strona główna forum dyskusyjne

 Aktualności z PZŁ 
18/04/2024    Link    
Wzór pisma, jakim koła mają odpowiadać odmownie na zapytanie o informacje publiczną, zgodnie z uchwałą ZG PZŁ, o której niżej. 
18/04/2024    Link    
Zarząd Główny PZŁ, korzystając z merytorycznej pomocy adwokata Krzysztofa M. Miazgi, podjął w dniu 27 marca br. uchwałę nr 98/2024, w której przygotował dla kół łowieckich oraz zarządów okręgowych wzory pism, jakimi mają odpowiadać na zapytanie o udzielenie informacji publicznej w przypadkach, kiedy nie chcą udzielić odpowiedzi na wniosek złożony przez osoby fizyczne i prawne. Wprawdzie tytuł uchwały mówi o procedurze "udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej", to treść uchwały i wzory pism określają jedynie w jakiej formie odmówić udzielenia wnioskowanej informacji i nie ma w uchwale ani słowa, jak takiej informacji udzielić.
Kierownictwo PZŁ wraca do korzeni z lat 50-tych ub. wieku.  
04/04/2024    Link    
Zarząd Główny PZŁ rozwiązał jeden z bardziej palących problemów kół łowieckich i podjął uchwałę ustalającą "Standardy Ochrony Małoletnich Polskiego Związku Łowieckiego", wydaną w oparciu o ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz. 862).

Zgodnie z 11 stronami przyjętych standardów, jeżeli zarząd koła poweźmie informację o wszczęciu przeciwko członkowi PZŁ postępowania karnego przeciwko wolności seksualnej, niezwłocznie odsuwa takiego członka od wszelkich form kontaktu z małoletnimi. Na szczęście udział małoletnich w polowaniach jest zabroniony, więc osoba mająca takie postępowanie karne może polować, bo z małoletnią naganką nie będzie miała kontaktu.

Osiem lat czekaliśmy, ale się doczekaliśmy!!!  
04/04/2024    Link    
Na zapytanie do ZG PZŁ otrzymaliśmy odpowiedź, której nie da się inaczej ocenić, jak tylko jako dalsze ściemnianie sprawy termowizyjno/reflektorowej inwentaryzacji zajęcy, lisów, psów i kotów w obwodach kół na ich koszt. 
02/04/2024    Link    
PZŁ po 5 latach przypomniał sobie uchwałę KZD z 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania zrzeszenia (nigdy nie podjętą) i na jej podstawie zespół pod kierunkiem dr Szymon Hatłasa przygotował w marcu br. dokument pt.
Strategia Zrównoważonego Łowiectwa do 2030 r. (z perspektywą do 2035 r.), która ma być zdaniem kierownictwa Związku ........"wyrazem ducha pracy organicznej, opartego na solidarności społecznej, odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i woli współpracy dla wspólnego dobra jakim jest ojczysta przyroda"...., a zdaniem autorów wykazać, że ..."Głównym wyzwaniem PZŁ jest postawa
i zaangażowanie ludzi, a nie model łowiectwa
"....
Na pytanie, co z tej Strategii będą mieli szeregowi myśliwi, proszę sobie samemu odpowiedzieć.
Uchwała KZD, o której wyżej, nie została przez PZŁ opublikowana, a Strategia nie była wcześniej dyskutowana z członkami Związku i do dzisiaj nie wiadomo, czy i kiedy zostanie opublikowana. 
30/03/2024    Link    
Zarząd Główny rozesłał do zarządów okręgowych pismo wskazujące na konieczność dokonania w kołach dodatkowej inwentaryzacji wiosennej zliczającej zające, lisy, psy i koty przy pomocy reflektorów lub urządzeń termowizyjnych, a redakcja zadała ZG PZŁ pytanie, jaka jest podstawa prawna wykonania takiej inwentaryzacji i kto ma pokryć jej koszty, w tym zakupu odpowiednich urządzeń. Odpowiedź, po jej otrzymaniu, opublikujemy. 
01/12/2023    Link    
Wokół odstrzału dzików sanitarnych nagromadziło się wiele niejasności, z których niektóre chcieliśmy wyjaśnić, stąd wysłaliśmy kilka pytań do Ministerstwa Klimatu w trybie dostępu do informacji prasowej i publicznej. Odpowiedź otrzymaliśmy i ją publikujemy, choć nie była podpisana niczyim imieniem i nazwiskiem, dlatego wystąpiliśmy do Ministerstwa o wskazanie osoby, której podpisu zabrakło. Jak uzyskamy tę informację, uzupełnimy publikowane stanowisko ministerstwa o podpis. 
22/10/2023    Link    
Zła wiadomość dla kół korzystającej z książki ewidencji EKEP, bo PZŁ będzie musiał zapłacić 6 120 000 zł netto za korzystanie z programu spółce TORN, co sądy właśnie przyklepały, a przy 1800 kołach, którymi PZŁ się chwali, wypadnie po 3400 zł netto (4120 zł brutto) od koła, bo przecież PZŁ takich pieniędzy nie ma i zacznie żądać tych pieniędzy od użytkowników EKEP. Rezygnujcie z EKEP nie czekając końca sezonu i korzystajcie z bezpłatnej książki eKEPI, istniejącącej kilka lat dłużej niż EKEP, którą można zacząć używać następnego dnia po złożeniu zamówienia. Do marca 2024 zdecydujecie, czy dalej korzystać z bezpłatnej eKEPI, czy wybrać inną książkę, bo w każdej chwili można bez zobowiązań zrezygnować z eKEPI, a potencjalne problemy z EKEP nie będą dotyczyły Waszego koła.  
11/10/2023    Link    
Bez podstawy prawnej, uchwały i podpisów, Zarząd Główny PZŁ rozsyła do kół łowieckich "Ogólnokrajowy skoordynowany program zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych". Nie przypomina przy tym, że polujący na podstawie upoważnienia do polowania indywidualnego muszą wpisać się przed polowaniem zbiorowym do książki i oczywiście zmieniać miejsce polowania jak mioty przesuwają się po całym obwodzie. Za to narzuca na łowczego koła dodatkowe obowiązki, wprowadzane jak zwykle prawem powielaczowym.  
20/07/2023    Link    
Wymagany wpis do książki ewidencji polowań indywidualnych daty i godziny zakończenia polowania, z zastrzeżeniem, że w przypadku tylko polowania nocnego wpis musi być dokonany do godziny 9.00 po zakończeniu polowania, wzbudził na forum kontrowersje, a do jego interpretacji przywoływano stanowiska MŚ z roku 2005 i 2018, które nie odpowiadały na wszystkie wątpliwości. Dlatego postanowiliśmy powtórzyć podobne zapytanie formułując 11 pytań dot. obecnie wymaganej książki elektronicznej, a otrzymane z Ministerstwa Klimatu odpowiedzi przedstawiamy naszym czytelnikom. Na podstawie tych odpowiedzi, każdy może sprawdzić, czy obowiązująca w jego kole książka spełnia wymagania Ministerstwa oraz czy członkowie koła prawidłowo stosują się do tych wymagań.  
26/05/2023    Link    
Przedstawiamy projekt budżetu i plan działalności Polskiego Związku Łowieckiego na rok 2023, który NRŁ zamierza przyjąć na swoim posiedzeniu w dniu 31 maja br. 
05/04/2023    Link    
Przedstawiamy stanowisko Komisji Nadzoru i Kontroli Naczelnej Rady Łowieckiej, wobec zamieszczonego materiału na stronie internetowej PZŁ pt. "Raport nieporozumień", przywołanego niżej. Stanowisko KNiK NRŁ otrzymaliśmy od jej przewodniczącego Kolegi Jana Kantypowicza. 
05/04/2023    Link    
Opublikowany poniżej w dniu 15/03/2023 protokół Komisji Nadzoru i Kontroli NRŁ z przeprowadzonych czynności kontrolnych w Zarządzie Głównym PZŁ za rok 2021, stał się podstawą do przedstawienia przez ZG PZŁ w dniu 30/03/2023 swojego stanowiska wobec tego protokołu, pod znamiennym tytułem "Raport nieporozumień", który skopiowaliśmy ze strony pzlow.pl i udostępniamy dzisiaj czytelnikom, żeby łatwiej skonfrontować go odpowiedzią KNiK NRŁ wyżej.  
30/03/2023    Link    
Propozycja NRŁ zmian w obowiązującym statucie PZŁ, z tym, że nie wiadomo, czy propozycję te można traktować poważnie od momentu, w którym min. E. Siarka uznał, że NRŁ w obecnym kształcie nie jest organem PZŁ, a więc nie może podejmować jakichkolwiek uchwał. 
15/03/2023    Link    
Zapraszamy naszych czytelników do zapoznania się z protokołem Komisji Nadzoru i Kontroli NRŁ z przeprowadzonych czynności kontrolnych w Zarządzie Głównym PZŁ za rok 2021. Przedstawiamy również zastrzeżenia do tego protokołu, jakie na 15 stronach przedstawił Paweł Lisiak, to jest prawie w takim samym rozmiarze jak protokół kontroli liczący 20 stron. Z obu dokumentów można wyciągnąć jeden wniosek, chłopcy w piaskownicy naparzają się łopatkami, a masa składkowa za to płaci, nie mając żadnych szans dowiedzenia się na co lub na kogo jej pieniądze są wydawane. 
08/11/2022    Link    
Przyciśnięci brakiem pieniędzy na finansowanie PZŁ oraz wiedząc o konieczności wsparcia odpowiednich kandydatów w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, Zarząd Główny chce zdobyć pieniądze sprzedając strzelnicę i biuro ZO PZŁ w Gdańsku o powierzchni ponad 4 hektarów i orientacyjnej wartości 25 - 30 mln złotych, 
12/08/2022    Link    
Regulamin Sądu Arbitrażowego w Sprawach Szkód Łowieckich przyjęty w dniu 19 maja 2022 roku przez Krajową Radę Izb Rolniczych (KRIR) i Polski Związek Łowiecki (PZŁ). 
10/08/2022    Link    
Polski Związek Łowiecki opublikował tabelę opłat w postępowaniach Sądów Arbitrażowych w Sprawach Szkód łowieckich, wyższych niż opłaty w sądach powszechnych. O ile wyższych można przeczytać tutaj
09/08/2022    Link    
Prezes Sądu Arbitrażowego w Sprawach Szkód Łowieckich Krzysztof S. Grochalski zaprasza przez email wysłany do wszystkich 48 arbitrów z całej Polski, na spotkanie organizacyjne finansowane z kieszeni arbitrów. 
11/05/2022    Link    
Decyzja Ministra Klimatu z dnia 28 kwietnia 2022 r. uchylająca uchwałę nr 381/2021 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wypowiedzenia Łowczemu Krajowemu Pawłowi Lisiakowi warunków płacy i ustalenia nowego wynagrodzenia i zasad jego ustalania. 
03/05/2022    Link    
Towarzystwo Myśliwskie "Rosomak" wystosowało list otwarty do poseł Małgorzaty Golińskiej, pełniącej funkcję Sekretarz Stanu, Głównego Konserwatora Przyrody w Ministerstwie Klimat i Środowiska oraz pisma do innych posłów, czując się oszukanym w sprawie dzierżaw obwodów przez nowo powstałe koła łowieckie. 
28/04/2022    Link    
Rachunek zysków i strat Polskiego Związku Łowieckiego za lata 2019 i 2020. 
21/03/2022    Link    
Na zapytanie o udostępnienie bilansów i rachunków zysków i strat wysłane w dniu 14 marca, otrzymaliśmy email z odpowiedzią po tygodniu, tj. w dniu 21 marca, nie wiadomo dlaczego antydatowaną na dzień 15 marca i wysłaną dwukrotnie w odstępie 43 minut, co w połączeniu z treścią pisma ma najprawdopodobniej wskazywać na rzetelność podejścia do zapytania.  
14/03/2022    Link    
W związku z komunikatem obecnego ZG PZŁ o uzyskaniu w pierwszym roku działalności dodatniego wyniku finansowego, lepszego o ok. 8 mln zł w stosunku do lat ubiegłych, poprosiliśmy o udostępnienie dokumentów źródłowych, tj. bilansu oraz rachunku zysków i strat, które w najlepszy sposób mogą uwiarygadnić przedstawione przez PZŁ dane.
Czy PZŁ ujawni te dokumenty? 
28/02/2022    Link    
W związku z zaistniałą sytuacją w Ukrainie i tysiącami uchodźców stojących na granicy, Prezes NRŁ zwrócił się do myśliwych z apelem o zbiórkę materiałów pierwszej potrzeby oraz materiały dla wojska i specjalistyczny sprzęt medyczny, np. stoły chirurgiczne, nici, opatrunki, antybiotyki, czy środki przeciwbólowe. 
26/02/2022    Link    
Poseł na Sejm Arkadiusz Iwaniak zwraca się do Prezesa NIK Mariana Banasia o podjęcie kontroli wobec rażącego naruszenia przez czynnego prokuratura Ewę Kraska, członka Zarządu Głównego PZŁ, zakazu zarządzania działalnością gospodarczą, czego zabrania art. 103 § 3 pkt 5 ustawy 'Prawo o prokuraturze'.  
16/02/2022    Link    
Rezolucja Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 7 lutego 2022 r. wypowiadająca się krytycznie o obecnej działalności PZŁ i MŚ. 
15/02/2022    Link    
"Ankieta zadowolenia ŁO z pracy ZG PZŁ", rozesłana przez Pawła Lisiaka do łowczych okręgowych, którzy mają ją anonimowo wypełnić i zwrócić podczas spotkania zarządzonego na dzień 16 lutego br. 
31/12/2021    Link    
Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie szkód wyrządzonych Polskiemu Związkowi Łowieckiemu przez osoby reprezentujące Zarząd Główny, na kwotę nie mniejszą niż 1 milion złotych, obejmujące okres pomiędzy kwietniem 2019 r. i czerwcem 2021 r., to jest o czyny z art. 296 § 1 i 3 Kodeksu karnego, zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat.  
02/12/2021    Link    
Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 lipca 2021 r. uchylająca uchwałę nr 381/21 Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie wypowiedzenia łowczemu krajowemu Pawłowi Lisiakowi warunków płacy, ustalenia nowego wynagrodzenia i zasad jego ustalania.  
21/10/2021    Link    
Program zwalczania ASF wymyślony przez ZG PZŁ, a polegający mało odkrywczo na wykonywaniu polowań zbiorowych, nakłada na zarządy okręgowe oraz prowadzących polowanie czynności sprawozdawcze, nie mające żadnej podstawy prawnej, angażując do tego nieznane w prawie łowieckim stanowiska koordynatorów powiatowych, żeby móc przekazywać ministerstwu, każdego tygodnia, łączną liczbę myśliwych, naganiaczy i psów polujących zbiorowe jak każdego roku, co ma wykazać bohaterstwo PZŁ w zwalczaniu ASF. 
21/10/2021    Link    
Porządek obrad NRŁ na posiedzenie w dniu 5 listopada br. 
23/09/2021    Link    
Stanowisko Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 14 września 2021 r. w sprawie funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego i łowiectwa w Polsce po nowelizacji ustawy Prawo łowieckie w 2018 roku, skierowane do Ministra Klimatu, w tym załącznik zatytułowany "Przykłady złego zarządzania PZŁ", punktujący arogancje i niekompetencję ZG PZŁ. Dalsze okładania się chłopców łopatkami w piaskownicy i obrzucanie piaskiem, przyspieszające nieuchronny koniec PZŁ. 
19/09/2021    Link    
Komisja statutowa Naczelnej Rady Łowieckiej przekazała członkom Rady roboczy projekt zmian do statutu PZŁ. 
05/09/2021    Link    
Paweł Lisiak niezadowolony z publikowanego niżej Komunikatu prezydium NRŁ do członków PZŁ po posiedzeniu 27-28 lipca, zabronił jego publikacji i odpowiedział ma niego opluwając prezesa Pawła Piątkiewicza. Okładania się chłopców w piaskownicy łopatkami i obsypywania piaskiem ciąg dalszy - czekamy na nowe ich pomysły przyspieszające koniec PZŁ. 
01/09/2021    Link    
Umowa o pracę, którą ponad roku temu Paweł Lisiak podpisał z Naczelną Radą Łowiecką na kwotę 30 000 zł/m-c. Teraz NRŁ wynagrodzenie to obniżyła, ale do jakiej kwoty na razie nie wiadomo, tak samo jak nie wiadomo, czy minister czasem nie uchylił uchwały z tą obniżką. 
31/08/2021    Link    
Komunikat prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej po posiedzeniu w dniach 27 - 28 lipca 2021 roku. 
30/08/2021    Link    
Agenda spotkania Pełnomocnika Rządu ds. Łowiectwa z Zarządem Głównym PZŁ oraz łowczymi okręgowymi w dniu 31 sierpnia 2021 r. 
