strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Walne Zgromadzenie

NrDataTreść pytania
177616/08/2012Myśliwy koła został przez ZK zawieszony na jeden rok w prawie do polowania. Od tej decyzji odwołał się do WZ, które decyzje ZK uchyliło i po problemie. Ale przed głosowaniem myśliwy zabierając głos poprosił Kol. o karę 3 m-cy. Nad jego propozycją WZ nie głosowało. Pytanie było: czy jesteś za utrzymaniem decyzji ZK o ukaraniu? WZ większością głosów uchyliło decyzje ZK. Po WZ ZK wstrzymał odstrzały dla tego myśliwego bez jakiegokolwiek pisma ani ponownego ukarania wydłużył karę o 3 m-ce. Czy w PZŁ istnieje coś, co nazywa się samoukaraniem? Czy ZK mimo decyzji WZ może dowolnie wydłużać karę za to samo wykroczenie?
177101/08/2012Od dłuższego czasu w moim Kole są podejmowane uchwały zatwierdzające sprawozdania zarządu, KR, udzielenia absolutorium dla zarządu i uchwała zatwierdzająca plan pracy Koła. Członkowie dostają taki komunikat podpisany przez prezesa Koła. Plan pracy jest czytany na WZ ale nie jest dołączany do uchwał WZ i dostarczany członkom Koła. Nieobecność na WZ sprawia, że nie wiemy tak naprawdę co zostało uchwalone. Dowiadujemy się w trakcie roku, że są jakieś polowania komercyjne organizowane przez zarząd, rozdawane są odstrzały obcym myśliwym na zwierzynę trofeową itp. Ponadto zarząd w swoim postępowaniu powołuje się na jakieś długoterminowe uchwały sprzed pięciu lat, które nowym członkom nie są nawet znane.
177031/07/2012Z powodu choroby nie mogłem uczestniczyć w WZ. W porządku obrad WZ nie było informacji, że omawiana będzie jakakolwiek sprawa związana z moją osobą. Po powrocie ze szpitala w protokole z WZ (Uchwała stanowi odrębny dokument) przeczytałem w punkcie 32, że cyt. "Upoważnia się Łowczego do niewydawania odstrzału na zwierzynę płową koledze i tu moje imię i nazwisko". Czy taki zapis stanowi uchwałę WZ i jeżeli tak, to czy jest ona prawomocna? Prezes koła twierdzi, że to nie jest uchwała i nie przysługuje mi od tego zapisu jakiekolwiek odwołanie.
176930/07/2012Czy Komisja Rewizyjna ma prawo sprawdzić prawidłowość nałożonej na myśliwego kary w świetle przepisów prawa łowieckiego?
176810/07/2012Czy złożenie odwołania do Walnego Zgromadzenia Koła od uchwały Zarządu Koła nakładającej karę porządkową w postaci: zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres 6 m-cy wstrzymuje jej wykonanie?
176709/07/2012Czy ZK miesiąc po WZ na którym odwołano skarbnika na skutek wniosku po nie udzieleniu absolutorium, może powołać tą samą odwołaną osobę na pełniącego obowiązki skarbnika wbrew WZ.
176206/07/2012ZK w porządku obrad wniósł projekt uchwały dotyczący uchwalenia budżetu na rok 2012/2013. Uchwała ta będzie głosowana w dniu 12 maja 2012 r. W § 3 tego projektu uchwały dokonano zapisu: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.04.2012r." Czy zapis taki jest zgodny z obowiązującym prawem?
176106/07/2012W porządku obrad WZ ZK umieścił kilka projektów uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie. Czy w trakcie WZ można złożyć własny projekt uchwały częściowo zbieżny z projektem ZK? Czy taki wniosek składa się na podstawie § 40 ust.2 Statutu?
176006/07/2012Zostałem przyjęty na staż do Koła Łowieckiego. Po odbyciu stażu i zdaniu egzaminów złożyłem podanie o przyjęcie mnie do Koła Łowieckiego. Decyzją zarządu koła nie zostałem przyjęły w poczet członków koła. W związku z powyższym odwołałem się do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie koła z powodu błędów formalnych cofnęło sprawę do ponownego rozpatrzenia do Zarządu Koła. Zarząd Koła tak jak poprzednio rozpatrzył moje podanie negatywnie. W związku z powyższym po raz kolejny korzystając z przysługującego mi prawa odwołałem się od decyzji zarządu do Walnego Zgromadzenia. Tam już po zachowaniu wymogów proceduralnych przystąpiono do głosowania na temat przyjęcia, mojej osoby w poczet członków koła. Dodam, że sprawa dotyczy dwóch kandydatów. Po zakończeniu głosowania Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki, które wskazywały na to, że zarówno ja jak i kolego nie otrzymaliśmy wystarczającej liczby głosów. Krótko mówiąc odpowiednio dostaliśmy 4 i 7 głosów, na 23 uprawnionych do głosowania. Cóż pomyśleliśmy, że nas nie chcą i sprawa jest zakończona. Jednak po zebraniu rozdzwoniły się do nas telefony gdzie koledzy myśliwi sygnalizowali nam, że prawdopodobnie doszło do sfałszowania wyników głosowania a nawet pojawiły się głosy, że co niektórzy widzieli jak dochodziło do fałszowania. W związku z powyższym za namową kolegów myśliwych zebraliśmy oświadczenia od nich na piśmie, że głosowali na nas i że uważają, że coś w tym głosowaniu odbyło się nie tak jak powinno. I tu pojawia się nasze pytanie, co my, jako poszkodowani w tej sprawie możemy zrobić?
