strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Walne Zgromadzenie

NrDataTreść pytania
168626/04/2012Czy w zawiadomieniu o WZ powinien znaleźć się pkt. dotyczący przyjęcia porządku obrad? Jeśli nie, to w jakim momencie można złożyć wniosek o zmianę porządku obrad?
168526/04/2012Na spotkaniu z Komisją Rewizyjną łowczy nie mógł być (z powodów rodzinnych). Dokumentację pozostawił pozostałym członkom zarządu. KR uznała ją za niewystarczającą i skończyła kontrolę wnioskując o przełożenie WZ. W związku z tym pytania: 1. Czy mimo braku sprawozdania KR, WZ będzie prawomocne do podejmowania uchwał? 2. Czy ZO może unieważnić zgromadzenie?
168325/04/2012Czy wystarczającym sposobem powiadomienia członków o wprowadzeniu do porządku obrad WZ dodatkowego punktu jest wysłanie zawiadomienia listem zwykłym? Statutowe terminy zostały dochowane. Czy informacja musi być wysłana również do Zarządu Okręgowego?
168224/04/2012W 2010 podczas WZ dokonano wyboru ZK na podstawie Statutu PZŁ § 62 pkt 4 ust.5 tj."wyboru przez dokonanie w pierwszej kolejności wyboru prezesa zarządu koła i na jego wniosek, pozostałych członków"; Obecnie ma odbyć się NWZ , w porządku obrad zamieszczone pkt - uzupełniające wybory do ZK (wybór prezesa). Jaką formę wyboru należałoby przyjąć za właściwą a zgodną ze statutem PZŁ? Czy w takiej formule jak na ostatnim WZ tj. wybieramy prezesa a on wskazuje pozostałych członków zarządu czy tylko prezesa a wybrani poprzednio członkowie zarządu zostają?
167618/04/2012Pomimo, że plany odstrzałów zwierzyny (dzików 30%) zostały nie wykonane, Zarząd Koła na miesiąc marzec nie wydał nikomu "odstrzałów" (nawet na lisy). Czy takie działanie ZK można uznać za nałożenie na wszystkich Kolegów z Koła kary porządkowej (na podst. par. 152 p.1 p.p.3 Statutu PZŁ)? Czy może jest to działanie na szkodę Koła, bo przecież nie wpłynęła do Koła określona pula pieniędzy (ok. 15 tyś. zł).
167518/04/2012Na tydzień przed zwołaniem WZ członków odchodzi prezes (nagła śmierć).Czy w takim przypadku możliwy jest wybór uzupełniający do ZK na tym WZ? (ZK nie umieścił tego w porządku obrad), czy też należy zwołać NWZ z nowym porządkiem obrad (wybór prezesa)?
167417/04/2012Nie będę mógł uczestniczyć w WZ. Czy jest możliwość oddania pisemnego głosu wcześniej na ręce ZK w sprawie głosowania w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków ZK?
167317/04/2012Czy na WZ po złożeniu wolnego wniosku, który został przegłosowany większością ZK powinien się zająć takim wnioskiem czy też nie musi w ogóle go rozpoznawać? Jeśli ZK zajmie się takim wnioskiem czy dalszym etapem jest złożenie projektu uchwały do WZ czy też ZK realizuje wniosek traktując go jak uchwałę?
166912/04/2012Czy złożona rezygnacja przez łowczego koła przyjęta przez pozostałych członków zarządu skutkuje zakończeniem jego działalności? Czy WZ musi odwołać łowczego?
166812/04/2012Czy na każdym Walnym Zgromadzeniu jest obowiązek powołania Komisji Uchwał i Wniosków, czy też projekt uchwały / uchwał może przedstawić Przewodniczący WZ, który i tak poddaje uchwały pod głosownie?
166712/04/2012Czy zarząd koła ma prawo wezwać myśliwego na posiedzenie zarządu?