27/07/2021    Link    
Łowczy krajowy Paweł Lisiak, podpierając się ministrem, wziął się za instruowanie NRŁ, co ona ma zrobić oraz jak i gdzie się spotykać.  
26/07/2021    Link    
Protokół Komisji Nadzoru i Kontroli NRŁ z czynności kontrolnych w Zarządzie Głównym PZŁ za rok 2019 ukazuje ..."szereg nieuporządkowanych działań (...) wiele z nich to zaniedbania ciągnące się latami (...) marnotrawienie publicznych pieniędzy"... i pomimo jednoznacznego stwierdzenia, że ..."Generalny wniosek (...) jest taki, że jest bardzo źle w naszym Zrzeszeniu"... komisja wniosła o zatwierdzenie sprawozdania przez NRŁ. Tłuste koty mają się dobrze i krzywdy sobie nawzajem nie zrobią.  
25/06/2021    Link    
Plan działalności i budżetu PZŁ na 2021 rok przedstawiony NRŁ, z którego dowiadujemy sie, że pomimo milionów wydanych już z naszych składek na dofinansowanie Łowca Polskiego, trzeba w niego włożyć jeszcze dodatkowo 1 348 700 zł., w tym 606 700 zł. dla pracowników, z którymi Łowiec się pożegnał, ale ile z tego otrzyma Paweł Gdula tego nie podano. 
23/06/2021    Link    
Paweł Lisiak przedstawił NRŁ sprawozdanie z działalności w ubiegłym roku do dnia 30 grudnia 2020 (w Sylwestra nie pracował), w którym opisał trudy i efekty swojej pracy za ok. 30 tys. zł/m-c oraz kalendarium swojej aktywności w tym czasie. 
07/04/2021    Link    
Od kwietnia ogólnopolska akcja krwiodawstwa „Darz Bór – Darz krew” realizowana przez myśliwych przy współpracy z Narodowym Centrum Krwi, została rozszerzona o akcję oddawania osocza z przeciwciałami anty-SARS-CoV-2. 
06/04/2021    Link    
Wieloletni pracownik "Łowca Polskiego" Paweł Bombik, w tym sekretarz redakcji i redaktor naczelny, został w kwietniu 2019 r. dyscyplinarnie zwolniony przez nominatów Alberta Kołodziejskiego, po czym odwołał się do sądu. W styczniu br. prawomocnie wygrał w sądzie i został przywrócony do pracy, po czym skierował do krajowych organów PZŁ publikowane przez redakcję pismo z dnia 18 lutego br., wskazując w nim działania na szkodę spółki "Łowiec Polski" i jej właściciela, Polskiego Związku Łowieckiego.  
14/12/2020    Link    
Protokół z posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej z października 2020 liczy 17 stron, ale nie znajdzie się tam ani jedna sprawa dotycząca szeregowych członków PZŁ i kół łowieckich, może poza jedną, wzrostem składki członkowskiej PZŁ na rok 2021 o 40 zł w stosunku do roku bieżącego. 
16/10/2020    Link    
Poznaj szczegóły ponad 2,04 mln zł straty Łowca Polskiego w 2019 r., kierowanego przez Pawła Budzyńskiego, wynikającej mi,in. ze spadku sprzedaży miesięcznika o 29% w stosunku do roku 2018 oraz poniesienia 1,21 ml zł kosztów nie związanych z przychodami, co dało na koniec roku nie spłaconych 6,23 mln zł zobowiązań, w tym 3,51 mln zł wobec PZŁ, wykazanych w oficjalnym bilansie oraz rachunku zysku i strat spółki. 
14/10/2020    Link    
Jak rzeczywiście wygląda sytuacja spółki "Łowiec Polski" organa PZŁ nigdy same nie poinformują członków Związku. Pomimo tego, że na pytania redakcji ZG PZŁ nie odpowiada, to jednak udaje się nieraz psim swędem dostać jakiś dokument, np. uchwałę ZG o pokryciu ponad 2 mln złotych strat spółki w roku 2019. 
13/10/2020    Link    
Podczas dzisiejszego protestu rolników w Warszawie nikogo z kierownictwa PZŁ nie było, ale byli szeregowi myśliwi i głos zabrał jeden z nich, Maciej Perzyna. Pod linkiem wyżej pierwsza część jego wystąpienia, a część druga tutaj. 
10/10/2020    Link    
ZG PZŁ z Pawłem Lisiakiem na czele nie chce lub nie potrafi wykorzystać siły rolników dla wygrania czegoś dla myśliwych, zadawalając się werbalnym poparciem dla komisji kynologicznej NRŁ, co specjalnie nie dziwi, kiedy spojrzy się na apel grupy myśliwych zapraszających na protest w Warszawie w dniu 13 października br. 
30/09/2020    Link    
Polski Związek Łowiecki nie dołączył do protestujących w Warszawie rolników, co ci wypomnieli mu to pod siedzibą ZG PZŁ. Organizatorów protestu przyjął Prezydent i gdyby był wśród nich Paweł Lisiak, to miałby okazję zaprezentować nasze racje, ale widać ZG PZŁ ma inne priorytety. 
18/09/2020    Link    
Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej nr 303 z dnia 25 czerwca 2020 r. określająca Regulamin Klubów Ras Psów Myśliwskich PZŁ, która zakłada, że kluby tworzone są przez Naczelną Radę Łowiecką na wniosek członków Zrzeszenia deklarujących chęć pracy społecznej w klubie celem realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie kynologii łowieckiej. 
08/09/2020    Link    
Link do projektu "Kierunków Działania Zrzeszenia" poniżej miał błędną jedną literę, przez co nie wyświetlał tego projektu. Przepraszamy i powtórnie ten projekt zamieszczamy 
01/09/2020    Link    
Projekt "Kierunków Działania Zrzeszenia na lata 2020 - 2023 skierowany przez NRŁ do konsultacji z delegatami na Zjazd Krajowy, ale ukrywany przed szeregowymi członkami PZŁ, zawiera 9 stron oderwanych od rzeczywistości komunałów i haseł nie mających żadnego pozytywnego przełożenia na codzienność kół łowieckich i myśliwych, ale za to zapowiadający zwiększenie obowiązków i utrudnień w wykonywaniu polowania, a co za tym idzie wyższe jego koszty.  
01/09/2020    Link    
Naczelna Rada Łowiecka podjęła w dniu 9 lipca br. uchwałę nr 314/2020, w której zapisała skierowanie do konsultacji z delegatami na Zjazd Krajowy wstępnego projektu "Kierunków Działania Zrzeszenia na lata 2020 - 2023. Konsultacji z szeregowymi członkami PZŁ nie przewidziano. 
30/07/2020    Link    
Mało było milionów wyrzuconych na podtrzymanie przy życiu zbankrutowanego Łowca Polskiego, dlatego NRŁ podjęła uchwałę nr 312/2020 Z dnia 9 lipca 2020 roku o wyrzuceniu w błoto kolejnych 600 000 złotych z budżetu PZŁ na ..."finansowanie zachowania i dalszego wydawania tytułu Łowiec Polski"...... 
29/07/2020    Link    
Rafał Malec opowiada gdzie może, że Pawła Lisiaka trzyma na krótkim pasku, a tym paskiem okazuje się uchwała Nr 300/2020 NRŁ z dnia 25 czerwca 2020 roku, która ustaliła wynagrodzenie Łowczego Krajowego na okres tylko do końca września br., po którym to terminie NRŁ ..."rozważy możliwość jego podwyższenia"... ale gwarancji na to nie ma żadnej.  
24/06/2020    Link    
Odpowiedź autorów filmu na poniższe wezwanie PZŁ do wycofania filmu z YouTube, którego należało się spodziewać. Ciekawe, czy Paweł Lisiak zaryzykuje kolejne postępowanie sądowe, które z góry skazane jest na niepowodzenie. Najciekawszym jest lista tych co również otrzymali tę odpowiedź, a jak to wpłynie na wizerunek Związku jest oczywiste - dalszy zjazd w dół. 
24/06/2020    Link    
PZŁ swoim starym zwyczajem straszy sądem autorów filmu na YouTube krytykujące myśliwych zapominając, że to najlepsza droga do dalszego pogorszenia naszego wizerunku. 
05/06/2020    Link    
Pismo 27 członków NRŁ do Prezydium Rady, które z jednej strony pokazuje, że Malec może liczyć na poparcie 22 członków, a Piątkiewicz na 27 członków Rady, a z drugiej, że NRŁ nie jest zdolna do podejmowania jakichkolwiek znaczących działań.  
03/06/2020    Link    
Wycofaną wczoraj błędną instrukcję PZŁ poprawił i zamieścił ponownie, nie przyznając się do błędu, ale uważając członków za idiotów poinformował ich, że instrukcję trzeba było zmienić, bo weszły w życie nowe przepisy, choć przepisy zmieniły się 30 maja, a błędną instrukcję mec. Konarzewski i Paweł Lisiak opublikowali trzy dni po zmianie. Ta wersja instrukcji też błędnie przedstawia obowiązujące prawo, ale cóż - jaki pan, taki kram.  
02/06/2020    Link    
Opublikowana przez PZŁ instrukcja nt. zwoływania walnych zgromadzeń oraz organizacji kursów i egzaminów w okręgach w czasie epidemii, stworzona przez mec. Kozarzewskiego z taką ilością błędów prawnych, że została zdjęta ze strony PZŁ w tym samym dniu, w którym się ukazała.  
01/06/2020    Link    
Zarządy Okręgowe PZŁ w Gdańsku, Słupsku i Elblągu przekazują do kół łowieckich pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Gdańsku, który wykonując polecenie Głównego Lekarza Weterynarii żąda zintensyfikowania odstrzału dorosłych samic dzika, czyli też loch prowadzących, do co najmniej ilości 50% odstrzału sanitarnego, bo okazuje się, że myśliwi tych okręgów tylko w 32% strzelają dorosłe samice, co się widać rządzącym nie podoba. Czy obrońcy zwierząt i ruchy antyłowieckie odezwą się tym razem w obronie myśliwych, choćby tylko z woj. pomorskiego? 
21/05/2020    Link    
Nie wie Lewica, co czyni Lewica, jak tylko dotknie się tematu myśliwych i wycofuje się z pisma do Premiera protestującego przeciwko zapisowi uchwalonej przez Sejm ustawy Tarcza III, pozwalającemu na dysponowanie przez ZG PZŁ pieniędzmi kół łowieckich, o czym było niżej  
15/05/2020    Link    
Posłowie Koalicyjnego Klubu Parlamentarny Lewicy napisali do Premiera pismo protestujące przeciwko zapisowi uchwalonej przez Sejm ustawy Tarcza III, pozwalającemu na dysponowanie przez ZG PZŁ pieniędzmi kół łowieckich, chociaż członkowie ich klubu w Senacie, Gabriela Morawska-Stanecka i Wojciech Konieczny nie zgłaszali propozycji, żeby zapis ten Senat z ustawy wyrzucił. 
14/05/2020    Link    
Prezydium NRŁ wystąpiło do Senatu o wprowadzenie jako poprawkę do ustawy, tzw. "Tarcza III", zapisów pozwalających na odbywanie posiedzeń NRŁ i innych organów PZŁ, z wyjątkiem zjazdów, oraz organów kół, za pomocą komunikacji na odległość (strona pierwsza tego wystąpienia a treścią poprawki). 
13/05/2020    Link    
Specjalistka Wydziału Kadr Polskiego Związku Łowieckiego Jolanta Krakowiak wskazuje na liczne nieścisłości w komunikacji i instruuje łowczych okręgowych co im grozi, za nieterminową, nierzetelną i wykraczającą poza kompetencje realizację zadań oraz nakazuje opracowania tarczy ochronnej dla kół, chyba w związku ze skrywanym zamiarem dysponowania przez ZG PZŁ pieniędzmi kół łowieckich.  
07/05/2020    Link    
Zarząd Główny wypowiada się o jakoby dezinformacji na ...temat poprawek w ustawie Prawo łowieckie, jakie miałyby być zawarte w „Tarczy III” (druk senacki nr 106) choć przecież w druku ten jest ustawa przyjęta przez Sejm i przekazaną do Senatu, więc żadnych poprawek w niej nie ma.  
06/05/2020    Link    
Malec w piśmie do Marszałka Senatu kłamie o treści swojego pismo do Premiera, bo w piśmie nie ma ani słowa o zamiarze "omówienia działań wspomagających walkę z wirusem", tylko już w pierwszym zdaniu napisał, że działa ..."w imieniu Naczelnej Rady łowieckiej, w związku z zamiarem nabycia(....) 44 ambulansów
15/04/2020    Link    
Rafał Malec pisze do Premiera Mateusza Morawieckiego, żeby ten zezwolił NRŁ zebrać się na strzelnicy i uchwalić zakup 44 ambulansów za 3 000 000 złotych z pieniędzy okręgów, które w przyszłym roku NRŁ ściągnęłaby z myśliwych uchwalając wyższą składkę PZŁ i przewidując, że na posiedzenie nie przyjedzie 19 członków, a pozostali z radością wesprą rząd 44 dostawczakami dla podmiotów medycznych, które na pewno nie marzą o niczym innym jak o samochodach do przewozu nie wiadomo czego. 
15/04/2020    Link    
Przez 5 dni Rafał Malec myślał co zrobić, że pomiędzy 10 a 19 kwietnia myśliwi nie mogą polować i 15 kwietnia wymyślił pismo do Łowczego Krajowego, żeby ten zapytał Premiera o stanowisko w sprawie odpowiedzialności za szkody w okresie od 10 do 19 kwietnia, kiedy obowiązuje zakaz przemieszczania się myśliwych na polowanie. 
10/04/2020    Link    
Uchwała Nr 71 Zarządu Głównego PZŁ uchylająca po dwóch dniach uchwałę o zakupie 44 ambulansów, ponieważ zorientowano się, że potrzebna jest do tego uchwała NRŁ, a ta nie może się zebrać z powodu epidemii. 
08/04/2020    Link    
Uchwała ZG PZŁ o wydatkowaniu przez PZŁ 3 mln złotych na zakup 44 ambulansów i przesunięcia w ciągu 2 dni środków finansowych wszystkich ZO do Zarządu Głównego w Warszawie 
31/03/2020    Link    
Udziały Polskiego Związku Łowieckiego w "Spółce z o.o. Łowiec Polski" zostały zajęte przez komornika. Spółka ma kapitał założycielski 50 tys. zł podzielony na 60 udziałów w roku 2007, zamienione w 2011 r. na 100 udziałów, które w całości posiada PZŁ. 
26/03/2020    Link    
Z niewiadomych powodów projekt ustawy, która miała wydłużyć kadencję zarządów kół, po trafieniu do Sejmu nie ma już tych zapisów, o których w informacji niżej i jeżeli zostanie przyjęty, zarządy kół kończą kadencję po równo 5 latach od powołania, a koła pozostają bez zarządów.
Czy trudno domyślić się, dlaczego zapisy wydłużające kadencję zarządów zniknęły z projektu ustawy?  
23/03/2020    Link    
Rada Ministrów przygotowała projekt szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w którym zapisano, że kadencje organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego ulegają przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (patrz art. 31x tego projektu ustawy) 
26/02/2020    Link    
Zespół Nadzorczo - Kontrolny Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ w Katowicach podjął w dniu 24 lutego br. uchwałę o nie przyjęciu sprawozdania finansowego Zarządu Okręgowego kierowanego przez Mariusza Miśkę, za rok 2019. 
28/01/2020    Link    
Podczas posiedzenia NRŁ w dniu 7 stycznia 2020 r., nie wiadomo przez którego prezesa prowadzonego, podjęto uchwałę nr 266/2020, pod którą niezależnie od siebie podpisali się obaj prezesi, zapominając o wstawieniu daty podjęcia tej uchwały. Czy ten organ Związku można jeszcze traktować poważnie?  
16/01/2020    Link    
Przedstawiamy pełny raport z audytu wewnętrznego w PZŁ, zleconego przez Piotra Jenocha za okres roku 2017 i do kwietnia 2018 r., którego od prawie 15 m-cy nie ujawnia się członkom Związku, ani nie poinformowano ich, jakie działania podjęto na podstawie tego raportu. Raport liczy 102 strony. 
15/01/2020    Link    
Jeden prezes NRŁ występował przed komisja senacką, drugi prezes NRŁ pisze list do Marszałka Senatu, a łączy ich wspólna troska o własną pozycję członka NRŁ w strukturach PZŁ uznając, że to najważniejszy problem polskich myśliwych.  
