia polowania, a po jego zakończeniu wpisuje ilość oddanych strzałów oraz gatunek, płeć i ilość pozyskanej zwierzyny. Wpisu wolno dokonać na 30 min przed rozpoczęciem polowania. Czy powyższa uchwała jest obowiązująca nadal, pomimo wejścia w życie nowego Rozporządzenia, które rozszerza możliwości dokonywania wpisów?
134909/02/2011Jaka ilość ułamkowa członków koła jest potrzebna aby zmienić punkty w komunikacie dotyczącym porządku obrad WZ? Czy chęć wniesienia poprawek do porządku obrad należy złożyć obowiązkowo na piśmie w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zebrania? Czy można wnioskować swoje uwagi dotyczące zmiany, dodania punktów w porządku obrad na początku zebrania? Czy przewodniczący zebrania musi poddać mój wniosek pod głosowanie czy też może go odrzucić?
134809/02/2011Prowadzący WZ jest w posiadaniu protokołu i nie chce przekazać go sekretarzowi koła którym akurat jestem. Według mojego rozeznania taki protokół powinienem dostać minimum do 30 dni po zakończeniu WZ i mieć już zamkniętą dokumentację WZ, by również inni koledzy mogli ten protokół mieć do wglądu. Kolega który ten protokół posiada twierdzi, że przekaże go dopiero na następnym WZ jak tylko zostanie on zatwierdzony. Ponadto twierdzi, że jest nadal przedstawicielem WZ i jemu Zarząd Koła nie może wydawać poleceń jako przedstawicielowi najwyższej władzy w kole (walne). Proszę o wykładnię jak powinienem postąpić by mieć komplet dokumentów i móc przedstawić ten protokół kolegom zainteresowanym.
134203/02/2011Czy zarząd koła mógł podjąć uchwałę odnośnie sposobu wykonywania polowania, a dokładnie zabronienia polowania z podchodu mimo, iż regulamin polowań na to pozwala?
133928/01/2011Czy łowczy oraz ZK mogą zakazać wydawania odstrzałów myśliwym, którzy nie wzięli udziału w szkoleniu z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią organizowanym przez KŁ nie powiadamiając tym samym myśliwych o tym fakcie pisemnie, telefonicznie czy ustnie oraz czy tacy myśliwi mogą być wykluczani przez kierowników polowań z polowań zbiorowych w KŁ?
133728/01/2011Czy Walne Zgromadzenie może ograniczyć Zarząd Koła w kwestii przyjmowania nowych członków do Koła poprzez uchwałę, że "o przyjęciu, bądź nie, do Koła decyduje Walne Zgromadzenie"?
132617/01/2011Walne Zgromadzenie uchwaliło, że dzik pozyskany w okresie ochronnym na użytek własny musi zostać okazany łowczemu koła lub innemu członkowi zarządu. Czy zarząd koła jest uprawniony do przedłużenia obowiązywania tej uchwały na cały rok?
132212/01/2011Czy WZ jest władne w trakcie jego trwania zmieniać treść projektów uchwał, przedstawionych w piśmie zwołującym WZ?
poprzednia   8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.