strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Walne Zgromadzenie

NrDataTreść pytania
189122/02/2013Zarząd koła w dniu 17.02.13 ogłosił inwentaryzację zawiadamiając telefonicznie członków koła z zastrzeżeniem, że w razie niemożliwości przybycia myśliwy musi zapłacić za siebie 40 zł i drugie 40 zł za pomocnika, którego zabezpieczy Zarząd. Czy takie działanie Zarządu jest prawnie dopuszczalne?
189021/02/2013Czy taka uchwała WZ: "ustala się odpłatność w wysokości 200 zł płatne przez myśliwego na rzecz Koła za zastrzelenie lochy w wadze powyżej 60 kg, tak na polowaniu indywidualnym, jak i zbiorowym" jest prawidłowa i czy ZK ma obowiązek w każdym przypadku strzelenia lochy np. 61 kg karać finansowo 200 zł?
187907/02/2013Do Zarządu Koła wpłynął wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego WZ podpisany przez ponad 1/3 członków koła w sprawie wykluczenia z Koła jednego z członków. Do wniosku dołączono uzasadnienie. Czy myśliwy którego dotyczyć będzie NWZ ma prawo otrzymać ksero tego wniosku?
186214/01/2013Zarząd koła wysyła powiadomienia o mającym odbyć się WZ. Wyznacza miejsce, datę i godzinę. Przewidując, że nie będzie quorum, zarząd podaje: w przypadku braku quorum zarząd podaje drugi termin zebrania. Ten sam dzień, miejsce, godzinę następną po pierwszym podanym, np. pierwszy to 9:00, kolejny 10:00. Zarząd informuje członków, że bez względu na ilość uczestników zgromadzenia podjęte uchwały będą miały moc obowiązującą. Czy takie postępowanie posiada umocowanie prawne?
186114/01/2013Zarząd koła łowieckiego powiadomił część myśliwych o mającym odbyć się WZ: myśliwych dysponujących dostępem do internetu mailami, pozostałych nie mających dostępu pisemnie przesyłkami pocztowymi. Czy prawidłowo?
182923/11/2012Członek ZK otrzymał informację od rodziny drugiego z członków ZK, że upolował jelenia "dużą sarnę" wraz z innym kolegą, czego nie zgłoszono. O tej sytuacji powiadomił prezesa i łowczego i zapytał co z tym zrobić. Uzyskał odpowiedź że jeśli nie ma dowodów to nie ma sprawy. Informacja ta jednak wyszła poza kręgi i dowiedział się o tym zainteresowany z kolegą i rozpętała się wojna. Prezes po miesiącu zwołał NWZ i próbował niby wyjaśnić sprawę. Zakończyło się tym że ten który informował jest oskarżony o pomówienie i podjęto uchwałę. Rozpatrzono go na podstawie&44 p.1 pp 2 Statutu PZŁ i postanowiono przesłać uchwałę i protokół do ORD. Na posiedzeniu było 5 z 5 członków. Prezes wykluczył przekazującego informację, a "podejrzany" zrzekła się głosu. Więc głosowało 3 z 5. Dwóch było za podjęciem uchwały i przesłaniu do rzecznika, a 1 się wstrzymał. Bardzo proszę o odpowiedź jak to zrozumieć i czym to może skutkować?
182720/11/2012Jakie sankcje grożą upoważnionym członkom zarządu koła do wystawiania upoważnień do polowania za: 1) wystawianie upoważnień na okresy dłuższe niż okresy określone uchwałą WZ (WZ określiło, że upoważnienie w kole wydaje się na okres ważności 3 miesiące i przedłuża się go na okres 1 miesiąca)? 2) w czasie przedłużania upoważnienia dopisywanie do niego dodatkowej zwierzyny i nie ujmowanie tej zwierzyny w kopiach upoważnień? 3) posiadanie w upoważnieniach do wykonywania polowania zwierzyny, która jest w okresie ochronnym (np. w marcu w wyniku długiego okresu przedłużenia upoważnienia, myśliwy posiada do odstrzału rogacze). Nadmienić trzeba, że plan rogaczy nie był wykonany i członkowie zarządu upoważnieni do wystawienia upoważnienia, nie musieli wykreślać zwierzyny (§ 22 ust. 5 rozporządzenia)? Proszę o odpowiedź czy w ogóle przewidziane są sankcje dyscyplinarne i karne na kanwie przepisów uchwały WZ, statutu PZŁ i przepisów karnych ustawy Prawo łowieckie? Jaka w tym procesie jest rola komisji rewizyjnej koła?