14/01/2020    Link    
Opinia prawnokarna Kancelarii Prawnej LEGAL HOUSE opisująca stan faktyczny wynikający z audytu wewnętrznego PZŁ za okres roku 2017 i do kwietnia 2018, wykonanego przez firmę FRAUD CONTROL, formująca wnioski prawnokarne, które z tego audytu wynikają, nie ujawniona od ponad roku członkom Związku.  
09/01/2020    Link    
Tydzień temu poprosiliśmy Prezesa NRŁ o udostepnienie protokołów z posiedzeń Rady, które jak dotąd nie były udostępniane członkom PZŁ. Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź, którą zamieszczamy. 
07/01/2020    Link    
Na podstawie audytu, o którym niżej, Kancelaria Prawna LEGAL HOUSE sporządziła w listopadzie 2018 roku 37-stronicową opinię prawnokarną, utajnioną przed członkami PZŁ, z której przedstawiamy wnioski końcowe.  
07/01/2020    Link    
Przedstawiamy listę głównych dostawców, do których wg audytu firmy FRAUD CONTROL szły wskazane kwoty pieniędzy Polskiego Związku Łowieckiego w okresie jak niżej. 
07/01/2020    Link    
Od 19 października 2018 Zarząd Główny ukrywa przed członkami wyniki 102-stronicowego audytu za okres 01/2017 - 04/2018, zleconego firmie FRAUD CONTROL przez Piotra Jenocha, z którego udostępniamy streszczenie i wnioski. 
02/01/2020    Link    
Łowczy Krajowy Albert Kołodziejski udziela pełnomocnictw do reprezentowania Polskiego Związku Łowieckiego tylko wysoce etycznym i krystalicznie czystym adwokatom. 
02/01/2020    Link    
Obowiązująca w PZŁ transparentność nie pozwoliła na poinformowanie członków o złożeniu przez Rafała Malca odwołania od decyzji Ministra Środowiska podtrzymującej jego odwołanie z funkcji prezesa NRŁ, stąd udostępniamy treść tego odwołania, na które od ponad 2 m-cy nie znamy odpowiedzi.  
27/11/2019    Link    
Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego po uzgodnieniu z Komisją Zakładową "Solidarności" w PZŁ złożył projekt Regulaminu Wynagradzania w PZŁ do przyjęcia przez Naczelną Radę Łowiecką na posiedzeniu w listopadzie br. 
26/11/2019    Link    
Rafał Malec, prezes - nie prezes Naczelnej Rady Łowieckiej zwołuje jej posiedzenie na dzień 16 grudnia 2019 roku. 
26/11/2019    Link    
Paweł Piatkiewicz, prezes - nie prezes Naczelnej Rady Łowieckiej zwołuje jej posiedzenie na dzień 10 grudnia 2019 roku. 
18/11/2019    Link    
Uchwała NRŁ o zasileniu spółki Łowiec Polski kwotą 800 tys. złotych, która nie wyświetlała się w informacji sprzed 3 dni.  
15/11/2019    Link    
Działając w ....dobrze pojętym interesie Polskiego Związku Łowieckiego"....Naczelna Rada Łowiecka podjęła uchwałę o kolejnym, po przyznaniu w czerwcu br. Łowcowi Polskiemu kwoty 1 000 000 zł, dofinansowaniu tego pisma kwotą 800 000 złotych. 
15/11/2019    Link    
Polski Związek Łowiecki przegrywa w sądzie z wydawcą dziennika i portalu "Łowiecki" kwotę 31 510 zł.  
04/11/2019    Link    
"Porozumienie intencyjne" Pawła Piątkiewicza z Wiktorem Szmulewiczem, prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 21 października br. w sprawie zwalczania ASF, którego najważniejsze punkty to przygotowanie, określenie, wystąpienie, opracowanie i zwrócenie się do Ministerstwa, a do tego bez żadnej mocy sprawczej, bo wymaga akceptacji ZG PZŁ, o której do dzisiaj cisza.  
30/10/2019    Link    
Zarząd Główny PZŁ podjął 28 października br. uchwałę, że nie będzie finansował kosztów udziału członków Naczelnej Rady Łowieckiej w posiedzeniach tejże Naczelnej Rady Łowickiej, żądając zwrotu wypłaconych kwot w ciągu 7 dni.. 
10/10/2019    Link    
Publikujemy tekst decyzji administracyjnej Ministra Środowiska z dnia 4 października 2014 r. uchylającej powołanie nowych członków prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej, co powoduje, że funkcję w prezydium NRŁ pełni tylko prezes Paweł Piątkiewicz.  
26/09/2019    Link    
Publikujemy poprawki do Statutu PZŁ przygotowane przez komisję statutowa NRŁ, mające w praktyce tylko charakter kosmetyczny lub redakcyjny, może z pojedynczymi wyjątkami, którym ma być poświęcone najbliższe, prawdopodobnie dwudniowe, posiedzenie NRŁ. 
23/09/2019    Link    
Apel Rafała Malca do członków NRŁ z ubolewaniem, że ostatnich lat nie wykorzystaliśmy do wprowadzenia zmian, które wzmocniłyby Polski Związek Łowiecki. 
18/09/2019    Link    
W związku z wyrażoną obawą, że Albert Kołodziejski zniknął ze strony PZŁ oraz przedstawioną na tej stronie informacją o awarii strony internetowej PZŁ udostępniamy video z wystąpieniem Łowczego Krajowego do myśliwych z dnia powołania go na to stanowisko.  
11/09/2019    Link    
Minister Środowiska, Henryk Kowalczyk, wstrzymał wykonanie uchwał podjętych na posiedzeniach Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 4 września 2019 r., w związku z możliwością naruszenia obowiązujących przepisów prawa. 
10/09/2019    Link    
Łowczy krajowy tłumaczy dlaczego wydał zarządzenie nr 20/2019 zabierające pieniądze ZO na konto ZG PZŁ i nie zastosuje się do wezwania NRŁ o wstrzymanie tego zarządzenie. 
07/09/2019    Link    
Łowczy Krajowy Albert Kołodziejski, tego samego dnia co prośba, odmówił nowemu prezesowi NRŁ Pawłowi Piątkiewiczowi wycofania się z zarządzenia nr 20/2019 dnia 5 września 2019 r. o zabraniu środków finansowych zarządów okręgowych na konto centrali Związku. 
07/09/2019    Link    
Sytuacja finansowa Łowca Polskiego jest tak marna, że miesięcznik dostaje 1 mln złotych z naszych składek, żeby przetrwać, bo 500 tys, zł. z wziętego wcześniej kredytu jest obecnie wymagalne. 
06/09/2019    Link    
Przewodniczący OPZZRiOR Sławomir Izdebski zawnioskował w dniu wczorajszym do Ministra Henryka Kowalczyka o odwołanie Alberta Kołodziejskiego z funkcji Łowczego Krajowego w PZŁ. 
06/09/2019    Link    
W dniu dzisiejszym nowe prezydium NRŁ próbuje wstrzymać zarządzenie Alberta Kołodziejskiego o zabraniu środków finansowych zarządów okręgowych na konto centrali Związku. 
06/09/2019    Link    
Łowczy Krajowy Albert Kołodziejski wydał w dniu wczorajszym 5 września 2019 zarządzenie nr 20/2019 nakazujące zarządom okręgowy przekazanie na konto ZG PZŁ środków finansowych zgromadzone na kontach w okregach. 
01/08/2019    Link    
28 lipca w czasie XIV Międzynarodowych Targów Pogranicza odbyły się I Dni Kultury Leśnej i Łowieckiej w Siemiatyczach. Gratulacje dla organizatorów i podziękowania dla Arkadiusza Płotki za zaangażowanie, żeby impreza się odbyła. 
27/07/2019    Link    
Komunikat podsumowujący 4 miesiące pracy Zarządu Głównego PZŁ pod kierownictwem Alberta Kołodziejskiego ogłoszony przez ten Zarząd. 
20/07/2019    Link    
Polemika prezesa NRŁ Rafała Malca w TVN24, z artykułem Krew, strach i obmacywanki ....  
13/07/2019    Link    
Odpowiedź Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Rafała Malca na zapytanie dziennikarki tygodnika Newsweek o udział dzieci w polowaniach.  
12/07/2019    Link    
Prezes NRŁ Rafał Malec znalazł "kreta" informującego o zastąpieniu Polskiego Związku Łowieckiego przez Polską Agencje Łowiecką i przekazał tę informację do Ministra Ochrony Środowiska. Jako ciekawostka, Ministerstwo Ochrony Środowiska nie istnieje od 1999 r. 
11/07/2019    Link    
Prezes NRŁ Rafał Malec w niepublikowanym na stronie PZŁ piśmie, adresowanym do jednej Koleżanki i nieznanych bliżej Kolegów, dementuje informacje o zastąpieniu Polskiego Związku Łowieckiego przez Polską Agencje Łowiecką. 
17/06/2019    Link    
Stanowisko komisji ds. audytu w ZO PZŁ w Szczecinie, powołanej przez Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego w Szczecinie, na podstawie pełnomocnictwa otrzymanego od Zarządu Głównego PZŁ. 
17/06/2019    Link    
Wynik audytu prawno-finansowego z dnia 31 maja 2019 r., przeprowadzonego w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Szczecinie 
15/06/2019    Link    
Stanowisko ZO PZŁ w Szczecinie wobec opracowania sporządzonego przez Komisję ds. audytu, opublikowanego na stronie www.pzl.szczecin.pl w dniu 4 czerwca 2019 r.  
23/04/2019    Link    
ZG PZŁ wprowadza nowe porządki okręgach i chociaż już tydzień mija od podjęcia uchwał o odwołaniu niektórych łowczych okręgowych, nie poinformował jeszcze członków Związku o tym kogo i w jakim okręgu odwołał.  
10/04/2019    Link    
Co zdaniem Zarządu Głównym Polskiego Związku Łowieckiego zmieniło się ciągu 30 dni, po powołania na funkcję Łowczego Krajowego Alberta Kołodziejskiego oraz członków nowego Zarządu Głównego i czego należy się spodziewać w ciągu kolejnych 30 dni. 
09/04/2019    Link    
Informacja o podjętych uchwałach na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. 
21/03/2019    Link    
Komunikat prasowy PZŁ nt. zmian w zarządzeniu strzeleckim 
15/03/2019    Link    
Targi „Hubertus Expo 2019” odwołane, o czym donosi Rzecznik Prasowy PZŁ Alicja Fruzińska, na kilkanaście dni przed ich rozpoczęciem.  
13/03/2019    Link    
Polski Związek Łowiecki poszukuje wizji, misji i celów dla swojej działalności, zapraszając delegatów na XXIV Zjazd PZŁ, do wzięcia udziału w aktywnym współtworzeniu strategii Zrzeszenia, która ma się stać punktem wyjścia dla przyszłych działań. Szeregowi członkowie PZŁ nie zostali zaproszeni do współtworzenia tej strategię, bo na pewno nie zrozumieją "Materiału pomocniczego" i wystarczy, że siedzą cicho płacą składki.  
05/03/2019    Link    
Minister Henryk Kowalczyk powołał dziś nowego Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Został nim Albert Paweł Kołodziejski. 
04/03/2019    Link    
Uchwała XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ w sprawie uchwalenia statutu. 
27/02/2019    Link    
Statut PZŁ uchwalony podczas KZD w dniu 16 lutego 2019 r. i zatwierdzony przez Ministra Środowiska (wersja opublikowana przez PZŁ w dn. 27/02/2019). 
21/02/2019    Link    
Nieusatysfakcjonowani odpowiedzią rzecznika prasowego PZŁ jak niżej, poprosiliśmy o więcej szczegółów dot. korespondencji ZG PZŁ z Ministrem i pierwszy raz otrzymaliśmy odpowiedź pełną i rzetelną, którą publikujemy, a z której dowiedzieliśmy się również, że Piotr Jenoch było jedyną osoba upoważnioną na rachunku bankowy PZŁ, co obecnie uniemożliwia komukolwiek dysponowaniem pieniędzmi Związku.  
19/02/2019    Link    
Rzecznik prasowy PZŁ informuje, na zapytanie redakcji, że nie ma obecnie nikogo kto kieruje Związkiem oraz biurem Zarządu Głównego i wszyscy czekają na jakąś decyzje Ministerstwa Środowiska, gdzie zostaliśmy odesłani. 
13/02/2019    Link    
Poprawki komisji statutowej NRŁ przygotowane dla Krajowego Zjazdu Delegatów, do projektu statutu uchwalonego przez NRŁ w dniu 25 stycznia 2019 r. 
12/02/2019    Link    
Projekt statutu PZŁ przyjęty przez Naczelną Radę Łowiecką w dniu 25 stycznia 2019 r. jako projekt do zatwierdzenia przez Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w dniu 16 lutego 2019 r. 
12/02/2019    Link    
Łowiec Polski rozsyła email informujący o Krajowym Zjeździe Delegatów PZŁ, nazywając się patronem prasowym Zjazdu. Ciekawe, czy tak jak na wszystkich poprzednich zjazdach, przedstawiciele innych mediów nie zostaną wpuszczeni na salę obrad. Jak można przeczytać w stopce, email nie jest przeznaczony dla wszystkich, bo może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje i nie wolno go rozpowszechniać, co jednak czynimy.  
11/02/2019    Link    
Wymagania wobec kandydatów na objęcie funkcji Łowczego Krajowego, uchwalone przez Naczelną Radę Łowiecką. 
23/01/2019    Link    
Projekt statutu PZŁ przygotowany przez Naczelną Radę Łowiecką, datowany na wczoraj, który ma zostać przyjęty w piątek 25 stycznia 2019 r. 
17/01/2019    Link    
Piotr Jenoch kłamie w żywe oczy, że nieprawdą jest, że to ZG PZŁ opracował i przedstawił plan wielkoobszarowego odstrzału dzików, bo jego na spotkaniach z ministrem nie było, a tu ZO PZŁ w Suwałkach przekazuje do kół, że Piotr Jenoch uzgodnił to 28/12/2018 z ministrem, o czym koła w okręgu informują swoich członków. Żenada. 
06/01/2019    Link    
Projekt statut PZŁ jaki komisja statutowa NRŁ przedstawiła Radzie w dniu 3 stycznia br. Projekt ten nie został upubliczniony dla członków PZŁ, ani przez komisję, ani przez NRŁ, chociaż ma być przyjęty już w dniu 10 stycznia br. 
05/01/2019    Link    
Piotr Jenoch w piśmie do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka podsumowuje "...podjęte zobowiązania i ustalone postulaty...." wstawiając Ministrowi, mówiąc kolokwialnie "kit", w sprawie zwalczania przez PZŁ wirusa ASF 
04/01/2019    Link    
Piotr Jenoch w piśmie do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka podsumowuje 8,5 m-ca działań ZG PZŁ pod swoim kierownictwem. 
08/12/2018    Link    
Uzupełniamy informację niżej o osobie piątego członka Komisji Statutowej NRŁ, której dane wcześniej podaliśmy błędnie.  
07/12/2018    Link    
Naczelna Rada Łowiecka na swoim posiedzeniu w dniu 6/12/2018 powołała Komisje Statutową, która ma przygotować dla NRŁ nowy statut PZŁ, do zatwierdzenia przez Krajowy Zjazd Delegatów w ciągu 3 miesięcy. 
06/12/2018    Link    
Mylnie podaliśmy niżej, że Piotr Nowak został prezesem GSŁ, bo jego kandydatura była tylko zgłoszona, ale głosowanie nad nią będzie miało miejsce dopiero na posiedzeniu NRŁ w dniu 13/12/2018 
06/12/2018    Link    
Naczelna Rada Łowiecka powołała w dniu 6 grudnia 2018 r. kierownictwo naczelnych organów dyscyplinarnych PZŁ. 
06/12/2018    Link    
Członkowie Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej wybrani podczas posiedzenia w dniu 6 grudnia 2018 r. są zgodnie z polityką transparentności Związku dostępni dla wszystkich członków PZŁ. 
20/11/2018    Link    
Zarząd Główny PZŁ prostuje informacje z wywiadu przeprowadzonego przez Brać Łowiecką z byłą rzecznik prasową Dianą Piotrowską. 
27/04/2018    Link    
Tak PZŁ opisuje życiorysy nowych członków ZG PZŁ powołanych w dniu 26 kwietnia br. przez Ministra Środowiska.  
19/04/2018    Link    
OKÓLNIK Nr 11/O/2018 Łowczego Krajowego do członków Polskiego Związku Łowieckiego. 
27/03/2018    Link    
ORŁ w Olsztynie przygotowała petycję adresowaną do NRŁ, datowaną 17 marca, a przyjętą 19 marca na spotkaniu nie ujawnionych z nazwiska przedstawicieli okręgowych rad łowieckich z Bydgoszczy, Łodzi, Nowego Sącza, Olsztyna, Poznania i Warszawy, w której po kilkudziesięciu latach milczenia działacze zlikwidowanych ORŁ PZŁ, czytaj ich stołków, na których zasiadali przez dziesięciolecia, uznali za konsekwencję....wieloletnich działań ograniczających rolę struktur społecznych (....) w praktyce skutkującej przyjęciem jednoosobowego modelu kierownictwa.. Późno się obudzili.  