166003/04/2012Czy jeżeli członek koła zostanie zawieszony za nieprawdziwe pomówienie członka zarządu (zmowa członków zarządu) oraz nieprzestrzeganie zasad koleżeństwa (krytyka zarządu za niewłaściwe gospodarowanie pieniędzmi koła), to czy najpierw zawieszony członek koła powinien odwołać się do Walnego Zebrania Członków, czy od razu może skierować odwołanie do Zarządu Okręgowego? Czy zawieszony członek ma prawo zażądać kserokopię uchwały zawieszającej go w prawach członka?
165903/04/2012Czy możliwe jest odwołanie przewodniczącego KR na WZ, wybór nowego i uzupełnienie składu KR, bez umieszczania tego w porządku obrad (na tym samym WZ)?
165630/03/2012Czy osoba urlopowana ma prawu do czynnego udziału na WZK?
165430/03/20121. Jakie zadania i uprawnienia posiada komisja uchwał i wniosków? 2. Jaki jest los wolnych wniosków nie związanych z porządkiem obrad? 3. Czy jest zakaz zgłaszania takich wniosków?
164822/03/2012Na Walnym Zgromadzeniu koła podjęto uchwałę o wykluczeniu myśliwego z koła. Kolega odwołał się do Zarządu Okręgowego, który tę uchwałę uchylił. W swojej sentencji napisał "... uchyla zaskarżoną uchwałę... oraz przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania". Czy Zarząd Okręgowy postąpił słusznie?
164214/03/2012W naszym kole Zarząd wysyła nam zaproszenie na WZ wraz z porządkiem obrad. My chcielibyśmy, aby do tego dołączono nam kopię sprawozdania jakie będzie przedstawiał na WZ skarbnik i łowczy. Mając takie kopie sprawozdań możemy spokojnie je przeanalizować i zadać kilka pytań, kiedy będzie coś dla nas niejasne. Czy w kołach nie ma takiej praktyki, aby przed WZ wysyłać swoim członkom sprawozdania jakie będą analizowane i omawiane na zebraniu?
163912/03/2012W razie nie udzielenia wotum ZK przez WZ kiedy można wybrać zastępcę?
163812/03/2012Na polowaniu był niecelny strzał tzw. pudło, po rozejściu się myśliwych do domu, kilku z nich wróciło na miejsce polowania i okazało się, że padła łania, którą wzięli na własny użytek, nie powiadamiając komisji ważenia tusz. Kto ma wypisać protokół pobrania tuszy na użytek własny gdy zwierze padło na polowaniu zbiorowym?
163507/03/2012Witam Na mój pisemny wniosek, skierowany do Zarządu Okręgowego o uchylenie Uchwały WZ, cytuje pkt 17 w całości: "Odnotowanie pobytu w łowisku myśliwy dokonuje zgodnie z istniejącym rozporządzeniem w książce wyłożonej w odpowiednim leśnictwie. Przed udaniem się w łowisko myśliwy informuje Łowczego lub osobę przez niego upoważnioną o zamiarze i sektorze w którym chce polować". W dniu 9 stycznia 2012 r. Zarząd Okręgowy uchylił w/w pkt w całości jako niezgodny ze Statutem oraz innymi przepisami dot. wykonywania polowania. Nadmieniam, że w/w wniosek wysłałem również do wiadomości Zarządu Koła oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Przed napisaniem wspomnianego wniosku, prowadziłem telefoniczne rozmowy, zarówno z Prezesem, Łowczym jak i Sekretarzem, następowała również e-mailowa wymiana pism dot. Uchwały. Od Uchwały Zarządu Okręgowego, Zarząd Koła odwołał się do Wojewódzkiej Rady Łowieckiej stojąc dalej na swoim stanowisku. W dniu 14 luty 2012 r. otrzymałem wezwanie na posiedzenie Zarządu Koła, które odbędzie się w dn. 25 luty, drogą e-mail od Sekretarza bez podania celu i w jakim charakterze lecz zaznaczając, że takie same pismo otrzymam listem poleconym (wiadomo Zarządowi, że obecnie przebywam za granicą kraju). Od kolegów z Koła dowiedziałem się że Zarząd przygotowuje w stosunku do mnie postępowanie dyscyplinarne za pominiecie "drogi służbowej" i działanie na szkodę Koła. Proszę o opinię prawną, czy Zarząd Koła, może ukarać mnie czy nie?
poprzednia   5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.