181913/11/2012Czy zarząd koła może odwołać WZ trzy dni przed planowanym terminem?
180724/10/2012Czy jeżeli w kole była podjęta uchwała, że najbliższa rodzina tj. dzieci i itp. są przyjmowani na zasadach ulgowych tj. za około 500 zł tzw. wpisowej opłaty, zarząd koła może żądać dziś w tym przypadku 3000 zł argumentując, że to jest uchwała PZŁ i dotyczy wszystkich bez wyjątku?
180619/10/2012W 2011 r. na posiedzeniu zarządu koła był przyjmowany kandydat do odbycia stażu. Ponieważ kandydat deklarował wstąpienie do koła po odbyciu stażu, Prezes tegoż koła nakazał kandydatowi wybudowanie ambony oraz paśnika dla sarn. Następnie podczas polowania zbiorowego stażysta wraz ze swoim opiekunem oraz ojcem stażysty członkiem tegoż koła zapytali prezesa skąd mają wziąć materiały do budowy w/w urządzeń. Prezes odparł, że jego to nie obchodzi i jak młody chce mieć staż zaliczony i wstąpić do koła to ma urządzenia wykonać. Stażysta wykonał w/w urządzenia i dostarczył do magazynu koła a gdy zapytał gdzie ma je ustawić w terenie uzyskał odpowiedź, że zarząd nie może od niego żądać takowych urządzeń i do dnia dzisiejszego urządzenia leżą przy magazynie koła. Stażyście staż zaliczono, zdał egzaminy i złożył deklarację o przyjęcie do koła. Po czterech miesiącach przyszła odmowa przyjęcia do koła. W związku z powyższym proszę o poradę jak sprawę załatwić do końca niekoniecznie polubownie.
180316/10/2012Coraz więcej kół łowieckich ustala ryczałt za tuszę dzika wziętą przez myśliwego na użytek własny a nie przyjmuje się ceny ze skupu, co dla myśliwego jest bardziej korzystne. Czy jest to zgodne z prawem a jeżeli jest to gdzie znaleźć podstawę prawną?
179702/10/2012W 2010 r. WZ członków Koła dokonało wyboru członków Zarządu przez dokonanie bezpośredniego wyboru do pełnienia poszczególnych funkcji. Z uwagi na brak współpracy pomiędzy członkami Zarządu a łowczym Koła, (praktycznie istnieją w Kole 2 Zarządy - jeden to łowczy, który robi co chce przy poparciu Komisji Rewizyjnej w Kole, drugi pozostali członkowie Zarządu) w miesiącu wrześniu br. Zarząd podjął uchwałę (przy sprzeciwie łowczego Koła) o zaprzestaniu pełnienia dotychczasowych funkcji i zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Koła w celu wyboru nowego Zarządu koła. W związku z zaistniałą sytuacją nasuwają się pytania: 1. Czy uchwała Zarządu Koła dotyczy wszystkich członków Zarządu o podaniu się do dymisji pomimo sprzeciwu łowczego koła? 2. Czy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła powinno dokonać wyboru całego nowego Zarządu, czy też biorąc pod uwagę sprzeciw łowczego do uchwały Zarządu powinno dokonać wyboru nowych członków Zarządu poza łowczym Koła?