22/02/2018    Link    
Gorąco na linii TORN - PZŁ. Firmą TORN Sp. z o.o. ujawnia, że ZG PZŁ zrezygnował z działu IT (czytaj wywalił jedyną osobę, która się IT zajmowała) , że firma nigdy nie wyłączyła programu dla kół (informacja o wyłączeniu 16 lutego jest dalej na stronie głównej PZŁ) oraz o tym, że PZŁ od tego roku wdraża nowy system finansowo-księgowy, w którym dane osobowe wszystkich myśliwych będą wyprowadzane poza PZŁ.  
17/02/2018    Link    
Poniżej opisane ostrzeżenie weszło w życie i kołom łowieckim korzystającym z programu PZŁ do zarządzania kołem oraz elektronicznej książki ewidencji odłączono ten program w dniu 16 lutego za długi PZŁ i nic nie pomogą zaklęcia kierownictwa PZŁ, opluwające dostawcę firmę Torn Sp. z o.o. 
16/02/2018    Link    
Koła łowieckie, przymuszone lub z własnej woli korzystające z programu oferowanego przez PZŁ za darmo, z elektroniczną książkę ewidencji EKEP, już znalazły się z ręką w nocniku, bo PZŁ nie płaci dostawcy, spółce Torn, a ta informuje w momencie zalogowania się koła do programu, że koło zostanie odłączone za długi PZŁ w wysokości ponad ćwierć miliona złotych.  
01/02/2018    Link    
Były Minister Środowiska Jan Szyszko dziękuje członkom Polskiego Związku Łowieckiego za dwa lata współpracy w imię Boga, Honoru i Ojczyzny. 
24/01/2018    Link    
Piąty dzień dyskusji komisji nadzwyczajnej Sejmu na temat poprawek do rządowego projektu zmian ustawy 'Prawo łowieckie' zgłoszonych przez PiS. 
12/01/2018    Link    
Czwarty dzień dyskusji komisji nadzwyczajnej Sejmu na temat poprawek do rządowego projektu zmian ustawy 'Prawo łowieckie' zgłoszonych przez PiS.  
09/01/2018    Link    
Trzeci dzień dyskusji komisji nadzwyczajnej Sejmu na temat poprawek do rządowego projektu zmian ustawy 'Prawo łowieckie' zgłoszonych przez PiS.  
14/12/2017    Link    
Drugi dzień dyskusji komisji nadzwyczajnej Sejmu na temat poprawek do rządowego projektu zmian ustawy 'Prawo łowieckie' zgłoszonych przez PiS. 
12/12/2017    Link    
Początek dyskusji komisji nadzwyczajnej Sejmu na temat poprawek do rządowego projektu zmian ustawy 'Prawo łowieckie' zgłoszonych przez PiS. 
28/06/2017    Link    
Minister Środowiska sugeruje i prosi ZG PZŁ, ...aby wszystkie koła łowieckie, pod karą porządkową, obligatoryjnie funkcjonowały w systemie informatycznym PZŁ dla kół łowieckich..., co ma umożliwić agregowanie danych z obszaru całego kraju w zakresie liczebności i pozyskania zwierzyny. 
04/05/2017    Link    
Ze Słowa Podlasia dowiadujemy się, jak rolnicy z gminy Międzyrzec wymusili na PZŁ i staroście Bialskim podpisanie umowy dzierżawy obwodu z kołem łowieckim, którego nie chciał wskazać ZO PZŁ. 
25/10/2016    Link    
Były poseł PO Tomasz Kulesza, a obecnie łowczy okręgowy w Przemyślu śle do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego petycję, którą mają podpisywać myśliwi z okręgu w sprawie obrony polskiego łowiectwa, przed .."zamożnymi środowiskami".., .."kultem pieniądza".. oraz .."grabieniem lasów".., przed czym obronić może nas tylko minister Szyszko, którego autor .."podziwia za niezłomność z jaką stawia czoła oponentom".., płynącą .."z prawdziwej potrzeby serca".. 
14/10/2016    Link    
Kierownictwo PZŁ próbuje przebić Sławomira Izdebskiego z OPZZRiOR w dostępie do ucha Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ale ponieważ samo nie ma szans, przygotowało list i namawia autorytety naukowe do jego podpisania, choć te oddane partii PiS mogą nie mieć pewności, czy promować PZŁ, choć jego nazwa jako autora listu w prezentowanym dokumencie nie pokazuje się, a ci nie związani z PiS i tak się dla tej partii nie liczą. 
25/09/2016    Link    
Ponad 2 miesiące temu informowaliśmy o stanowisku ZO Warszawa w sprawie uchwały ORŁ dot. zmian w ustawie 'Prawo łowieckie' i pisma ORŁ do Ministra Środowiska. Obecnie otrzymaliśmy z ZO Warszawa informacje uzupełniające, które przedstawiamy w całości korespondencji redakcji z ZO w Warszawie. 
21/07/2016    Link    
Minister Środowiska pismem Podsekretarza Stanu Andrzeja Antoniego Koniecznego negatywnie odpowiada prezesowi ORŁ w Warszawie Gustawowi Mroczkowskiemu na jego pismo z zastrzeżeniami do projektu ustawy, które podziela ponad 80% myśliwych, z którymi ani ZG PZŁ, ani MŚ nie chce się liczyć. 
15/07/2016    Link    
ZO PZŁ Warszawa odpowiada redakcji w sprawie braku publikacji pisma do Ministra Jana Szyszko dot. uchwały ORŁ w Warszawie na temat proponowanej przez MŚ zmiany ustawy łowieckiej. Publikacja ma być niemożliwa, choć wszystkie zarządy okręgowe pismo to otrzymały z prośbą o stanowisko, które w ZO PZŁ Warszawa powstanie pod koniec sierpnia.  
12/07/2016    Link    
Okręgowa Rada Łowiecka w Warszawie podjęła uchwałę o skierowaniu do Ministra Środowiska Jana Szyszko pisma przedstawiającego swoje krytyczne stanowisko wobec proponowanej przez MŚ zmiany ustawy łowieckiej. Zarząd Okręgowy kierowany przez Wojciecha Cieplaka nie zgodził się na opublikowanie tego pisma na stronie internetowej okręgu, w obawie przed szykanami ze strony działaczy z Nowego Światu 35, którzy z dr Lechem Blochem na czele popierają zmiany zgłoszone przez ministerstwo, których sami są inicjatorami.  
09/06/2016    Link    
Czy kol. Potr Kośla, Kierownik Działu Organizacji i Szkolenia PZŁ, wykonał już polecenie swojego szefa i nakazał zarządom okręgowym wzmożenia nadzoru nad procesem szacowania szkód i wyliczania odszkodowań w okręgach oraz przypomniał kołom łowieckim o konieczności wykonywania tych obowiązków w sposób rzetelny? Prosimy koła o nadsyłanie pism, które w tej sprawie otrzymają od swoich ZO 
18/05/2016    Link    
Informacja opublikowana przez PZŁ:
"To wielki krok w kwestii poprawy wizerunku myśliwych w społeczeństwie. Po powołaniu w styczniu na rzecznika prasowego PZŁ Diany Piotrowskiej rozpoczęto prace nad opracowaniem strategii wizerunkowej na 5 i 10 lat. Przyszedł czas na kolejny krok - w 49 okręgach Polskiego Związku Łowieckiego powołano rzeczników prasowych".... 
04/03/2016    Link    
Dobra zmiana doszła do sądów administracyjnych. W dniu 13 stycznia br. skład sędziowski NSA pod przewodnictwem sędzi sprawozdawcy Ireny Kamińskiej, która wg organizacji WatchDog ogranicza obywatelom dostęp do informacji publicznej (obejrzyj video), zmienił dotychczasową linię orzeczniczą sądów administracyjnych i określił wbrew wyrokowi TK, że PZŁ jest stowarzyszeniem, przez co uchwały podejmowane w jego organach i wydatki tam ponoszone są niedostępne dla obywateli i prasy, a Związek sam decyduje, na jakich zasadach udostępnia tę informację. Wysiłki redakcji dla uczynienia działalności PZŁ jawną i transparentną kończą się niepowodzeniem, które skutkować będzie dotowaniem Związku przez redakcję kosztami zasądzanymi przez NSA. Mamy nadzieję, że środki te posłużą na promocję łowiectwa, a nie zostaną skonsumowane w wynagrodzeniach działaczy i pracowników PZŁ. 
21/01/2016    Link    
W dniu 13 stycznia br. WSA w Poznaniu umorzył postępowanie wobec ZO PZŁ w Poznaniu w sprawie udostępnienia protokołów i uchwał zarządu okręgowego w 2015 r.oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
29/12/2015    Link    
W dniu 15 grudnia br. WSA w Rzeszowie wymierzył ZO PZŁ w Tarnobrzegu grzywnę w wysokości 2000 zł. za nie wykonanie wyroku WSA w sprawie udostępnienia kontaktów do kół łowieckich w okręgu i stwierdził, że bezczynność ZO była rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 457 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
22/12/2015    Link    
W dniu 13 listopada br. WSA w Krakowie zobowiązał ZO PZŁ w Krakowie do podjęcia czynności w przedmiocie wniosku o udzielenie informacji prasowej dot. udostępnienia protokołów i uchwał ZO w 2015 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
15/12/2015    Link    
W dniu 10 listopada br. WSA w Lublinie zobowiązał ZO PZŁ w Chełmie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia protokołów i uchwał ZO w 2015 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
15/12/2015    Link    
W dniu 10 listopada br. WSA w Lublinie zobowiązał ZO PZŁ w Białej Podlaskiej do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia protokołów i uchwał ZO w 2015 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
15/12/2015    Link    
W dniu 26 listopada br. WSA w Rzeszowie zobowiązał ZO PZŁ w Przemyślu do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia protokołów i uchwał ZO w 2015 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
03/12/2015    Link    
W dniu 27 listopada br. WSA w Łodzi zobowiązał ZO PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2015 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 400 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
01/12/2015    Link    
W dniu 10 listopada br. WSA w Rzeszowie zobowiązał ZO PZŁ w Krośnie do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia protokołów i uchwał ZO w 2015 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
30/11/2015    Link    
W dniu 25 listopada br. WSA w Bydgoszczy zobowiązał ZO PZŁ w Włocławku do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w okresie 2010 - 2014 r., wymierzył ZO grzywnę w wysokości 500 zł. za rażące naruszenie prawa oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania 
30/11/2015    Link    
W dniu 25 listopada br. WSA w Bydgoszczy zobowiązał ZO PZŁ w Włocławku do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie kalkulacji kosztów szkolenia dla nowowstępujących do PZŁ w 2014 r., wymierzył ZO grzywnę w wysokości 500 zł. za rażące naruszenie prawa oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania 
30/11/2015    Link    
W dniu 25 listopada br. WSA w Bydgoszczy zobowiązał ZO PZŁ w Włocławku do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r., wymierzył ZO grzywnę w wysokości 500 zł. za rażące naruszenie prawa oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania  
19/11/2015    Link    
W dniu 17 listopada br. WSA w Olsztynie zobowiązał ZO PZŁ w Elblągu do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia protokołów i uchwał ZO w 2015 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
10/11/2015    Link    
W dniu 4 listopada br. WSA w Poznaniu zobowiązał ZO PZŁ w Pile do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2015 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania 
09/11/2015    Link    
W dniu 5 listopada br. WSA w Olsztynie ukarał ORŁ PZŁ w Olsztynie grzywną w wysokości 300 zł. za nie wykonanie wyroku z dnia 19 lutego br. w sprawie udostępnienia uchwał i protokołów ze swoich posiedzeń od 2010 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 457 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
06/11/2015    Link    
W marcu br. sądziliśmy naiwnie, że ZG PZŁ modernizuje sieć wewnętrzną, przez co nie odbiera poczty email. Ponieważ sytuacja nie zmieniła się przez 7 m-cy, ustaliliśmy, że to zwykłe oszustwo, bo komunikat jest generowany tylko wobec poczty wysyłanej z serwerów redakcji, a każdą inną pocztę skrzynka email ZG PZŁ odbiera. 
03/11/2015    Link    
W dniu 27 października br. WSA w Olsztynie zobowiązał ZO PZŁ w Olsztynie do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia protokołów i uchwał ZO oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
03/11/2015    Link    
W dniu 15 października br. WSA w Kielcach, wymierzył Zarządowi Okręgowemu PZŁ w Kielcach grzywnę w wysokości 1000 zł. za nie wykonanie wyroku WSA w przedmiocie udostępnienia protokołów i uchwał ZO z roku 2014 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 457 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
26/10/2015    Link    
W dniu 7 października br. WSA w Gliwicach zobowiązał ZO PZŁ w Katowicach do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie uchwał i protokołów z posiedzeń w 2015 r. oraz zasądził od ZO na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
22/10/2015    Link    
W dniu 9 października br. WSA w Warszawie, wymierzył Zarządowi Głównemu PZŁ grzywnę w wysokości 750 zł. za nie przekazanie do sądu skargi na bezczynność w udzieleniu informacji nt. narady łowczych okręgowych w Karbówku w roku 2014 oraz zasądził na rzecz redakcji 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania, które wzrosną do 557 zł. po rozpoznaniu zażalenia redakcji.  
21/10/2015    Link    
W dniu 17 września br. WSA w Warszawie zobowiązał ZO PZŁ w Warszawie do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie uchwał i protokołów z posiedzeń w 2014 r. oraz zasądził od ZO na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych, co pominięto w informacjach niżej z miesiąca września 2015 r. 
20/10/2015    Link    
W dniu 23 września br. WSA w Lublinie zobowiązał ZO w Lublinie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w formie protokołu z zebrania wybierającego delegatów myśliwych niezrzeszonych na zjazd okręgowy oraz zasądził od ZO na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych, co pominięto w informacjach niżej z miesiąca września 2015 r. 
20/10/2015    Link    
W dniu 23 września br. WSA w Lublinie zobowiązał ZO w Zamościu do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie uchwał i protokołów z posiedzeń w 2015 r. oraz zasądził od ZO na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych, co pominięto w informacjach niżej z miesiąca września 2015 r. 
20/10/2015    Link    
W dniu 15 października br. WSA w Kielcach zobowiązał ZO PZŁ w Kielcach do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji poprzez udostępnienie protokołów z posiedzeń i podjętych uchwał ZO w Kielcach w roku 2015 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
19/10/2015    Link    
W dniu 15 października br. WSA w Kielcach, wymierzył ZO w Kielcach grzywnę w wysokości 1000 zł. za nie wykonanie wyroku sądu zobowiązującego ZO do udzielenia informacji publicznej przez udostępnienie protokołów z posiedzeń i podjętych uchwał ZO w Kielcach w roku 2014 oraz zasądził na rzecz redakcji 457 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
13/10/2015    Link    
Według nieoficjalnych informacji uzyskanych w Lublinie, Okręgowa Rada Łowiecka odwołała dzisiaj dr Mariana Flisa z funkcji przewodniczącego Zarządu Okręgowego.
Nowego przewodniczącego jeszcze nie powołano. 
08/10/2015    Link    
Załączniki do protokołów OKR z kontroli ZO PZŁ w Lublinie za okres kadencji 2010 - 2015, w tym kontroli broni i optyki posiadanej przez ZO niby dla szkolenia stażystów i selekcjonerów, które są prezentowane niżej.  
07/10/2015    Link    
Protokół OKR z kontroli broni i optyki w ZO PZŁ w Lublinie, w którym warto zwrócić uwagę na zakup, niby dla potrzeb szkoleń, wypasionej lunety Svarowski Z6i HD 2,5-15x56 za 10 000 zł., lornetki Leica Geovit 8x56 HD-M z dalmierzem za 7 900 zł oraz kolimatora Zeiss Victory Compact za 2 000 zł., który nie posiadał montażu i już po roku zginął z ewidencji, do której został dopisany podczas kontroli (str.3 i 4) 
06/10/2015    Link    
Protokół OKR z kontroli ZO PZŁ w Lublinie, w którym należy zwrócić uwagę na kwotę 72 258,74 zł. na jaką naciągnięto 302 uczestników szkoleń (239,26 zł/os.) stosując 109% narzutu zysku (str.6) oraz stratę 228 601,59 zł. na OHZ Wierchowiska (str. 9 i 10) i stratę 46 644,53 zł. na wydawaniu "Łowca Lubelskiego" (str.8). 