175906/07/2012W zawiadomieniu o WZ rozesłanym do członków koła w porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie ujęto punktu "powołanie komisji uchwał i wniosków" i "komisji skrutacyjnej". Niedopatrzenie zostało zauważone dopiero w trakcie przedstawiania porządku obrad przez przewodniczącego WZ. Czy w takim przypadku można powołać w/w komisję i jak się powinien zachować przewodniczący WZ?
175806/07/2012Jestem członkiem zarządu naszego koła, zbliża się WZ i nurtuje mnie taka sprawa. Jeden z kolegów od początku roku został na własną prośbę i za zgodą zarządu koła urlopowany na dwa lata z uwagi na stan zdrowia. Kolega czuje się na tyle dobrze, że chciałby uczestniczyć w WZ. Czy jest to możliwe? Czy mamy go wliczać np. do kworum, czy może głosować?
175606/07/2012W dniu dzisiejszym kolega, który został zawieszony w prawach do wykonywania polowania udał się na posiedzenie Zarządu celem zapoznania się z materiałami postępowania. Gdy kolega przybył kolejno okazywano mu dokumenty, które nie były podpisane przez żadnego członka Zarządu. Kolega sfotografował I część protokołu i zamierzał sfotografować kolejne strony jednak uniemożliwiono mu. Jak stwierdzili koledzy decyzję o udostępnieniu dokumentów konsultowali z z-cą Rzecznika i poinformowali go, że ma prawo do zaznajomienia się ale foto i ksero już nie. Nadmieniam, że koledze temu nie przedstawiono żadnych zarzutów i nie wysłuchano go w przedmiotowej sprawie. Informację o zawieszeniu w prawie do wykonywania polowania na 1 rok otrzymał na piśmie. Czy w ww. sprawie Zarząd Koła postępuje zgodnie z prawem? Czy tryb postępowania Zarządu może być zaskarżony do ZO w drodze nadzoru?
174827/06/2012Zarząd skreślił myśliwego z listy członków koła za nieuregulowanie innych płatności na rzecz koła. Myśliwy się odwołał do WZ. Odbyło się WZ. Po głosowaniu komisja skrutacyjna podała wyniki: 8 głosów za uchyleniem uchwały Zarządu, 7 głosów przeciw, jeden głos nieważny. Obecnych było 16 członków. Przewodniczący zamknął WZ. Część kolegów się rozjechała, pozostało 9 członków. Jeden z kolegów przy świadkach przeglądnął ponownie karty do głosowania. Po analizie okazało się, iż komisja skrutacyjna popełniła błąd uznając prawidłowo choć słabo skreślony głos za nieważny. Prawidłowy wynik głosowania jest 8 do 8, czyli WZ nie uchyliło uchwały zarządu. Po wykryciu błędu członkowie obecni przy opisanym fakcie stworzyli protokół z wykrycia błędu. Poinformowano również część kolegów którzy się rozjechali do domów aby wrócili i potwierdzili pomyłkę komisji. Koledzy nie wyrazili chęci powrotu. Członek komisji skrutacyjnej posiada zapieczętowane karty do głosowania a przewodniczący WZ dwa protokoły - właściwy oraz stwierdzający błąd. Jak powinien postąpić Zarząd koła w powyższej sytuacji?
174526/06/2012Jaka jest droga wolnego wniosku zgłaszanego na WZ, aby stał się uchwałą?
174426/06/2012Czy istnieje ze strony prawnej możliwość wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które nie stawiły się na WZ?
174225/06/2012Członek ZK na 3 m-ce przed WZ złożył pisemną rezygnację z pełnionej funkcji i do pełnienia jego obowiązków został wyznaczony inny członek Koła. Kto w tym przypadku składa sprawozdanie na WZ?
174122/06/2012Jednym z punktów WZ jest wniosek o wykluczenie członka koła. Powodem wykluczenia jest bezwzględnie konflikt tego myśliwego z Zarządem Koła. Jest to przypadek nietypowy. Czy powinien lub może prowadzić Walne Zgromadzenie Prezes tego koła, bądź inny członek zarządu? Powodem wykluczenia jest konflikt tego członka z zarządem. Czy w składzie komisji skrutacyjnej może być członek niemacierzysty tego koła?
174021/06/2012Proszę o komentarz do punktu na WZ - "sprawozdanie komisji rewizyjnej z kontroli działalności koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium dla członków komisji rewizyjnej oraz wniosek absolutorium dla poszczególnych członków zarządu".
173821/06/2012Proszę o opinię w temacie Statutu PZŁ par. 37 ust. 2 "Poza wyjątkiem, wynikającym z ust. 4, przyjęcie członka Zrzeszenia do koła dokonuje zarząd po wysłuchaniu zainteresowanego" w kontekście tego samego par. ust. 4 "Od uchwały o odmowie przyjęcia do koła zainteresowanemu przysługuje odwołanie".
173720/06/2012Czy wcześniej wybrany do komisji skrutacyjnej (skład komisji 3 osoby), może kandydować do wyborów uzupełniających na członka zarządu koła?
poprzednia   3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.