179602/10/2012W kole nie ma podjętej uchwały co do zasad wpisywania się w książce ewidencji na polowanie indywidualne. W oparciu o Pana wykładnię (pytania – prawo –łowiecki) ja i kilku kolegów myśliwych na weekend wpisujemy się od piątku do poniedziałku do godz. 9:00. W kole istnieje pogląd, że każdy wyjazd w łowisko /rewir/ musi być odnotowany przez myśliwego np. myśliwy wyjeżdża w łowisko /rewir/ w sobote o godz 4:00 odnotowuje to w książce, a następnie kończąc polowanie o 7:00 musi odnotować to w książce. W ten sam dzień ten sam myśliwy w to samo łowisko /rewir/ wyjeżdża po południu o 16:00 i kończy polowanie o 22:00 też to musi odnotować. W następnym dniu jest tak samo lub podobnie, myśliwy wypisuje się na polowanie po południu i kończy np. o 23:00 odnotowuje to w książce następnie w to samo łowisko wyjeżdża na drugi dzień rano o 4:00 i znów wpisuje do książki pobytu i zakończenie polowania np o 7:00. Zarząd Koła stwierdził, że takie wypisywanie jest prawidłowe i podjął uchwałę zakazującą wypisywania się na np.; na weekend od piątku do poniedziałku. Czy ZK miał takie prawo? Czy istnieje możliwość zgodnie z prawem dokonać wpisu do książki pobytu na polowaniu, rozpoczęcie polowania np.: w poniedziałek i zakończenia w piątek, polowanie będzie wykonywane w godzinach popołudniowych, ze względu, że rano trzeba iść do pracy.
179528/09/2012Czy mogę uczestniczyć jako obserwator w Walnym Zgromadzeniu Koła Łowieckiego, jeśli nie jestem myśliwym. (Jest to Koło do którego należy mój tata). Na WZ będzie rozpatrywana sprawa dotycząca mojego taty. Czy osoba z zewnątrz może przebywać na WZ? Czy należy wcześniej o tym poinformować Zarząd Koła?
178606/09/2012Czy zarząd koła może zwolnić członka koła z płacenia składek do koła oraz innych prac w łowisku w zamian za wykonywanie przez niego prac związanych z hodowlą bażantów w wolierze koła?
178505/09/2012Na WZ powołano Komisję Uchwał i Wniosków, która opracowała kilka uchwał. Prowadzący nie poddał pod głosowanie tych zgłoszonych wniosków przez komisje a jedynie te opracowane wcześniej przez Zarząd Koła. Jaki ma sens WZ skoro członkowie służą tylko do przyklepywania tego co wypoci Zarząd? Czy na WZ powołuje się KUiW jeśli tak, to czy wnioski tej Komisji są głosowane?
178404/09/2012WZ w moim kole podjęło na wniosek myśliwych uchwałę dotyczącą wpisu do książki ewidencji, której fragment przytaczam: "wpis można dokonać osobiście, bezpośrednio przed rozpoczęciem polowania". Chodziło o wyrównanie szans na zapisanie się na atrakcyjniejsze rewiry przez myśliwych mieszkających w odległych miejscowościach. Uchwałę oprotestował przewodniczący KR jako niezgodną z aktem wyższego rzędu, podpierając się dodatkowo kopią opinii z ŁP, z którą się absolutnie nie zgadzam. Proszę o opinię w tej sprawie.
178301/09/2012Zarząd koła nie ustalił harmonogramu prac, ani budżetu wymaganego na zagospodarowanie łowisk za dany rok gospodarczy, natomiast podczas WZ uchwalono, że każdy myśliwy ma do odpracowania 40 rbh na rzecz koła, a za nieobecność na czynie myśliwy zobowiązany jest do zapłaty 20 zł za rbh. Czy takie działanie jest dozwolone?
178201/09/2012Czy członek koła wykonujący wszystkie prace na rzecz koła, udzielający się w organizacji polowań dewizowych, opłacający wszystkie składki składając podanie z prośbą o skreślenie z listy członków ma prawo zwrócić się o zwrot wpisowego?
178027/08/2012Czy Walne Zgromadzenie może uchwalić dowolny pułap procentowy np 40 lub 60% wartości tuszy jako zwrot kosztów polowania myśliwemu?
poprzednia   2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.