11/09/2015    Link    
Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli prowadzenia gospodarki łowieckiej przez Polski Związek Łowiecki dla wskazanie problemów związanych z funkcjonowaniem tej działalności w praktyce. 
09/09/2015    Link    
Sylwetka dr Lecha Janusza Blocha w opinii innych tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa Polski Ludowej w latach 80-tych może być cenną rekomendacją dla członków Naczelnej Rady Łowieckiej podczas piewszego posiedzenia Rady w nadchodzący weekend. 
31/08/2015    Link    
Pismo jakie z inicjatywy NIK Stanisław Pawluk przesłał do kontrolujących, w którym jako dziennikarz zebrał wykryte nieprawidłowości w WKŁ Daniel, z których żadne nie było badane podczas kontroli przeprowadzonej przez delegaturę NIK w Gdańsku. 
26/08/2015    Link    
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli po przeprowadzeniu kontroli w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Olsztynie 
25/08/2015    Link    
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli po przeprowadzeniu kontroli w WKŁ "Daniel" w Bartoszycach. 
24/08/2015    Link    
W cenie 1.353 zł. za szkolenie dla nowowstępujacych ZO PZŁ w Bydgoszczy obciąża uczestników kwotą 43.573,52 zł. (338 zł./os.), za amortyzację prawdopodobnie swojej siedziby oraz kwotą 54.652,83 zł. (424 zł./os) za materiały szkoleniowe. Kwoty 5.843,34 za reprezentację i reklamę kursu oraz 5.203,82 za podróże służbowe społeczników, kimkolwiek by oni byli, to już tylko drobne sumy, bo na każdego kursanta to tylko 85,64 zł. 
09/08/2015    Link    
Przewodniczący zarządów okręgowych popełniają przestępstwa, tak jak np. dr Marian Flis w okręgu lubelskim na szkodę członka Związku, co nie powinno mu jednak zaszkodzić w powtórnym powołaniu na to stanowisko przez nową ORŁ w Lublinie, bo znikoma szkodliwość społeczna jest wystarczającym usprawiedliwieniem według obowiązujących standardów w PZŁ.  
06/08/2015    Link    
Nowo wybrana Okręgowa Rada Łowiecka w Kaliszu na swym pierwszym posiedzeniu w dniu zjazdu, odłożyła na kolejne posiedzenie powołanie łowczego okręgowego, nie przychylając się do żądania Adama Hromiaka, przedstawiciela ZG, aby na tym posiedzeniu powołać jednak przewodniczącego ZO, rekomendowanego przez przewodniczącego ZG PZŁ dr Lecha Blocha. 
30/07/2015    Link    
W sobotę 1 sierpnia br. zjazd w Szczecinie wybierze nową ORŁ z kandydatów, których "właściwi" członkowie obecnej Rady wskazali delegatom na spotkaniach terenowych. Zgodnie z "demokratycznym" sposobem głosowania, kandydaci ci otrzymają pierwsze miejsce na listach i już można powiedzieć, że wybrani zostana ci sami, których przypominamy jako członków ORŁ w 2005 i 2010 r.  
24/07/2015    Link    
ORŁ w Szczecinie zwołuje zjazd okręgowy w sposób gwarantujący dotychczasowym działaczom powtórny wybór, nie próbując tego ukrywać i proponuje regulamin zjazdu z naruszeniami statutu, podobnie jak w innych okręgach. 
23/07/2015    Link    
W dniu 29 czerwca br. WSA w Bydgoszczy, wymierzył ZO we Włocławku grzywnę w wysokości 1000 zł. za nie przekazanie do sądu skargi na bezczynność w udzieleniu informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia protokołów i podjętych uchwał ZO oraz zasądził na rzecz redakcji 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
23/07/2015    Link    
W dniu 22 czerwca br. WSA w Bydgoszczy, wymierzył ZO we Włocławku grzywnę w wysokości 1000 zł. za nie przekazanie do sądu skargi na bezczynność w udzieleniu informacji publicznej w przedmiocie informacji nt. delegacji przewodniczącego ZO oraz zasądził na rzecz redakcji 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
05/07/2015    Link    
Projekt regulaminu obrad okręgowego zjazdu delegatów w Olsztynie, strony 3 -5 
05/07/2015    Link    
Projekt regulaminu obrad okręgowego zjazdu delegatów w Olsztynie, strony 1 - 2 
05/07/2015    Link    
Projekt porządku obrad okręgowego zjazdu delegatów w Olsztynie 
03/07/2015    Link    
Projekt porządku obrad i regulaminu obrad okręgowego zjazdu delegatów w Jeleniej Górze 
02/07/2015    Link    
Komplet materiałów na okręgowy zjazd delegatów w Zielonej Górze, jakie otrzymali delegaci 
02/07/2015    Link    
Projekt porządku obrad i regulaminu obrad okręgowego zjazdu delegatów w Warszawie 
02/07/2015    Link    
Projekt regulaminu obrad okręgowego zjzadu delegatów w Kaliszu 
02/07/2015    Link    
Projekt porządku obrad okręgowego zjazdu delegatów w Kaliszu 
25/06/2015    Link    
W dniu 12 maja br. WSA w Białymstoku wymierzył ZO w Suwałakach grzywnę w wysokości 500 zł. (pięćset złotych) z tytułu nieterminowego przekazania drugiej skargi redakcji do WSA w Białymstoku oraz zasądził kwotę 357 zł. (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego 
25/06/2015    Link    
W dniu 12 maja br. WSA w Białymstoku wymierzył ZO w Łomży grzywnę w wysokości 1000 zł. (tysiąc złotych) z tytułu nieterminowego przekazania skargi redakcji do WSA w Białymstoku oraz zasądził kwotę 357 zł. (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego 
25/06/2015    Link    
W dniu 12 maja br. WSA w Białymstoku wymierzył ZO w Suwałakach grzywnę w wysokości 500 zł. (pięćset złotych) z tytułu nieterminowego przekazania skargi redakcji do WSA w Białymstoku oraz zasądził kwotę 357 zł. (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego 
25/06/2015    Link    
W dniu 16 czerwca br. WSA w Białymstoku zobowiązał ZO PZŁ w Suwałkach do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r., wymierzył ZO grzywnę w wysokości 500 zł. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania  
22/06/2015    Link    
Redakcja zapytała Ministra Piotra Otawskiego o stanowisko wobec utajniania zjazdów okręgowych przed prasą i opinią publiczną, o czym mówi pismo ZO PZŁ w Bielsku-Białej cytowane niżej. Otrzymaną odpowiedź Ministra opublikujemy. 
22/06/2015    Link    
dn. 22.06.2015 r.

Redakcja Dziennika „Łowiecki”
Redaktor Naczelny
Pan Piotr Gawlicki

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bielsku-Białej w odpowiedzi na pismo z dn. 19.06.2015 r dotyczące akredytacji dziennikarzy na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że nie przewidujemy obecnośœci prasy w trakcie obrad Zjazdu. Pełną informację nt. przebiegu obrad będzie można otrzymać po zakończeniu Zjazdu na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

Z poważaniem
Michał Jordan
Przewodniczący ZO PZŁ Bielsko-Biała 
16/06/2015    Link    
W dniu 9 czerwca br. WSA w Olsztynie zobowiązał ZO PZŁ w Olsztynie do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia protokołów z oceny i wyceny medalowej poroży zwierzyny płowej od 2010 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
16/06/2015    Link    
W dniu 9 czerwca br. WSA w Olsztynie umorzył postępowanie z wniosku o udzielenie informacji nt. tusz otrzymanych przez ZO PZŁ w Olsztynie od kół na imprezy, bo tusze te nie były ewidencjonowane w ZO oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
21/05/2015    Link    
W dniu 13 maja br. WSA w Warszawie zobowiązał ZO PZŁ w Radomiu do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania 
18/05/2015    Link    
W dniu 12 maja br. WSA w Białymstoku zobowiązał ZO PZŁ w Suwałkach do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie szczegółowych pozycji kosztów kursu dla nowowstępujących oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania 
15/05/2015    Link    
W dniu 8 maja br. WSA w Warszawie zobowiązał ZO PZŁ w Płocku do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
14/05/2015    Link    
W dniu 12 maja br. WSA w Poznaniu zobowiązał OHZ ZG PZŁ "Gola" do przesłania w terminie 14 dni kopii książki ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnch za miesiące 08 -10/2014 w tym OHZ oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
13/05/2015    Link    
W dniu 28 kwietnia br. WSA w Gdańsku, wymierzył ZO w Gdańsku grzywnę w wysokości 5000 zł. za nie przekazanie do WSA w Gdańsku skargi na bezczynność w udzieleniu informacji prasowej w przedmiocie delegacji i nieobecności w pracy łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził od ZO w Gdańsku na rzecz redakcji 557 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
13/05/2015    Link    
W dniu 30 kwietnia br. WSA w Poznaniu zobowiązał ZO PZŁ w Koninie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie szczegółowych pozycji kosztów kursu dla nowowstępujących oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
13/05/2015    Link    
W dniu 30 kwietnia br. WSA w Poznaniu zobowiązał ZO PZŁ w Koninie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
13/05/2015    Link    
W dniu 23 kwietnia br. WSA w Poznaniu zobowiązał ZO PZŁ w Poznaniu do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
28/04/2015    Link    
Na wezwanie przedsądowe Przewodniczącego ZO PZŁ w Olsztynie dr hab. Dariusza Zalewskiego przywołane niżej, odpowiedział Mieczysław Wójcik.
Na życzenie tego ostatniego publikujemy to pismo w całości.  
28/04/2015    Link    
Drugie wezwanie przedsądowe, datowane na 16 kwietnia br., od Przewodniczącego ZO PZŁ w Olsztynie dr hab. Dariusza Zalewskiego otrzymał Mieczysław Wójcik, który ujawnił kilka przekrętów w okręgu.
Na życzenie tego ostatniego publikujemy to pismo w całości. 
27/04/2015    Link    
Na wezwanie przedsądowe Przewodniczącego ZO PZŁ w Olsztynie dr hab. Dariusza Zalewskiego przywołane niżej, odpowiedział Jerzy Staszek.
Na życzenie tego ostatniego publikujemy to pismo w całości.  
27/04/2015    Link    
Przewodniczący ZO PZŁ w Olsztynie dr hab. Dariusz Zalewski rozpoczął sądową krucjatę przeciwko tym członkom Związku, którzy ujawnili przekręty w okręgu. Pierwszy wezwanie przedsądowe, datowane 3 kwietnia br., otrzymał Jerzy Staszek.
Na życzenie tego ostatniego publikujemy to pismo w całości. 
24/04/2015    Link    
W dniu 21 kwietnia br. WSA w Warszawie zobowiązał Zarząd Główny PZŁ do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie dokumentów założycielckich powołanego 24/01/2014 przez ZG PZŁ Klubu Dian oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
22/04/2015    Link    
W dniu 20 kwietnia br. WSA w Warszawie zobowiązał ZO PZŁ w Siedlcach do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w przedmiocie szczegółowej kalkulacji kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
22/04/2015    Link    
W dniu 16 kwietnia br. WSA w Warszawie zobowiązał ZO PZŁ w Ciechanowie do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
22/04/2015    Link    
W dniu 15 kwietnia br. WSA w Warszawie zobowiązał ZO PZŁ w Ostrołęce do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
14/04/2015    Link    
W dniu 13 kwietnia br. WSA w Warszawie zobowiązał Zarząd Główny PZŁ do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZG PZŁ w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
14/04/2015    Link    
W dniu 10 kwietnia br. WSA w Warszawie zobowiązał Zarząd Główny PZŁ do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie liczby dni delegacji i nieobecności w pracy łowczego krajowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
27/03/2015    Link    
W dniu 26 marca br. WSA w Opolu zobowiązał ZO PZŁ w Opolu do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w przedmiocie szczegółowej kalkulacji kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania 
27/03/2015    Link    
W dniu 24 marca br. WSA w Gliwicach zobowiązał ZO PZŁ w Katowicach do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
27/03/2015    Link    
W dniu 24 marca br. WSA w Warszawie zobowiązał ZO PZŁ w Siedlcach do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w przedmiocie szczegółowej kalkulacji kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
26/03/2015    Link    
Próba uzyskania informacji ZG PZŁ na temat rozsyłanego kołom Poradnika dla Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej ujawniła, że pisanie przez email do ZG PZŁ nie jest możliwe i trzeba korspondować tylko zwykłą pocztą. Będziemy sprawdzać i jak poczta email zacznie działać, powiadomimy o tym w portalu. 
24/03/2015    Link    
W dniu 26 lutego br. WSA we Wrocławiu zobowiązał ZO PZŁ w Legnicy do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
24/03/2015    Link    
W dniu 17 marca br. WSA we Wrocławiu zobowiązał ZO PZŁ w Jeleniej Górze do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
24/03/2015    Link    
W dniu 18 marca br. WSA w Warszawie, wydział w Radomiu, zobowiązał ZO PZŁ w Radomiu do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w przedmiocie szczegółowej kalkulacji kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357, zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
17/03/2015    Link    
W dniu 11 marca br. WSA w Poznaniu zobowiązał ZO PZŁ w Pile do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
17/03/2015    Link    
W dniu 11 marca br. WSA w Poznaniu umorzył postepowannie z wniosku o udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO PZŁ w Kaliszu w 2014 r., bo uchwały te, choć z opóźnieniem, zostały udostępnione oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
10/03/2015    Link    
W dniu 5 marca br. WSA w Warszawie zobowiązał Zarząd Główny PZŁ do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w sprawie pieniędzy ściągniętych od zarządów okręgowych na wykup siedziby przy Nowym Świecie 35 w Warszawie oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
10/03/2015    Link    
W dniu 3 marca br. WSA w Białymstoku zobowiązał ZO PZŁ w Białymstoku do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
04/03/2015    Link    
W dniu 27 lutego br. WSA w Warszawie zobowiązał ZO PZŁ w Warszawie do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w przedmiocie szczegółowej kalkulacji kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357, zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
04/03/2015    Link    
W dniu 27 lutego br. WSA w Warszawie zobowiązał ZO PZŁ w Płocku do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie liczby dni delegacji i nieobecności w pracy łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
04/03/2015    Link    
W dniu 27 lutego br. WSA w Warszawie zobowiązał ZO PZŁ w Ostrołęce do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie liczby dni delegacji i nieobecności w pracy łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
03/03/2015    Link    
W dniu 27 lutego br. WSA w Warszawie zobowiązał ZO PZŁ w Siedlcach do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie liczby dni delegacji i nieobecności w pracy łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
03/03/2015    Link    
W dniu 27 lutego br. WSA w Warszawie zobowiązał ZO PZŁ w Ciechanowie do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie liczby dni delegacji i nieobecności w pracy łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
03/03/2015    Link    
W dniu 27 lutego br. WSA w Warszawie zobowiązał ZO PZŁ w Warszawie do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie liczby dni delegacji i nieobecności w pracy łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
02/03/2015    Link    
W dniu 25 lutego br. WSA w Warszawie zobowiązał ZO PZŁ w Płocku do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w przedmiocie szczegółowej kalkulacji kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357, zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
28/02/2015    Link    
W dniu 26 lutego br. WSA w Gliwicach zobowiązał ZO PZŁ w Bielsku-Białej do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
28/02/2015    Link    
W dniu 26 lutego br. WSA w Opolu zobowiązał ZO PZŁ w Opolu do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
28/02/2015    Link    
W dniu 25 lutego br. WSA w Bydgoszczy zobowiązał K.Ł. S. w Rypinie do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udostępnienia protokołów z posiedzeń zarządu od 2013 r. i korespondencji z ZO we Włocławku w sprawie kar porządkowych udzielonych członkom koła oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
27/02/2015    Link    
W dniu 24 lutego br. WSA w Olsztynie zobowiązał ZO PZŁ w Olsztynie do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
26/02/2015    Link    
W dniu 18 lutego br. WSA w Lublinie zobowiązał ZO PZŁ w Białej Podlaskiej do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
25/02/2015    Link    
W dniu 5 lutego br. WSA w Gorzowie zobowiązał ZO PZŁ w Zielonej Górze do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w sprawie działań jakie ZO podjął w związku z podaniem do protokołu WZ innego wyniku głosowania nad odwołaniem łowczego w KŁ G. niż stwierdziła komisja skrutacyjna oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
24/02/2015    Link    
W dniu 17 lutego br. WSA w Rzeszowie zobowiązał ZO PZŁ w Krośnie do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
24/02/2015    Link    
W dniu 17 lutego br. WSA w Rzeszowie zobowiązał ZO PZŁ w Tarnobrzegu do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
21/02/2015    Link    
W dniu 19 lutego br. WSA w Olsztynie zobowiązał ORŁ PZŁ w Olsztynie do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów ze swoich posiedzeń od 2010 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
13/02/2015    Link    
W dniu 12 lutego br. WSA w Warszawie zobowiązał ZO PZŁ w Ostrołęce do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w przedmiocie szczegółowej kalkulacji kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 928,68 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
13/02/2015    Link    
W dniu 12 lutego br. WSA w Gliwicach zobowiązał ZO PZŁ w Częstochowie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
13/02/2015    Link    
W dniu 12 lutego br. WSA w Poznaniu zobowiązał ZO PZŁ w Lesznie do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO w 2014 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
11/02/2015    Link    
W dniu 6 lutego br. WSA w Poznaniu umorzył wobec ZO PZŁ w Kaliszu postępowanie o udzielenie informacji w przedmiocie szczegółowej kalkulacji kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących, ponieważ ZO udzielił odpowiedzi, ale ponieważ było to po czasie określonym przez prawo, zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
10/02/2015    Link    
W dniu 5 lutego br. WSA w Poznaniu zobowiązał ZO PZŁ w Koninie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w przedmiocie szczegółowej kalkulacji kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
10/02/2015    Link    
W dniu 5 lutego br. WSA w Białymstoku zobowiązał ZO PZŁ w Suwałakach do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie liczby dni delegacji i nieobecności w pracy łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
10/02/2015    Link    
W dniu 4 lutego br. WSA w Rzeszowie zobowiązał ZO PZŁ w Przemyślu do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
05/02/2015    Link    
W dniu 30 stycznia br. WSA w Gliwicach zobowiązał ZO PZŁ w Katowicach do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie liczby dni delegacji i nieobecności w pracy łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
04/02/2015    Link    
W dniu 29 stycznia br. WSA w Olsztynie zobowiązał ZO PZŁ w Olsztynie do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w przedmiocie stanu liczbowego i zakupów dzików do zagrody w Kabornie i zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
04/02/2015    Link    
W dniu 29 stycznia br. WSA w Kielcach zobowiązał ZO PZŁ w Kielcach do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w przedmiocie szczegółowej kalkulacji kosztów szkolenia dla nowowstępujących i osiagniętego na nim zysku oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
03/02/2015    Link    
W dniu 30 stycznia br. WSA w Poznaniu zobowiązał ZO PZŁ w Poznaniu do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w przedmiocie kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących i zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
03/02/2015    Link    
W dniu 28 stycznia br. WSA w Gorzowie zobowiązał ZO PZŁ w Gorzowie do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
02/02/2015    Link    
W dniu 28 stycznia br. WSA w Gorzowie zobowiązał ZO PZŁ w Zielonej Górze do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
02/02/2015    Link    
W dniu 28 stycznia br. WSA w Szczecinie zobowiązał ZO PZŁ w Koszalinie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w przedmiocie kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących i zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
29/01/2015    Link    
W dniu 27 stycznia br. WSA w Poznaniu zobowiązał ZO PZŁ w Pile do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w przedmiocie kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących i zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
29/01/2015    Link    
W dniu 27 stycznia br. WSA w Poznaniu zobowiązał ZO PZŁ w Pile do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji w przedmiocie dni nieobecności w pracy i kosztów delegacji służbowych łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
23/01/2015    Link    
W dniu 21 stycznia br. WSA w Kielcach zobowiązał ZO PZŁ w Kielcach do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie udostępnienia uchwał i protokołów z posiedzeń ZO oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
20/01/2015    Link    
W dniu 15 stycznia br. WSA w Gliwicach zobowiązał ZO PZŁ w Częstochowie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w przedmiocie kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących i zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
20/01/2015    Link    
W dniu 14 stycznia br. WSA w Gliwicach zobowiązał ZO PZŁ w Bielsku Białej do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w przedmiocie kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących i zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
20/01/2015    Link    
W dniu 14 stycznia br. WSA w Gliwicach zobowiązał ZO PZŁ w Katowicach do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w przedmiocie kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących i zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
17/01/2015    Link    
W dniu 13 stycznia br. WSA w Lublinie zobowiązał ZO PZŁ w Chełmie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udostępnienia kopii dokumentów WZ KŁ „Sokół” sprzed wykreśœlenia koła z rejestru w ZO, wymierzył ZO w Chełmie grzywnę w wysokoœci 100 zł. i zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
12/01/2015    Link    
W dniu 18 grudnia ub.r., dopiero teraz udostępnionym, WSA we Wrocławiu zobowiązał ZO PZŁ w Jeleniej Górze do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w przedmiocie kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących i zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
12/01/2015    Link    
W dniu 9 stycznia br. WSA w Warszawie zobowiązał ZO PZŁ w Ciechanowie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku redakcji o udzielenie informacji w przedmiocie kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących i zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
08/01/2015    Link    
W dniu 5 stycznia br. WSA w Poznaniu zobowiązał ZO PZŁ w Lesznie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji w przedmiocie dni nieobecności w pracy i kosztów delegacji służbowych łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
08/01/2015    Link    
W dniu 5 stycznia br. WSA w Poznaniu zobowiązał ZO PZŁ w Poznaniu do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji w przedmiocie dni nieobecności w pracy i kosztów delegacji służbowych łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
31/12/2014    Link    
W dniu 10 grudnia br. WSA we Wrocławiu zobowiązał ZO PZŁ w Wałbrzychu do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji w przedmiocie dni nieobecności w pracy i kosztów delegacji służbowych łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
30/12/2014    Link    
W dniu 23 grudnia br. WSA w Gorzowie zobowiązał ZO PZŁ w Zielonej Górze do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji w przedmiocie kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących i zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
26/12/2014    Link    
W dniu 5 grudnia br. WSA we Wrocławiu zobowiązał ZO PZŁ we Wrocławiu do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji w przedmiocie liczby dni nieobecności w pracy i sumarycznych kosztów delegacji służbowych łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 879, 53 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
22/12/2014    Link    
W dniu 18 grudnia br. WSA w Białymstoku zobowiązał ZO PZŁ w Łomży do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji w przedmiocie kosztów ostatniego szkolenia dla nowowstępujących, stwierdził rażące naruszenia prawa przez ZO w Łomży oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
22/12/2014    Link    
W dniu 18 grudnia br. WSA w Białymstoku zobowiązał ZO PZŁ w Białymstoku do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji w przedmiocie kosztów ostatniwego szkolenia dla nowowstępujących, stwierdził rażące naruszenia prawa przez ZO w Białymstoku oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
22/12/2014    Link    
W dniu 18 grudnia br. WSA w Białymstoku zobowiązał ZO PZŁ w Białymstoku do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji w przedmiocie dni nieobecności w pracy i kosztów delegacji służbowych łowczego okręgowego w roku 2013, stwierdził rażące naruszenia prawa przez ZO w Białymstoku oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
19/12/2014    Link    
W dniu 16 grudnia br. WSA w Bydgoszczy zobowiązał ORŁ PZŁ w Bydgoszczy do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie protokołów z posiedzeń i uchwał ORŁ obecnej kadencji, i zasądził od ZO w Bydgoszczy na rzecz redakcji kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.  
19/12/2014    Link    
W dniu 12 grudnia br. WSA w Opolu, w sprawie skargi na bezczynność ZO w Opolu dot. liczby dni delegacji i nieobecności w pracy łowczego okręgowego w roku 2013, rozpatrywanej 17 listopada br. (patrz niżej), zasądził od ZO w Opolu na rzecz redakcji kwotę 1.049,33 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
19/12/2014    Link    
W dniu 11 grudnia br. WSA w Kielcach stwierdził bezczynność ZO PZŁ w Kielcach w udzieleniu informacji nt. kosztów kursu dla nowowstępujących do PZŁ i umorzył sprawę, bo po wymaganym przez prawo terminie udzielono jednak odpowiedzi oraz zasądził od ZO na rzecz redakcji 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
19/12/2014    Link    
W dniu 10 grudnia br. WSA w Bydgoszczy zobowiązał KŁ Nr 1 "Łoś" w Aleksandrowie Kujawskim do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie protokołów z posiedzeń zarządu i WZ oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
19/12/2014    Link    
W dniu 2 grudnia br. WSA w Lublinie, wymierzył ZO w Lublinie grzywnę w wysokości 100 zł. za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie w sprawie udostępnienia protokołów z posiedzeń organów okręgowych PZŁ i zasądził od ZO w Lublinie na rzecz redakcji 457zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
11/12/2014    Link    
W dniu 9 grudnia br. WSA w Lublinie zobowiązał ZO PZŁ w Lublinie do do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji w dokumentów okręgowego zjazdu delegatów w 2010 r. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 340 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
11/12/2014    Link    
W dniu 9 grudnia br. WSA w Olsztynie zobowiązał ZO PZŁ w Olsztynie do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie kalkulacji kosztów ostatniego szkolenia i egzaminów dla nowowstępujących do PZŁ oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
05/12/2014    Link    
W dniu 2 grudnia br. WSA w Krakowie zobowiązał ZO PZŁ w Tarnowie do dokonania w ciągu 14 dni czynności w sprawie z wniosku o udzielenie informacji w przedmiocie dni nieobecności w pracy i kosztów delegacji służbowych łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
03/12/2014    Link    
W dniu 28 listopada br. WSA w Krakowie zobowiązał ZO PZŁ w Krakowie do dokonania w ciągu 14 dni czynności w sprawie z wniosku o udzielenie informacji w przedmiocie liczby dni nieobecności w pracy i sumarycznych kosztów delegacji służbowych łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
02/12/2014    Link    
W dniu 27 listopada br. WSA w Lublinie zobowiązał KŁ Nr 8 "Łoś" w Lublinie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji dot. protokołów i uchwał WZ, stwierdził rażące naruszenie prawa, za co ukarał koło grzywną w wysokości 100 zł. oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
02/12/2014    Link    
W dniu 27 listopada br. WSA w Lublinie uznał skargę redakcji na bezczynność KŁ "Uroczysko" w Lublinie, którego członkiem jest m.in. łowczy okręgowy w Lublinie dr Marian Flis, ponieważ informacja publiczna nt. prowadzonej gospodarki łowieckiej koła został udzielona po terminie wymaganym przez prawo oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
01/12/2014    Link    
W dniu 27 listopada br. WSA w Rzeszowie zobowiązał ZO PZŁ w Tarnobrzegu do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie liczby dni urlopu wypoczynkowego i sumarycznych kosztów delegacji służbowych łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
01/12/2014    Link    
W dniu 26 listopada br. WSA w Gorzowie zobowiązał ZO PZŁ w Gorzowie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie liczby dni delegacji i nieobecności w pracy łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
01/12/2014    Link    
W dniu 25 listopada br. WSA w Gliwicach zobowiązał ZO PZŁ w Bielsku Białej do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie liczby dni delegacji i nieobecności w pracy łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
28/11/2014    Link    
W dniu 26 listopada br. WSA w Bydgoszczy zobowiązał ZO PZŁ w Toruniu do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie liczby dni delegacji i nieobecności w pracy łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
25/11/2014    Link    
W dniu 20 listopada br. WSA w Olsztynie zobowiązał KŁ "Darz Bór" w Olsztynie, którego członkiem jest m.in. łowczy okręgowy w Olsztynie dr Dariusz Zalewski, do rozpoznania w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej nt. prowadzonej gospodarki łowieckiej koła oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
24/11/2014    Link    
W dniu 20 listopada br. WSA w Gorzowie zobowiązał ZO PZŁ w Gorzowie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie kalkulacji kosztów ostatniego szkolenia i egzaminów dla nowowstępujących do PZŁ oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
24/11/2014    Link    
W dniu 20 listopada br. WSA w Gorzowie zobowiązał ZO PZŁ w Gorzowie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie liczby dni delegacji i nieobecności w pracy łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
24/11/2014    Link    
W dniu 18 listopada br. WSA w Rzeszowie zobowiązał ZO PZŁ w Rzeszowie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie kalkulacji kosztów ostatniego szkolenia i egzaminów dla nowowstepujących do PZŁ oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
24/11/2014    Link    
W dniu 18 listopada br. WSA w Rzeszowie zobowiązał ZO PZŁ w Przemyślu do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie liczby dni delegacji i nieobecności w pracy łowczego okręgowego w roku 2013 oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
24/11/2014    Link    
Hacking strony lowiecki.pl przez Alienrmd. Dziekuje za ułatwienie mi pracy (Brak kodow md5 na hasla ) 
21/11/2014    Link    
W dniu 18 listopada br. WSA w Lublinie stwierdził rażące naruszenie prawa przez KŁ Miś w Kocku w przedmiocie udostępnienia informacji prasowej, za co ukarał koło grzywną w wysokości 500 zł. oraz zasądził od koła na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
19/11/2014    Link    
W dniu 17 listopada br. WSA w Opolu zobowiązał ZO PZŁ w Opolu do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie liczby dni delegacji i nieobecności w pracy łowczego okręgowego w roku 2013, stwierdził rażące naruszenie prawa za co ukarał ZO grzywną w wysokości 300 zł.  
18/11/2014    Link    
Również w dniu 13 listopada br. WSA w Gorzowie stwierdził bezczynność ZO PZŁ w Gorzowie w udzieleniu informacji nt. stanowiska dot. uchwał WZ KŁ Rogacz i umorzył sprawę, bo po wymaganym przez prawo terminie udzielono jednak odpowiedzi oraz zasądził od ZO na rzecz redakcji 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
18/11/2014    Link    
W dniu 13 listopada br. WSA w Gorzowie stwierdził bezczynność ZO PZŁ w Gorzowie w udzieleniu informacji o obowiązku stosowaniu zarządzenia ZG nr 5/98 (dokumentacja koła) i umorzył sprawę, bo po wymaganym przez prawo terminie udzielono jednak odpowiedzi oraz zasądził od ZO na rzecz redakcji 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
18/11/2014    Link    
W dniu 30 października br. WSA w Gliwicach zobowiązał ZO PZŁ w Katowiczch do załatwienia wniosku o udzielenie informacji przez udostępnienie testów z egzaminu na selekcjonera oraz zasądził od ZO na rzecz redakcji kwotę 357 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
15/11/2014    Link    
W kolejnym piśmie do redakcji kierownik OHZ Gola Paweł Grylewicza poinformował, że w polowaniu w dniach 25-26/10/2014 nie brali udziału ani parlamentarzyści, ani urzędnicy państwowi, a kosztu polowania nie finansował PZŁ. 
07/11/2014    Link    
W dniu 18/09/20144, wyrokiem NSA uprawomocnił się wyrok WSA w Warszawie zobowiązujący ZG PZŁ do udzielenia informacji nt. wystrzału z broni na sali wykładowej podczas szkolenia dla nowowstępujących w okręgu kaliskim oraz podania kwot wydanych przez PZŁ na powołanie Konsorcjum Dziczyzna Polska, zasądzając na rzecz redakcji zwrot kosztów postępowania. 
06/11/2014    Link    
Kierownik OHZ ZG PZŁ Paweł Grylewicz sprostował w piśmie do redakcji, że w 2-dniowym polowania w OHZ Gola w dniach 25-26 października nie brali udziału bliscy ZG PZŁ parlamentarzyści i urzędnicy państwowi. 
04/11/2014    Link    
W dniu 29 października br. WSA w Kielcach zobowiązał ZO PZŁ w Kielcach do rozpatrzenia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie liczby dni delegacji i nieobecności w pracy łowczego okręgowego w roku 2013, stwierdził rażące naruszenie prawa za co ukarał ZO grzywną w wysokości 500 zł. oraz zasądził od na rzecz redakcji kwotę 668,20 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
25/10/2014    Link    
Zarząd Główny PZŁ zaprosił bliskich mu parlamentarzystów i urzędników państwowych na 2-dniowe darmowe polowanie w OHZ Gola, z pełnym zakwaterowanmiem i wyżywieniem w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie, finansowane w całości przez Związek (apartament 375 zł. pokój 2-os. 245 zł. za noc http://www.rokosowo.pl). 
22/10/2014    Link    
W dniu 9 października br. WSA w Lublinie zobowiązał ZO PZŁ w Lublinie do udzielenia w ciągu 14 dni informacji w przedmiocie protokołów z kontroli w KŁ Diana w Stężycy z lat 2013-2014, zasądzając od ZO na rzecz redakcji kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
22/10/2014    Link    
W dniu 3 października br. WSA w Warszawie na rozprawie, w sprawie skargi redakcji na bezczynność ZG PZŁ w udostępnieniu kopii korespondencji z MŚ nt. zmian rozporządzenia o warunkach wykonywania polowania, stwierdził bezczynność i umorzył sprawę, bo udzielono odpowiedzi po dwu miesiącach i zasądził od ZG PZŁ na rzecz redakcji 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
22/10/2014    Link    
W dniu 2 października br. WSA w Lublinie zobowiązał ORŁ PZŁ w Białej Podlaskiej do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie uchwał ORŁ i jej prezydium obecnej kadencji, zasądziając od ZO na rzecz redakcji kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania. 
22/10/2014    Link    
W dniu 2 października br. WSA w Lublinie zobowiązał ZO PZŁ w Białej Podlaskiej do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie sprawozdań finansowych ZO z lat 2010 - 2013 oraz protokołu i uchwał zjazdu, zasądziając od ZO na rzecz redakcji kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
16/10/2014    Link    
W dniu 2 października br. WSA w Lublinie zobowiązał Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie udostępnienia wydanej przez ZO opinii o projekcie nowych zasad selekcji przygotowanego przez zespół powołany przez NRŁ oraz wymierzył ZO PZŁ w Lublinie grzywnę w wysokości 200 zł za rażące naruszenie prawa i dodatkowo przyznał występującemu z urzędu pełnomocnikowi skarżącego kwotę 295,20 zł. tytułem nieopłaconej pomocy prawnej.  
14/10/2014    Link    
W dniu 27 sierpnia br. WSA w Warszawie uchylił odmowę ZG PZŁ udostępnienia stanowiska ZG w wyniku złożenia skarg przez KŁ Nr 62 Knieja w Mogilnie i Nr 45 Ponowa w Hrubieszowie, zasądzając 200 zł. na rzecz redakcji tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
02/10/2014    Link    
W dniu 30 września br. WSA w Lublinie stwierdził rażące naruszenie prawa przez KŁ Miś w Lublinie w przedmiocie udostępnienia informacji prasowej, za co ukarał koło grzywną w wysokości 500 zł. oraz zasądził od koła na rzecz redakcji kwotę 117 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
30/09/2014    Link    
W dniu 25 września br. WSA w Lublinie zobowiązał ORŁ PZŁ w Lublinie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie uchwał i protokołów z posiedzeń, stwierdził rażące naruszenie prawa za co ukarał ORŁ grzywną w wysokości 500 zł. oraz zasądził od ORŁ na rzecz redakcji kwotę 117 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
24/09/2014    Link    
W dniu 23 września br. WSA w Białymstoku stwierdził bezczynność KŁ Orlik w Łomży i zobowiązał go do udzielenia informacji jego członkowi Dariuszowi W. w ciągu 14 dni oraz zasądził od KŁ na rzecz skarżącego kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
22/09/2014    Link    
W dniu 11 września br. WSA w Warszawie zobowiązał Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie do załatwienia w ciągu 14 dni wniosku o udzielenie informacji prasowej w przedmiocie uchwał o wykluczeniu od 2010 r. kół okręgu warszawskiwego z PZŁ oraz zasądził na rzecz redakcji kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
16/09/2014    Link    
W dniu 3 września br. WSA w Olsztynie zobowiązał Okręgową Radę Łowiecką PZŁ w Olsztynie do zakończenia postępowania wszczętego wnioskiem prasy o przesłanie kopii protokołów z posiedzeń ORŁ oraz zasądził od ORŁ na rzecz redakcji kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
08/09/2014    Link    
W dniu 3 września br. WSA w Lublinie wymierzył KŁ "Miś" w Kocku grzywnę w wysokości 300 zł. za nie przekazanie do WSA skargi o udostępnienie informacji publicznej i zasądził od koła na rzecz skarżącego kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego  
01/09/2014    Link    
W dniu 13 sierpnia br. WSA w Rzeszowie stwierdził bezczynność i zobowiązał ZO PZŁ w Tarnobrzego do rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji w zakresie adresów email i numerów telefonów osób funkcyjnych wszystkich kół w okręgu oraz zasądził od ZO na rzecz redakcji kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów sądowych.  
27/08/2014    Link    
W dniu 20 sierpnia br. WSA w Lublinie wymierzył KŁ "Miś" w Kocku grzywnę w wysokości 100 zł. za nie przekazanie WSA skargi o udostępnienie informacji publicznej i zasądził od koła na rzecz skarżącego kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego  
20/08/2014    Link    
Wyrokiem z dnia 17 czerwca br. WSA w Lublinie nakazał ORŁ w Lublinie udostępnienie protokołów z posiedzeń i podjętych uchwał za okres 2010 - 2012 oraz uznał, że zwłoka ORŁ od 8 stycznia 2013 r. była rażącym naruszeniem prawa, za co ukarał ORŁ w Lublinie grzywną 500 zł. i zasądzi na rzecz redakcji poniesione koszty postępowania. 
05/08/2014    Link    
W dniu 22 lipca br. WSA w Lublinie uchylił odmowę KŁ Nr 193 „Diana” w Stężyca udostępnienia protokołów z posiedzeń i uchwał zarządu oraz WZ w okresie obecnej kadencji i zasądził 200 zł. na rzecz redakcji tytułem zwrotu kosztów postępowania.  
25/07/2014    Link    
Naczelny Sąd Administracjny odrzucił w dniu 15 lipca br. trzy zażalenia ZO PZŁ Tarnobrzegu od wyroku WSA w Rzeszowie uchylającego odmowę wobec redakcji "Łowiecki" udzielenia informacji nt. załatwienia wniosków o staż M. Ch. i A. B. 
22/07/2014    Link    
Interwencja redakcji do ORŁ w Zamościu i NRŁ spowodowała uchylenie niezgodnej z ustawą Uchwały Nr 73 ORŁ w Zamościu o nałożeniu na koła opłaty na budowę strzelnicy w m. Przewale, prawie dwukrotnie wyższej niż składka koła od 1 ha dzierżawionych obwodów. Koledzy z okręgu Zamość, informujcie swoje i znajome kola, że nie muszą już płacić. 
09/07/2014    Link    
W dniu 8 lipca br. WSA w Olsztynie wymierzy KŁ "Daniel" w Bartoszycach grzywnę w wysokości 50 zł. za nie przekazanie WSA skargi o udostępnienie informacji publicznej i zasądził od koła na rzecz skarżącego kwotę 134 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego 
08/07/2014    Link    
W dniu 6 czerwca br. WSA w Warszawie na rozprawie, w sprawie skargi redakcji na bezczynność ZG PZŁ w udzieleniu informacji o posiedzenaich Komisji Prawnej NRŁ, stwierdził bezczynność, bo udzielono odpowiedzi po kilku miesiącach i zasądził od ZG PZŁ na rzecz redakcji 100 zł. 
02/07/2014    Link    
W dniu 1 lipca br. WSA w Olsztynie zobowiązał KŁ "Daniel" w Bartoszycach do załatwienia wniosku o udzielenie informacji i zasądził od koła na rzecz skarżącego kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.  
28/06/2014    Link    
W dniu 26 czerwca br. WSA w Gorzowie Wlkp. wymierzył 100 zł. grzywny Kołu Łowieckiemu "Grzywacz" za nie przekazanie w terminie skargi członka koła do Sądu i zasądził od koła na rzecz skarżącego G.K. kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.  
11/06/2014    Link    
W dniu 15 kwietnia br. odbyła się rozprawa w WSA w Warszawie, w sprawie skargi na odmowę ZG PZŁ informacji o datach i kosztach delegacji służbowych pracownika ZG, która zakończyła się uchyleniem odmowy, ponieważ podczas delegacji wykonywane są zadania służbowe, a nie prywatne i zasądzeniem 200 zł. na rzecz redakcji.  
10/06/2014    Link    
W dniu 3 czerwca WSA w Rzeszowie wymierzył ZO PZŁ w Tarnobrzegu grzywnę w wysokości 200 zł. za nie przekazanie sądowi pełnych akt administracyjnych do skargi redakcji na nie udzielenie informacji prasowej i zasądził dla redakcji 100 zł. zwrotu kosztów postępowania. 
03/06/2014    Link    
W dniu 28 maja br. odbyła się rozprawa w WSA w Lublinie, w sprawie skargi redakcji na nie udostępnienie przez ZO PZŁ w Lublinie protokołów z posiedzeń i podjętych na nich uchwał obecnej kadencji, która zakończyła się zobowiązaniem ZO do udostępnienia żądanej informacji i zasądzeniem 100 zł. na rzecz redakcji.  
30/05/2014    Link    
W dniu 8 maja br. odbyła się rozprawa w WSA w Gorzowie Wlkp., w sprawie skargi myśliwego na nie udostępnienie przez ZO PZŁ w Zielonej Górze sprawozdań finansowych oraz protokołów z WZ jego koła łowieckiego, która zakończyła się zobowiązaniem ZO do rozpoznania wniosku i zasądzeniem 340 zł. od ZO na rzecz skarżącego. 
26/05/2014    Link    
W dniu 6 maja br. odbyła się rozprawa w WSA w Lublinie na bezczynność ZO PZŁ w Lublinie w udzieleniu redakcji informacji nt. introdukcji bażantów przez zarząd okręgowy, zakończona kolejną, czwartą w ciągu 2 m-cy, grzywną 500 zł. nałożoną na ZO PZŁ, za bezczynność mającą miejsce z rażącym naruszeniem prawa i zasądzeniem 117 zł. na rzecz redakcji.  
26/05/2014    Link    
W dniu 20 maja br. odbyła się rozprawa w WSA w Olsztynie, w sprawie skargi na odmowę ZO PZŁ w Olsztynie udostępnienia protokołów oceny i wyceny medalowej poroży zwierzyny płowej, która zakończyła się uchyleniem odmowy i zasądzeniem 200 zł. na rzecz redakcji. 
22/05/2014    Link    
W dniu 20 maja br. odbyła się rozprawa w WSA w Lublinie ze skargi redakcji na bezczynność ZO PZŁ w Lublinie w udzieleniu informacji o delegacjach łowczego okręgowego dr Mariana Flisa, która zakończyła się kolejną grzywną 500 zł. nałożoną na ten ZO PZŁ, za bezczynność mającą miejsce z rażącym naruszeniem prawa i zasądzeniem 117 zł. na rzecz redakcji.  
22/05/2014    Link    
Zapowiadana niżej na dzień 29 kwietnia 2014 rozprawa w sprawie skargi redakcji na odmowę udostępnienia przez ZO PZŁ w Białej Podlaskiej protokołów i uchwał ZO obecnej kadencji, zakończyła się kolejną grzywną 500 zł. nałożoną na ten ZO PZŁ, za bezczynność mającą miejsce z rażącym naruszeniem prawa.  
22/05/2014    Link    
Zapowiadana niżej na dzień 6 marca 2014 r. rozprawa w WSA Warszawa w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez ZG PZŁ o celu, programie i kosztach spotkania łowczych okręgowych w Golubiu-Dobrzynie zakończyła się uchyleniem odmowy i zasądzeniem 200 zł. na rzecz redakcji.  
22/05/2014    Link    
Zapowiadana niżej na dzień 8 kwietnia 2014 r. rozprawa, w WSA Lublin w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez ZO PZŁ w Białej Podlaskiej, zakończyła się wyrokiem 500 zł. grzywny nałożonej na ten ZO PZŁ, za bezczynność mającą miejsce z rażącym naruszeniem prawa. 
23/04/2014    Link    
WSA w Warszawie na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2014 r. uchylił odmowę Zarządu Głównego PZŁ udzielenia odpowiedzi na załączone pytania i zasądził na rzecz redakcji 200 zł. tytułem zwrotu wpisu od skargi.  
23/04/2014    Link    
Na zapowiedzianej niżej rozprawie w dniu 8 kwietnia 2014 r.,w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji, WSA w Lublinie uznał, że pół roku czekania redakcji na odpowiedź rażąco narusza prawo i ukarał ZO Biała Podlaska grzywną w wysokości 500 zł.  
07/04/2014    Link    
Dnia 29 kwietnia 2014 r. o godz. 12:30, sala II WSA Lublin, odbędzie się rozprawa w sprawie skargi redakcji na odmowę udzielenia informacji o zakupywanych bażantach przez ZO PZŁ w Lublinie, liczbie zakupionych i liczbie intrukowanych, źródle pochodzenia oraz poniesionych kosztach.  
05/04/2014    Link    
Dnia 6 maja 2014 r. o godz. 11:15 w sali F, WSA w Warszawie rozpozna skargę redakcji na odmowę udostępnienia uchwały Prezydium NRŁ o wysokości wynagrodzenia dr Blocha. Sąd zadecyduje, czy stanowisko przewodniczącego ZG PZŁ jest, czy nie jest stanowiskim publicznym. 
02/04/2014    Link    
Dnia 24 kwietnia 2014 r. o godz. 11:40, sala II WSA Lublin, odbędzie się rozprawa w sprawie skargi redakcji na odmowę udostępnienia protokołów i uchwał ZO obecnej kadencji przez ZO PZŁ w Lublinie. 
01/04/2014    Link    
Dnia 29 kwietnia 2014 r. o godz. 11:10, sala II WSA Lublin, odbędzie się rozprawa w sprawie skargi redakcji na odmowę udostępnienia protokołów i uchwał ZO obecnej kadencji przez ZO PZŁ w Białej Podlaskiej.  
31/03/2014    Link    
WSA w Olsztynie w wyroku z dnia 19 marca br. zobowiązał ORŁ w Olsztynie do udzielenia odpowiedzi na pytania redakcji do ORŁ w sprawie obsadzenia stanowisk członków Rady. 
28/03/2014    Link    
Zainteresowanym tematem na forum nt. majątku PZŁ w spółkach udostępniamy w całości wyrok wydany przez WSA w Warszawie. 
27/03/2014    Link    
Dnia 8 kwietnia 2014 r., godz. 9:40, sala II w WSA Lublin odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez ZO PZŁ w Białej Podlaskiej na zapytanie redakcji o sklad zarządów KŁ Nr 63 Dąbrowa od 2010 r.  
27/03/2014    Link    
Komitet organizacyjny zgromadzenia publicznego przed ZO PZŁ w Olsztynie w dniu 28 marca br., przekazał redakcji komunikat o zawieszeniu protestu do dnia 15 czerwca br., dając organom PZŁ możliwość spełnienia postulatu odwołania D. Zalewskiego. 
25/03/2014    Link    
W dniu 11/02/2014 informowaliśmy poniżej o rozprawie w WSA w Warszawie w sprawie odmowy udzielenia informacji na pytania do ZG PZŁ w sprawie uchwały ORŁ w Olsztynie, a dzisiaj prezentujemy wyrok wydany 4 marca br. przez WSA. 
21/03/2014    Link    
Koło łowieckie podlega regułom ustawy o udostępnieniu informacji publicznej i za zlekceważenie sobie pytań i skargi skierowanych do koła przez jego członka, koło może zapłacić grzywnę zasądzoną przez sąd administracyjny. 
19/03/2014    Link    
WSA w Bydgoszczy w wyroku z wczoraj (sygn. akt. II SA/Bd 1580/13) uchylił odmowę ZO PZŁ w Bydgoszczy udostępnienia kopii protokołów z posiedzeń i uchwał ZO PZŁ obecnej kadencji i zasądził od skarżonego 200 zł. na rzecz redakcji. 
19/03/2014    Link    
WSA w Olsztynie w wyroku z dzisiaj (sygn. akt II SAB/Ol 6/14) uchylił odmowę ORŁ PZŁ w Olsztynie udostępnienia kopii protokołów z posiedzeń i uchwał ORŁ obecnej kadencji i zasądził od skarżonego 100 zł. na rzecz redakcji. 
17/03/2014    Link    
Dnia 18 marca 2014 r. o godz. 10:05, sala A w WSA Bydgoszcz odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na odmowę ZO PZŁ w Bydgoszczy udostepnienie kopii protokołów z posiedzeń ZO oraz podjętych uchwał obecnej kadencji, tj. od 2010 r. 
07/03/2014    Link    
Jednym z powodów protestu w Olsztynie jest zarządzenie Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie, które arbitralnie zabiera poroża byków, bez podstawy ustawowej wymaganej przez Konstytucję RP, nie pytając o zgodę właściciela, czyli koła. 
07/03/2014    Link    
Myśliwi Warmii i Mazur zapowiedzieli na dzień 28 marca br. o godz. 12:00 zgromadzenie publiczne przed siedzibą ZO PZŁ w Olsztynie, w proteście przeciw nieodpowiedniemu traktowaniu myśliwych przez zarząd okręgowy. 
28/02/2014    Link    
W wyniku wyroku WSA w Warszawie (w załączeniu), Zarząd Główny poinformował redakcję, że instrukcja dot. dokumentacji w kole łowieckim wprowadzona zarządzeniem nr 5/98 ZG PZŁ NIE OBOWIĄZUJE kół łowieckich. 
25/02/2014    Link    
Dnia 28 marca 2014 r. o godz. 10:15, sala F w WSA Warszawa odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez NSZZ Solidarność przy PZŁ na temat liczebności, osób funkcyjnych i kosztów działalności. 
25/02/2014    Link    
W informacji z dnia 13 lutego br. błędnie podaliśmy, że odmowa udzielenia informacji przez ZO w Lublinie kosztowała dotychczas PZŁ 560 zł., a jest to kwota jaką na uzyskanie nieprawomocnego jeszcze wyroku poniosła redakcja. 
20/02/2014    Link    
Dnia 14 marca 2014 r. o godz. 13:10, sala F w WSA Warszawa odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez ZG PZŁ na temat działalności Komisji Prawnej NRŁ, jej opinii, instrukcji i zaleceń w bieżącej kadencji. 
18/02/2014    Link    
Zarząd Główny pismem rzecznika prasowego Marka Matyska odmawia redakcji udostępnienia projektu nowych zasad selekcji osobniczej i populacyjnej, uzyskanych przez redakcję inną drogą i opublikowanych w portalu. 
18/02/2014    Link    
Dnia 11 marca 2014 r. o godz. 12:00, sala II WSA Lublin odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez ORŁ PZŁ w Lublinie na zapytanie redakcji o udostępnienie protokołów i uchwał ZO obecnej kadencji .  
17/02/2014    Link    
Redakcja skierowała do ZG PZŁ interwencję prasową w związku ze zwłoką w ZO Olsztyn i ZO Lublin załatwienia deklaracji dwóch kandydatów na członków PZŁ  
14/02/2014    Link    
Dnia 6 marca 2014 r. o godz. 10:05, sala F w WSA Warszawa odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez ZG PZŁ na zapytanie redakcji o cel, program i koszty spotkania łowczych okręgowych w Golubiu-Dobrzynie. 
13/02/2014    Link    
Wyrok WSA (fragmenty) po trzech instancjach sądowych i 16 miesiącach prób uzyskania informacji nt. jednego przyjęcia do PZŁ w ZO Lublin. Na razie kosztowało to PZŁ 560 zł. z naszych składek plus koszty prawników i ich delegacji na rozprawy. 
11/02/2014    Link    
Dnia 4 marca 2014 r. o godz. 09:20, sala F w WSA Warszawa odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez ZG PZŁ na zapytanie redakcji w sprawie uchwały ORŁ w Olsztynie ograniczającej prawo własności koła 
11/02/2014    Link    
Dnia 27 lutego 2014 r. o godz. 13:30, sala F w WSA Warszawa odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez ZG PZŁ na zapytanie redakcji w sprawie udziału PZŁ w spółkach prawa handlowego. 
11/02/2014    Link    
Dnia 13 lutego 2014 r. o godz. 12:40, sala II WSA Lublin odbędzie się rozprawa w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji przez ZO PZŁ w Lublinie na zapytanie redakcji o udostępnienie protokołów i uchwał ZO obecnej kadencji . 
17/07/2013    Link    
W dniu 3 lipca 2013 r. Kapituła Odznaczeń Łowieckich na swym posiedzeniu nadała odznaczenia łowieckie kolejnym kołom i członkom PZŁ 
18/05/2013    Link    
Kapituła Odznaczeń Łowieckich na swym posiedzeniu w dniu 15 maja 2013 r. nadała odznaczenia łowieckie kolejnym kołom i członkom PZŁ 
29/03/2013    Link    
W dniu 20 marca 2013 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała kolejne odznaczenia  
24/02/2013    Link    
13 lutego 2013 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała kolejne odznaczenia 
14/12/2012    Link    
PZŁ zawiesił wszystkie postępowania dyscyplinarne prowadzone przez rzeczników i sądy łowieckie 
24/11/2012    Link    
Hacking strony lowiecki.pl przez Alienrmd. Dziekuje za ułatwienie mi pracy (Brak kodow md5 na hasla ) 
28/05/2012    Link    
Dział prawny ZG PZŁ zmienił nazwę i zakres obowiazków - obsługuje od 2010 r. również postępowania dyscyplinarne GRD i GSŁ. 
07/09/2011    Link    
Składka na PZŁ rośnie kolejny rok z rzędu 
30/06/2011    Link    
Komunikat nr 4 ZG PZŁ do zarządów okręgowych  
20/04/2011    Link    
W dniu 6 kwietnia 2011 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała kolejne odznaczenia  
09/03/2011    Link    
Stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego do projektu rozporządzenia MŚ zakazującego polowań na zające i kuropatwy. 
17/02/2011    Link    
List PZŁ do Ministra Środowiska w sprawie informacji o zamiarze zakazu polowań na zające i kuropatwy. 
14/02/2011    Link    
W dniu 2 lutego 2011 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała kolejne odznaczenia  
07/02/2011    Link    
II Międzynarodowy Kongres Kultury Łowieckiej pod hasłem „Kultura łowiecka fundamentem wizerunku współczesnego myśliwego”, 10-12 czerwca w Niepołomicach.  
02/02/2011    Link    
Wszystko o ubezpieczeniach myśliwych, kół i organów PZŁ przygotowanych przez ZG PZŁ na rok 2011 
29/01/2011    Link    
Rzecznik prasow PZŁ zastanawia się skąd w Polsce jest taki krytyczny stosunek do łowiectwa 
27/01/2011    Link    
List rzecznika prasowego PZŁ do członków Zrzeszenia w sprawie ataków mediów na środowisko myśliwych 
26/01/2011    Link    
Kursy dot. łowiectwa w stacji badawczej PZŁ w Czempiniu w roku 2011  
19/01/2011    Link    
Terminarz Centralnych Zawodów Strzeleckich Polskiego Związku Łowieckiego na rok 2011. 
19/01/2011    Link    
Kalendarz imprez kynologicznych w 2011 r. w okręgach Polskiego Związku Łowieckiego. 
09/01/2011    Link    
W dniu 15 grudnia 2010 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała kolejne odznaczenia, informując o tym 7 stycznia 2011 r.  
30/12/2010    Link    
PZŁ i PZK organizują w dniach 17 - 20.03.2011 r. w Czempiniu kurs i egzamin dla kandydatów na asystentów kynologicznych pracy psów myśliwskich 
30/12/2010    Link    
Regulamin konkursu PZŁ „Rok Myśliwca”, na najlepsze artykuły i programy RTV, na temat łowiectwa i jego roli w kształtowaniu środowiska naturalnego w Polsce. 
30/12/2010    Link    
Regulamin konkursu PZŁ na najlepszą pracę doktorską i magisterską o tematyce łowieckiej 
30/12/2010    Link    
V Mistrzostwa PZŁ w Wabieniu Drapieżników, Krynica-Zdrój 18-23.03.2011 r.  
15/09/2010    Link    
Pierwszą uchwałą NRŁ po obsadzeniu funkcji prezesa i członków ZG, jeszcze w dniu zjadu krajowego, było podniesienie składki członkowkiej i ubezpieczenia myśliwych 
16/02/2010    Link    
Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała odznaczenia łowieckie w dniu 27 stycznia 2010 r.  
01/12/2009    Link    
Przewodniczący ZG PZŁ poinformował dziennik "Łowiecki" o naradzie łowczych okręgowych w sprawie seminarium naukowego w Osadzie Karbówko i XXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ.  
18/11/2009    Link    
Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała kolejne odznaczenia w dniu 4 listopada 2009 r. 
19/10/2009    Link    
Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała odznaczenia 7 października 2009 roku.  
15/10/2009    Link    
Włamano się i podpalono budynki strzelnicy w Gutkowie, okręg olsztyński 
26/09/2009    Link    
GKR poinformowała o umorzeniu prokuratorskiego śledztwa w sprawie szkód majątkowych w mieniu PZŁ 
10/09/2009    Link    
Uchwała NRŁ w w sprawach wysokości składki członkowskiej oraz wysokości wpisowego i ubezpieczenia myśliwych na rok 2010 
10/09/2009    Link    
Uchwała NRŁ w w sprawie przyjęcia okresowych zasad selekcji i gospodarowania populacjami jelenia szlachetnego w celu zwiększenia udziału III klasy wieku byków.
 
01/09/2009    Link    
Helsińska Fundacja Praw Człowieka krytycznie o sądach łowieckich 
19/08/2009    Link    
Lista odznaczonych uchwałą Kapituły Odznaczeń Łowieckich w dniu 19 sierpnia br. 
04/06/2009    Link    
Odpowiedź Zarządu Głównego na pytanie redakcji nt. dwóch samochodów darowanych dla ZG PZŁ  
02/06/2009    Link    
Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała kolejne odznaczenia w dniu 20 maja 2009 r. 
20/05/2009    Link    
Oto przykład jak "elitarne" koło dba o dobry wizerunek PZŁ i polskich myśliwych w społeczeństwie 
18/05/2009    Link    
Stanowisko ZG PZŁ w sprawie odstrzału zdziczałych psów i kotów do wiadomości wszystkich myśliwych 
14/04/2009    Link    
Odznaczeni Medalami Zasługi Łowieckiej na posiedzeniu Kapituły w dniu 1 kwietnai 2009 r. 
27/03/2009    Link    
ZO PZŁ w Koninie też przygotował protest dla kół, który po podpisaniu przez członków kazał zwrócić do ZO do 16 lutego 
23/03/2009    Link    
Informacja rzecznika prasowego PZŁ nt. 'Regulaminu wynagradzania' w Polskim Związku Łowieckim. 
16/03/2009    Link    
Po szerokiej konsultacji wśród myśliwych, ORŁ w Gorzowie protestuje przeciw tezom krażącym po kraju 
16/03/2009    Link    
ORŁ w Koszalinie protestuje przeciwko zmianom w ustawie 'Prawo łowieckie' i Statucie PZŁ 
23/02/2009    Link    
ZG PZŁ nie ma informacji, czy prezes GSŁ Zygmunt Jabłoński składał oświadczenie lustracyjne. 
13/01/2009    Link    
Terminarz centralnych zawodów strzeleckich PZŁ w roku 2009  
30/12/2008    Link    
Kapituła Odznaczeń Łowieckich przyznała kolejne odznaczenia na posiedzeniu w dniu 10/12/2008 
02/12/2008    Link    
Lista odznaczonych przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w dniu 5 listopada 2008 roku 
29/10/2008    Link    
Kapituła Odznaczeń Łowieckich ogłosiła listę odznaczonych na posiedzeniu w dniu 8/10/2008 
10/10/2008    Link    
Czy PZŁ zgłosił do policji zawieszenie w prawach członków uczestników strzelania do dzików z tarasu?
Jak donosi Kurier Szczeciński mają broń i strzelają dalej. 
09/10/2008    Link    
Lista odznaczonych Medalami Zasługi Łowieckiej przez Kapitułę Odznaczeń w dniu 17 września br. 
12/09/2008    Link    
Kurier Szczeciński z dnia dzisiejszego zadaje w artykule o PZŁ pytanie, czy istnieje mafia łowiecka. 
04/09/2008    Link    
Składka PZŁ na 2009 r. została określona na 260 zł., a składka ulgowa na 143 zł. Wpisowe wyniesie 702 zł. 
03/09/2008    Link    
Zaproszenie na VI Hubertus Spalski 18-19 października 2008 
19/08/2008    Link    
VIII Euroregionalne Spotkania Łowieckie DARZ BÓR 2008, Połczyn-Zdrój, 22 - 23 sierpnia 2008 r.  
19/08/2008    Link    
Kapituła Odznaczeń Łowieckich w dniu 23 lipca 2008 r. przyznała kolejne odznaczenia.  
09/06/2008    Link    
Na posiedzeniu Kapituły Odznaczeń Łowieckich dn. 28 maja 2008 roku nadano odznaczenie m.in. Bogusiowi Bauerowi 
23/05/2008    Link    
Informacja oraz program Kongresu Kultury Łowieckiej - " Kultura łowiecka źródłem tożsamości polskich myśliwych" organizowanego w Pszczynie 13-15 czerwca 2008r. 
14/05/2008    Link    
Stanowisko ZG PZŁ w sprawie zastrzelenia łosia na ulicach Warszawy, przekazane w odpowiedzi na zapytanie redakcji. 
08/05/2008    Link    
Wykluczony członek koła, któremu następnie przywrócono członkostwo, nie płaci składek i innych opłat za okres wykluczenia. 
25/04/2008    Link    
Zawody centralne PZŁ Hubertus Expo 2008 w dniu 26/02/2008 odbędą się bez przelotów, ponieważ oś ta nie została dopuszczona do zawodów przez Sędziego Głównego 
11/04/2008    Link    
Nie tylko "Łowiecki" pisze o przekrętach w sądach łowieckich i udziale w tym prezesów tych sądów. Przykład prezesa i rzecznika z okręgu Łomża opisuje tygodnik "Nie". 
09/04/2008    Link    
Rzecznik prasowy ZG PZŁ wyjaśnia sprawę pozyskania trzech borsuków w okresie ochronnym w OHZ w Grodno 
08/04/2008    Link    
ZG PZŁ wydał Zarządzenie Nr 3 z dnia 2 kwietnia 2008 r., w sprawie centralnych zawodów w strzelaniach myśliwskich. 
24/01/2008    Link    
Kapituła Odznaczeń Łowieckich przyznała 19 września ub.r. na wniosek ZG PZŁ, byłemu obecnie ministrowi środowiska Janowi Szyszko, odznaczenie "Złom". 
19/01/2008    Link    
ORŁ w Suwałkach odwołała w dniu 17 stycznia 2008 r. Przewodniczącego OKR Wiesława Konecko 
12/01/2008    Link    
PZŁ uzgodnił z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych wzór rocznego planu łowieckiego obowiązujący na rok 2008/09 
18/12/2007    Link    
PZŁ po raz pierwszy opublikował na swojej stronie www listę odznaczonych przez Kapitułę Odznaczeń 
31/10/2007    Link    
Sprawozdanie finansowe PZŁ za rok 2006, w tym bilans oraz rachunek zysków i strat
21/09/2007    Link    
Zarządzenie nr 5/2007 ZG PZŁ w sprawie nowego arkusza oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej
 
20/09/2007    Link    
Zaproszenie do Spały na V Hubertus Spalski w dniach 19 - 20 października 2007 
04/09/2007    Link    
Uchwała nr 42/2007 NRŁ w sprawie zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich w PZŁ 
04/09/2007    Link    
Uchwała nr 41/2007 NRŁ w sprawie zasad odbywania i zaliczenia stażu w PZŁ 
04/09/2007    Link    
Uchwała nr 40/2007 NRŁ w sprawie wysokości składki członkowskiej za 2008 r.
 
10/08/2007    Link    
Terminarz kursów Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu do października 2007 
30/07/2007    Link    
Rzeczpospolita z dn. 30/07/2007 pisze na temat wpłat myśliwych na zakup gruntów pod siedzibą ZG PZŁ 
31/05/2007    Link    
Sprawozdanie finansowe PZŁ za rok 2005, w tym bilans oraz rachunek zysków i strat.  
29/05/2007    Link    
Sprawozdanie finansowe PZŁ za rok 2004, w tym bilans oraz rachunek zysków i strat.  
21/05/2007    Link    
Super Express o postępowaniu prokuratorskim w sprawie nieprawidłowości w Zarządzie Głównym PZŁ 
20/02/2007    Link    
Sprawozdanie finansowe PZŁ za rok 2003, w tym bilans oraz rachunek zysków i strat. Sprawozdania za następne lata wkrótce. 
09/02/2007    Link    
Rzecznik prasowy PZŁ wyjaśnia zauważany konflikt zapisów ustawy 'Prawo łowieckie' i Zarządzenia Nr 41/2006 ZG PZŁ w sprawie zasad postępowania przy składaniu wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich.  
05/02/2007    Link    
Gazeta Polska w Nr 5 (706) z dnia 31 stycznia br. zapowiada w artykule na całą szpaltę, że ..."Polski Związek Łowiecki czeka oczyszczenie z agentów SB, WSI i układów towarzysko-korupcyjnych byłych lewicowych urzędników"....  
30/01/2007    Link    
Stanowisko Głównej Komisji Rewizyjnej dla Naczelnej Rady Łowieckiej dot. ustaleń i wniosków z kontroli spraw podniesionych w piśmie z dn. 28.08.2006 r., skierowanym do członków NRŁ przez Jarosława Gawła. Omawiano je na posiedzeniu NRŁ w dniu 19 grudnia 2006 r. z którego to posiedzenia protokołu nie udostępnił redakcji ani ZG PZŁ, ani Prezes NRŁ, tak jak i treści podjętej uchwały w tej sprawie.  
18/01/2007    Link    
Policja zabezpieczyła dokumenty i dyski komputerowe w ZG PZŁ. 
04/01/2007    Link    
Posiedzenie NRŁ w dniu 19 grudnia 2006 r. 

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.